Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48483
Title: Організаційно-економічний механізм забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства
Other Titles: Organizational and economic mechanism for ensuring the compliance safety of an industrial enterprise
Authors: Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Science degree: доктор економічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Перерва Петро Григорович
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; комплаєнс; економічна безпека; моніторинг; ефективність; ризики; корупція; шахрайство; промислові підприємства; compliance; economic security; monitoring; efficiency; risks; corruption; fraud; industrial enterprises
УДК: 338.242.2:334.012.42:65.012.42
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кобєлєва Т. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Тетяна Олександрівна Кобєлєва ; наук. консультант Перерва П. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 487 с. – Бібліогр.: с. 398-442. – укр.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробленню та науковому обґрунтуванню концептуальних положень, теоретико-методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо розробки організаційно-економічного механізму забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства. У дисертації розглянуто теоретико-методологічне підгрунття концепції «комплаєнс» та можливості її використання для підвищення рівня забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Розглянуто, систематизовано та удосконалено формулювання понять «економічна безпека», «комплаєнс», «комплаєнс-контроль», «комплаєнс-підрозділ» та «комплаєнс-ризики». Проаналізовано сучасний стан та перспективи змін комплаєнс-порушень в економіці України та на цій основі запропоновано ввести в науковий обіг термін «комплаєнс-безпека», який визначається виходячи з сутності як самого терміну «комплаєнс», так і поняття «економічна безпека» як міра захищеності життєво важливих інтересів промислового підприємства від зовнішніх та внутрішніх порушень законів, нормативних правових актів, стандартів, установчих та внутрішніх документів підприємства шляхом визначення, оцінювання та максимального зменшення (усунення) комплаєнс-ризиків. Розроблено методичні рекомендації по формуванню та практичній реалізації комплаєнс-програми промислового підприємства, в основу якої покладено організаційні, процесові та технологічні складові, що дозволяє створити для бізнесу адекватну систему комплаєнс-контролю, включаючи попереджувальні і спрямовані на виявлення скоєних порушень процедури та навчальні програми. Обґрунтовано важливість та необхідність введення в організаційну структуру промислового підприємства самостійного комплаєнс-підрозділу, запропонована концептуальна схема чотирьох рівнів комплаєнс-захисту промислового підприємства. Розроблено методичні положення щодо організаційної побудови комплаєнс-підрозділу на промисловому підприємстві на основі централізованого, децентралізованого та комбінованого підходів, що дозволяє враховувати особливості певного підприємства при впровадженні в його діяльність комплаєнс-програми та запобігти виникненню фінансових, матеріальних, репутаційних та інших втрат. Надано науково-практичні рекомендації по оцінюванню ефективності діяльності комплаєнс-підрозділу, в які покладено порівняння результатів роботи підприємства з наявністю або без такого, що дозволяє графічним та аналітичним методами проводити об’єктивне оцінювання ефективності його роботи. З використанням найбільш важливих для країни та підприємства індикаторів економічної безпеки розроблено методичні положення експрес-діагностики поточного стану комплаєнс-безпеки, в основу яких покладено найбільш важливі складові економічної безпеки країни (енергетична, фінансова, соціальна та інноваційно-інвестиційна) та промислового підприємства (фінансова, політико-правова, енергетична та інтерфейсна), які формують комплаєнс-клімат у країні в цілому та на промисловому підприємстві. Розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання рівня комплаєнс-безпеки промислових підприємств на основі застосування інтегрального показника. Сформовано порядок розрахунку його рівня, визначено перелік індикаторів з метою оцінювання кожного виду комплаєнс-загроз. Для визначення ймовірності реалізації окремих комплаєнс-загроз економічній безпеці промислових підприємств та їхньої вагомості у розмірі інтегрального показника було застосовано бальні оцінки експертів – науковців і висококваліфікованих фахівців промислових підприємств з урахуванням їх компетентності. У роботі визначено, обґрунтовано та систематизовано загрози комплаєнс-безпеці промислових підприємств шляхом доповнення нової класифікаційної ознаки – за можливістю управління та джерелами комплаєнс-загроз з урахуванням специфіки промислових підприємств – з подальшою деталізацією керованих та некерованих типів загроз. Конкретні значення кожного індикатора визначалися аналітичним або експертним шляхом. З метою переведення значень індикаторів комплаєнс-загроз в єдину матричну систему розроблено методичні рекомендації щодо розрахунку ймовірності настання комплаєнс-загроз за наступною схемою: а) визначення значення кожного з показників (індикаторів) за поточний і попередній період часу за даними виробничо-комерційної роботи підприємства; б) переведення темпу зміни індикаторів у бали з урахуванням стимулюючого чи дестимулюючого напряму їх зміни; в) розрахунок ймовірності настання комплаєнс-загроз по досліджуваному підприємству за кожним видом комплаєнс-загроз. Запропоновано методичний підхід до проведення моніторингу стану комплаєнс-безпеки підприємства, який передбачає використання тригонометричних функцій та дозволяє аналізувати і оцінювати макро- та мікроекономічні показники роботи підприємства. що дозволяє систематизувати і оцінювати ринкові, виробничі, фінансові, екологічні та інші показники роботи підприємства, здійснювати постійний комплаєнс-моніторинг своєї діяльності, своєчасно попереджати небажані тенденції як на самому підприємстві, так і на ринку його продукції. В основу моніторингу стану комплаєнс-безпеки підприємства покладено макро- та мікроекономічні показники стабільності роботи певного підприємства, а також значення інтегрального показника комплаєнс-безпеки та визначення рівня комплаєнс-ризику. Показник макростабільності характеризує загальний стан комплаєнс-безпеки в нашій державі. В якості такого показника запропоновано використовувати показник стану економічної безпеки України, який розраховується і оприлюднюється відповідними урядовими установами. В якості показника мікростабільності запропоновано для використання показник інтегральної економічної безпеки промислового підприємства та його бізнес-оточення, який розраховується з урахування рекомендацій, що були використані урядовими установами при розрахунках показника, що надає змогу для об’єктивного порівняння значень цих показників. У дисертації здобувачем доведено точність і об’єктивність оцінки поточного стану рівня показника комплаєнс-ризику на даному підприємстві та інтегральний показник комплаєнс-безпеки, які розраховуються по авторській методиці в певні періоди часи, в які і здійснюються моніторингові функції. Удосконалено методи визначення рівня комплаєнс-ризику на основі методу попарних порівнянь факторів комплаєнс-ризику, що дозволяє визначити відносні пріоритети кожного з факторів впливу на ступінь комплаєнс-ризиків для конкретного підприємства. Пропонований метод дозволяє оцінювати комплаєнс-ризики функціонування ринку в умовах обмежених статистичних даних та дії ряду факторів, які важко піддаються вимірюванню. У дисертаційній роботі метод попарних порівнянь передбачає кожним з експертів порівняння між собою 120 пар факторів комплаєнс-ризику і вибір серед кожної пари більш вагомого чинника комплаєнс-ризику (або вказати їх рівноцінну вагомість). Практичним досягненням дисертаційної роботи є використання результатів дослідження в процесі управління промисловими підприємствами щодо забезпечення необхідного рівня комплаєнс-безпеки, а також при підготовці та реалізації заходів щодо його досягнення. Працездатність та практична доцільність розроблених пропозицій, рекомендацій та теоретикео-методолонгічні положень дисертаційної роботи доведена результатами їх апробації на низці промислових підприємств електротехнічного профілю Пінічно-Східного промислового регіону.
Thesis for a Doctor of Economics degree in the specialty 08.00.04 - Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity). - National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkov, 2020. Thesis for a Doctor of Economics degree in specialty 08.00.04 - Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity). - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2020. The dissertation is devoted to the development and scientific substantiation of conceptual provisions, theoretical and methodological foundations, methodological approaches and practical recommendations for the development of organizational and economic mechanism for ensuring the compliance safety of an industrial enterprise. The dissertation considers the theoretical and methodological basis of the concept of "compliance" and the possibility of its use to increase the level of economic security of industrial enterprises. The wording of the concepts of "economic security", "compliance", "compliance control", "compliance unit" and "compliance risk" has been considered, systematized and improved. The current state and prospects of changes in compliance violations in the Ukrainian economy have been analyzed and, on this basis, it is proposed to introduce into the scientific circulation the term "compliance security", which is defined based on the essence of both the term "compliance" and the concept of "economic security" as a measure of security. vital interests of an industrial enterprise from external and internal violations of laws, regulations, standards, constituent and internal documents of the enterprise by defining, evaluating and minimizing and (elimination) of compliance risks Methodical recommendations for the formation and practical implementation of the compliance program of an industrial enterprise, based on organizational, process and technological components, are developed, which allows to create an adequate system of compliance control for business, including preventive and aimed at detection of committed violations of the procedure and training programs. The importance and necessity of introducing into the organizational structure of an industrial enterprise an independent compliance unit is substantiated, a conceptual scheme of four levels of compliance protection of an industrial enterprise is proposed. Methodical provisions for organizational construction of a compliance unit at an industrial enterprise on the basis of centralized, decentralized and combined approaches have been developed, which allows to take into account the peculiarities of this enterprise in the implementation of its compliance program and to prevent the emergence of financial, material and reputational. The scientific and practical recommendations on the evaluation of the efficiency of the compliance unit, which compares the results of the enterprise with the presence and absence of such a unit, which allows graphical and analytical methods to conduct an objective assessment of the performance of the compliance unit. Using the most important economic security indicators for the country and the enterprise, methodological provisions of rapid diagnostics of the current state of compliance security were developed, based on the most important components of the economic security of the country (energy, financial, social and innovation-investment) and industrial enterprise (financial, political, energy, and interfaces) that shape the compliance climate in the country as a whole and at the industrial enterprise. Methodical recommendations for the assessment of the level of compliance of industrial enterprises on the basis of determination of the integral index are developed. The procedure for calculating the level of compliance safety of industrial enterprises has been formed, and a list of indicators has been determined for the purpose of assessing each type of compliance threats. To determine the likelihood of the implementation of individual compliance threats to the economic security of industrial enterprises and their weight in the amount of the integral indicator was used point estimates of experts - scientists and highly skilled industrial enterprises, taking into account their competence. The paper identifies, substantiates and systematizes the compliance risks of industrial enterprises by supplementing the new classification feature - with the possibility of management and sources of compliance threats, taking into account the specificity of industrial enterprises - with further detailing of managed and unmanaged types of threats. The specific values of each indicator were determined analytically or expertly. In order to translate the values of compliance threat indicators into a single metric system, methodological recommendations were developed to calculate the probability of occurrence of compliance threats according to the following scheme: a) determination of the value of each of indicators (indicators) for the given and previous period of time according to the production and commercial work of the enterprise; b) translating the rate of change of indicators into points of consideration of stimulating or stimulating direction of their change; c) calculation of the likelihood of occurrence of compliance threats by the investigated enterprise for each type of compliance threats. A methodological approach to monitoring the compliance state of the enterprise, which involves the use of trigonometric functions and allows to analyze and evaluate the macro and micro indicators of the enterprise. which allows to systematize and evaluate market, production, financial, environmental and other performance indicators of the enterprise, to carry out constant compliance monitoring of its activity, to timely prevent undesirable trends both at the enterprise itself and in the market of its products. The basis for monitoring the state of compliance security of the enterprise by the acquirer is based on the indicators of macro and micro stability of the enterprise, as well as the value of the integral indicator of compliance security and the level of compliance risk. The macro stability indicator characterizes the overall state of compliance security in our country. As such an indicator it is suggested to use the economic security indicator of Ukraine, which is periodically calculated and published by the relevant government agencies. As an indicator of micro stability, it is recommended to use the integrated economic security indicator of an industrial enterprise and its immediate business environment, which is calculated on the basis of recommendations used by government agencies in the calculation of the indicator, which allows for objective comparison of the values of these indicators. The dissertation demonstrates the accuracy and objectivity of the estimation of the current state of the level of the compliance risk indicator at the enterprise and the integral indicator of the compliance safety, which are calculated by the author's methodology during certain periods of time during which the monitoring functions are carried out. The methods of determining the level of compliance risk based on the method of paired comparisons of factors of compliance risk, which allows to determine the relative priorities of each of the factors of influence on the degree of compliance risks for a particular enterprise. The proposed method makes it possible to assess the compliance risks of market functioning in the context of limited statistics and the effects of a number of difficult to measure factors. In the dissertation, the method of pairwise comparisons provides for each of the experts to compare 120 pairs of compliance risk factors among themselves and to choose among each pair a more significant factor of compliance risk (or indicate their equivalent weight). The practical achievement of the dissertation is the use of research results in the process of managing industrial enterprises to ensure the necessary level of compliance security, as well as in the preparation and implementation of measures to achieve it. The efficiency and practical feasibility of the developed proposals, recommendations and theoretical and methodological provisions of the dissertation is proved by the results of their testing at a number of industrial enterprises of the electrical engineering profile of the North-East industrial region.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48483
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Kobielieva_Orhanizatsiino.pdfТитульний лист, анотації, зміст707,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Kobielieva_Orhanizatsiino.pdfСписок використаних джерел501,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Cherep_A_V.pdfВідгук399,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Derhachova_V_V.pdfВідгук667,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Kalinichenko_L_L.pdfВідгук479,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.