Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54032
Title: Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків
Other Titles: Investment support for the implementation of innovations at industrial enterprise, considering risks
Authors: Івахненко, Андрій Володимирович
Science degree: кандидат економічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Горовий Дмитро Анатолійович
Committee members: Перерва Петро Григорович
Краснокутська Наталія Станіславівна
Стригуль Лариса Станіславівна
Keywords: дисертація; інновації; інвестиції; інвестиційне забезпечення; інноваційна діяльність; ефективність; ризики; промислові підприємства; innovation; investment support; implementation of innovations; investment and innovation activity; industrial enterprise; risks; transfer
УДК: 316.422:330.34
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Івахненко А. В. Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 : галузь знань 07 / Андрій Володимирович Івахненко ; наук. керівник Горовий Д. А. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 260 с. – Бібліогр.: с. 219-240. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2021. Дисертацію присвячено дослідженню актуальної наукової проблеми – інвестиційному забезпеченню впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків. В роботі доведено, що вирішальними факторами розвитку світової економіки стають інноваційні й інвестиційні процеси, які в умовах глобалізації набувають все більшої значущості. Глибинна інтеграція економіки України на світові ринки вимагає розробки нових підходів щодо формування інвестиційного забезпечення впровадження інновацій, зважаючи на необхідність інтенсифікації модернізації промислових підприємств з урахуванням недостатності внутрішніх джерел інвестиційного забезпечення, що зумовлює доцільність уточнення понятійно-категоріального апарату щодо інвестиційного забезпечення впровадження інновацій підприємства. В роботі доведено, що основною формою впровадження інновацій на підприємствах виступає трансфер інновацій, що відображає комплекс взаємовідносин суб'єктів інноваційно-інвестиційної діяльності, визначає струмуючі бар'єри та ефективність її здійснення з урахуванням високого рівня ризиків. Визначено, що трансфер інновацій. Обґрунтовано основні види трансферу інновацій та відповідні форми: управлінські (інжиніринг; франчайзинг; аутсорсинг; консалтинг та ін.), технологічні (передача патентів на винаходи; патентне ліцензування; торгівлю безпатентними винаходами та ін.), організація спільної діяльності (спільні НДКР, наукові та виробничі консорціуми, стратегічні альянси, придбання прав власності у нових технологічних компаніях та ін.). Доведено, що найбільш загальною характеристикою підприємства, що відображає спроможність до прийняття інвестицій в інновації є "інноваційність" – рівень готовності соціально-економічної системи до інноваційних змін, нових ідей, здатність підтримувати і реалізовувати нововведення у всіх сферах діяльності та залучати інвестиції. Таким чином, рівень інноваційності відображає спроможність підприємства щодо подолання бар‘єрів з залучення інвестицій у трансфер інновацій з урахуванням ризиків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Все це є підґрунтям щодо удосконалення класифікації ризиків інвестиційного забезпеченням впровадженням інновацій на промисловому підприємстві, яка є узагальненою та такою, що об’єднує в систему додатково виокремлені ознаки залучення та впровадження інновацій, дозволяє обрати організаційні та економічні інструменти інвестиційного забезпечення впровадження інновацій залежно від характеру ризиків, здійснити більш точну оцінку інноваційності підприємства. Для оцінки інноваційності промислового підприємства в роботі було запропоновано методичний підхід за запропонованою системою комплексних показників, які враховують вплив факторів та ризиків інвестування при впровадженні інновацій на промисловому підприємстві за удосконаленою класифікацією ризиків. Для визначення рівня ризику інвестицій під час впровадження інновацій за допомогою шкали Харрінгтона для Kr було визначено три інтервали: високого (0< Kr ≤0.6), середнього (0.6< Kr ≤ 0.8) та низького (0.8< Kr ≤1) рівня ризику відповідно. Розрахунки показника інноваційності та рівня ризику інвестування в інновації на промислових підприємствах за роками. У відповідності до значень показника інноваційності та рівня ризику сформовано напрями зниження ризиків інвестиційного забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві. Для аналізу економічної ефективності діяльності підприємства та прогнозування тенденцій щодо її зміни було запропоновано методичні положення щодо оцінки та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства з використанням трендових моделей та методу ARIMA. Положення включають дворівневу систему діагностики: оцінку та аналіз динаміки капіталізації й показників, що відображають ефективність використання капіталу підприємства; оцінку та аналіз достатності наявних та можливість залучення традиційних інвестиційних джерел фінансування впровадження інновацій. Такий підхід дозволяє як визначати дієвість заходів, спрямованих на зниження ризикованості інвестицій в інноваційну діяльність підприємства, так і достатність власного та традиційного залученого капіталу при формуванні інвестиційного забезпечення впровадження інновацій та надасть можливість у подальшому визначати їх практичну реалізацію за кожним прогнозним періодом. В роботі обґрунтовано, що формування інвестиційного забезпечення впровадження інновацій на підприємствах вітчизняної машинобудівної промисловості потребує удосконалення організаційних форм та розробки підходів до визначення економічної доцільності впровадження інновацій, імплементації інноваційних бізнес-моделей організації діяльності з формування інвестиційного забезпечення впровадження інновацій. Інтеграція вітчизняних підприємств у світовий ринок та децентралізація й дерегуляція інвестиційної і інноваційної діяльностей, необхідність технологічної модернізації та оновлення номенклатури продукції передбачає утворення нових форм взаємодії підприємств з суб'єктами ринку капіталу (ризикованого, венчурного) та знань. Запропонований підхід щодо організаційного забезпечення з залучення ризикованого капіталу для фінансування інноваційної діяльності передбачає запровадження організаційної матричної структури щодо управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства. Для прогнозування результатів організаційних та фінансово-економічних змін щодо формування інвестиційного забезпечення впровадження інновацій у дисертаційній роботі запропоновано застосування сценарного підходу, який передбачає формування 3-х сценаріїв (еволюційного, найбільш вірогідного та оптимістичного), що відрізняються параметрами запровадження змін та відповідно впливають на фактори, що обумовлюють обсяг та вартість залучення ризикованого капіталу з урахуванням оцінки достатності капіталу. Для цілей економічної оцінки та здійснення прогнозування на період середньострокової перспективи доцільності формування інвестиційного забезпечення впровадження інновацій, обґрунтовано використання визначення модифікованої величини зміни чистої поточної вартості підприємства, що відображає вплив запропонованих заходів на величину додаткового чистого фінансового потоку та ставки дисконтування, що дозволяє її коректувати в залежності від наявного рівня ризику інвестування щодо впровадження інновацій (основою визначення є інновативність підприємства). Запропоновані в дисертації теоретичні положення, методичні підходи та практичні рекомендації забезпечать обґрунтованість управлінських рішень у процесі інвестиційного забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків.
Thesis for scientific candidate's degree of economic sciences by specialty 08.00.04 – economics and management of the enterprises (by types of economic activity). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The thesis is devoted to a set o f issues related to investment support for the implementation of innovations at an industrial enterprise, taking into account risks. The paper proves that the decisive factors in the development of the world economy are innovation and investment processes, which are becoming increasingly important in the context of globalization. For this, the conceptual apparatus for investment support for the introduction of innovations has been clarified, and the classification of risks associated with investment support for the implementation of innovations at an industrial enterprise has been improved. The work proves that the main form of introducing innovations at enterprises is the transfer of innovations, reflects the complex of relationships between the subjects of innovation and investment activity, identifies barriers, it is constrained by the effectiveness of its implementation, taking into account the high level of risks, it characterizes. It was determined that the most common characteristic of an enterprise, reflecting its ability to perceive investment in innovation, is "innovativeness". It is the level of readiness of the economic system for innovative changes, its perception of new ideas, the ability to support and implement innovations in all areas of activity and attract investment. The analysis of investment and innovation activities of industrial enterprises in Ukraine with the definition of forecast trends in its change is carried out, a methodological approach to modeling a complex indicator for assessing the innovativeness of an industrial enterprise and determining the level of investment risks in innovative activities is proposed; methodological recommendations for assessing restrictions on attracting investments and forecasting have been developed. To assess the innovativeness of an industrial enterprise, a methodological approach was proposed for the main introduction of a system of complex indicators reflecting the influence of factors that determine investment risks when introducing innovations at an industrial enterprise. Deterministic analysis and forecast of changes in the factors influencing the level of capital security and innovativeness of an industrial enterprise, SWOT analysis of investment and innovative conditions of activity showed the need to form financial, economic and organizational measures related to attracting risk (venture capital) in the formation of investment support for the introduction of innovations. A theoretical and methodological approach to the formation of investment support for innovative activity in conditions of risks is proposed, organizational support for attracting high-risk capital to finance innovative activity is improved; scenario approach is proposed to determine changes in capitalization and capital structure of an enterprise when expanding sources of investment when introducing innovations and diversifying risks.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54032
Appears in Collections:08.00.04 "Екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Ivakhnenko_Investytsiine_zabezpechennia.pdfТитульний лист, анотації, зміст1,47 MBAdobe PDFView/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Ivakhnenko_Investytsiine_zabezpechennia.pdfСписок використаних джерел731,93 kBAdobe PDFView/Open
vidhuk_Bilovodska_O_A.pdfВідгук4,77 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_Nahornyi_Y_I.pdfВідгук5,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.