Вісник № 63

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Перевалова Людмила Викторовна
  (НТУ "ХПИ", 2014) б/а
 • Документ
  Бардин Александр Николаевич
  (НТУ "ХПИ", 2014) б/а
 • Документ
  Незабутнє
  (НТУ "ХПІ", 2014) Красіков, Михайло Михайлович
 • Документ
  Академия военно-исторических наук и казачества: цели и задачи
  (НТУ "ХПИ", 2014) Кипенский, Андрей Владимирович
 • Документ
  Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО
  (НТУ "ХПІ", 2014) Горбунов, Микола Петрович; Ренкас, О. Ю.
  У статті проаналізовано стан підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств міністерства оборони України. На прикладі держав з розвиненою економікою Європи та Сходу розглянути та запропоновані можливі шляхи інвестування підприємств ОПК та МО що забезпечить їх науково-технічний прогрес, у тому числі в суміжних галузях промисловості; створення науково-промислової бази для забезпечення оборони та безпеки держави, оснащення ЗСУ сучасними ОВТ; забезпечення створення на сучасній технологічній основі складної наукоємної техніки.
 • Документ
  Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Шкумат, А. В.
  У статті проаналізовано правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розглянуто основні органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх вплив на регулювання ЗЕД. Досліджено значення розвитку правової основи державного регулювання ЗЕД. Систематизовано функції державного регулювання ЗЕД і їх розподіл між органами влади.
 • Документ
  Категоричний силогізм
  (НТУ "ХПІ", 2014) Стричинець, О. В.
  У статті розглядається категоричний силогізм, який розуміється родо-видовим способом, що є вдосконаленням його традиційного розуміння. Дано визначення родо-видового способу розуміння категоричного силогізму, визначення категоричного силогізму, дано його формулу, аксіому, правила категоричного силогізму, розглянуто його фігури і модуси.
 • Документ
  Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки
  (НТУ "ХПИ", 2014) Годзь, Наталья Борисовна
  В статье продолжена работа над раскрытием тематики функционирования в научном сообществе понятий, их трансформации, расширения и модификации. Проанализировано ряд положений по эволюцию предмета экология. Подчеркивается важность коммуникации в науке и важность тщательного анализа возврата и перепроверки при поднятии реликтовых теорий, которые в силу специфики истории и глобальных проблем разного характера остаются на периферии научного знания, и, следовательно – забытыми. Это приводит к отсеканию ряда исследований. Экологию следует связывать с такой ее уникальной чертой, как максимальной характеристикой в единении научных интересов в изучении прошлого и будущего. Подчеркивается роль библиотек. Нам важна точка зрения Гр. Грузинцева про сдвиг науки (системность, релятивизм, экзактность) и определение экзактности как более высоких требований к своим методам при разрешении задач, которые наука не может решить при помощи старых логических средств.
 • Документ
  Проблемы современной эпистемологии в свете кантовской этической концепции
  (НТУ "ХПИ", 2014) Смоляга, Марина Витальевна; Старикова, Г. Г.
  Статья посвящена аксиологическому аспекту современной эпистемологии. Одним из первых обратил внимание на морально-ценностную сторону человеческого познания И. Кант в своих работах о проблемах «практического разума». Принципиальная новизна кантовского подхода состоит в том, что практическому разуму, отводится особая, ведущая роль в человеческой деятельности. В фундаменте познавательной деятельности, по его мнению, лежит соотношение теоретического и практического разума, или, в современной интерпретации, — диалектика когнитивного и ценностного.
 • Документ
  Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років
  (НТУ "ХПІ", 2014) Вандишева-Ребро, Надія Валентинівна
 • Документ
  70 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
  (НТУ "ХПИ", 2014) Волошко, Екатерина Владимировна
 • Документ
  Философия в современном мире
  (НТУ "ХПИ", 2014) Голозубов, Александр Вячеславович; Дольская, Ольга Алексеевна
 • Документ
  Сучасні технології: виклики та ризики
  (НТУ "ХПІ", 2014) Владленова, Іліана Вікторівна
  У статті аналізуються ризики, до яких приводять технології, розглядається феномен технізації людської природи, що провокує трансформовану самосвідомість, трансформацію етичних цінностей. Можливо також використання біологічних компонентів для оптимізації технічних процесів (виділення з біологічного середовища і переведення в технічну систему). У такому разі кардинально зміняться уявлення про природу тілесності. Проблема трансформації соціальної природи людини актуалізується у зв’язку з необмеженими можливостями маніпуляції при широкому використанні високих технологій в суспільстві.
 • Документ
  На шляху національного відродження: релігійна складова духовного світу України кінця ХХ – початку ХХІ століть
  (НТУ "ХПІ", 2014) Міщенко, Марина Миколаївна
  У статті пропонується аналіз релігійної складової суспільного життя українців на рубежі ХХ–ХХІ ст. Акцентується увага на процесах секуляризації та їх негативних наслідках, особливо в сфері духовності та моралі. На зміну християнським нормам, які співзвучні з загальнолюдськими цінностями, приходять категорії користі, практицизму та індивідуалізації. Актуалізація дослідження даних питань пов’язана з потребою національного духовного відродження України та залученням тих духовних засад, що тисячоліття слугували фундаментом української духовності та культури. Національне відродження передбачає звернення до кращих зразків духовності і моральності, традицій і обрядів, витоки яких сягають християнської історії Київської Русі.
 • Документ
  Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові
  (НТУ "ХПІ", 2014) Маліков, Василь Володимирович
  У статті досліджується роль служб і ресурсів мережі Інтернет у творчій діяльності сучасних вишивальниць Харкова. Інтернет-сайти, електронна пошта, блоги, форуми, групи в соціальних мережах, файлові сховища є потужними інструментами обміну знаннями про техніки й прийоми вишивання, властивості і якість матеріалів для нього, проведення конкурсів і виставок. Вони сприяють презентації власних досягнень, творенню індивідуального іміджу і колективної ідентичності вишивальниці. Дослідження показує, що ресурси Інтернет є важливим самостійним джерелом для дослідника сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.
 • Документ
  Концепція «українського православ’я» М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності
  (НТУ "ХПІ", 2014) Фрадкіна, Наталя Володимирівна
  У статті досліджуються особливості українського християнства висвітлені у працях М. Ф. Сумцова. Розглянуто своєрідний концепт «українського православ’я» на сторінках робіт вченого, що особливо актуалізується у наш час. Виділяються визначальні характеристики українського православ’я, які мають вплив на формування національної ідентичності. Наголошується на важливості вивчення наукових ідей М. Сумцова для розуміння світоглядного осердя українського православного життя, православної церкви, для визначення української національної ідентичності.
 • Документ
  Сущность типологии государства
  (НТУ "ХПИ", 2014) Муренко, Елена Леонидовна
  В данной научной статье освещаются вопросы типологии государства. В результате анализа научной литературы определено значение «государства» и его типы – формационный и цивилизационный, проведена классификация типологии государства по различным признакам. Статья раскрывает и подчеркивает важность дальнейшего изучения данного вопроса, так как от степени познания указанной темы зависит эффективность функционирования городов, регионов, областей и всего государства.
 • Документ
  Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Киян, М. Ш.; Окладна, М. Г.
  У статті аналізуються погляди таких видатних філософів Нового часу як Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескьє, Ж.- Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, І. Бентам, Дж. Міль, які обґрунтовували ідею створення суспільства, заснованого на принципах свободи та рівності усіх громадян, вирішували проблему взаємовідносин між особистістю, державою та суспільством. На підставі цих теорій виникає формування принципів правової держави, що знайшли своє відображення у конституціях усіх розвинутих країнах світу, і перш за все це стосується принципу взаємної відповідальності держави та особистості.
 • Документ
  Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2014) Перевалова, Людмила Вікторівна
  У статті надається визначення правової держави, громадянського суспільства, розкривається їх сутність. Автор характеризує принципи правової держави та їх втілення у реальній практиці. Особлива увага приділяється економічним проблемам, що призвели до масового скорочення виробництва, закриття підприємств, зростанню безробіття в Україні. Аналіз світової практики, сучасних наукових досліджень дозволив автору всебічно розкрити принцип народного суверенітету, право Українського народу на управління державою тощо. На підставі принципів правової держави аналізуються проблеми, які необхідно вирішити державі для подолання кризи в Україні, що охопила усі сфери життєдіяльності суспільства. Тільки вирішення цих суттєвих завдань дозволить Україні побудувати громадянське суспільство і правову державу.
 • Документ
  Правовые отношения Германии и Украины в свете событий 2014 года
  (НТУ "ХПИ", 2014) Гаряева, Анна Михайловна; Полищук, О. Я.; Хильченко, А. М.
  В статье анализируется проблема важности межгосударственных отношений Украины и Германии. Рассматриваются различные аспекты взаимоотношений двух европейских государств. Особое внимание уделено договорно-правовой базе отношений. Германия поддерживает усилия Украины, направленные на построение прочного и стабильного государства, основанного на верховенстве закона по европейскому образцу. В конце сделан вывод о рациональности продолжения и укрепления разнообразных взаимосвязей между Германией и Украиной.