Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20381
Title: Управління інформаційними витратами переробних підприємств
Other Titles: Management of information costs of processing enterprises
Authors: Замула, Олена Василівна
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Архієреєв Сергій Ігоревич
Committee members: Яковлєв Анатолій Іванович
Райко Діана Валеріївна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: економіка підприємства; система управління; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; інформаційні витрати; інформаційні втрати; центри витрат; інформаційні продукти і послуги; дисертації; economics of enterprise; management system; investment activities; innovation activities; enterprise activities monitoring; information costs; information losses; information products and services; costs centers
УДК: 658.155.012.7:338.512
Issue Date: 2016
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Замула О. В. Управління інформаційними витратами переробних підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Олена Василівна Замула ; наук. керівник Архієреєв С. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 255 с. – Бібліогр.: с. 188-221. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. Дисертація присвячена вирішенню теоретичних, методичних та практичних задач в сфері управління інформаційними витратами переробних підприємств. В роботі запропоновано визначення поняття "інформаційні витрати" як грошового вираження ресурсів, які використані підприємством для здійснення інформаційного процесу. Розвинуто класифікацію інформаційних витрат, в якій ознаки згруповані за трьома напрямами: статистичним, управлінським та фінансово-податковим. За типом інформаційного процесу запропоновано розрізняти інформатизаційні, інноваційні та інтелектуальні інформаційні витрати. Розроблено методичні рекомендації до оцінки рівня інформаційних витрат, для чого запропоновано використовувати показники: рівень капітальних інформаційних витрат, інтегральні показники факторів впливу на рівні поточних інформаційних витрат та втрат. Удосконалено систему управління інформаційними витратами, яка ґрунтується на запровадженні інформатизаційних, інноваційних та інтелектуальних центрів витрат. Встановлено основні заходи з управління інформаційними витратами переробних підприємств: формування портфелю інвестицій в інформаційні продукти і послуги довготривалого використання (споживання); прийняття рішень щодо нетривалого споживання (здійснення) інформаційних послуг, а також придбання (виробництва) малоцінних та швидкозношуваних інформаційних продуктів, моніторинг та оптимізація інформаційних втрат. Практична реалізація рекомендацій сприяє виявленню резервів зростання ефективності діяльності переробних підприємств в частині формування та використання ресурсів на здійснення інформаційного процесу.
Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate in economic science by speciality 08.00.04 – economics and management enterprises (by types of economic activity). – National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute", 2016. The thesis is devoted to the theoretical, methodological and practical problems in management information costs of processing enterprises. The paper presents the definition of information costs as the monetary value of resources used to implement the information process. The thesis provides a classification of information costs in which the criteria are grouped in three areas: statistical, administrative, financial and tax developed ones. According to the type of information process it is suggested to distinguish between information technology, innovative and intelligent information costs. The thesis provides guidelines assessing the level of information costs, which suggests using the following indicators: the level of capital information costs, integrated indices of factors influencing the level of current information costs and losses. The management system of information costs has been improved. It is based on the introduction of information technology, innovation and intelligent costs center. There are basic measures to manage the information costs of processing enterprises: formation of a portfolio of investments in information products and services of long-term use (consumption); decision-making to shorten consumption (provision) of information services and purchase (production) of low value information products, monitoring and optimization of information losses. A two-dimensional matrix has been developed that allows selecting a set of management measures for optimization of information costs depending on the level of capital information costs and the level of information losses. The optimal level of capital information costs is achieved by forming the portfolio of investments in information technology, innovative and intelligent products (services) of long-term use (consumption). The level of risk and efficiency are the criteria to select the type of portfolio. The methodical approach has been developed which allows minimizing the information losses to make a decision as for brief consumption (provision) of information services. Practical implementation of these recommendations helps identify sources of increased efficiency of processing enterprises in the formation and use of resources for the implementation of the information process.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20381
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2016_Zamula_Upravlinnia.pdfТитульний лист, зміст588,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2016_Zamula_Upravlinnia.pdfСписок використаних джерел763,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Lepeiko_T_I.pdfВідгук3,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Ostapenko_T_M.pdfВідгук4,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.