Вісник № 46

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Система адаптивной обработки экспертных суждений
  (НТУ "ХПИ", 2004) Жиляков, Е. Г.; Путивцева, Н. П.
  Запропоновано варіаційний метод обробки результатів парних якісних порівнянь досліджуємих об’єктів з метою визначення їх відносної важливості у вигляді додатних ваг без апріорної розробки шкал суджень. Основою методу є використання інтерпретації елементів матриць парних порівнянь у вигляді функції ваг, що шукаються.
 • Документ
  Оптимальный синтез квантователя по уровню
  (НТУ "ХПИ", 2004) Жиляков, Е. Г.; Попов, И. Г.; Чижов, И. И.
  В даній роботі викладено удосконалений підхід до синтезу квантователя за рівнем значень цифрових кодів. Основною відміною від відомих підходів є мінімізація кількості рівнів квантування при гарантованій похибці представлення даних. Додатково розглянуті питання застосування даного підходу при пакетній передачі даних.
 • Документ
  О субполосном кодировании сигнала
  (НТУ "ХПИ", 2004) Жиляков, Е. Г.; Попов, И. Г.; Чижов, И. И.
  У статті запропоновано новий метод субполосного кодування сигналу, який засновано на механізмах фільтрації. Перевагою даного методу є відсутність необхідності застосовувати дискретне перетворювання Фур‘є для переходу в спектральну область та більш гнучкий перехід до вибору кількості і розположення у рамках частотного інтервалу спектральних коефіцієнтів.
 • Документ
  Ускорение операций над множествами в дедуктивном методе моделирования неисправностей
  (НТУ "ХПИ", 2004) Зайченко, С. А.; Парфентий, А. Н.; Ктейман, Х.
  Виконано аналіз структур даних і алгоритмів при виконанні операцій теорії множин над списками дефектів в дедуктивному методі моделювання несправностей цифрових систем. Запропоновано 4 типа структур даних та процедури їх обробки, що забезпечують максимальну швидкодію базових операцій, необхідних для ефективної програмної реалізації метода.
 • Документ
  Исследование электромагнитного экстремального трехпараметрового метода контроля труб
  (НТУ "ХПИ", 2004) Себко, Вадим Пантелеевич; Тюпа, И. В.; Филоненко, Денис Владимирович
  Розглянуто багатопараметровий електромагнітний метод, заснований на досягненні екстремуму чутливості (амплітудної і фазової) функції перетворення параметрів трубчатого виробу. Наведено електричну схему експериментальної установки для спільного визначення товщини труби, магнітну проникність та питому електричну провідність матеріалу труби. Отримано результати експериментальних досліджень.
 • Документ
  Концепция отвода ложной дозы в линейных и комбинационных дозаторах
  (НТУ "ХПИ", 2004) Овчаренко, Александр Иванович; Колбасенко, В. В.
  Пропонується розгляд концепції відводу помилкової дози (ВПД) у лінійних та комбінаційних дозаторах для підвищення якості фасування сипких продуктів. Сутність ВПД полягає в організації вбудованого контролю маси кожної дози, тобто її статичного зважування й визначення відповідності зоні допуску.
 • Документ
  Программное обеспечение автоматизированного комплекса для исследований двигателя внутреннего сгорания
  (НТУ "ХПИ", 2004) Марченко, Андрей Петрович; Червонный, Станислав Иосифович; Мешков, Денис Викторович; Мешкова, К. Г.
  У статті розглянута функціональна схема автоматизованого універсального комплексу для досліджень двигунів внутрішнього згоряння й алгоритм роботи програмного забезпечення. Розглянуто деякі компоненти системи. Дано рекомендації з організації інтерфейсу програми й обробці даних експерименту.
 • Документ
  Быстрые криптографические преобразования в группе точек эллиптической кривой
  (НТУ "ХПИ", 2004) Кузнецов, А. А.; Лысенко, В. Н.; Чевардин, В. Е.
  Розробляються швидкі перетворення в групі точок еліптичної кривої. Проводяться порівняння за складністю групових операцій. Показано, що застосування запропонованого способу дозволить істотно підвищити швидкодію несиметричної криптографічної системи.
 • Документ
  Вероятностно-статистический подход к оценке содержания и качества высшего образования
  (НТУ "ХПИ", 2004) Куценко, Александр Сергеевич; Рубин, Э. Е.
  Запропоновано новий підхід до оцінювання вмісту та якості освітньої діяльності, заснований на статистичній інформації про результати навчання студентів за даним фахом. На основі ентропійного методу побудована матриця зв’язків між навчальними дисциплінами. Запропоновано методику оцінки напруженості навчальних планів та класифікації студентів.
 • Документ
  Математическое моделирование геометрии зуба при расчете напряженно-деформированного состояния эвольвентных прямозубых передач
  (НТУ "ХПИ", 2004) Кириченко, А. Ф.; Бережной, Виталий Александрович
  Розглядається математичне моделювання геометрії зуба прямозубих колес. Виконується розрахунок об’ємного пружно-деформованого стану методом кінцевих єлементів. Приведені результати розрахунків напруги та жорсткості модифіцірованних прямозубих колес з отвіром уздовж осьової лінії зуба.
 • Документ
  Математическое моделирование поверхности арочных зубьев с эллиптической продольной формой
  (НТУ "ХПИ", 2004) Кириченко, А. Ф.; Матюшенко, Николай Васильевич
  В даній статті отримано математичну модель поверхні зубів циліндричних передач Новікова ДЛЗ з еліптичною подовжньою формою, що нарізані різцевою головкою.
 • Документ
  Обзор международного рынка электронных технологий
  (НТУ "ХПИ", 2004) Хаханов, В. И.; Обризан, В. И.; Мельникова, О. В.
  Пропонується огляд ринкових тенденцій створення сучасних мобільних цифрових систем. Пропонується технологія проектування цифрових систем на кристалах на базі досвіду розробки апаратних та програмних засобів для SOCs. Надано рекомендації щодо активізації наукових досліджень у найбільш перспективних напрямках, пов’язаних із потребами ринку електронних технологій.
 • Документ
  Разработка модели городского радиоканала связи
  (НТУ "ХПИ", 2004) Каплун, Александра Валериевна; Пиротти, Евгений Леонидович
  У статті моделюються процеси розповсюдження радіохвиль зв'язку та сигнально-завадової обстановки у точці прийому. Дана модель містить якісні та кількісні характеристики потоків вхідних впливів, які є вихідними для оцінки координатно-інформативних параметрів сигналів.
 • Документ
  Атака на селектирующие коммутаторы с целью перехвата данных в локальной сети
  (НТУ "ХПИ", 2004) Гугнин, Владимир Николаевич; Сотник, Д. В.
  В статті розглядаються методи перехоплення даних у локальній мережі, побудованій на селектуючих комутаторах. Зроблені висновки та наведені рекомендації щодо визначення факту перехоплення даних та способів боротьби із зловмісниками.
 • Документ
  Выбор рационального режима работы вихретокового преобразователя по частоте поля и коэффициенту заполнения
  (НТУ "ХПИ", 2004) Горкунов, Борис Митрофанович; Глоба, Светлана Николаевна; Островерх, Р. Л.
  В роботі розглянуті питання визначення робочого діапазону змінення частоти зондуючого електромагнітного поля та геометричних розмірів досліджуємого циліндричного металевого вироба при практичному використанні вихорострумового перетворювача для безконтактного контролю електричних, магнітних і геометричних параметрів зразків. Наведені таблиці та графічні залежності частоти та геометричних розмірів досліджуємих зразків, що забезпечують метрологічні характеристики вихорострумового перетворювача.
 • Документ
  Исследование влияния потерь энергии в системе теплоснабжения на оптимальное управление отопительными котельными
  (НТУ "ХПИ", 2004) Стоянов, Ф. А.; Андреев, Сергей Юрьевич
  Розглядається задача оптимального управління водогрійною опалювальною котельнею і досліджується вплив різних втрат у системі теплопостачання на результати рішення цієї задачі.
 • Документ
  Выбор инструментария для формальной спецификации информационных систем в нотации Z
  (НТУ "ХПИ", 2004) Старусев, О. Г.
  У статті наведений огляд програмних засобів, що підтримують метод формальної специфікації – Z, розглянуті основні властивості та характеристики програмного інструментарію, наведені рекомендації щодо вибору того чи іншого програмного засобу.
 • Документ
  О пакетной передаче речи
  (НТУ "ХПИ", 2004) Прохоренко, Е. И.
  Розглянуті існуючі можливості реалізації протоколів пакетної передачі мови в середовищі Internet для підвищення ефективності застосування пропускної спроможності IP-каналу. Найбільш перспективні продукти для IP-телефонії задовольняють рекомендаціям сімейства "G" стандарту Н.323.
 • Документ
  Методика формирования сигналов нейростимуляции в общем пространстве средств сочетанного электромагнитного воздействия на биообъекты
  (НТУ "ХПИ", 2004) Корсунов, А. Р.
  У статті проаналізовані існуючі засоби нейростимуляції, обгрунтовано пріоритетний метод електроакупунктури та розроблено методи формування необхідних при цьому сигналів стимуляції в комплексі електромагнітного впливу на біооб’єкти.
 • Документ
  К вопросу генерации ключей для асимметричных криптосистем
  (НТУ "ХПИ", 2004) Главчев, Максим Игоревич; Дроздов, Ю. Ю.
  З метою відпрацьовування методів генерації ключей для асимметричних криптосистем було проаналізовано схеми керування ключами. Були розглянуті зменшення простіру імовірних ключей, об’єднанний вибір ключей, розкриття зі словарем, випадкові ключі та стандарт генерації ключей. Було зроблено висновки щодо передачі ключей, перевірки ключей, використання ключей. Уділено увагу також зберіганню ключей, резервним ключам та часу їхнього життя.