Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8546
Title: Людина в інформаційній економіці
Authors: Лінькова, Олена Юріївна
Keywords: механізм управління творчістю; постіндустріальне суспільство; інформаційна економіка; людська особистість; інтелектуальний потенціал
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Лінькова О. Ю. Людина в інформаційній економіці / О. Ю. Лінькова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2009. – № 35. – С. 109-113.
Abstract: Проаналізовані наслідки формування інформаційного суспільства. Розкрито зміст інформаційних реформ. Виокремлено суперечності сучасного суспільства. Запропоновані напрямки щодо їх подолання на основі механізму управління творчістю. Визначені умови всебічного розвитку особистості. Зазначено значущу роль інформації та людини для розвитку економіки та суспільства.
Consequences of the forming of information society have been analyzed. The contents of information reforms have been discovered. Contradictions of the modern society have been selected. Directions of their overcoming on the base of the mechanism of management by creation have been offered. Conditions of the comprehensive development of a personality have been defined. The meaningful role of information and a human for the development of economics and society has been defined
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8546
Appears in Collections:Вісник № 35
Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2009_35_Linkova_Liudyna_v_informats.pdf153,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.