Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48440
Title: Розвиток інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства
Other Titles: Development of infrastructural maintenance of innovative activity of industrial enterprise
Authors: Безпрозванних, Олег Олександрович
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Перерва Петро Григорович
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; інновації; інноваційна діяльність; інвестиційна діяльність; інноваційний посередник; інфраструктурне забезпечення; промислове підприємство; innovations; innovative activity; investment activity; innovation intermediary; infrastructural maintenance; industrial enterprise
УДК: 330.341.4:330.322
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Безпрозванних О. О. Розвиток інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Олег Олександрович Безпрозванних ; наук. керівник Перерва П. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 326 с. – Бібліогр.: с. 220-252. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2020. Дисертацію присвячено розробці та обґрунтуванню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію формування механізму управління розвитком підприємства обробної промисловості з урахуванням нелінійної природи перебігу економічних процесів, що притаманні трансформаційній економіці України. У роботі визначено сутність та зміст понятійного апарату і обґрунтовано структуру інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств. Для його формування у роботі проаналізовані та узагальнені визначення понять "інновація", "інвестиція", показано зв'язок між ними. Проведений критичний аналіз визначень поняття "інновація" свідчить про те, що його специфічний зміст вчені розкривають залежно від об'єкту (процес або зміни, систему чи результат) дослідження, що пов’язаного із цілями, предметом, середовищем дослідження й іншими особливостями, які притаманні інноваційній діяльності. Аналіз сутності та ознак інновацій дозволив виділити головні характеристики та критерії цього поняття, а саме: наявність істотного з погляду менеджменту характеру змін; інноваціям має бути притаманна науково-технічна новизна; прояв творчої діяльності; зв'язок із високим ризиком; володіння потенціалом підвищення ефективності усіх процесів загалом або їх частин; досягнення цільової ефективності; практичне втілення, використання у різноманітних сферах діяльності; здатність задовольняти ринковий попит, тобто потреби споживачів; приносити прибуток суб'єктам підприємницької діяльності; здатність створити довготривалий корисний ефект; екологічна безпека. Проаналізовано існуючі економічні, правові та організаційні можливості створення, фінансування та комерціалізації результатів інноваційної діяльності промислових підприємств. В Україні запроваджено такі організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку інновацій як наукові та індустріальні парки, а також спеціальні правові режими економічної діяльності (СПРЕД), до яких належать технологічні парки, спеціальні (вільні) економічні зони та спеціальні режими інвестиційної діяльності – території пріоритетного розвитку. Існуючі організаційно-економічні механізми розвитку інновацій не є ефективними. Інноваційна діяльність підпорядкована загальнодержавним напрямам розвитку економіки призводить до переважання в структурі ВВП низькотехно-логічної, ресурсо-та капіталоємкої продукції і послуг, які характеризуються низьким рівнем доданої вартості та конкурентоспроможної переважно за ціновим параметром. На відміну від цього, основу гібридної економіки становить поєднання елементів операційної економки та "пласких" інтегрованих мереж. При цьому, завдання останніх полягає у забезпеченні інноваційних проривів у міжгалузевих нішах, їх оцифруванні та трансформації інтелектуальної власності у комерційний продукт, який є об'єктом попиту як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. Сформовано організаційно-економічні засади інноваційної діяльності промислового підприємства. У роботі обґрунтовано, що сьогодні інноваційна економіка повинна забезпечуватись за рахунок підтримки та розвитку підприємств, орієнтованих на інноваційну діяльність, тобто трансформацію ідей, винаходів та ноу-хау у конкурентоспроможну продукцію, яка здатна забезпечити зростання економіки країни у глобальному конкурентному середовищі. Сьогодні такими підприємствами є інноваційні посередники, які забезпечують реєстрацію, комерціалізацію і трансфер технологій, здійснюють консолідацію глобальних ресурсів учасників інвестиційно-інноваційних процесів та вирішують конфлікти менеджерів різних рівнів ієрархії управління і спеціалізації в процесі розробки та реалізації інновацій. Проаналізовано інноваційно-інвестиційний потенціал України, фінансові форми інвестування інноваційної діяльності промислових підприємств за участю банків та бюджетів різних рівнів. Встановлено, що незадовільний стан виробничо-технічної бази промислових підприємств вимагає проведення техніко-технологічної модернізації вітчизняної промисловості шляхом забезпечення належного рівня інвестування інноваційної діяльності. Комерційне інвестування інновацій здійснюється суб’єктами фінансового ринку. Аналіз їх ресурсного забезпечення продемонстрував фінансову спроможність інвестування інновацій лише банківськими установами. Також проведений у роботі аналіз показав, що кожен об'єкт інноваційної діяльності має специфічні джерела у фінансуванні, зокрема: найбільший внесок у формування вартості основних засобів досліджуваних промислових підприємств здійснюють статутний капітал та коротко- і довгострокові кредити банків; вартість нематеріальних активів формується також переважно за рахунок статутних і додаткових капіталів та цільового фінансування; вартість незавершених капітальних інвестицій формується переважно за рахунок цільового фінансування, довгострокових кредитів банків, статутних капіталів та векселів виданих. Обґрунтувати методичний підхід до відбору інноваційних проектів промислового підприємства за критеріями ефективності для комерціалізації результатів інноваційної діяльності. В рамках підходу сформовано сукупність оціночних критеріїв відбору ідей; методом аналізу ієрархій визначено їх вагові внески у загальну оцінку; визначено експертною групою індекси інноваційної ідеї за розробленою сукупністю критеріїв; обґрунтовано порядок визначення інтегрального оцінювання інноваційних ідей; розроблено шкалу визначення відповідності ідей критеріям інноваційності. У роботі розроблений методичний підхід до оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів, в рамках якого систематизовано перелік різних за спрямуванням висвітлення аспектів економічної ефективності інноваційних проектів одиничних показників та обґрунтовано порядок їх узагальнення в інтегральний критерій економічної ефективності, який слугує основою для побудови рейтингу інноваційних проектів. Практична апробація методичного підходу до оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів здійснена на базі прогнозних фінансових показників комерціалізації відібраних інноваційних ідей шляхом масового виробництва інноваційної продукції. За результатами проведених розрахунків за розробленим методичним підходом визначено найбільш привабливі для інвесторів інноваційні проекти та побудовано їх рейтинг, який слугує основою обґрунтування рішень потенційних інвесторів щодо вкладання коштів у той, чи інший інноваційний проект, визначення їх обсягів, вартості. Обґрунтоване організаційне забезпечення діяльності та взаємодії промислового підприємства та інноваційного посередника на ринку промислових інновацій. У контексті запропонованого організаційного забезпечення діяльність інноваційного посередника доцільно організувати у формі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом консолідації компетенцій його учасників у різних сферах інноваційно-інвестиційного процесу: капітал у грошовій та матеріальній формі, інтелектуальний внесок із закріпленням генерального партнера, який має здійснювати поточне управління діяльністю інноваційного посередника, несе персональну відповідальність за зобов'язаннями власним майном тощо. Досягнення цілей інноваційного посередника забезпечується застосуванням інструментів ідентифікації, класифікації, сертифікації, реєстрації, стандартизації, оцінки, обліку, комерціалізації і трансферу об’єктів інтелектуальної (промислової) власності в процесі доведення їх до кінцевого споживача. Функції інноваційного посередника реалізуються за умов співпраці з національними виробничими центрами, а також, використання міжнародних інвестиційних стандартів та стандартів фінансової звітності, що забезпечить можливості трансферу інновацій закордон. Розроблене методичне забезпечення комерціалізації інтелектуальних результатів інноваційної діяльності промислових підприємств передбачає послідовну реалізацію етапів ринкового оцінювання об'єктів інтелектуальної власності; маркетингових досліджень потенційних ринків; визначення напрямів комерційного впровадження об'єктів інтелектуальної власності та укладання відповідних договорів; бухгалтерський облік нематеріальних активів; визначення обсягів та структури інвестицій; контроль виконання договірних положень; трансфер об'єктів інтелектуальної власності. Визначення ринкової вартості досліджуваних в роботі об'єктів інтелектуальної власності (патентів на винаходи) рекомендовано здійснити за дохідний підходом та методом прямої капіталізації доходів. У результаті застосування методичного забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, маркетингових досліджень та опитування представників промислових підприємств Харківського регіону визначено підприємства, які зацікавлені у комерційному впровадженні пропонованих інноваційних проектів. Розроблені пропозиції доведені до рівня методичних підходів, а їх практична реалізації у контексті інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств Харківського регіону довела їх практичну значущість і доцільність подальшого використання сформованого інструментарію.
Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences in specialty 08.00.04 – Economics and Enterprise Management (according to the types of economic activity). – National technical university "Kharkiv polytechnic institute", Kharkov, 2020. The dissertation is devoted to the development and substantiation of theoretical and conceptual principles and methodological tools for the development of infrastructural support of innovative activity of an industrial enterprise. The essence and content of the conceptual apparat are determined in the work and the structure of infrastructural support of innovative activity of industrial enterprises is substantiated. For its formation in the work the definitions of the concepts "innovation", "investment" are analysed and generalised, the connection between them is shown. The analysis of the essence and features of innovations allowed to identify the main characteristics and criteria of this concept, namely: the presence of significant changes in terms of management nature; innovation must be characterised by scientific and technical novelty; manifestation of creative activity; connection with high risk; possession of the potential to increase the efficiency of all processes in general or their parts; achieving target efficiency; practical implementation, use in various fields of activity; ability to meet market demand and consumer needs; bring profit to business entities; the ability to create a long-lasting beneficial effect; ecological safety. The existing economic, legal and organisational opportunities for the creation, financing and commercialisation of the results of innovative activities of industrial enterprises are analysed. Ukraine has introduced such organisational and economic mechanisms to stimulate the development of innovation as science and industrial parks, as well as special legal regimes of economic activity, which include technology parks, special (free) economic zones and special investment regimes - priority development areas. Existing organisational and economic mechanisms for innovation development are not effective. Innovative activity is subordinated to the national directions of economic development leads to the predominance in the structure of GDP of low-tech, resource- and capital-intensive products and services, which are characterised by low value added and competitive mainly in terms of price. In contrast, the basis of a hybrid economy is a combination of elements of operating economy and "flat" integrated networks. At the same time, the task of the latter is to ensure innovative breakthroughs in intersectional niches, their digitisation and transformation of intellectual property into a commercial product that is in demand in both domestic and international markets. The organisational and economic bases of innovative activity of the industrial enterprise are formed. It is substantiated that today the innovative economy should be provided by supporting and developing enterprises focused on innovation, ie the transformation of ideas, inventions and know-how into competitive products that can ensure the growth of the economy in a globally competitive environment. Today, such enterprises are innovation intermediaries that provide registration, commercialisation and technology transfer, consolidate global resources of participants in investment and innovation processes and resolve conflicts of managers at different levels of the hierarchy of management and specialisation in the development and implementation of innovations. The innovation and investment potential of Ukraine, financial forms of investing in innovative activities of industrial enterprises with the participation of banks and budgets of different levels are analysed. It is established that the unsatisfactory condition of the production and technical base of industrial enterprises requires technical and technological modernisation of domestic industry by ensuring the appropriate level of investment in innovation. Commercial investment of innovations is carried out by financial market participants. The analysis of their resource provision demonstrated the financial capacity to invest in innovation only by banking institutions. The analysis also showed that each object of innovation has specific sources of funding. The methodical approach to selection of innovative projects of the industrial enterprise on efficiency criteria for commercialisation of results of innovative activity is substantiated. Within the framework of the approach, a set of evaluation criteria for the selection of ideas is formed; the method of analysis of hierarchies determines their weight contributions to the overall assessment; the expert group determined the indices of the innovative idea according to the developed set of criteria; the procedure for determining the integrated evaluation of innovative ideas is substantiated; a scale for determining the compliance of ideas with the criteria of innovation has been developed. The paper develops a methodical approach to assessing the economic efficiency of innovative projects, which systematises a list of different aspects of economic efficiency of innovative projects of individual indicators and substantiates the order of their generalisation into an integrated criterion of economic efficiency, which serves as a basis for ranking innovative projects. Practical approbation of the methodical approach to the evaluation of economic efficiency of innovative projects is carried out on the basis of forecast financial indicators of commercialisation of selected innovative ideas through mass production of innovative products. Based on the results of calculations based on the developed methodological approach, the most attractive innovative projects for investors are identified and their rating is built, which serves as a basis for substantiating decisions of potential investors to invest in an innovative project, determine their volume and value. The organisational support of activity and interaction of the industrial enterprise and the innovative intermediary in the market of industrial innovations is substantiated. In the context of the proposed organisational support, the activity of the innovation intermediary should be organised in the form of a limited liability company by consolidating the competencies of its participants in various areas of innovation and investment process: capital in cash and in kind, intellectual contribution intermediary, bears personal responsibility for obligations with own property, etc. Achieving the goals of the innovative intermediary is ensured by the use of tools for identification, classification, certification, registration, standardisation, evaluation, accounting, commercialisation and transfer of intellectual (industrial) property in the process of bringing them to the final consumer. The functions of the innovation intermediary are implemented in terms of cooperation with national production centres, as well as the use of international investment standards and financial reporting standards, which will provide opportunities for the transfer of innovation abroad. The developed methodological support for the commercialisation of intellectual results of innovation activities of industrial enterprises provides for the consistent implementation of the stages of market valuation of intellectual property; marketing research of potential markets; determination of directions of commercial implementation of intellectual property objects and conclusion of relevant agreements; accounting for intangible assets; determining the volume and structure of investments; control over the implementation of contractual provisions; transfer of intellectual property. It is recommended to determine the market value of the intellectual property objects (patents for inventions) studied in the work according to the income approach and the method of direct capitalisation of income. As a result of application of methodical maintenance of commercialisation of objects of intellectual property, marketing researches and interrogation of representatives of the industrial enterprises of the Kharkiv region the enterprises which are interested in commercial implementation of the offered innovative projects are defined. The developed proposals are brought to the level of methodological approaches, and their practical implementation in the context of investment and innovation activities of industrial enterprises of the Kharkiv region proved their practical significance and feasibility of further use of the existing tools.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48440
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Bezprozvannykh_Rozvytok.pdfТитульний лист, анотації, зміст907,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Bezprozvannykh_Rozvytok.pdfСписок використаних джерел580,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Demchenko_H_V.pdfВідгук3,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Vytvytska_O_D.pdfВідгук525,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.