Вісник № 11

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів оксидів азоту при роботі котлів
  (НТУ "ХПІ", 2018) Єфімов, Олександр В'ячеславович; Тютюник, Лариса Іванівна; Касілов, Віктор Йосипович; Іванова, Лідія Анатоліївна
  Стаття присвячена розвитку методів захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів оксидів азоту при роботі парових та водогрійних котлів. Скорочення викидів оксидів азоту в атмосферу димовими газами принципово може бути здійснено по таких основних напрямах: застосування спеціальних технології спалювання палива, що запобігає значному окисленню азоту, зокрема використання для горіння в якості окислювача кисню; застосування рідких або твердих сорбентів, що поглинають з димових газів оксиди азоту з подальшою регенерацією і отриманням товарних форм зв’язаного азоту; каталітичне розкладання оксиду азоту на елементарний азот і кисень.
 • Документ
  Поглиблений ексергетичний аналіз теплонасосної установки з проміжним теплообмінником утилізації енергії стічних вод
  (НТУ "ХПІ", 2018) Волощук, Володимир Анатолійович
  В роботі наведені результати поглибленого ексергетичного аналізу теплонасосної установки, у складі якої використовується теплообмінник проміжного контуру для утилізації енергії стічних вод. Система призначена для теплозабезпечення будинку з урахуванням сезонних коливань потреб енергії та температури низькопотенційного джерела. Показано, що у прийнятих умовах найбільшу частку деструкції ексергії у дросельному вентилі та компресорі можна позбутися за рахунок зменшення необоротностей в інших елементах системи. Деструкція ексергії, яку можна уникнути у конденсаторі, випарнику та теплообміннику проміжного контуру, обумовлена, в основному, необоротностями у цих же компонентах.
 • Документ
  Результаты предпроектных исследований по созданию новой конструкции выхлопного тракта газотурбинного компрессорного агрегата типа ГПА-Ц-16С
  (НТУ "ХПИ", 2018) Ушаков, Сергей Михайлович; Каруцкий, Андрей Юрьевич; Щербаков, Олег Николаевич; Жуков, Сергей Анатольевич
  В работе проведен анализ различных методов снижения выбросов загрязняющих веществ с выхлопными газами газотурбинных установок и основные ограничения по их применению. Выполнен анализ особенностей течения выхлопных газов в существующем выхлопном тракте для агрегата типа ГПА-Ц-16С с газотурбинным двигателем ДГ90Л2.1, в том числе с учетом закрутки потока на выходе из двигателя. Разработаны технические решения, обеспечивающие основные требования производителей систем каталитической очистки по неравномерности потока и требования производителя двигателя по величине потерь полного давления. Предложены технические решения, позволяющие заполнять утилизатор теплоты водой без останова газоперекачивающего агрегата.
 • Документ
  Аналіз впливу ефективності окремих відсіків потужної парової турбіни на результати оптимізації теплової схеми турбоблока
  (НТУ "ХПІ", 2018) Усатий, Олександр Павлович; Жівотченко, Юлія В'ячеславівна
  Стаття присвячена питанням оптимізації теплової схеми паротурбінної установки з використанням програмного комплексу DNA, створеного групою авторів Датського технічного університету та програмного комплексу багатопараметричної оптимізації, розробленого на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ». Алгоритми оптимізації базуються на методах теорії планування експерименту (використовуються насичені плани Рехтшафнера) та методі створення формальних макромоделей цільових функцій підвищеної точності. Крім цього, для пошуку оптимальних рішень багатоекстремальних цільових функцій також були задіяні ЛПτ послідовності та метод пошуку оптимального рішення «Рій бджіл». По результатам розв’язання низки задач з оптимізації теплової схеми була проведена оцінка впливу ефективності окремих відсіків турбіни на значення параметрів, які оптимізуються. Залежно від постановки оптимізаційної задачі і обраного критерію якості були знайдені оптимальні варіанти теплової схеми турбоблоку, що забезпечують економію умовного палива від 10000 до 13000 т/рік. Також було виявлено факт істотного впливу рівня внутрішнього відносного ККД першого відсіку на оптимальний перерозподіл теплового перепаду турбіни між її відсіками.
 • Документ
  Інтелектуальний датчик вібропереміщення з функціями контролю й аналізу вібраційних параметрів енергообладнання
  (НТУ "ХПІ", 2018) Шульженко, Микола Григорович; Гармаш, Наталія Григорівна; Єфремов, Юрій Геннадійович; Депарма, Олександр Вадимович; Цибулько, Вадим Йосипович
  Для вимірювання параметрів вібрації елементів енергетичного обладнання пропонуються інтелектуальні датчики вібропереміщення з цифровою обробкою сигналу. Датчики визначають спектральні складові та розмах вібропереміщення у заданих смугах частот вимірювання, сигналізують про перевищення розмахом вібропереміщення заданих рівнів та про різку зміну (стрибок) вібрації. Датчики використано для оцінки вібраційного стану турбоагрегатів К-300-240 та К-200-130.
 • Документ
  Утилізація теплоти димових газів котельні шляхом використання органічного циклу Ренкіна
  (НТУ "ХПІ", 2018) Шубенко, Олександр Леонідович; Маляренко, Віталій Андрійович; Сенецький, Олександр Володимирович; Бабак, Микола Юрійович
  Визначається доцільність впровадження на водогрійній котельні з котлами ПТВМ-100, що спалюють природний газ, утилізаційної електрогенеруючої установки. Остання побудована на базі органічного циклу Ренкіна та обігрівається димовими газами котлів. Показано, що ефективним робочим тілом для такої установки є фреон R600a. Виконано розрахунки теплової схеми установки на трьох режимах функціонування на протязі року; визначені терміни її окупності при електричній потужності 100, 200 та 300 кВт.
 • Документ
  Взаємозв'язок температури відхідних газів і техніко-економічних та екологічних показників ТЕЦ
  (НТУ "ХПІ", 2018) Шелешей, Тетяна Вікторівна
  Зниження температури відхідних газів і корисне використання їх тепла у циклі ТЕС, дозволяє підвищити ККД котла і всієї станції в цілому. Втрати q2, % визначаються, насамперед, температурою відхідних газів котла – tвідх, °С. Як вже встановлено величина tвідх – залежить від багатьох чинників (виду палива, компонування поверхонь нагріву котла, ступінь їх забруднення тощо) та її вибір є техніко-економічним завданням. Розрахунки впливу tвідх на q2 показали, що при зниженні температури димових газів на 1 °С при- ріст ККД котла складає 0,035 % при спалюванні природного газу. Підвищення ККД котла типу ТГМП-314А без зниження надійності поверхонь нагріву конвективної шахти при спалюванні природного газу може скласти до 0,7 %. При цьому питомі витрати умовного палива зменшяться на 1,61 г.у.п/(кВт∙год). Переваги з екологічної точки зору є такими: зниження температури відхідних газів призводить до зниження викидів оксидів азоту і оксидів вуглецю.
 • Документ
  Анализ подходов к оценке работоспособности оболочек стержневых твэлов энергетических ядерных реакторов с учетом ползучести
  (НТУ "ХПИ", 2018) Ромашов, Юрий Владимирович; Поволоцкий, Элий Викторович
  Выполнен анализ существующих распространенных подходов к обоснованию работоспособности оболочек твэлов с учетом ползучести, основанных на рассмотрении деформирования сегментов оболочки внутренним и наружным давлениями и разностью температуры по толщине стенки. Показано, что что расчетная схема, учитывающая действие на оболочку только внутреннего и наружного давлений и перепада температуры по толщине не может давать надежных оценок работоспособности твэлов с учетом ползучести.
 • Документ
  CFD-моделювання теплоаеродинамічних характеристик поверхні з гвинтоподібних труб
  (НТУ "ХПІ", 2018) Рогачов, Валерій Андрійович; Терех, Олександр Михайлович; Баранюк, Олександр Володимирович
  Засобами CFD-моделювання досліджений конвективний теплообмін та аеродинамічний опір шахових пучків гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 9,5∙103 до 45∙103. Вивчені моделі пучків з відношеннями кроків між трубами s1/s2 = 0,46, 0,92 і 1,83. Пучки формувались з трьох досліджених типів однозахідних гвинтоподібних труб, які відрізнялися кроком гвинтової лінії – t = 8, 12 i 20 мм. Зовнішній діаметр D = 16 мм, глибина виступів-впадин h = 2,5 мм і загальна довжина l = 428 мм досліджених труб не змінювались. Запропоновані залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору шахових пучків гвинтоподібних труб. Приведений теплоаеродинамічний розрахунок повітронагрівача-регенератора.
 • Документ
  Анализ методов определения политропного КПД центробежного нагнетателя
  (НТУ "ХПИ", 2018) Олейник, Юрий Анатольевич; Сапрыкин, Сергей Алексеевич; Науменко, Светлана Петровна
  Проанализированы математические модели определения политропного коэффициента полезного действия (КПД) центробежного нагнетателя (ЦБН). Описаны четыре метода определения политропного КПД ЦБН и проведены практические расчеты политропного КПД и коэффициента адиабаты по всем методам. Определен самый простой и точный метод определения политропного КПД ЦБН. Значения коэффициентов адиабаты можно использовать при определении политропного КПД ЦБН после определения коэффициента политропы ЦБН.
 • Документ
  Industrial gas turbine engine off-design performance improvement controlling cooling air flow
  (NTU "KhPI", 2018) Moroz, Leonid; Burlaka, Maksym; Barannik, Valentyn
  The modern gas turbine engine has been used in current power generation industry for almost half a century. They are designed to operate with the best efficiency during normal operating conditions and at specific operating points. However, due to power grid demands, different ambient temperatures, fuel types, relative humidity and driven equipment speed the gas turbine units have to work today on partial load too, which can affect the hot gas path condition and life expectancy. At these off-design conditions, gas turbine’s efficiency and life deterioration rate might significantly deviate from the design specifications. In this paper, a digital twin concept for gas turbine unit off-design performance prediction (AxSTREAM® platform) is used. The description of created digital twin is presented. The validation of proposed gas turbine unit digital twin is carried out by comparison with literature source test data. The GTU performance estimation controlling cooling air at part load modes using digital twin was performed.
 • Документ
  Влияние радиального зазора на потери с выходной скоростью в турбинной ступени без бандажа
  (НТУ "ХПИ", 2018) Лапузин, Александр Викторович; Субботович, Валерий Петрович; Юдин, Юрий Алексеевич; Юдин, Александр Юрьевич
  Рассмотрены результаты экспериментального исследования влияния радиального зазора на структуру потока за ступенью и составляющие потерь на различных режимах работы. Показано, что в зависимости от осредненного угла выхода потока из ступени в абсолютном движении выходные потери могут увеличиваться, снижаться или оставаться неизменными в результате изменения характера распределения вдоль радиуса абсолютной скорости при изменении зазора. С целью усовершенствования методики одномерного расчета предложен способ определения выходных потерь с учетом радиальной неравномерности абсолютной скорости за ступенью.
 • Документ
  Влияние вращения поверхности на эффективность пленочного охлаждения за отверстиями в траншее
  (НТУ "ХПИ", 2018) Халатов, Артем Артемович; Панченко, Надежда Анатольевна
  Представлены результаты компьютерного моделирования эффективности пленочного охлаждения за одним рядом отверстий в траншее в стационарных условиях и в условиях вращения в диапазоне изменения параметра вдува 0,5 ≤ m ≤ 2,0. Показано, что вращение охлаждаемой поверхности вызывает смещение потока и пиков локальной эффективности пленочного охлаждения. Однако, для исследованной конфигурации влияние параметров вращения на среднюю эффективность пленочного охлаждения незначительное.
 • Документ
  Нестационарное обтекание и аэроупругие колебания рабочих лопаток ступени турбомашины на частичных режимах
  (НТУ "ХПИ", 2018) Гнесин, Виталий Исаевич; Колодяжная, Любовь Владимировна; Жандковски, Ромуальд; Демченко, Алексей Владимирович
  Предложен численный метод решения связанной задачи нестационарной аэродинамики и упругих колебаний лопаток под действием аэродинамических нагрузок. На основе решения связанной задачи аэроупругости выполнен численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца ротора последней ступени осевой турбины при неравномерном распределении давления за лопаточным венцом. Показано, что колебания рабочих лопаток венца являются устойчивыми с преобладающей частотой близкой к частоте собственной формы колебаний. Предложенный метод решения связанной аэроупругой задачи позволяет прогнозировать амплитудно-частотный спектр колебаний лопаток в потоке газа, включая вынужденные колебания и самовозбуждающиеся (флаттер или автоколебания).
 • Документ
  Тепловий розрахунок високотемпературного парогенератора ядерної енергетичної установки ГТ-МГР з гвинтовими закрученими трубними пучками
  (НТУ "ХПІ", 2018) Доник, Тетяна Василівна; Сафронова, Олена Олегівна; Парашар, Майанкіта Нагєндер
  Розглянуто високотемпературний парогенератор ядерної енергетичної установки ГТ-МГР з використанням гелію в якості первинного теплоносія для виробництва електроенергії та водню. Розроблена математична модель для теплового розрахунку високотемпературного парогенератора з гвинтовими закрученими трубними пучками, завдяки якій було реалізовано п’ять різних методів розрахунку теплообміну при кипінні у вертикальній трубі, заснованих на експериментальних кореляційних залежностях та проведено оцінку залежності коефіцієнтів тепловіддачі двофазного потоку від величини масового витратного паровмісту.
 • Документ
  Повторное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Кураховской ТЭС
  (НТУ "ХПИ", 2018) Черноусенко, Ольга Юрьевна; Рындюк, Дмитрий Викторович; Пешко, Виталий Анатольевич
  Энергоблоки ДТЭК «Кураховская ТЭС» мощностью 200 МВт с паровыми турбинами К-200-130 после достижения ими паркового ресурса на сегодняшний день требуют принятия решения о возможности их дальнейшей эксплуатации. Проведена оценка остаточного ресурса на базе 3D- пространственных аналогов для РВД и РСД паровой турбины К-200-130 мощностью 200 МВт блоков № 4, 5 ДТЭК «Кураховская ТЭС» с экспериментально полученными коэффициентами запаса прочности металла с учетом реальных условий эксплуатации согласно станционных данных поврежденности. Представлены рекомендации по повторному продлению срока эксплуатации высокотемпературного энергетического оборудования.