Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54877
Title: Інноваційність у навчанні іноземної мови з позицій системного підходу
Other Titles: Innovations in foreign language teaching based on systematic approach
Authors: Чубукіна, Ольга Володимирівна
Танько, Євгенія Владиславівна
Вракіна, Вікторія Вікторівна
Keywords: іншомовна освіта; інноваційні підходи; інтерактивні методи навчання; лінгвосоціокультурний підхід; foreign language teaching; innovative approaches; interactive teaching methods; lingvosociocultural approach; systematic approach
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Citation: Чубукіна О. В. Інноваційність у навчанні іноземної мови з позицій системного підходу / О. В. Чубукіна, Є. В. Танько, В. В. Вракіна // Advanced linguistics. – 2018. – № 2. – С. 63-68.
Abstract: Метою статті є обґрунтування з позицій системного підходу доцільності застосування інноваційних підходів і методів у навчанні іноземної мови. Результати дослідження. Аргументовано доцільність наукового осмислення перспектив модернізації навчання іноземної мови з позицій системного підходу, з огляду на структуру функцій мови, діяльності студента, рівнів іномовної освіти. Проаналізовано принципи і перспективи застосування лінгвосоціокультурного, комунікативного, діяльнісного підходів. Виокремлено та охарактеризовано методи, що відповідають принципам і цілям кожного з них. Висновки. Встановлено, що впровадження інноваційних підходів і методів у навчання іноземної мови є складником цілісної концепції динамічної, "відкритої", інноваційної освіти, орієнтованої на виклики соціокультурного середовища. Доведено, що з позицій системного підходу у доборі інноваційних підходів і методів доцільно покеровуватись критерієм міри охоплення ними: функцій мови як об’єкту вивчення; перетворювальної, пізнавальної, комунікативної, ціннісно-орієнтаційної діяльності студентів; пізнавального, розвиваючого, виховного, власне навчального рівнів та пізнавальної, розвиваючої, освітньої цілей іномовної освіти. Аргументовано, що найбільш перспективним у модернізації викладання іноземної мови є лінгвосоціокультурний підхід, здатний інтегрувати принципи комунікативного і діяльнісного підходів. Наголошено, що реалізації принципів підходу на шляху формування лінгвосоціокультурної компетентності сприяє комплексне застосування інноваційних інтерактивних методів навчання, спрямованих на активізацію пізнавальної, перетворювальної, комунікативної діяльності студентів: "методу компетентнісних завдань", ігрових ситуацій (методу сценарію, методу симуляції, "мозкового штурму", конкурсів, вікторин, гри-агону, творчої гри, пізнавальної гри тощо), "методу занурення", "методу громади", "навчання у співпраці", проектної роботи, методу "ПОПН-формули", кейс-методу.
The aim of the article is to ground the expediency of using the innovative approaches and methods in the foreign language teaching from the systematic approach. The expediency of studying the prospects of modernization of foreign language teaching from the position of the systematic approach, taking into account the structure of language functions, student’s activity, and the foreign language education, are considered. The principles and prospects of application in the paradigm of innovation of lingvosociocultural, communicative, and activity approaches are analyzed. The methods that meet the principles and aims of every approach are characterized. It is outlined that the introduction of innovative approaches and methods in the foreign language teaching is a component of the integral concept of dynamic, “open”, and innovative education focused on the challenges of socio-cultural environment. It is proved that from the position of the systematic approach in the selection of innovative approaches and methods it is expedient to follow the criterion of coverage limit: functions of language as an studying object; transformative, cognitive, communicative, value directed activity of student; cognitive, developing, and educational levels; and cognitive, developing, and educational goals of the foreign language education. It is found that the most promising in modernization of the foreign language teaching is the lingvosociocultural approach that can integrate the principles of communicative and activity approaches. It is emphasized that the implementation of the principles of approach to the formation of lingvosociocultural competence is helped by the complex application of innovative interactive learning methods aimed at activation of cognitive, transformative, communicative activity of students: "method of competence-based tasks", game situations (scenario method, simulation method, "brainstorm", contests, quizzes, game-agony, creative game, cognitive game, etc.), "dipping method", "community method", "learning in cooperation", project work, and others.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6960-3497
orcid.org/0000-0002-4593-3512
orcid.org/0000-0002-0134-2235
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54877
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AL_2018_2_Chubukina_Innovatsiinist.pdf438,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.