Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52402
Title: Стресостійкість та копінг-стратегії поведінки студентів під час освітнього процесу у закладах вищої освіти
Other Titles: Stress resistance and coping strategies of student behavior during the educational process in higher education institutions
Authors: Черкашин, Андрій Іванович
Keywords: особистість; personality
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Черкашин А. І. Стресостійкість та копінг-стратегії поведінки студентів під час освітнього процесу у закладах вищої освіти / А. І. Черкашин // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 1. – С. 98-107.
Abstract: У статті розглянуто основні підходи щодо проблеми стресостійкості студентів у закладах вищої освіти України. Визначено, що ряд науковців розглядають стресостійкість як властивість особистості, яка визначає ефективну її діяльність, а інші, як когнітивно обумовлені механізми подолання стресу. Зазначається, що у психологічній науці існують й інші погляди на стресостійкість особистості, але при досліджені стресостійкості студентів у освітньому процесі закладу вищої освіти доцільно використовувати вищевказані підходи. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що більшість студентів мають низький рівень психологічного стресу, нервово-психічної напруги та середній, високий рівні життєстійкості. Основними копінг-стратегіями поведінки студентів у ситуаціях стресу є “конфронтаційний копінг”, “уникнення”, “самоконтроль” та “планування рішення проблеми”.
The article considers the main approaches to the problem of stress resistance of students in higher education institutions of Ukraine. It is determined that a number of scientists consider stress resistance as a property of the individual that determines its effective activity, and others as cognitively conditioned mechanisms for overcoming stress. It is noted that in psychological science there are other views on the stress resistance of the individual, but when studying the stress resistance of students in the educational process of higher education, it is advisable to use the above approaches. Studies suggest that most students have low levels of psychological stress, mental stress and medium, high levels of resilience. The main coping strategies of students’ behavior in stressful situations are “confrontational coping”, “avoidance”, “self-control” and “problem solving planning”.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4929-6706
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.1.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52402
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_1_Cherkashyn_Stresostiikist.pdf694,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.