Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57114
Title: Парадигми теоретико-методологічних засад гендерних досліджень
Other Titles: Paradigms of theoretical and methodological ambush gender researches
Authors: Калагін, Юрій Аркадійович
Шанідзе, Олександр Дмитрович
Keywords: гендерна рівність; гендерний стереотип; нова теорія гендеру; фемінізм; new gender theory; gender equality; gender stereotype
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Калагін Ю. А. Парадигми теоретико-методологічних засад гендерних досліджень / Ю. А. Калагін, О. Д. Шанідзе // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 7-12.
Abstract: Сучасне суспільство знаходиться на шляху великих соціальних перетворень, швидкість змін та дисциплінарна розмитість конкретних наукових напрямів зумовлена тим, що сучасне суспільство є суспільством постмодерну. Постмодерн привніс до більшості наукових концепцій нові погляди, нові течії, що часто є критичними по відношенню до старих наукових досліджень. Сфери гендерних досліджень такий процес також торкнувся. Гендерні дослідження все більше відходять від концепції біологічного детермінізму, концепції сталих гендерних ролей. Суспільство та наука змінюють картину сприйняття гендерної проблематики під важелем останніх змін в соціумі, соціального життя індивіда, а також, керуючись сучасними здобутками соціально-гуманітарних наук, розробляють нові гендерні теорії, які мусять відповідати таким цілям, як: встановлення гендерної рівності, боротьба з гендерною дискримінацією, вирішення конфліктів між гендерними групами зовні та всередині самих груп. Суспільству постмодерну притаманна віра в різноманітну ідентичність, спростування сталих норм, критичне відношення до традиційних цінностей, моральних, культурних, релігійних засад. Окрім цього, суспільство постмодерну приділяє велику увагу проблематиці сексуальності, сексуальної самоідентифікації. Ці риси притаманні гендерним дослідженням, гендер перетворюється з біологічно детермінованої соціальної ролі на особисту самоідентифікацію індивіда, незалежно від його фізичних особливостей. Такий погляд суто відрізняється від класичних гендерних досліджень ХХ ст. Зміни у концепціях та цілях гендерних досліджень призводять до виникнення нової парадигми теоретико-методологічних засад гендерних досліджень. Визначення таких змін показують різницю між сучасними та класичними дослідженнями та істотній шлях наукової думки щодо гендерних питань.
Today's success is on the path of great social transformations, the speed of change and the disciplinary versatility of specific scientific directions, it is mindful that today's success is the success of postmodernity. Postmodernity has brought to greater scientific concepts, new look, new technologies, which are often critical in terms of old scientific achievements. The sphere of gender equality is also affected by such a process. Gender equality is increasingly coming under the concept of biological determinism, the concept of steel gender roles. Society and science are changing the perception of gender issues under the lever of recent changes in society, social life of the individual, as well as guided by modern achievements of social sciences and humanities, develop new gender theories that must meet such goals as gender equality, combating gender discrimination resolving conflicts between gender groups externally and internally. Postmodern society is characterized by a belief in a diverse identity, refutation of stable norms, a critical attitude to traditional values, moral, cultural, religious principles. In addition, postmodern society pays great attention to the issue of sexuality, sexual self-identification. These traits are inherent in gender research, gender is transformed from a biologically determined social role, to the personal selfidentification of the individual, regardless of his physical characteristics. This view is completely different from the classical gender studies of the twentieth century. Changes in the concepts and goals of gender research lead to a new paradigm of theoretical and methodological foundations of gender research. Definitions of such changes show the difference between modern and classical research, and show a significant path of scientific thought on gender issues.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9681-5743
orcid.org/0000-0002-0484-6746
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.2.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57114
Appears in Collections:Вісник № 02. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_APRUS_Kanahyn_Paradyhmy.pdf279,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.