Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52220
Title: Управління економічною стійкістю підприємства
Other Titles: Management of the economic resilience of the enterprise
Authors: Сітак, Ірина Леонідівна
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Міщенко Володимир Акимович
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; економічна стійкість; стратегічне управління; збалансована система показників; система раннього попередження; система реагування на появу кризових явищ; управління економічною стійкістю; машинобудування; economic resilience; strategic management; balanced scorecard; system of early warning and response to the emergence of crisis signals; management of economic resilience; machinery manufacturing
УДК: 621:005.936.3
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сітак І. Л. Управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 : галузь знань 07 / Ірина Леонідівна Сітак ; наук. керівник Міщенко В. А. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 244 с. – Бібліогр.: с. 196-217. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2021. Дисертацію присвячено аналізу, розробці і науковому обґрунтуванню теоретичних і науково-методичних підходів щодо управління економічною стійкістю підприємств. Обгрунтовано сутність дефініції "економічна стійкість", яке враховує особливості функціонування підприємств у динамічних умовах зміни зовнішнього оточення і визначена мета забезпечення економічної стійкості. Визначено основні відмінні риси економічної стійкості як об'єкту управління. Встановлено основні складові процесу управління економічною стійкістю: внутрішні складові й зовнішні чинники впливу, що можуть бути прогнозовані при проведенні зовнішнього моніторингу; виробнича, фінансова, соціальна та інноваційна складова діяльності підприємства; адаптація та гнучкість задля можливості підприємства мати здатність до реагування на слабкі сигнали мінливого середовища. Розглянуто існуючі підходи до управління економічною стійкістю, її класифікації, оцінки і аналізу, з урахуванням особливостей функціонування підприємств машинобудування. Дослідження існуючих методів та підходів забезпечення стійкості промислових підприємств довело, що найбільш перспективним є підхід до формування стійкості підприємства на основі виробничої, фінансової, соціальної, маркетингової та управлінської складових, які дають змогу враховувати основні зміни, що відбуваються в процесі діяльності підприємства. Для прийняття рішень на основі системного і комплексного підходу забезпечення економічної стійкості розроблено елементи системи управління економічною стійкістю підприємства, що дозволяють сформувати базу даних, котра сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень щодо реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Визначено фактори ефективної реалізації системи управління стійкістю. Розроблено методичний підхід до прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегій забезпечення економічної стійкості, який базується на системному підході та дозволяє всебічно розглядати поточну і перспективну управлінську діяльність підприємства на основі різних внутрішніх факторів, а також враховувати зміну очікувань з боку інститутів фінансового ринку стосовно подальших перспектив фінансової та економічної стійкості досліджуваного підприємства. Обґрунтовано використання збалансованої системи показників для інтегральної оцінки економічної стійкості, що надає можливість відстежувати зміни в проміжних і кінцевих результатах діяльності, встановлювати і корегувати цілі, визначати напрям і зміст дій, спрямованих на забезпечення належного рівня економічної стійкості підприємства. Розроблено матричний підхід до обґрунтування управлінських рішень стосовно забезпечення стійкості машинобудівного підприємства. Встановлено джерела інформаційних потоків, котрі дають змогу побудувати діючу систему управління стійкістю відповідно до запропонованого матричного підходу та завчасно приймати рішення як на оперативному так і на стратегічному рівнях управління. Досліджено підходи щодо прийняття рішень у сфері управління економічною стійкістю машинобудівних підприємств і запропоновано систему раннього попередження та реагування, котра базується на проведені перманентного моніторингу показників економічної стійкості підприємства. Дану систему запропоновано впровадити до завдань служби контролінгу або департаменту стратегічного розвитку на підприємствах досліджуваного комплексу, які одночасно з виконанням традиційних функцій повинні займатися питаннями управління економічною стійкістю підприємства, проведенням внутрішнього моніторингу та модифікацією організаційно-інформаційного забезпечення розрахунку запропонованих показників економічної стійкості. Запропонована система доповнює вдосконалені організаційні засади управління економічною стійкістю машинобудівних підприємств та забезпечує обґрунтованість, релевантність та ефективність рішень.
The dissertation for the candidate of economic sciences degree in a specialty 08.00.04 - economics and management of the enterprises (on kinds of economic activity). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to the analysis, development and scientific substantiation of theoretical and scientific-methodical approaches to the management of economic resilience of enterprises. The essence of the definition of "economic resilience" is substantiated, which takes into account the peculiarities of the functioning of enterprises in the dynamic conditions of the changing external environment, and the purpose of ensuring economic stability is defined. The main distinguishing features of economic resilience as an object of management are identified. The main components of the process of economic resilience management are established: internal components and external factors of influence that can be predicted during external monitoring; production, financial, social and innovative components of the enterprise; adaptation and flexibility for the enterprise to be able to respond to weak signals of a changing environment. The study of existing approaches to the management of economic resilience, its classification, the assessment and the analysis, that takes into account the machinery enterprises peculiarities is carried out. The study of existing methods and approaches to ensuring the resilience of industrial enterprises has shown that the most promising is the approach to the formation of enterprise stability on the basis of production, financial, social, marketing and management components that allow taking into account major changes in the enterprise operations. To make decisions based on a systematic and integrated approach to economic resilience, elements of the enterprise economic resilience management system have been developed to form a database that facilitates effective management decisions to implement strategic and tactical goals of the enterprise in an uncertain environment. The factors of effective implementation of the resilience management system are determined. A methodical approach to management decisions on the choice of strategies for securing economic stability, which is based on a systematic approach and allows to comprehensively consider the current and future management of the enterprise based on various internal factors, as well as to take into account changes in expectations of financial market institutions regarding the future financial and economic stability of the studied enterprise. The use of a balanced system of indicators for integrated assessment of economic resilience is justified, which allows to track changes in intermediate and final results, set and adjust goals, determine the direction and content of actions to ensure the appropriate level of economic resilience. A matrix approach to managerial decisions' support to ensure the resilience of the machinery enterprise has been developed. Sources of information flows have been identified, which allow to build an operating resilience management system in accordance with the proposed matrix approach and make early decisions at both operational and strategic levels of management. Approaches to decision-making in the field of economic resilience management of machinery enterprises are investigated and the system of early warning and reaction which is based on carrying out permanent monitoring of economic stability indicators of the enterprise is offered. It is proposed to introduce this system to the tasks of the controlling service or the department of strategic development at the enterprises of the studied complex, which simultaneously with the traditional functions should deal with the management of economic resilience of the enterprise, internal monitoring and modification of organizational and information support. The proposed system complements the improved organizational principles of managing the economic resilience of machinery enterprises and ensures the validity, relevance and effectiveness of decisions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52220
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Sitak_Upravlinnia_ekonomichnoiu.pdfТитульний лист, анотації, зміст411,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dysertatsiia_2021_Sitak_Upravlinnia_ekonomichnoiu.pdfДисертація4,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Sitak_Upravlinnia_ekonomichnoiu.pdfСписок використаних джерел222,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Filipishina_L_M.pdfВідгук614,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Yastremska_O_M.pdfВідгук2,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.