Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55151
Title: Зміст та структура поняття "педагогічна майстерність" у вимірах науковців та майбутніх докторів філософії економічних та інженерно-технічних спеціальностей
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: аспірант; доктор філософії; економічні спеціальності; інженерно-технічні спеціальності; компетентнтісний підхід; майбутні викладачі; міждисциплінарний підхід; освітньо-науковий рівень; педагогічна майстерність; педагогічні дисципліни; технічний університет; doctoral student; PhD; competence approach; future pedagogues; multidisciplinary approach; educational-scientific level; pedagogical excellence; pedagogical disciplines; technical university
Issue Date: 2018
Citation: Ігнатюк О. Зміст та структура поняття "педагогічна майстерність" у вимірах науковців та майбутніх докторів філософії економічних та інженерно-технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / О. Ігнатюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : зб. наук. пр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / гол. ред. В. П. Коцур. – Електрон. текст. дані. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 41. ‒ С. 311-313. – URL: https://confscientific.webnode.com.ua/_files/200000427-a160aa160c/%2076-5.pdf?ph=0a30397da1, вільний (дата звернення 06.12.2021 р.).
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі формування основ педагогічної мастерності, як результата готовності до педагогічної діяльності аспірантів економічних та інженерно-технічних спеціальностей. У центрі уваги перебуває процес навчання педагогічним дисциплінам в умовах технічного університету організованого на засадах міждисциплінарного і компетентісного підходів. Визначено сутність терміну "педагогічна майстерність" у вимірах видатних педагогів та майбутніх докторів філософії економічних та інженерно-технічних спеціальностей.
The article is devoted to the actual problem of pedagogical excellence basis formation as a result of readiness to the pedagogical activity of doctoral students in the technical university. The process of pedagogical disciplines teaching on the basis of multidisciplinary and competence approaches is in the focus of attention. The essence of the «pedagogical excellence» definition in thoughts of outstanding pedagogues and future doctoral students economic and engineer specialty is determined.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55151
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatiuk_Zmist_ta_struktura_2018.pdf384,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.