Вісник № 42

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Определение магнитного давления в углах при деформировании листовых заготовок
  (НТУ "ХПИ", 2009) Бондарь, С. В.; Лавинский, Д. В.
  Представлено нову схему магнітно-імпульсного штампування у кутах листової заготовки. За допомогою перетворення Лапласу розв’язані диференційні рівняння Максвела. Знайдені розподіли напруженостей магнітного поля та магнітного тиску на заготовку.
 • Документ
  Применение двумерных марковских моделей для расчета надежности при усталостных отказах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Жовдак, В. А.; Тарасова, Л. Ф.
  Запропоновано методику прогнозування надійності елементів конструкцій на основі використання кінетичних рівнянь для опису міри пошкодження і математичного апарату теорії марковських процесів. У результаті визначаються найбільш інформаційні показники надійності – ймовірність безвідмовної роботи й щільність імовірності відмовлень.
 • Документ
  Управление нестационарными колебаниями слойно-ступенчатого биморфа
  (НТУ "ХПИ", 2009) Янчевский, И. В.
  Розглянута задача управління нестаціонарними коливаннями шарово-ступінчастої електропружної балки в припущенні, що механічне навантаження і область її прикладання відомі. Управління здійснюється за рахунок різниці потенціалів на електродах п’єзокерамічного шару. Цільова функція управління визначена як мінімізація інтеграла від прогину по довжині балки, при цьому задоволення критерію кількісно виражається ваговим коефіцієнтом. Рішення для функції прогину представлено у вигляді суми квазістатичної і динамічної складових. Графічний матеріал ілюструє ефективність алгоритму формування керуючого сигналу та вплив вагового коефіцієнта на характеристики напружено-деформівного стану балки при спільній дії механічного і електричного навантажень.
 • Документ
  Прогнозирование последствий пластинчатого остеосинтеза большой берцовой кости средствами конечноэлементного анализа
  (НТУ "ХПИ", 2009) Власюк, А. С.; Сукиасов, Владимир Георгиевич
  Наведено результати моделювання і статичного аналізу великої гомілкової кістки, що синтезована фіксатором при наявності поперечного перелому. Виконано зіставлення двох способів фіксації з точки зору сприйняття фізіологічних навантажень.
 • Документ
  Внутренние связанные колебания и экспоненциальные волны переноса в цилиндрическом стержне
  (НТУ "ХПИ", 2009) Ванин, Виктор Антонович; Григорьев, А. А.; Дериенко, А. И.
  За допомогою лінійної теорії пружності та потенціалів Герца вивчаються експоненціальні хвилі переносу, що розповсюджуються по циліндричному стрижню. Підтверджені та уточнені результати застосування класичної теорії тонких стрижнів. Отримані хвилі переносу імпульсу, що не описуються класичною теорією.
 • Документ
  Размерность задачи метода конечных фотоупругих элементов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Тесленко, А. А.
  Пропонується метод зниження розмірності плоскій задачі методу кінцевих елементів, застосовуваних разом з методом фотопружності. Результати вимірювання методу фотопружності в цьому підході передбачаються абсолютно точними. Оцінено погрішність, пов'язана з таким припущенням.
 • Документ
  Моделирование типового ряда конструкций корпусов цилиндра низкого давления мощных паровых турбин: Часть I. Классификация и разработка структурной схемы
  (НТУ "ХПИ", 2009) Степченко, А. С.; Дудкина, Е. Н.
  Наведений аналіз основних типів корпусів циліндра низького тиску парових турбін, на підставі якого розроблена система принципових класів конструкцій, визначені і вичленовані змінювані елементи структури. Для кожного типу розроблена геометрична модель принципового класу.
 • Документ
  Определение крутильной податливости колена коленчатого вала методом конечных элементов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Соболь, Владимир Николаевич; Тарсис, Юрий Львович.
  Крутильна податливість коліна колінчастого вала, що необхідна для розрахунків крутильних коливань колінчатого вала й трансмісії, визначається методом скінчених елементів у тривимірній постановці й порівнюється з даними емпіричних методів, що традиційно використовуються.
 • Документ
  Синергетичний ефект ОПС з нелінійною характеристикою жорсткості в умовах багатокоординатного імпульсного навантаження
  (НТУ "ХПІ", 2009) Шпачук, В. П.; Нікітіна, Г. О.
  В статті досліджено зміну динамічних характеристик об’єкта просторової структури при різних типах його завантаженості на базі теорії синергетичного ефекту. Визначено коефіцієнти синергізму у випадку нелінійних характеристик жорсткості пружних елементів підвіски об’єкта. Виконаний порівняльний аналіз вібраційної активності об’єкта, при різних типах багатокоординатного імпульсного навантаження.
 • Документ
  Применение метода граничных элементов при решении прямых и обратных задач термоупргости
  (НТУ "ХПИ", 2009) Повгородний, В. О.
  Застосування сучасних інформаційних технологій до проектування й створення різних технічних об'єктів нерідко призводить до необхідності кількісного аналізу процесів, що протікають в системах із розподіленими параметрами (у континуальних системах). Замість того, щоб намагатися отримувати аналітичну розв’язку рівняння можна скористатися числовим підходом. Ці питання й розглядаються в даній статті.
 • Документ
  Разложение 5-го порядка частного решения кинематического уравнения в кватернионах в ряд по степеням кажущихся поворотов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Плаксий, Юрий Андреевич
  За допомогою методу обернення степеневих рядів для компонент вектору лінійного повороту на інтервалі [0,Δt] отримане розкладання часткового рішення кінематичного рівняння в кватерніонах у степеневий ряд по позірним поворотам. Цей ряд для векторної частини кавтерніона повороту містить члени, що залежать від динамічних характеристик твердого тіла у вигляді співвідношень головних моментів інерції. Приведене розкладання може бути застосоване для отримання алгоритмів визначення орієнтації твердого тіла по позірним поворотам до четвертого порядку включно.
 • Документ
  До розрахунку оберненої деформації повзучості нелінійно в’язкопружних полімерів за умов повного розвантаження
  (НТУ "ХПІ", 2009) Павлюк, Я. В.
  Розглянуто задачу визначення деформацій повзучості нелінійно-в'язкопружних матеріалів у режимі стаціонарного навантаження та повного розвантаження. Розв’язок отримано на підставі гіпотези єдиної діаграми деформування виходячи із подібності ізохронних діаграм повзучості та діаграми миттєвого деформування. Режими навантаження задаються за допомогою функцій Хевісайда. Результати розрахунків апробовано експериментально на задачах розрахунку деформацій нестаціонарної повзучості нейлону та фторопласту.
 • Документ
  Моделирование и анализ погрешностей схем при исследовании напряжений в мощных электромашинах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Остерник, Э. С.
  Виконано натурні дослідження напруг у сердечнику статора турбогенератора. Їх мета - контроль та рівномірний розподіл зусиль поміж призм сердечника. Розроблено моделюючу схему для ряду тензоприладів. Зажадано оцінку похибки їх лінеаризованих шкал.
 • Документ
  Про швидкість падіння кулі, що обертається та змінює масу за показниковим законом
  (НТУ "ХПІ", 2009) Ольшанський, Василь Павлович; Ольшанський, Станіслав Васильович
  Знайдена розв’язка рівняння падіння однорідної кулі змінного радіусу із вертикальною віссю обертання з урахуванням лінійного опору зовнішнього середовища. При показовому законі зміни радіусу кулі в часі перші інтеграли рівнянь руху виражені в елементарних і відомих спеціальних функціях, а також досліджені особливості швидкості польоту при дії сили Магнуса.
 • Документ
  Разработка технологии сборки и усовершенствование конструкции составного колеса электровагона
  (НТУ "ХПИ", 2009) Оборский, И. Л.; Андреев, Арнольд Георгиевич; Щепкин, Александр Витальевич; Дворжак, В. Н.
  На основі проведеного аналізу технологій складання деталей з натягом, конструкцій складених коліс залізничного транспорту та виконаного дослідження міцності та пружно-деформованого стану запропоновано технологію виготовлення та удосконалену конструкцію колеса електровагона.
 • Документ
  Анализ состояния развития ветроэнергетических установок и вопросы динамики и прочности, связанные с ними
  (НТУ "ХПИ", 2009) Мартыненко, Геннадий Юрьевич; Солянникова, Ю. В.
  У роботі проведено огляд розвитку вітроенергетики на теперішній час. Розглянуто типи вітроенергетичних установок, їх особливості, переваги та недоліки. Також розглянуто проблеми динаміки та міцності конструктивних елементів та напрямки їх вирішення.
 • Документ
  Анизотропная ползучесть поперечно нагруженных плит из композитных материалов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Львов, Иван Геннадьевич; Морачковский, Олег Константинович
  Запропоновано розрахунковий метод визначення матеріальних характеристик закону повзучості композитних матеріалів на основі усереднювання на представницькому об’ємі гетерогенної середи. Наведені результати розрахунків на повзучість пластин з волокнистих композитів із застосуванням рівнянь стану початково-анізотропній повзучості гомогенних матеріалів. Метод ілюструється на прикладі повзучості плити під поперечним тиском.
 • Документ
  Исследование вынужденных колебаний лопаточных аппаратов со случайной технологической расстройкой по модели одного сектора
  (НТУ "ХПИ", 2009) Ларин, Алексей Александрович; Жовдак, В. А.
  Розроблено метод для аналізу рівня вимушених коливань випадково розлагоджених облопачених дисків. Метод базується на підході конденсації стохастичного базису та надає можливість проводити аналіз на основі моделі одного сектору. Метод придатний для випадків локально розташованого технологічного розладу. На основі методу отримані та представлені числові дослідження з усталених вимушених коливань лопаткового апарату 3-го ступеня циліндру низького тику (ЦНТ) парової турбіни з випадковим технологічним розладом.
 • Документ
  Моделювання вібраційного стану пластинчато-стрижневої системи
  (НТУ "ХПІ", 2009) Красніков, Сергій Васильович; Ларин, О. О.; Огороднік, О. О.
  Розглядаються питання, що пов'язані з відбудуванням від резонансу корпусів роторних машин.Проведені дослідження вібраційного стану на моделі корпусу циліндру низького тиску парової турбіни. Досліджено вплив товщини стінок корпуса на вібраційні характеристики системи.
 • Документ
  Компьютерное проектирование сменных оболочек на точечных опорах для универсальных пуансонов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Костромицкая, Ольга Анатольевна; Львов, Геннадий Иванович
  Запропонована технологія комп'ютерного проектування композитних оболонок для пуансона на точкових опорах. Створена програма автоматичної побудови моделі композитної оболонки на різних системах точкових опор, автоматизовано розрахунок НДС в програмному комплексі і виведення результатів розрахунку. Досліджено вплив геометричних характеристик композитної оболонки універсального пуансона на кількість опор, необхідних для дотримання умов міцності і допустимої жорсткості оболонки.