Вісник № 11

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Дослідження процесу старіння бітуму за показником температури крихкості
  (НТУ "ХПІ", 2010) Волошин, М. Д.; Політова, Н. П.
  В статті зображено результати вивчення процесу старіння бітуму при впливі підвищених температур у вентильованій печі. Аналіз змін властивостей бітуму проводився за допомогою виміру температури крихкості у відповідності з ГОСТ 11507. На основі отриманих даних був зроблений розрахунок константи швидкості штучного старіння бітуму. Отриманні данні представлені в статті у вигляді таблиць, графіків та діаграм.
 • Документ
  Самоорганизация карбидных слоев при диффузионном поверхностном легировании железоуглеродистых сплавов карбидообразователями
  (НТУ "ХПИ", 2010) Товажнянский, Леонид Леонидович; Чуняев, Олег Николаевич; Чуняева, Л. О.
  В статті наведено результати теоретичного аналізу можливості самоорганізації карбідних шарів при дифузійному поверхневому легуванні залізовуглецевих сплавів карбідоутворювачами. Доведено, що окрім дифузійного поверхневого легування залізовуглецевих сплавів хромом, процес може піти шляхом самоорганізації при поверхневому легуванні молібденом, вольфрамом та ванадієм.
 • Документ
  Адсорбція йонів важких металів природними та модифікованими бентаноїдами
  (НТУ "ХПІ", 2010) Співак, В. В.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.
  Проведено порівняльний аналіз сорбційних властивостей природного та модифікованого сапонітового мінералу Ташківського родовища Хмельницької області. Досліджено вплив фізико-хімічних і технологічних умов реалізації процесу сорбції йонів важких металів з водних систем–величини рН розчинів, дози глинистого реагенту і тривалості дії останнього, концентрації металевих полютантів у забруднених водах. Обґрунтовано раціональний режим процесу. Знайдено значення граничної адсорбції за рівнянням Ленгмюра. Теоретично обґрунтована можливість створення технології очищення природних та неагресивних промислових стічних вод від полютантів даного виду.
 • Документ
  Композиційні матеріали з базальтових волокон
  (НТУ "ХПІ", 2010) Шевченко, В. М.; Дуда, Т. І.; Підгорний, А. В.; Гуц, Н. А.
  У статті описано метод одержання тонкого міцного біоцидного папероподібного матеріалу з використанням неорганічних волокон, який можна використовувати в електротехнічній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях промисловості. Вивчено зв’язок фізико-хімічних явищ на межі поділу фаз тверде тіло-вода (або розчин солей) з експлуатаційними характеристиками готового матеріалу. Запропоновано застосовувати принцип перезарядки волокон (змінюючи їх ξ-потенціал), що створює найкращі умови взаємної коагуляції компонентів.
 • Документ
  Характеристика кам’яновугільних водних емульсій високотемпературного піролізу вугільної шихти
  (НТУ "ХПІ", 2010) Пульникова, Ю. В.; Крутько, І. Г.
  Встановлено фракційний склад смолистих речовин в аміачних водах процесу коксування вугілля. Показано, смолиста дисперсна фаза складається переважно з ароматичних вуглеводнів, які суттєво впливають на стійкість кам’яновугільних емульсій.
 • Документ
  Маркетингові дослідження ринку вуглецьграфітової вогнетривкої продукції як інструмент створення інформаційної бази для спеціалістів та виробників
  (НТУ "ХПІ", 2010) Панасенко, М. О.; Анголенко, Л. О.; Семченко, Галина Дмитрівна
  Визначено мету проведення маркетингових досліджень ринку вуглецьграфітової вогнетривкої продукції як інструмент створення інформаційної бази для спеціалістів з технології тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів і виробників для організації та вдосконалення її виготовлення в Україні. В рамках дослідження досліджено ринок 7 провідних країн світу.
 • Документ
  Фазовые равновесия в тройной системе KCl–(С₂Н₅)₂NН₂Cl–Н₂О при 30°С
  (НТУ "ХПИ", 2010) Панасенко, Владимир Владимирович; Гринь, Григорий Иванович; Мазунин, С. А.
  Експериментально визначено розчинність солей в системі KCl–(С₂Н₅)₂NН₂Cl–Н₂О при 30°С. Виявлено, що на діаграмі розчинності найбільшу частину займає область кристалізації KCl, поле кристалізації (С₂Н₅)₂NН₂Cl практично вироджене у лінію. Встановлено, що ізотерма відноситься до простого евтонічного типу із явищем висолювання KCl.
 • Документ
  Определение технологических параметров процесса измельчения растительных материалов в мельнице ударно-отражательного действия
  (НТУ "ХПИ", 2010) Опарин, С. А.; Сорока, П. И.
  В роботі наведені дослідження по впливу технологічних параметрів процесу тонкого подрібнення рослинних матеріалів на ефективність роботи ударно-відбивного млина. Встановлено залежності дисперсності продукту від масового співвідношення матеріалу до повітря. Показано, що більш висока дисперсність продукту досягається в ударно-відбивних млинах з горизонтальним розміщенням ротора.
 • Документ
  Кінетичний аналіз накопичення дефектів в радіаційній технології модифікації структури кристалів опроміненням
  (НТУ "ХПІ", 2010) Огурцов, Олександр Миколайович; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Запропонована кінетична модель процесу формування точкового дефекту внаслідок релаксації електронних збуджень в конденсованих системах. Проведений аналіз дозових кривих інтенсивності смуг люмінесценції в кристалах інертних елементів. Одержані значення характеристичних кінетичних констант добре узгоджуються з відомою ієрархією процесів релаксації електронних збуджень.
 • Документ
  Дослідження флотоекстракційного вилучення іонів міді зі стічних вод
  (НТУ "ХПІ", 2010) Обушенко, Т. І.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.; Феденко, Ю. М.; Ворожцов, М. А.
  Вивчено процес флотоекстракції для видалення іонів міді з модельних розчинів. Обрано флотоекстрагент та збирач–поверхнево-активна речовина. Встановлено оптимальні умови реалізації процесу, а саме: рН 5-5,2, концентрацію іонів міді (100 мг/дм3) та поверхнево-активної речовини (0,05 моль/дм3), тривалість процесу (10–15 хв.), за яких досягається 97–98 % вилучення міді з розчинів. Проаналізовано склад сублатів, що утворюються, методом ІЧ-спектроскопії.
 • Документ
  Дослідження харчової цінності діацилгліцеринової олії
  (НТУ "ХПІ", 2010) Некрасов, Павло Олександрович; Подлісна, О. В.; Гопкалов, В. Г.
  Дана робота присвячена дослідженню впливу діацилгліцеринової олії на основні процеси ліпідного обміну в організмі. На основі отриманих біохімічних показників зроблено висновок, що вказана олія є нетоксичною, дозволяє запобігти накопиченню жирової маси та попередити розвиток тригліцеридемії та холестеринемії.
 • Документ
  Підготовка питної води для населення міста Дніпродзержинська
  (НТУ "ХПІ", 2010) Нагорний, Ю. С.; Ружина, А. Ю.; Нагорна, С. Ю.
  Наведена динаміка зміни якості води у Дніпродзержинському водосховищі в період 2005–2008 років, а також виконаний більш глибокий аналіз середньорічних показників якості води за 2008 рік. Визначені вузькі місця в схемі підготовки питної води на Аульському водозаборі. Розроблені заходи для покращення перемішування коагулянту з водою, а також виготовлена у масштабі пілотної установки удосконалена реакційна камера.
 • Документ
  Порівняльні дослідження та вибір оптимального сорбенту для видалення надлишку полігексаметиленгуанідину з водних середовищ
  (НТУ "ХПІ", 2010) Мітченко, Т. Є.; Макарова, Н. В.; Шевчук, О. А.; Сусь, М. О.
  Запропоновано метод зниження надлишку полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) після стадії дезінфекції до встановлених нормами значень 1 і 0,1 мг/дм3 з використанням ПГМГ-селективних сорбентів. Встановлено, що слабокислотний макропористий катіоніт володіє досить високою здатністю сорбувати ПГМГ і, як наслідок, є придатним для ефективного його видалення. Крім того, показано перспективну можливість регенерації катіоніту хлоридною кислотою.
 • Документ
  Производственные отходы содовых предприятий и возможные пути их утилизации
  (НТУ "ХПИ", 2010) Михайлова, Е. А.; Лобойко, Алексей Яковлевич; Багрова, Ирина Владимировна; Панасенко, В. А.
  Розглянуто екологічну проблему содових заводів України, пов’язану з розміщенням виробничих відходів та їх впливом на довкілля. Запропоновано спосіб утилізації відходів шляхом одержання товарного продукту – хімічно осадженого карбонату кальцію. Встановлено оптимальні параметри та розроблено технологічну схему виробництва. Умови проведення процесу дозволяють одержати продукт, що відповідає вимогам ГОСТ 8253 – 79.
 • Документ
  Анализ структурных групп продуктов термофильтрационного ценрифугирования углей и угольных шихт
  (НТУ "ХПИ", 2010) Маковский, Р. В.; Бутузова, Л. Ф.; Маринов, С.
  В статті вперше детально вивчена поведінка при термічної переробці шихт на основі газового та жирного вугілля різного генетичного типу за відновленністю (ГТВ). Показаний значний вплив ГТВ вказаних компонентів на вихід та склад продуктів термофільтрації у відцентровому полі (ТФВ). Виявлений оптимальний склад шихти (Га + Жв), що дозволяє отримати високий вихід «пластичного» шару.
 • Документ
  Термодинамические исследования процессов окисления оксида азота (IV) озоном и поглощения N₂O₅ концентрированной азотной кислотой
  (НТУ "ХПИ", 2010) Кучер, К. А.; Созонтов, В. И.; Казаков, В. В.; Гринь, Григорий Иванович
  Розраховані константи рівноваги хімічних реакцій, які протікають під час окислення оксида азоту (IV) озоном та абсорбції пентаоксида диазоту, що виникає, концетрованою азотною кислотою. Визначені концентрації компонентів при досягненні рівноваги, та показана можливість отримання ефективних нітруючих сумішей для синтезу нітросполук.
 • Документ
  Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном
  (НТУ "ХПІ", 2010) Кримець, Г. В.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.; Супрунчук, В. І.; Ковтун, Є. В.
  В статті представлено характеристики перебігу процесу взаємодії H₂SO₄ з каоліном за новою економічно вигідною низькотемпературною методикою, наведено обґрунтування доцільності використання цього процесу для отримання коагулянтів на основі алюмінію, встановлено область перебігу процесу. Зроблено відповідні висновки згідно виконаних розрахунків і отриманих експериментальних даних.
 • Документ
  О возможности извлечения сероуглерода из головной фракции сырого бензола химическим методом
  (НТУ "ХПИ", 2010) Крутько, И. Г.; Кипря, А. В.; Колбаса, В. А.; Комаров, А. С.; Сацюк, К. А.
  В статті розглянуто фізико-хімічні основи процесу взаємодії сірковуглецю головної фракції сирого бензолу з аміаком. Досліджено вплив температури та мольного співвідношення реагентів на ступінь вилучення сірковуглецю з головної фракції. Показано можливість повного вилучення сірковуглецю з головної фракції обробкою її водним розчином аміаку.
 • Документ
  Получение нанодисперсных порошков оксида титана (IV) методом окисления металлического титана в расплавах нитратов
  (НТУ "ХПИ", 2010) Коваленко, И. В.; Черненко, Л. В.; Хайнаков, С. В.; Степаненко, Н. М.; Андрийко, А. А.
  Вивчено умови одержання нанодисперсних порошкiв оксиду титану методом окиснення металiчного Тi в еквiмольному розплавi KNO3–NaNO3 при 450–550 °C. Встановлено, що в залежностi вiд кiлькостi гiдрофториду амонiю в реакцiйнiй сумiшi, утворюються порошки рiзної морфологiї: при значному вмiстi фториду (F:Ti > 45 мас.%) утворюються звичайнi (3D) кристали розмiрами бiля 30 нм, а при бiльш низькiй концентрацiї фториду–кристали у виглядi нановолокон довжиною до 300 нм i дiаметром 15–20 нм. Умови синтезу та результати дослiджень обговорюються згiдно до концепцiї основностi розплавiв теорiї Люкса-Флуда.
 • Документ
  Разработка технологии получения кремнеземного наполнителя антиблокиратора полимерных пленок
  (НТУ "ХПИ", 2010) Хоменко, Г. П.; Утешев, В. М.
  С целью получения кремнеземного наполнителя, применяемого в производстве пищевой пленки Повиден для улучшения ее вскрытия, исследования проводились по следующим направлениям: - исследование образцов наполнителей, полученных методом дегидратации кремнезема; - исследование образцов наполнителей, полученных путем химической модификации кремнезема. Испытания образцов кремнезема в пленке показали пригодность соляно-кислотного метода осаждения SiO2 с последующим модифицированием суспензии пропандиола 1,2.