Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48666
Title: Оцінка впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності промислового підприємства
Other Titles: The influence of competitive strategy on the performance of the enterprises of the confectionery industry
Authors: Фощій, Петро Миколайович
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Краснокутська Наталія Станіславівна
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; конкуренція; конкурентна стратегія; результативність; результативна діяльність підприємства; кондитерська промисловість; competition; competitive strategy; efficiency; achievement of activity of enterprises; confectionery industry
УДК: 338.512:658.7:621
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Фощій П. М. Оцінка впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Петро Миколайович Фощій ; наук. керівник Краснокутська Н. С. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 190 с. – Бібліогр.: с. 157-168. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2020. Дисертація присвячена розробці і науковому обґрунтуванні теоретичних і науково-методичних підходів щодо оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості. На основі дослідження сучасних поглядів провідних науковців щодо сутності та існуючої систематизації видів конкурентних стратегій підприємства, виявлено різноманітність підходів та класифікаційні розмежування, згідно яких, однi типи конкуpентних cтpaтегiй пеpетинaютьcя, iншi ‒ доповнюють однa одну. Ґрунтуючись на принципах системного підходу, проведено систематизацію видів конкурентних стратегій, з урахуванням сучасних реалій господарювання промислових підприємств та викликів вітчизняної економіки, що дозволяє розширити теоретичний базис формування портфелю конкурентних стратегій відповідно до рівня прогнозної результативності діяльності підприємств кондитерської промисловості. Досліджено сучасні підходи провідних науковців до визначення та сутності поняття "результативність діяльності підприємства". Обґрунтовано характеристику результативності діяльності підприємств та визначено її взаємозв'язок з результатами реалізації конкурентних стратегій, що стало підґрунтям систематизації теоретико-методичних підходів при уточненні дефініції "результативність діяльності підприємства" в проекційному представлені, як основи для формування класифікації конкурентних стратегій залежно від очікуваної результативності. Здійснений аналіз конкурентної ситуації та результативності діяльності підприємств кондитерської промисловості показав наявність активної діяльності, направленої на підвищення результативності та прагнення до розробки нових дієвих конкурентних стратегій. Досліджено фактори та здійснено оцінку їх впливу на забезпечення досягнення результативності діяльності підприємств кондитерської промисловості. Виявлено, що фактори впливають різною мірою на різні проекції результативності. У зв’язку з тим, що оприлюднені КС не завжди відповідають фактичній поведінці підприємства на ринку, а також для визначення стратегій інших підприємств, розроблено методичне забезпечення до експрес-оцінки проекцій результативності діяльності підприємств. Визначено перелік та здійснено аналіз впливу факторів на загальну результативність діяльності промислового підприємства. Доведено, що кожен фактор впливає на різні проекції результативності. Побудовано матрицю впливу факторів на загальну результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності. Отримані результати досліджень стали підґрунтям розробки комплексного підходу до формування конкурентної стратегії, який базується на врахуванні рейтингу їх впливу. Визначено прогнозні рівні показників результативності підприємств ПрАТ "Кондитерська фабрика "Харків’янка" та ТОВ "ВКГ "Лісова казка" в результаті реалізації рекомендованих КС. Розроблені в роботі положення доведені до рівня методичних підходів, а їх практична реалізація у контексті оцінки впливу конкурентної стратегії на результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості Харківського регіону довела їх практичну значущість і доцільність подальшого використання сформованого інструментарію.
Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences in specialty 08.00.04 – Economics and Enterprise Management (according to the types of economic activity). – National technical university "Kharkiv polytechnic institute", Kharkov, 2020. One of the ways to solve the problem of increasing and stabilizing the level of competitiveness of industrial enterprises and expanding market share impact is the scientific justification of theoretical and methodological support for the development and evaluation of competitive strategy of industrial enterprises, its formation and quality implementation. The work is dedicated to the development and scientific substantiation of theoretical and scientific-methodical approaches to assessing the impact of competitive strategy on the performance of industrial enterprises. The conceptual apparatus content of the enterprise’s competitive strategy (CS) is investigated and the systematization of its types is carried out; the essence of the concept "the efficiency of the enterprise’s activity" is specified. Defining the conceptual apparatus content of the enterprise’s competitive strategy began with a preliminary definition of the categories such "strategy" and "competition", which are basic and fundamental for the disclosure of the research topic. Taking into account the generalization of existing approaches, it is proved that competitive strategy is one of the company's strategies, which is aimed at both competitors and consumers, and determines the type of behavior, compliance with which will help achieve strategic goals in a competitive market. The study of existing theoretical approaches to the essence of "performance" concept made it possible to clarify its complexity and versatility, and to identify three main areas of focus: to achieve the goal of functioning and its result; on the efficiency of activity; for further development. On the basis of approaches’ systematization "the efficiency of the enterprise’s activity" is offered to consider in projection representation. The study of the relationship between the content of the CS and the projections of effectiveness has led to the conclusion that the essence of some CSs is quite difficult to formalize, with some types of strategies generally aimed at obtaining comprehensive results. A more detailed description of the defined patterns of CS’s influence on the efficiency of the enterprise’s activity in accordance with the projections of effectiveness. The analysis of the competitive situation in the confectionery industry of Ukraine is carried out: the basic tendencies are investigated, their influence on efficiency of the domestic enterprises’ activity is defined, threats and possibilities of external environment’s influence for development of efficiency indicators are allocated. The published competitive strategies of the confectionery industry’s enterprises in Ukraine are investigated. Due to the fact that the published CSs do not always correspond to the actual behavior of the enterprise in the market, as well as to determine the strategies of other enterprises, it was developed methodological support for projections’ rapid assessment of the efficiency of the enterprise’s activity. The list is defined and the analysis of factors’ influence on the general efficiency of the industrial enterprise’s activity is carried out. It is proved that each factor affects different performance projections. A matrix of the factors’ influence on the overall efficiency of the confectionery industry’s enterprises of the sample is constructed. The obtained research results became the basis for the development of a comprehensive approach to the formation of competitive strategy, which is based on the rating of their impact. The forecast levels of the enterprises’ effectiveness indicators of PJSC "Kharkivyanka Confectionery Factory" and LLC "VKG "Lisova Kazka" as a result of the recommended CS’s implementation have been determined. The provisions developed in the paper are brought to the level of methodical approaches, and their practical implementation in the context of assessing the impact of competitive strategy on the efficiency of confectionery industry enterprises’ activity in the Kharkiv region proved their practical significance and feasibility of further use of the tools.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48666
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Foshchii_Otsinka_vplyvu.pdfТитульний лист, анотації зміст549,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2020_Foshchii_Otsinka_vplyvu.pdfСписок використаних джерел320,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Pedchenko_N_S.pdfВідгук429,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Zubkov_S_O.pdfВідгук720,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.