Вісник № 13

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Ресурсосберегающая и экологически ориентированная технология получения ванадиевой продукции из отходов производства
  (НТУ "ХПИ", 2010) Жуковский, Т. Ф.
  Надана коротка характеристика вуглеводної сировини і продуктів її переробки. Відзначена перспективність використання відпрацьованих ванадієвих каталізаторів (ВВК) та твердих продуктів сплювання мазуту (ТПС) на теплових електростанціях (ТЕС) як вихідної сировини для одержування ванадієвої продукції. Розроблена технологія добування ванадію з ВВК, ТПС і одержування готового продукту з вмістом 82÷85 % V₂O₅.
 • Документ
  Математична модель абсорбції оксидів азоту під тиском
  (НТУ "ХПІ", 2010) Тошинський, Володимир Ілліч; Печенко, Тамара Іванівна; Литвиненко, Олександр Олександрович; Букатенко, Олексій Іванович
  В статті пропонується математична модель абсорбції оксидів азоту під тиском. Розрахунок ведеться по парціальному тиску оксидів азоту на задану концентрацію азотної кислоти при певному співвідношенні рідкої і газової фаз.
 • Документ
  Особенности применения процесса ультрафильтрации при кондиционировании днепрвской воды
  (НТУ "ХПИ", 2010) Светлейшая, Е. М.; Митченко, Т. Е.; Астрелин, И. М.; Шенкарук, Е. Н.
  В статті представлені результати дослідження процесу попереднього очищення природної поверхневої води до вимог питної (на прикладі води річки Дніпро) методом ультрафільтрації. Результати досліджень показали, що застосування прямоточної коагуляції в поєднанні з методом ультрафільтрації дозволяє підвищити ефективність зниження колірності та перманганатної окиснюванності.
 • Документ
  Расчет совмещенных хемосорбционно-экстракционных процессов
  (НТУ "ХПИ", 2010) Суворин, А. В.; Савенков, Анатолий Сергеевич; Шмелев, А. С.
  На підставі відомої методики розрахунку рівноважного складу оксидів азоту у виробництві нітратної кислоти, запропоновані основи методики розрахунку збільшення ступеня перетворення оксидів азоту в суміщеному хемосорбційно-екстракційному процесі. Проведені приклад та послідовність розрахунку.
 • Документ
  Озоно-радикальные и электрокаталитические методы интенсификации горения топлива
  (НТУ "ХПИ", 2010) Столяренко, Г. С.
  Об`єктом дослідження є реакції та процеси теплопоглинання при горінні−первинні ендотермічні стадії, що протікають безпосередньо перед фронтом полум`я, або при підготовці палива до спалювання. Досягнення активного стану, високої концентрації радикалів та іонів у паливно-повітряній суміші перед фронтом лавиноподібних процесів є основними як для проміжку етапів, так і для кінцевого перетворення вуглеводнів в продукти. Кінетика хімічних перетворень у полум`і грає вже другорядну роль, на кінцевий результат впливають газодинамічні та дифузійні фактори. Мінімізація витрат енергії на первинні стадії, зокрема хемодеструкції вуглеводнів, утворення додаткової кількості іонів та радикалів приводить до інтенсифікації процесів горіння та економії палива.
 • Документ
  Електрокаталітична інтенсифікація горіння газоподібного палива
  (НТУ "ХПІ", 2010) Столяренко, Г. С.; Вязовик, В. М; Водяник, О. В.; Фролов, К. І.
  Наведені теоретичні основи процесу горіння газоподібного палива на прикладі горіння вуглеводнів. Наведені результати досліджень і рішення математичної моделі з електрокаталітичної інтенсифікації горіння газоподібного палива.
 • Документ
  Разработка методики расчета состава сырьевых смесей для получения кальциево-бариевых сульфоферритных клинкеров
  (НТУ "ХПИ", 2010) Салей, А. А.; Сигунов, А. А.; Пескова, Н. П.
  У роботі представлено методику розрахунку складу сировинних сумішей для отримання кальцієво-барієвих сульфоферитних клінкерів заданого мінералогічного складу. Запропоновано формули для розрахунку кількості основних мінералів у клінкері. Результати досліджень свідчать про правильність запропонованої методики розрахунку складу сировинних сумішей.
 • Документ
  Исследование системы Ca(NO₃)₂–NH₃·H₂O–Н₃РО₄–НNO₃–H₂O в технологии азотнофосфорных удобрений
  (НТУ "ХПИ", 2010) Рыщенко, Игорь Михайлович; Савенков, Анатолий Сергеевич; Белогур, И. С.; Ратушная, Л. Н.; Довгалова, H. Ж.
  В роботі досліджено стадія нейтралізації гідратом амоніака та амоніаком азотнокислотної витяжки, що отримана розкладанням фосфат-глауконітового концентрату та виявлений механізм процесу, що містить стадії утворення фосфатів кальцію та нітратних сполук. Аналіз даних досліджень рівноважних модельної двохкомпонентної та 3-х і 5-ти компонентних систем дозволив визначити технологічні параметри амонізації азотнокислотної витяжки та розробити технологію отримання добрив заданого складу.
 • Документ
  Розрахунок термодинамічної рівноваги системи Fe³⁺/H⁺/Cl‾/NO₃‾/H₂O/NO
  (НТУ "ХПІ", 2010) Кожура, О. В.; Мельников, Б. І.; Дерімова, А. В.; Мандрика, А. Г.
  Для розрахунку фазової рівноваги закритої багатофазної системи Fe³⁺/H⁺/Cl‾/NO₃‾/H₂O/NO була створена термодинамічна модель, яка відтворює властивості технологічних розчинів та газової фази, що контактує з ними, за умов процесу абсорбції NO (T=273–323 K, CFe3+=0,5 моль/дм³, CNOг=0,05 моль/дм³, P=10⁵ Па). Термодинамічна модель параметризована на підставі чисельних літературних даних і точно відтворює параметри подібних багатокомпонентних систем.
 • Документ
  Вплив методу швидкого нагріву/охолодження на властивості відпрацьованого вольфрамвмісного сплаву типу ВНЖ-90
  (НТУ "ХПІ", 2010) Резніченко, Вячеслав Володимирович; Бутенко, Анатолій Миколайович; Лобойко, Олексій Якович; Маркова, Наталя Борисівна
  У статті наведено результати досліджень щодо залежності міцності зразків, а отже і ефективності помолу та ступеня вилучення невольфрамвмісних компонентів від вихідної мікротвердості вольфрамвмісної сировини типу ВНЖ-90. Експериментально встановлено, що ефективність помолу, так саме як і чистота отриманого вольфраму, не залежить від вихідної мікротвердості зразків вольфрамвмісної сировини, яка містить метали 1-го ряду перехідних елементів, а залежить від умов проведення циклу термообробки швидкий нагрів/охолодження.
 • Документ
  Электрокатализаторы на углеродных носителях на основе продуктов их пиролиза комплексов 3d-металлов с аминоспиртами
  (НТУ "ХПИ", 2010) Потаскалов, В. А.; Зульфигаров, А. О.; Глоба, Н. И.; Андрийко, А. А.
  В обох випадках встановлено ефект покращення характеристик модифікованих матеріалів в порівнянні з вихідними. Показано, що для модифікування графіту необхідно піролізувати нанесенні на поверхню вуглецевого матеріалу комплексні сполуки, в той час, як при модифікуванні нанотрубок термообробка непотрібна.
 • Документ
  Утилизация гидразинсодержащих ЖРТ методом нейтрализации
  (НТУ "ХПИ", 2010) Панасюк, А. Г.; Шестозуб, А. Б.; Ранский, А. П.; Ильченко, В. И.
  Наведені дані досліджень з утилізації високотоксичних гідразинвмісних рідинних ракетних палив (РРП), зокрема, «гептилу»–несиметричного диметилгідразину (НДМГ)–через отримання енергоємних менш токсичних солей, що дозволяє сповна використати значний енергетичний потенціал НДМГ. Досліджували утилізацію шляхом нейтралізації РРП енергоємними кислотами та кисеньвмісними кислотами в спиртовому, водно-спиртовому та водному середовищах, або шляхом двостадійної утилізації, яка включає нейтралізацію найпоширенішими кислотами з наступним іонним обміном із солями енергоємних кислот. Передбачається, що отримані продукти утилізації будуть використані як компоненти та сенсибілізатори вибухових речовин, твердих та унітарних ракетних палив, газогенеруючих сумішей і ін.
 • Документ
  Дослідження впливу структурованих ліпідів на перебіг процесів обміну в організмі
  (НТУ "ХПІ", 2010) Некрасов, Павло Олександрович; Плахотна, Юлія Миколаївна; Горбач, Т. В.
  В роботі вивчалися основні біохімічні показники ліпідного обміну при вживані структурованих ліпідів у порівнянні зі споживанням традиційної олії. Результати аналізів свідчать про відсутність токсичної дії продукту на організм, здатність знижувати рівень триацилгліцеринів, холестерину в плазмі крові, проявляти антиатерогенні властивості в умовах надлишкового надходження жирів.
 • Документ
  К вопросу о совершенствовании технологии производства азотной кислоты
  (НТУ "ХПИ", 2010) Мороз, Н. А.; Гармаш, Б. К.; Ворожбиян, М. И.; Лобойко, Алексей Яковлевич; Маркова, Наталья Борисовна
  У статті розглянуті деякі технічні рішення, спрямовані на покращання роботи промислових агрегатів виробництва азотної кислоти. На підставі одержаних результатів обстеження та проведених досліджень була запропонована реконструкція абсорбційної колони, приведені зрівняльні характеристики роботи агрегату до і після реконструкції.
 • Документ
  Термодинамический анализ термического разложения азотной кислоты
  (НТУ "ХПИ", 2010) Кучер, К. А.; Созонтов, В. И.; Казаков, В. В.; Гринь, Григорий Иванович
  На підставі теоретичних досліджень показана можливість отримання розчинів HNO₃–N₂О₅ методом термічного розкладання концентрованої азотної кислоти і ректифікації продуктів, що виникають. Розраховані термодинамічні константи і концентрації компонентів в умовах хімічної рівноваги можливих реакцій, що протікають в процесі розкладення азотної кислоти.
 • Документ
  Дослідження процесів зниження токсичності вихлопних газів автотранспорту
  (НТУ "ХПІ", 2010) Галенко, М. В.
  Однією з найбільш гострих сучасних проблем є проблема екологічного стану навколишнього середовища. У великих містах до основних об'єктів забруднення навколишнього середовища належить забруднення атмосферного повітря автотранспортом. Найбільш актуальною проблемою є максимальне зниження рівня екологічної небезпеки автотранспорту, створення ефективних методів і засобів контролю вихлопних газів.
 • Документ
  Изучение влияния коагулирующих добавок на процесс осаждения суспензии при приготовлении железо-хромового катализатора
  (НТУ "ХПИ", 2010) Гармаш, Б. К.; Ворожбиян, М. И.; Катковникова, Л. А.; Лобойко, Алексей Яковлевич; Михайлова, Е. А.
  В даній статті розглянуті методи приготування залізо-хромового каталізатору середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю водяною парою, та досліджено вплив коагулюючих домішок на стадії осадження багатокомпонентної системи розчинів сульфатів заліза, хрому та міді карбонатом натрію.
 • Документ
  Биовыщелачивание карбонатов из бедных украинских фосфоритов молочной кислотой
  (НТУ "ХПИ", 2010) Донцова, Т. А.; Астрелин, И. М.; Найденко, С. В.
  Проведено теоретичний аналіз щодо придатності лактатної кислоти до біовилуговування карбонатів із фосфоритів. Наведені порівняльні розрахунки розчинності кальцію карбонату та кальцію фосфату в кислому середовищі, які показали, що кальцію карбонат при рН середовища більш ніж 4,5 є розчинним, а кальцію фосфат на обраному диапазоні рН середовища майже нерозчинний. Проведено дослідження впливу температури, часу та норми кислоти на процес декарбонізації фосфоритів. Отримані результати свідчать, що використання лактатної кислоти для розчинення карбонатів у фосфоритах при розкладанні фосфатовмісної сировини є дуже перспективним.
 • Документ
  Зниження виходу нітроген (І) оксиду при високотемпературному окисненні аміаку
  (НТУ "ХПІ", 2010) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Яковишин, В. О.; Масалітіна, Наталія Юріївна; Огурцов, Олександр Миколайович
  Проведено дослідження впливу технологічних параметрів та складу каталізатору на вихід нітроген (І) оксиду як побічного продукту при високотемпературному окисненні аміаку в технології нітратної кислоти з метою зниження концентрації N₂O в викидних газах. Розроблено технологічні рішення, що дозволили мінімізувати кількість N₂O у викидних газах азотнокислотних виробництв.
 • Документ
  Дослідження процесу осадження металів платинової групи з платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
  (НТУ "ХПІ", 2010) Авіна, Світлана Іванівна; Гончаров, І. І.; Маркова, Наталя Борисівна; Кобзєв, Олександр Вікторович
  В статті розглянуто та обґрунтовано можливість утилізації платиновмісного шламу азотнокислотного виробництва. Наведено кількісний склад шламу, зібраного з поверхні котла-утилізатора, що містить в собі метали платинової групи, та абсорбційної колони. Запропоновано осаджувач для вилучення металевої платини із шламів.