Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51578
Title: Шляхи формування прибутку та ділової активності підприємства ТОВ "ФМ Хладопром"
Other Titles: Ways of profit formation and business activity of the enterprise of LLC "FM Khladoprom"
Authors: Геворкян, Артем Юрійович
Геляровська, Оксана Анатоліївна
Keywords: структура прибутку; фінансова стійкість підприємства; прибуток від операційної діяльності; profit structure; financial stability of the enterprise; profit from operating activities
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Геворкян А. Ю. Шляхи формування прибутку та ділової активності підприємства ТОВ "ФМ Хладопром" / А. Ю. Геворкян, О. А. Геляровська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 57-62.
Abstract: У статті проаналізовано шляхи формування прибутку та ділової активності на прикладі ТОВ "ФМ Хладопром". Наведена актуальність теми, визначено важливість такої фінансової категорії як прибуток. Проведено розрахунок групи фінансових показників, а саме, коефіцієнту обертання активів, коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості, показника тривалості обороту дебіторської заборгованості, коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості, показника періоду обертання кредиторської заборгованості. Наведено динаміку показників ділової активності ТОВ "ФМ Хладопром". Визначено, що продукція підприємства користується попитом у більш літній період часу, що визначає нетривалий операційний цикл. Відзначається, що ТОВ "ФМ Хладопром" дуже чутливо сприймає сезонні коливання. Зазначено, що усі показники тривалості операційних циклів обороту запасів знаходяться на середньому рівні, тобто вони покращуються, але у дуже повільних темпах. Для забезпечення зростання прибутку підприємству слід відшукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання, а саме, зниження собівартості реалізованої продукції, скорочення адміністративних витрат та збільшення виручки від реалізації продукції. Збільшення виручки від реалізації продукції ТОВ "ФМ Хладопром" може бути пов’язане зі збільшенням асортименту продукції, випуском оновленого, більш якісного товару. Зниження собівартості реалізованої продукції станеться завдяки закупівлі нового, більш сучасного обладнання для виробництва продукції підприємства. Скорочення адміністративних витрат сприятиме збільшенню чистого прибутку. Представлені показники ділової активності ТОВ "ФМ Хладопром" за 2017, 2018, 2019 роки. Сформовано прогноз фінансових результатів ТОВ "ФМ Хладопром". Висвітлені складові збільшення чистого прибутку підприємства.
The article analyzes the ways of profit formation and business activity on the example of LLC "FM Khladoprom". The relevance of the topic is given, the importance of such a financial category as profit is determined. The group of financial indicators is calculated, namely, the ratio of assets turnover, the turnover ratio of receivables, the duration of the turnover of receivables, the turnover ratio of accounts payable, the turnover period of accounts payable. The dynamics of business activity indicators of FM Khladoprom LLC is given. It is determined that the company's products are in demand in the older period of time, which determines the short operating cycle. It is noted that LLC "FM Khladoprom" is very sensitive to seasonal fluctuations. It is noted that all indicators of the duration of operating cycles of inventory turnover are at the average level, ie they are improving, but at a very slow pace. To ensure the growth of profits, the company should find untapped opportunities to increase it, iegrowth reserves, namely, reducing the cost of sales, reducing administrative costs and increasing revenue from sales. The increase in revenue from the sale of products of FM Khladoprom LLC maybe due to the increase in the range of products, the production of updated, higher quality goods. The reduction of the cost of goods sold will be due to the purchase of new, more modern equipment for the production of the enterprise. Reducing administrative costs will increase net income. The indicators of business activity of LLC "FM Hladoprom" for 2017, 2018, 2019 are presented. The forecast of financial results of LLC FM Khladoprom is formed. The components of increasing the company's net profit are highlighted.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.57
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51578
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки
Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Hevorkian_Shliakhy.pdf590,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.