Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36474
Title: Методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві
Other Titles: Methodological principles of formation of innovative and favorable environment at the enterprise
Authors: Шипуліна, Юлія Сергіївна
Science degree: доктор економічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Прокопенко Ольга Володимирівна
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: інноваційний розвиток; інноваційна діяльність; інноваційно-сприятливе середовище; промислове підприємство; інноваційна культура; автореферат дисертації; innovative development; innovative activity; innovative environment; industrial enterprise; innovative culture
УДК: 658.589(477)(043.3)
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Шипуліна Ю. С. Методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Юлія Сергіївна Шипуліна ; [наук. консультант Прокопенко О. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: с. 25-33. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертаційна робота присвячена розробленню та науковому обґрунтуванню концептуальних положень, теоретичних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування інноваційно-сприятливого середовища на промислових підприємствах на основі їх інноваційної культури в контексті забезпечення їх інноваційного розвитку. Розкрито особливості еволюції, сутність та передумови створення інноваційно-сприятливого середовища на промислових підприємствах України, систематизовано підходи до його формування; удосконалено відповідний понятійний апарат. Визначено роль інноваційної культури в системі складових потенціалу інноваційного розвитку підприємства, розроблено підхід до її факторного аналізу; розроблено підхід до вибору інноваційних рішень на основі аналізу стану інноваційної культури суспільства і підприємства; удосконалено методичні засади їх кількісної багатофакторної оцінки. Запропоновано методичний підхід до діагностики інноваційної культури промислового підприємства; систематизовано інструменти і методи управління її розвитком, розроблено підхід для оптимізації їх складу на основі побудови економіко-математичної моделі. Удосконалено підхід до мотивації розвитку інноваційної культури підприємства; систематизовано методи формування інноваційно-сприятливого середовища на її основі, визначено місце інноваційної культури в їх системі, розроблено концептуальну схему їх взаємодії. Уточнено механізм продукування знань на підприємстві в контексті його інноваційного розвитку з урахуванням впливу інноваційної культури. Досліджено її вплив на управління товарними інноваційними стратегіями та на результативність інноваційної діяльності. Розроблено засади організаційно-економічного механізму управління розвитком інноваційної культури промислового підприємства. Запропоновано підхід до оптимізації її рівня в контексті забезпечення економічної стійкості підприємства на основі економіко-математичної моделі.
Thesis for granting the Degree of Doctor of Economical sciences in specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises (by types of economic activity). – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2018. The dissertation is devoted to the development and scientific substantiation of conceptual foundations, theoretical principles, methodical approaches and practical recommendations for the formation of innovative environment at industrial enterprises on the basis of their innovation culture in the context of ensuring their innovative development. The dissertation investigates tendencies in innovative activity development at industrial enterprises of Ukraine, peculiarities of evolution, essence and prerequisites for creation of innovative environment at industrial enterprises, systematizes approaches to its formation. The categorical apparatus of the theory of innovative development is improved in the field of the formation of an innovative environment at industrial enterprises based on its innovative culture. The place and role of innovation culture are determined in the system of components of enterprise’s innovative potential. Methodological approach to the analysis of factors influencing innovation culture development is proposed. The analysis is proposed to perform according to the author's scheme of interaction of components of the subsystems and elements of the industrial enterprise in the following sequence: PIR - intellectual capital (as a component of PIR) – corporate culture (as an element of organizational capital that is a component of intellectual capital) - innovation culture (as a component of corporate culture). The methodical recommendations for selecting innovative decisions based on the results of factor analysis of the enterprise' innovative culture state are presented. The methodical principles of quantitative multi-factor assessment of innovation culture at both the State level and a separate industrial enterprise are improved. The methodical approach to the diagnostics of the state of an industrial enterprise’s innovation culture is proposed based on the results of an integrated assessment of the state of its subsystems (organizational, motivational, intellectual and creative). The sequence and content of diagnostic procedures are determined, the criterial basis is formed. Tools and methods for managing the development of the innovative culture of the industrial enterprise are specified and systematized; the theoretical and methodical approach to the construction of an economic-mathematical model for their optimization is proposed. The theoretical and methodological approach to motivating the development of the innovative culture of an industrial enterprise has been improved, which allows to accelerate processes of formation and development of its innovative environment by means of the sequential formation of separate components. The sequence of formation and development of subsystems of innovative culture of the enterprise is substantiated: organizational, intellectual, creative and motivational. It is proved that as a subsystem reaches a certain critical level the development of the next subsystem starts. The activities for motivation of each of these components are determined and systematized, the algorithm of the sequential-parallel motivation of the development of innovation culture is developed, which allows it to be carried out according to formal procedures. Methods of formation and development of innovative environment at industrial enterprises are systematized, the role of innovation culture in this process is determined, the conceptual scheme of their interaction is developed. The mechanism of knowledge production at an industrial enterprise in the process of innovative development is specified. The influence of innovative culture on innovative product strategies management at an enterprise is investigated. The influence of innovative culture on the efficiency of an enterprise’s innovative activity is researched. Theoretical, methodological and methodical principles of organizational-economic mechanism of innovative culture formation at industrial enterprises are developed. The principles of formation, functions, as well as subsystems of the specified organizational and economic mechanism and their elements are determined. The graphic models of the main stages of the management process are developed, subjects and management methods, as well as the basis for managerial decisions are outlined. The practical implementation of the managerial mechanism provides opportunities for purposeful and effective management of the innovative environment formation at an industrial enterprise. The theoretical and methodical approach to optimization of enterprise’s innovative culture in order to maintain its economic stability is proposed on the basis of constructing an economic-mathematical model.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36474
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2018_Shypulina_Metodoloh_zasady.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.