Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53375
Title: Coping with stress and anxiety when L2 acquisition
Other Titles: Подолання стресу і тривожності при вивченні другої мови
Authors: Romanov, Yu.
Snigurova, T.
Keywords: academic stress; stressors; foreign language anxiety; L2 learning and teaching; академічний стрес; стрес-фактори; тривожність
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Romanov Yu. Coping with stress and anxiety when L2 acquisition / Yu. Romanov, T. Snigurova // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка = Humanities science current issues : interuniv. coll. of Drohobych Ivan Franko state ped. univ. young sci. research papers / гол. ред. М. П. Пантюк ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : ВД "Гельветика", 2021. – Вип. 36, т. 3. – С. 93-97.
Abstract: This article considers stressors affecting the psychological state of international college students. In addition to the general stress inherent in higher education as such (necessity of meeting certain academic requirements, test taking, a significant amount of educational material, lack of time, competition among classmates, etc.), international students experience additional stressors associated with L2 acquisition (language learning difficulties, cultural differences, fear of losing self-identity, etc.). The concept of stress was formulated by a prominent Hungarian-Canadian scientist H. Selye. He considered stress to be a non-specific reaction to any demands made on the body which cannot be avoided. Negative effects of stress (low academic performance, sleep difficulties and depressive/anxiety symptoms, smartphone addiction, Internet addiction, suicide attempts) are widely discussed in modern science. Nevertheless, reducing academic stress can increase students’ intrinsic motivation and improve learning outcomes. As for L2 anxiety, it can significantly affect academic achievements, so the factors that determine its level (gender, age, fear of negative evaluation, general feeling of anxiety, etc.) are subject to detailed study. The article analyzes the influence of anxiety on the formation of speaking skills and suggests some teaching techniques that help overcome anxiety and are applicable to L2 teaching, namely, group work (role play within the given contexts) with no explicit control from the teacher and project-based learning which involve completing various communication tasks aimed primarily at the development of speaking skills. By performing such tasks, students have the opportunity to focus on the process and mechanisms of cooperative learning which significantly reduces the foreign language anxiety.
У статті розглянуто фактори стресу, що впливають на психологічний стан іноземних студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах. Окрім загального стресу, притаманному навчанню у вишах як такому (необхідність відповідати певним академічним вимогам, тестування, значний обсяг навчального матеріалу, брак часу, конкуренція з одногрупниками), іноземні студенти додатково відчувають стрес-фактори, пов'язані з вивченням другої мови (лінгвістичні труднощі, культурні відмінності, страх втрати самоідентичності тощо). Поняття "стресу" сформулював видатний вчений угорсько-канадського походження Г. Сельє. Він вважав стрес неспецифічною реакцією на будь-які вимоги до організму, уникнути якої не можливо. Негативні наслідки стресу (низька академічна успішність, проблеми зі сном і симптоми депресії / тривоги, смартфонозалежність, інтернет-залежність, спроби самогубств) широко дискутують у сучасній науці. Водночас зменшення академічного стресу може збільшити внутрішню мотивацію студентів, покращити результати навчання. Щодо тривожності під час вивчення другої мови, то вона може значно впливати на академічні досягнення, тому фактори, що визначають її рівень (стать, вік, страх негативної оцінки, загальне почуття неспокою), підлягають детальному вивченню. У статті проаналізовано вплив стану тривожності на формування навичок усного мовлення та запропоновано деякі педагогічні технології, що сприяють подоланню тривожності і є застосовними для викладання другої мови, а саме групову роботу (рольова гра у заданому контексті) без явного контролю з боку викладача та навчання за методом проектів, що передбачає виконання різних комунікативних завдань, спрямованих насамперед на розвиток навичок усного мовлення. Виконуючи такі завдання, студенти мають змогу зосередитися на процесі та механізмах спільного навчання, що значно зменшує тривожність, пов’язану з вивченням іноземної мови.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7819-3119
orcid.org/0000-0003-0420-0854
DOI: doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-16
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53375
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_DDPU_2021_36_3_Romanov_Coping_with_stress.pdf308,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.