Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54876
Title: Тестовий контроль з іноземної мови як система: теоретико-методологічне обґрунтування з позицій системно-синергетичного підходу
Other Titles: Test assessment of a foreign language as a system: theoretical and methodological basis in terms of the system-synergistic approach
Authors: Чубукіна, Ольга Володимирівна
Танько, Євгенія Владиславівна
Вракіна, Вікторія Вікторівна
Keywords: дистанційне навчання; управління; тестування; освітній процес; валідність; system of test assessment; system-synergistic approach; foreign language training; distance learning; Placement Test; Progress Test; Diagnostic Test; Prognostic Test; Proficiency Tests; Aptitude Tests
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Чубукіна О. В. Тестовий контроль з іноземної мови як система: теоретико-методологічне обґрунтування з позицій системно-синергетичного підходу / О. В. Чубукіна, Є. В. Танько, В. В. Вракіна // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. педагог. ун-ту iм. Iвана Франка = Humanities science current issues : interuniversity coll. of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University young sci. res. papers / ред. кол.: М. П. Пантюк [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 36, т. 3. – С. 267-274.
Abstract: З позицій системно-синергетичного підходу аргументовано, що перспективним напрямом управління навчанням іноземної мови є застосування тестового контролю, осмисленого як система, позначена цілісністю, структурно-функціональною визначеністю й ізоморфністю системі іншомовної освіти. Продемонстровано, що до переваг тестового контролю належать його об’єктивність, можливість точного виміру, отримання достовірної кількісної інформації, валідність, визначеність, надійність, прогностична цінність. Підкреслено, що системність тестів з іноземної мови забезпечує охоплення ними: усіх функцій контролю навчального процесу – діагностичної, навчальної, корегуючої, виховної – у їх взаємозв’язку і хроноструктурі, в узгодженні із хроноструктурою навчального процесу, його проміжними завданнями, супідрядними кінцевій меті здобуття нормативних іншомовних компетенцій – атрактору вдосконалення окремих типів тестів і тестової системи загалом; усіх аспектів іншомовної компетентності: аудіювання, мовлення, читання, письма; виявлення як навчальних успіхів студентів, так і їхніх здібностей до вивчення іноземної мови. Наголошено, що, крім системності тестового контролю загалом, як система, позначена цілісністю, визначеністю складу і структури, може бути розглянутий кожен окремий тест. Висловлено міркування, що функціонування тестового контролю як системи передбачає застосування низки інтегрованих у світову практику тестів: Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests. Проаналізовано функціональне призначення, переваги і недоліки, особливості застосування кожного з них, перспективи їхньої адаптації до вітчизняних освітніх реалій і соціокультурних запитів сьогодення. Акцентовано на перспективності упровадження в навчання іноземної мови адаптивного принципу тестування, згідно з яким студенти, на підставі самооцінки, виконують ті завдання, які відповідають фактичному рівню їхніх базових знань, а кожне наступне детерміновано виконанням попереднього.
It is argued that a promising direction of management of foreign language training is the use of test assessment, meaningful as a system, indicated by integrity, structural and functional definition and isomorphic system of foreign language education. It is emphasized that the systematic character of foreign language tests is indicated by the coverage of such aspects as: all the assessment functions of the educational process – diagnostic, educational, corrective, educational – in their interconnection and chronostructure, in coordination with the chronostructure of the educational process, its intermediate tasks, subordinate to the final purpose of obtaining normative foreign competencies – an attractor of improvement of certain types of tests and the test system as a whole; all spheres of foreign language competence: listening, speaking, reading, writing; identification both the students’ success and their abilities to study a foreign language. It is emphasized that in addition to the systematic test assessment in general, as a system, indicated by integrity, determination of the composition and structure, each separate test may be considered. It is argued that the functioning of test assessment as a system involves the use of a number of integrated practice of tests: Placement Test, Progress Test, Diagnostic Test, Proficiency Tests, Prognostic Test, Aptitude Tests. A functional purpose, advantages and disadvantages, features of use of each of them and prospects for their adaptation to domestic educational realities and socio-cultural requests of the present have been analyzed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6960-3497
orcid.org/0000-0002-4593-3512
orcid.org/0000-0002-0134-2235
DOI: doi.org/10.24919/2308-4863/36-3-45
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54876
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APHN_2021_36_3_Chubukina_Testovyi_kontrol.pdf334,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.