Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44596
Title: Реінжиніринг виробництва в антикризовому управлінні
Other Titles: Reengineering of production in crisis management
Authors: Кривоконь, Марина Олександрівна
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Міщенко Володимир Акимович
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; бізнес-процеси; виробничі процеси; антикризове управління; реінжиніринг виробництва; концентрація; спеціалізація; даунсайзинг; машинобудування; reengineering; business processes; production processes; crisis management; reengineering of production; concentration; specialization; downsizing; mechanical engineering
УДК: 658.5:338.33
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кривоконь М. О. Реінжиніринг виробництва в антикризовому управлінні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Марина Олександрівна Кривоконь ; наук. керівник Міщенко В. А. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 250 с. – Бібліогр.: с. 195-221. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2020. У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні положення антикризового управління вітчизняними машинобудівними підприємствами на основі використання радикальних інструментів перепроектування виробничих процесів. Автор формулює власну наукову позицію щодо характеристики реінжинірингу виробництва в умовах антикризового управління як активного стратегічного методу, що дозволяє оптимізувати виробничі процеси на підприємствах важкого машинобудування та їх об'єднаннях з метою швидкого реагування на прояви кризи та подальшого забезпечення функціонування в умовах кризи. Удосконалено методичні підходи до систематизації виробничих процесів підприємств важкого машинобудування, які розподіляються за видами продукції на кожному етапі виробничого циклу, і дозволяють сформулювати конкретизований перелік основних і допоміжних виробничих процесів та об'єкти реінжинірингу. У дисертації обґрунтовуються методичні положення використання реінжинірингу виробництва на підприємствах важкого машинобудування, що враховують використання засобів концентрації та спеціалізації виробництва та на основі досвіду управління технологічними процесами вітчизняних підприємств, за рахунок чого підвищується ефективність діяльності підприємств важкого машинобудування та їх об’єднань. Сформульовано етапи проекту реінжинірингу виробництва, описано процес моделювання виробничих процесів відповідно до їх ролі у виробничому циклі підприємств важкої промисловості, що спрощує систему управління процесами і знижує витрати на забезпечення процесів. Визначено, що основними можливостями реінжинірингу в подоланні кризи є: поліпшення базових показників діяльності підприємства шляхом оптимізації виробничих процесів, підвищення ефективності виробництва шляхом перепрофілювання логістичних і технологічних процесів, зміна структури основних засобів і оборотних коштів при проведенні концентрації виробництва. Діагностику узагальнених фінансово-економічних показників важкого машинобудування визначають основні об'єкти реінжинірингу виробництва: основні засоби (цехи, виробничі площі, обладнання, нематеріальні активи); технологія виробництва; внутрішня логістика; організація персоналу; система організації постачання сировини. Розроблені полодення реінжинірингу виробництва в умовах антикризового управління дають змогу структурувати інструменти управління кризою, розширюючи їх за допомогою інноваційних підходів. Проект реінжинірингу виробництва передбачає використання концентрації, спеціалізації та диверсифікації на кожному підприємстві та їх об’єднанні, впровадження бережливого виробництва, системи контролю якості та створення технологічних та інженерних центрів. Антикризове управління з використанням реінжинірингу здійснюється шляхом оптимізації виробничих процесів, вдосконалення логістики, запровадження системи мотивації та вдосконалення системи забезпечення персоналом. Сформульовано та обґрунтовано етапи реалізації проекту реінжинірингу виробництва на підприємствах важкого машинобудування. На підготовчому етапі ведеться діагностика та побудова дерева завдань проекту. Фаза впровадження включає в себе процеси моделювання, визначення варіантів проведення концентрації, виявлення та опису ризиків, прогнозування результатів. Фаза впровадження включає зосередження, спеціалізацію та диверсифікацію виробництва, перепроектування процесів, створення систем стимулювання та управління якістю, оптимізацію структури персоналу. Заключний етап представлений розрахунком показників ефективності проекту та порівнянням результатів діяльності з очікуваними. У дисертації проведено оцінку ефективності реалізації проекту реінжинірингу виробництва на підприємствах важкого машинобудування. З’ясовано, що основними факторами успіху є наступні: визначення та розгляд ризику, забезпечення безперервного процесу управління проектами та залучення групи фахівців з різних сфер виробництва, використання інноваційного редизайну виробничих процесів, ефективність використання радикальних інструментів управління кризою для фіксації досягнутих змін. Удосконалено методичні рекомендації щодо систематизації стратегічних цілей проекту реінжинірингу виробництва, які групуються за змістом виконуваних операцій відповідно до визначених об’єктів реінжинірингу та дозволяють адаптувати проект реінжинірингу виробництва для промислових підприємств.
Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences (PhD) in specialty 08.00.04 – economics and management (of economic activity). - National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkov, 2019. In dissertation work the theoretical and methodological positions of anti-crisis management of domestic machine-building enterprises based on the use of radical tools of redesigning of production processes are considered. The author formulates his own scientific position regarding the characterization of the reengineering of production in crisis management as an active strategic method, which allows to optimize production processes in heavy engineering enterprises and their associations in order to provide a quick response to the manifestations of the crisis in order to further enable the functioning of the crisis. The methodical approaches to the systematization of production processes of enterprises of heavy engineering, which are distributed according to the types of production at each stage of the production cycle, are improved, and they allow to formulate a concretized list of basic and auxiliary production processes as objects of reengineering. The dissertation substantiates the methodical approaches to the analysis of the patterns of construction and formation of the content content of the model of production reengineering at the enterprises of heavy mechanical engineering, which takes into account the use of tools of concentration and specialization of production and is based on the experience of process management of domestic enterprises, due to which it is possible to adapt the developed model for various enterprises of mechanical engineering and their associations using certain stages of the project of reengineering of production va modeling of production processes in accordance with their role in the production cycle of heavy machinery enterprises, which simplifies the process management system and reduces the cost of providing processes. There is determined that the core capabilities of reengineering in the crisis overcoming are: improving the basic performance of the enterprise by optimizing its production processes, improving production efficiency by redesigning logistics and technological processes, changing the structure of fixed assets and working capital in carrying concentration of production. The diagnosis of generalized financial and economic indicators of heavy engineering industry determine the main objects of reengineering the production:fixed assets (workshops, production space, equipment, intangible assets); production technology; internal logistics; organization of personnel; system of organization of raw material supply. The developed model of reengineering of production in crisis management enables structured crisis management tools, extending them through innovative approaches. Model reengineering of production involves the use of concentration, specialization and diversification within the association and each company separately, implementation of lean production, quality control systems and the creation of technological and engineering centers. Crisis management using reengineering is carried out by optimizing production processes, improving logistics, introducing a system of motivation, and improving the personnel supply system. The stages of implementation of the project of reengineering of production at heavy machinery enterprises were formulated and substantiated. At the preparatory stage, the company's diagnosis and construction of the project objectives tree are underway. The implementation phase includes modeling processes, determining options for conducting concentration, identifying and describing risks, forecasting results. The implementation phase involves concentrating, specializing and diversifying production, re-designing processes, creating incentive systems and quality management, optimizing staffing structure. The final stage is presented by the calculation of the project's performance indicators and the comparison of the performance with the expected. The paper assessed the efficiency of project implementation reengineering of production at enterprises of heavy engineering associations using the calculation of discounted cash flow, net present value, profitability index and internal rate of return. It is possible to find out what are the main factors of success: determination and consideration of risk exposure, ensuring a continuous process of project management and engagement group of specialists from different spheres of production, the use of innovative redesign of manufacturing processes, efficiency of use of radical crisis management tools for fixing achieved change. The methodical provision of crisis management by industrial enterprises is improved on the basis of the developed model of reengineering of production by expanding the functionality methods for optimizing production processes and interprocess relations, concentration and specialization of production. For the developed model, the means of implementing the strategic objectives of the project of reengineering of production are systematized, in accordance with the system approach in grouping executed operations in terms of content and objects, which allows to monitor and coordinate the implementation of strategic objectives at all stages of the project reengineering production.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44596
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Kryvokon_Reinzhynirynh_vyrobnytstva.pdfТитульний лист, анотації, зміст1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dysertatsiia_2020_Kryvokon_Reinzhynirynh_vyrobnytstva.pdfДисертація5,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Kryvokon_Reinzhynirynh_vyrobnytstva.pdfСписок використаних джерел423,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Lepeiko_T_I.pdfВідгук2,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Taraniuk_L_M.pdfВідгук3,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.