Вісник № 04

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Зависимость полноты реакции получения водорода от основных параметров процесса
  (НТУ "ХПИ", 2010) Зипунников, Николай Николаевич; Трошенькин, Борис Александрович
  В работе приведены результаты опытов по получению водорода из воды с помощью сплавов ферросиликоалюминия в кинетическом реакторе. Выполнено статистическую обработку экспериментальных данных. Установлены основные параметры выделения водорода, которые влияют на процесс.
 • Документ
  Физико-химическая очистка сточных вод мясоперерабатывающего завода
  (НТУ "ХПИ", 2010) Слепцов, Г. В.; Бойко, И. Ю.; Лисогор, Елена Сергеевна
  Сточные воды мясоперерабатывающих заводов характеризуются резкими колебаниями состава и высоким содержанием взвешенных веществ, жиров, ХПК и БПК. В работе приведены результаты исследования кинетики физико-химической очистки СВ мясоперерабатывающего завода реагентной напорной флотацией.
 • Документ
  Моделювання процесу осідання твердої фази в соляній камері під час закладки її відходами
  (НТУ "ХПІ", 2010) Шестопалов, Олексій Валерійович; Цейтлін, Мусій Абрамович; Райко, Валентина Федорівна
  Наведені загальні закономірності процесів, які відбуваються в підземній камері вилуговування під час її закладки шламом. Визначено оптимальну глибина розташування шламоподаючої колони, при якій забезпечується вільне осідання шламу та освітлення розсолу без ризику його забруднення твердою фазою відходів.
 • Документ
  Використання технології газодинамічного впливу на розплав при литті по витоплюваним моделям
  (НТУ "ХПІ", 2010) Селівьорстов, В. Ю.; Кущ, П. Д.
  Приведені результати промислових випробувань технології газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі при виробництві циліндричних заготовок для ріжучого інструменту із сталі Р18 способом лиття по витоплюваним моделям. Отримані результати показали перспективність проведення подальших досліджень та використання зазначеного процесу.
 • Документ
  Енергоекономічний світлодіодний пристрій
  (НТУ "ХПІ", 2010) Поліщук, О. Ю.; Поліщук, В. М.; Рой, В. Ф.
  На базі експериментального дослідження енергоефективності світлодіодів змінного струму типу «Acriche», в якості енергоощадних джерел випромінювання для освітлювальних установок широкого спектру призначення , розроблено електричний блок живлення, який дає змогу довести ефективність роботи світлодіодного модуля майже до 100 %.
 • Документ
  Паливо з відновлювальної сировини
  (НТУ "ХПІ", 2010) Мельник, Анатолій Павлович; Малік, Сергій Григорович
  Розглянуто перспективи використання і запропоновано технологічну схему одержання біогазу з використанням відходів.
 • Документ
  Дослідження одержання азото-, кисеньвмісних похідних жирних кислот амідуванням соняшникової олії діетаноламіном
  (НТУ "ХПІ", 2010) Мельник, Анатолій Павлович; Папченко, Вікторія Юріївна
  Розглянуто реакцію взаємодії діетаноламіну і триацилгліцеринів соняшникової олії при моль- ному відношенні реагентів 1:1 і температурах 433 К, 443 К, 453 К, 463 К і 473 К впродовж 3 – 5 годин. Досліджено зміни складу реакційної маси при взаємодії діетаноламіну і триацилгліцеринів соняшникової олії з часом реакції.
 • Документ
  Розрахунок формозміни енергосилових параметрів прокатки одногребневих профілів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Курандо, Д. И.
  У статті розглядається розрахунок формозміни енергосилових параметрів прокатки одногребневих профілів на прикладі профілю черевика із кроком 203 мм на стані 1000/850/630 Волгоградського металургійного заводу «Красный Октябрь», наведені графіки коефіцієнта витяжки й зусиль прокатки, параметри прокатки профілю в реверсивній кліті 1000 ВМЗ «Красный Октябрь».
 • Документ
  Сопоставительный анализ аппаратов для гальванизации и лекарственного электрофореза, используемых в медицинских учреждениях
  (НТУ "ХПИ", 2010) Кубышкина, Наталья Ивановна
  Представлены результаты сравнительного анализа характеристик электротерапевтических аппаратов для гальванизации и лекарственного электрофореза разных поколений. Анализ проводился путем экспериментальных исследований характеристик телефонов.
 • Документ
  Вплив каолінового волокна на властивості оксидно-силікатних захисних покриттів, одержаних на основі поліалюмосилоксанової зв’язки
  (НТУ "ХПІ", 2010) Гивлюд, М. М.; Ємченко, І. В.; Передрій, О. І.; Пітак, Олег Ярославович
  Досліджено вплив складу захисних високотемпературних та вогнестійких покриттів для конструкційних матеріалів, одержаних на основі наповнених оксидами силіційорганічних сполук при нагріванні на захисні властивості.
 • Документ
  Підвищення механічних властивостей виливків із сплаву АК9, отриманих способом лиття під високим тиском
  (НТУ "ХПІ", 2010) Доценко, Ю. В.
  У статті проаналізовані експериментальні дані використання технології модифікування алюмі- нієвого ливарного сплаву АК9 при виготовленні виливків способом лиття під високим тиском. Технологія дозволяє подрібнити мікроструктуру металу відливань, практично повністю усунути пористість.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни розмірів фігури дівчаток молодшої шкільної групи на параметричну характеристику базової основи сукні
  (НТУ "ХПІ", 2010) Дітковська, О. А.
  Стаття присвячена висвітленню результатів порівняльного аналізу параметричної характери- стики креслень БО сукні, які виконані за трьома різновидами даних антропометричної характеристики дівчаток молодшої шкільної групи. Встановлено, що впровадження у виробництво удосконаленої антропометричної характеристика дівчаток сучасного покоління сприяє підвищенню групового показника виробничої технологічності конструкції нових моделей одягу за ступенем матеріаломісткості виробу.
 • Документ
  Совершенствование процессов управления электроплавкой
  (НТУ "ХПИ", 2010) Дёмин, Дмитрий Александрович
  В статье описана методология формирования функционала для расчета оптимального управления электроплавкой на основе двух альтернативных рассуждений - максимизации производительности оборудования и минимизации затрат при его функционировании. Предложенная методология расчета оптимального управления процессом электроплавки на основе представления печи как элемента системы массового обслуживания «печь - литейный конвейер».
 • Документ
  Вплив фізико-хімічних показників на стійкість до окиснення олійного розчину β -каротину
  (НТУ "ХПІ", 2010) Бєлінська, Анна Павлівна
  Розглянуто питання нестабільності олійних розчинів β-каротину при дії чинників, що обумовлюють їх окислювальне псування. Обрані чинники, від яких залежить стабільність до окислення олійних розчинів β-каротину. Встановлена кількісна залежність (у вигляді регресійної моделі) періоду індукції олійних розчинів β-каротину, а значить і їх термінів зберігання від взаємного впливу фізико-хімічних показників (пероксидне число, вміст вологи, вміст токоферолу), які визначають стабільність олійних розчинів β-каротину до окиснення.
 • Документ
  Дослідження робочого процесу в гідравлічному гасителі пульсацій тиску
  (НТУ "ХПІ", 2010) Андренко, Павло Миколайович; Свинаренко, М. С.
  Наведені результати розрахункових досліджень робочих процесів у гідравлічних пасивних га- сителях пульсацій тиску. Визначено вплив окремих конструктивних елементів гасителя на його коефіцієнт гасіння.
 • Документ
  Багатокритеріальна оптимізація параметрів гідроагрегату верстату для намотування обмоток електродвигунів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Андренко, Павло Миколайович; Дмитрієнко, Ольга Вячеславівна; Гречка, Ірина Павлівна
  Наведено результати багатокритеріальної оптимізації параметрів гідроагрегата верстата для намотування обмоток електродвигунів, побудованого з використанням розробленого гідророзподільника з гідравлічним вібраційним контуром.
 • Документ
  Побудова деяких машинобудівних креслеників при кресленні елементів ливарної форми
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2010) Журило, Алла Григорівна; Журило, Дмитро Юрійович
  В статті наведено дані щодо графічного нанесення елементів ливарної технології на існуючий кресленик машинобудівної деталі. Розглянуто приклади зображення стриженів, елементів ливникової системи, припусків на механічну обробку, які зображують на креслениках різними кольорами. Проведено аналіз елементів кресленика, які зображуються різними кольорами