Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48487
Title: Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств
Other Titles: Management of strategies of advanced scientific and technological development of industrial enterprises
Authors: Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Science degree: доктор економічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Божкова Вікторія Вікторівна
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; випереджаючий інноваційний розвиток; промислове підприємство; науково-технологічні інновації; управління стратегіями інноваційного розвитку; організаційно-економічний механізм управління; advanced innovative development; industrial enterprise; scientific and technological innovations; management of innovative development strategies; organizational and economic management mechanism
УДК: 658:005.21](477)(043.3)
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ілляшенко Н. С. Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Наталія Сергіївна Ілляшенко ; наук. консультант Божкова В. В. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 526 с. – Бібліогр.: с. 409-448. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" (08 – Економічні науки). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2020. Інтегральним результатом дисертаційного дослідження є розроблення, наукове обґрунтування та практична апробація теоретико-методологічних та методичних засад управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено завдання щодо: дослідження теоретичних засад існуючих типів розвитку економічних систем різних рівнів, визначення особливостей, уточнення поняття та характеристик випереджаючого розвитку; виконання порівняльного аналізу та систематизації підходів до стратегічного управління промисловим підприємством; уточнення понятійного апарату теорії інноваційного менеджменту в частині стратегічного управління інноваційним розвитком; удосконалення класифікації стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств; дослідження за різними класифікаційними ознаками взаємозалежності стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства; здійснення аналізу особливостей розвитку; визначення, систематизації та структуризації перспективних стратегічних напрямів випереджаючого науково-технологічного розвитку провідних інноваційних компаній; формування системи показників та критеріальної бази для вибору стратегічних напрямів і відповідних їм стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства в умовах неповної визначеності; розроблення методичного підходу до обґрунтованого визначення перспективних напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства; дослідження теоретико-методологічних засад визначення пріоритетних напрямів використання знань промислових підприємств; розроблення методологічного підходу до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства в умовах зміни технологічних укладів; удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки відповідності напрямів інноваційного розвитку сфері функціонування промислового підприємства; удосконалення методичного підходу до формування орієнтованої на знання стратегії випереджаючого розвитку промислового підприємства; розроблення теоретико-методологічних засад організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства; удосконалення організаційних засад функціонування організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства; розроблення методичного підходу до оптимізації вибору інноваційних проектів в межах реалізації відповідних стратегій випереджаючого розвитку промислового підприємства. При вирішенні завдань наукового дослідження було застосовано наступні методи: абстрактно-логічний та порівняльний аналіз – при дослідженні ролі і значення науки та техніко-технологічних інновацій у інноваційному розвитку; сутності і ефективності функціонування інноваційних систем; сутності, змісту і ролі випереджаючого інноваційного прискорення у забезпеченні розвитку промислових підприємств; факторний аналіз – при визначенні передумов успіху випереджаючого інноваційного прискорення та дослідженні перспектив і проблем розроблення і реалізації стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств; порівняльний аналіз, логічне узагальнення – при класифікації підходів до стратегічного управління розвитком промислових підприємств, класифікації стратегічних напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку, а також стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств; системний аналіз та метод синтезу – при формуванні критеріальної бази, системи показників та методичних засад управління вибором напрямів та стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку підприємства, управління знаннями промислового підприємства, управління розробленням орієнтованої на знання стратегії інноваційного розвитку підприємства; структурний аналіз та узагальнення – при дослідженні теоретико-методологічних засад вибору траєкторій випереджаючого інноваційного прискорення промислових підприємств; економіко -математичного моделювання – при розробленні моделей оптимізації вибору стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства; системний підхід, метод декомпозиції – при розробленні організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислового підприємства та організаційних засад його функціонування. Основні положення наукової новизни дисертації полягають у такому: вперше: визначено, систематизовано і структуровано напрями науково-технологічного розвитку інноваційних компаній, обґрунтовано їх відповідність типам інноваційного розвитку виокремленим відносно позиції лідера випереджаючого інноваційного зростання, що надає принципову можливість промисловим підприємствам цілеспрямовано обирати перспективні напрями інноваційного розвитку певного типу, спираючись на існуючий успішний досвід; запропоновано методологічний підхід до вибору стратегічних напрямів орієнтованого на знання випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства в умовах зміни технологічних укладів, які ідентифікуються у залежності від співвідношення потреб (існуючих чи нових) основних груп споживачів, а також засобів їх задоволення (інноваційних продуктів чи технологій), що дозволяє визначати підходи до формування порівняльних конкурентних переваг підприємства-інноватора у межах кожного з напрямів; розроблено систему показників і критеріальну базу формалізованого управління вибором напрямів і стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, що дозволяє встановити рівень достатності зовнішніх і внутрішніх передумов визначеному типу розвитку та оцінити відповідність напрямів і стратегії існуючим тенденціями розвитку науки і техніки з метою вибору кращих з альтернатив; розроблено теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства – сформовано сутність і зміст складових механізму, що надає можливість цілеспрямовано управляти впровадженням стратегій технологічного прориву і виведенням на ринок "підривних" інновацій для забезпечення конкурентних переваг в довгостроковій перспективі; удосконалено: класифікацію стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, яка на відміну від існуючих базується на принципах виокремлення конкурентних стратегій з урахуванням типів інноваційного розвитку, є узагальнюючою та такою, що об'єднує в єдину систему існуючі класифікації, сприяє розширенню теоретичного підґрунтя інноваційного менеджменту в частині стратегічного управління інноваційним розвитком; класифікацію підходів до стратегічного управління промисловим підприємством шляхом поділу їх на два рівні – базові підходи, які виділені у відповідності з загальними елементами системи управління (об'єктом, цілями, концепцією), підходи, які забезпечують управління і розглядають його процес з позицій джерела формування конкурентних переваг (зовнішнього чи внутрішнього), що дозволяє визначити роль і місце кожного з підходів, а також порядок їх взаємодії у загальній системі стратегічного управління підприємством; теоретико-методичний підхід до оцінки відповідності напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства тенденціям техніко-технологічного розвитку сфери функціонування за показниками, які характеризують нові технології, продукти та методи маркетингу, що дає змогу отримувати більш аргументовану оцінку управлінських рішень при різних комбінаціях вхідних даних та обирати більш ефективні для підприємства-інноватора стратегії; методичний підхід до визначення стратегій інноваційного науково-технологічного розвитку промислового підприємства, який на відміну від існуючих, передбачає застосування таблиць рішень – для вибору типів стратегій у залежності від рівня складових його потенціалу інноваційного розвитку, а також їх різновидів – у залежності від обраного типу інноваційного бізнесу і варіантів інноваційного циклу нової продукції, що дозволяє підвищити ефективність та зменшити ризики інноваційних рішень; методичний підхід до оптимізації вибору інноваційних проектів на основі трьохкомпонентної системи критеріїв: "рівень передумов розвитку/витрати" з урахуванням ризику, "відповідність параметрів інноваційної діяльності його учасникам/витрати", порівняння за допомогою показників інвестиційної привабливості проекту – що дозволяє кількісно оцінювати інтереси суб'єктів інноваційного процесу, формувати комплекс заходів з підвищення ефективності інноваційної діяльності та приймати обґрунтовані рішення в умовах неповної визначеності; організаційні засади функціонування організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку підприємства, у контексті формування чотирьох проектних груп для реалізації комплексів однорідних функцій механізму, визначення і систематизації внутрішньоорганізаційних і міжорганізаційних конфліктів суб'єктів інноваційного процесу та шляхів їх розв'язання, що підвищує ефективність функціонування механізму управління стратегіями випереджаючого розвитку; набули подальшого розвитку: визначення сутності поняття "випереджаючий розвиток підприємства" в частині уточнення його базових характеристик та передумов реалізації, що поглиблює теоретичне підґрунтя механізму управління випереджаючим інноваційним розвитком на мікрорівні; уточнення дефініції "стратегія інноваційного розвитку", яке доповнює та уточнює існуючі трактування в частині урахування головних структурних елементів процесу стратегічного управління інноваційним розвитком, що поглиблює підґрунтя теорії інноваційного менеджменту; методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів використання системи знань підприємства як основи інноваційного розвитку, який на відміну від існуючих, передбачає можливість вибору розширеного спектру напрямів – від комерціалізації продукції, що створена на основі системи знань, до внесення коректив в механізм управління підприємством та напрями отримання знань, що підвищує якість управління орієнтованими на знання стратегіями інноваційного розвитку; комплексний методичний підхід до формування орієнтованої на знання стратегії випереджаючого розвитку промислового підприємства, який на відміну від існуючих передбачає орієнтацію на розв'язання проблем споживачів, а не на задоволення їх потреб, що дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості інноваційних рішень, а відповідно, – шанси інноватора на успіх. Практичне значення одержаних результатів для управління підприємствами полягає в розробці та розвитку теоретичних, методологічних та методичних положень, висновків і рекомендацій. Результати дисертаційної роботи доведені до рівня практичних розробок та впроваджені в діяльність промислових підприємств Сумської та Харківської областей: ТОВ "Технохім" (акт № 11 від 12.12.2019 р.), ПП "Променергомаш" (довідка № 236 від 21.12.2019 р.), ПФ "Спецобладнання" (акт № 017 від 12.12.2019 р.), ТОВ "Варіант-Гермотехніка" (довідка № 26-9 від 06.02.2020 р.), ТОВ "Технолог" (акт № 23 від 15.12.2019 р.), ТОВ НВП "Техно" (довідка № 12 від 21.12.2019 р.), ТОВ "Сумський машинобудівний завод" (довідка № 34 від 11.01.2020 р.), ТОВ "НВП "Техносінтез" (довідка № 7 від 26.12.2019 р.), ТОВ "НТЦ "Екомаш" (акт № 15 від 21.01.2020 р.), ТОВ "НВП "Машинобудівник" (довідка № 6 від 26.12.2019 р.). Результати дослідження використані в навчальному процесі Сумського державного університету при викладанні дисциплін "Маркетинг послуг", "Інноваційна культура", "Маркетинг інновацій", "Маркетинг", "Управління інноваційним процесом", "Товарна інноваційна політика" студентам спеціальностей 073 "Менеджмент" та 075 "Маркетинг" (акт від 21.06.2019 р.), а також в навчальному процесі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" при викладанні дисциплін "Стратегічне управління", "Маркетингова товарна політика" для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" (акт від 23.04.2020 р.).
Thesis for granting the Degree of Doctor of Economical sciences in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activity). – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2020. The integral result of the dissertation research is the development, scientific substantiation and practical approbation of theoretical-methodological and methodical bases of management of strategies of advanced scientific-technological innovative development of industrial enterprises. Following tasks are solved: research of theoretical bases of existing types of development of economic systems of different levels, definition of features, specification of concept and characteristics of advanced development; performing comparative analysis and systematization of approaches to strategic management of an industrial enterprise; clarification of the conceptual apparatus of the theory of innovation management in terms of strategic management of innovative development; improving the classification of strategies for innovative development of industrial enterprises; research of interdependence of innovative development strategies of the industrial enterprise; analysis of development features; identification, systematization and structuring of promising strategic areas of advanced scientific and technological development of leading innovative companies; formation of a system of ind icators and criteria base for the choice of strategic directions and corresponding strategies of scientific and technological innovative development of an industrial enterprise in conditions of incomplete certainty; development of a methodical approach to the reasonable definition of perspective directions and strategies of scientific and technological innovative development of the industrial enterprise; exploration of theoretical and methodological bases for selecting priority directions of knowledge application at industrial enterprises; development of a methodological approach for selection of strategic directions focused on the knowledge of the advanced scientific and technological innovative development of the industrial enterprise while technological ways rotation; improving the theoretical and methodological approach to assessing the compliance of areas of innovative development in the field of an industrial enterprise; improving the methodological approach to the formation of knowledge-focused strategy of advanced development of industrial enterprises; development of theoretical and methodological bases of the organizational and economic mechanism of management of the advanced innovative development strategies and of the industrial enterprise; improvement of organizational bases of functioning of the organizational and economic mechanism of management of strategies of the advanced innovative development of the industrial enterprise; development of a methodical approach to selection of innovative projects within the implementation of appropriate strategies for industrial enterprises’ advanced development. The following methods were applied in scientific research: abstract-logical and comparative analysis - for the study of the role and importance of science and technical-technological innovations in the innovative development; essence and efficiency of innovative systems functioning; the essence, content and role of advanced innovative acceleration in ensuring the development of industrial enterprises; factor analysis - in determining the prerequisites for the successful advanced innovative acceleration and the study of prospects and problems of development and implementation of strategies for advanced innovative development of industrial enterprises; comparative analysis, logical generalization - in the classification of approaches to strategic management of industrial enterprises, classification of strategic directions and strategies of scientific and technological innovative development, as well as strate gies for innovative development of industrial enterprises; system analysis and synthesis method - for the formation of the criteria base, system of indicators and methodological principles of managing the choice of directions and strategies of scientific a nd technological innovative development of the enterprise, knowledge management of industrial enterprises, management of knowledge strategy of innovative development; structural analysis and generalization - for studying theoretical and methodological foundations of the selection of advanced innovative acceleration directions of industrial enterprises; economic and mathematical modeling - for development of models for optimizing the choice of strategies for advanced innovative development of industrial enterprises; system approach, method of decomposition - in the development of organizational and economic mechanism for managing strategies of advanced scientific and technological development of industrial enterprises and organizational principles of its operation. The main provisions of the dissertation scientific novelty: first: identified, systematized and structured directions of scientific and technological development of innovative companies, their compliance to types of innovative development substantiated in relation to the position of leader of advanced innovative growth, providing a fundamental opportunity for industrial enterprises to select promising areas of innovative development; the methodological approach to the choice of strategic directions of knowledge-focused advanced scientific and technological innovative development of the industrial enterprise in the conditions of different technological ways identified depending on a parity of needs (existing or new) of consumers basic groups, and also means of their satisfaction (innovative products or technologies), which allows to determine approaches to the formation of comparative competitive advantages of the innovative enterprise; a system of indicators and criteria basis for selection of directions and strategies of industrial enterprises innovative development management was developed, which allows to establish the level of sufficiency of external and internal prerequisites for a particular type of development and assess the compliance of directions and strategies with existing trends in science and technology; theoretical and methodological principles of organizational and economic mechanism for managing strategies of advanced scientific and technological innovative development of industrial enterprises were developed. the essence and content of the mechanism, which allows to purposefully manage the implementation of strategies of technological breakthrough and market "subversive" innovations to ensure long-term competitive perspective was formed; Improved were: the classification of innovative development of industrial enterprises strategies was improved, and contrasting to existing ones is based on principles of separation of competitive strategies regarding types of innovative development is generalizing and combining existing classifications, expands the theoretical basis of innovation management of innovative development; classification of approaches to strategic management of an industrial enterprise was improved by dividing them into two levels - basic approaches, selected according to general elements of the management system (object, goals, concept), management approaches considering its process from the standpoint of competitive advantages (external or internal), which allows to determine the role and place of each of the approaches, as well as the order of their interaction in the overall system of strategic management of the enterprise; theoretical and methodological approach to assessing the compliance of innovative development of industrial enterprises directions to trends of technical and technological development of the field by indicators that characterize new technologies, products and marketing methods. This allows to obtain a more reasoned assessment of management decisions with different combinations of input data and choose the most effective strategy for the enterprise; methodical approach to defining strategies of innovative scientific and technological development of an industrial enterprise was improved involving the solutions tables for selection types of strategies depending on the level of its innovative development potential, as well as their varieties - depending on the chosen type of innovative business and options for new products the innovation cycle, which increases efficiency and reduces the risks of innovative solutions; methodical approach to optimizing the choice of innovative projects was improved based on a three-component system of criteria: "level of development / cost" taking into account risk, "compliance of innovation parameters to its participants / costs", comparison with investment attractiveness of the project allowing to quantify demands of the innovation process participants, to form a set of activities to increase the efficiency of innovation and make decisions in conditions of incomplete certainty; organizational principles of functioning of organizational and economic mechanism of strategy management of advanced innovative development of the enterprise, in the context of formation of four project groups for realization of complexes of homogeneous functions of the mechanism, definition and systematization of intraorganizational and interorganizational conflicts of subjects of innovation process, ways of solving them, which enhances the effectiveness of advanced development strategies management; Further developed were: the essence of the concept of "advanced development of the enterprise" in terms of clarifying its basic characteristics and prerequisites for implementation, which deepens the theoretica l basis of the management mechanism of advanced innovative development at the micro level; clarification of the definition of "innovation development strategy", which complements and clarifies the existing interpretations in terms of taking into account the main structural elements of the process of strategic management of innovation development, which deepens the foundation of the theory of innovation management; methodical approach to determining the priority directions knowledge application system of the enterprise as a basis for innovative development, which provides a choice of an expanded range of areas - from commercialization of products based on the knowledge system to adjustments to the management mechanism, which improves the quality of management of knowledge-focused strategies of innovative development; a comprehensive methodological approach to the formation of knowledge-oriented strategy of advanced development of industrial enterprises, which, in contrast to existing ones, focuses on solving consumer problems rather than meeting their needs, which increases the validity of innovative solutions and, accordingly, the innovator's chances to success. The practical significance of the obtained results for the management of enterprises is the development of theoretical and methodological regulations, conclusions and recommendations. The results of the dissertation are brought to the level of practical developments and applied in the activities of industrial enterprises of Sumy and Kharkiv regions: LLC "Technohim" (act № 11 from 12.12.2019), PE "Promenergomash" (reference № 236 from 21.12.2019), PF "Special equipment" (act № 017 from 12.12.2019), LLC "Variant-Hermotekhnika" (reference № 26-9 from 06.02.2020), LLC "Technologist" (act № 23 from 15.12.2019), LLC "SPE "Techno" (reference № 12 from 21.12.2019), LLC "Sumy Machine-Building Plant" (reference № 34 dated 11.01.2020), LLC SPE "Technosynthesis" (reference № 7 from 26.12.2019), LLC STC "Ekomash" (act № 15 from 21.01.2020), LLC SPE "Mashinostroitel" (reference № 6 from 26.12.2019). The results of the study were used in the educational process of Sumy State University in teaching disciplines "Marketing of Services", "Innovation Culture", "Innovation Marketing", "Marketing", "Innovative Process Management", "Commodity Innovation Policy" for students majoring in 073 "Management" and 075 "Marketing" (act of 21.06.2019), as well as in the educational process of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" in teaching disciplines "Strategic Management", "Marketing Commodity Policy" for students majoring in 075 "Marketing" (act of 23.04.2020).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48487
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Illiashenko_Upravlinnia_stratehiiamy.pdfТитульний лист, анотації, зміст662,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Illiashenko_Upravlinnia_stratehiiamy.pdfСписок використаних джерел562,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhyk_Kovtunenko_K_V.pdfВідгук2,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhyk_Vytvytska_O_D.pdfВідгук352,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhyk_Yastremska_O_M.pdfВідгук2,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.