Вісник № 21

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Электроосаждение блестящих сплавов олово-свинец из метансульфоновых электролитов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Харенко, Е. В.; Амируллоева, Н. В.; Скнар, Ю. Е.; Данилов, Ф. И.
  Досліджено електровідновлення сплаву Sn-Pb у присутності неіоногеного оксиетильованого β-нафтолу. Встановлено більшу у порівнянні із оксиетильованим насиченим спиртом поверхневу активність на електроді, обумовлену π-електронною взаємодією нафтольної групи із сплавом.
 • Документ
  Вплив сполук PPE на мікродугове оксидування сплаву титану ОТ
  (НТУ "ХПІ", 2009) Штефан, Вікторія Володимирівна; Смирнова, Олександра Юріївна; Варчак, О. Г.
  В статті розглядається процес мікродугового анодування сплаву титану в лужних розчинах з додаванням сполук рідкісних і розсіяних елементів. Встановлено вплив допантів на кінетику процесу анодування та фізико-хімічні властивості одержаних покриттів. Проведено аналіз імпедансних спектрів, що описуються еквівалентними електричними схемами Фрумкімна-Мелік-Гайказяна, Ешлера-Рендлса.
 • Документ
  Гальмування корозії сталі в слабокислих нітратних розчинах шляхом хімічної пасивації
  (НТУ "ХПІ", 2009) Фроленкова, С. В.; Донченко, М. І.; Срібна, О. Г.; Редько, Р. М.
  Досліджено електрохімічну поведінку сталі в слабо кислих нітратних розчинах, що містять добавки оксоаніонів. Показано, що методом хімічної пасивації під дією оксоаніонів можна досягти ефективного захисту сталі від корозії. Суміш броматів та молібдатів у нітратних розчинах практично повністю захищає сталь від корозії.
 • Документ
  Електрохімічна модифікація матеріалів на основі графіту
  (НТУ "ХПІ", 2009) Філіпчук, Т. В.; Тевтуль, Я. Ю.
  Досліджено інтеркаляцію гідросульфатівіонів у модифіковані платино-графітові електроди з водяних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 5 моль/л. Визначені параметри процесів интеркаляція – деинтеркаляція.
 • Документ
  Применение мембранных технологий для получения растворов "активного хлора"
  (НТУ "ХПИ", 2009) Смирнов, А. А.; Диаб, Хассан Мусса; Тульский, Геннадий Георгиевич
  Досліджено електрохімічний синтез водного розчину NaClO з концентрацією 80...120 г/дм³. Розглянуто можливість застосування мембранних технологій для одержання концентрованих розчинів "активного хлору". Запропоновано конструкцію електролізера, яка запобігає відновленню NaClO на катоді. Визначена концентрація хлориду натрію при робочій густині струму. Визначені технологічні показники електрохімічного синтезу.
 • Документ
  Формування конверсійного покриття на цинку із розчинів таніну у присутності водорозчинних полімерів
  (НТУ "ХПІ", 2009) Скнар, Ю. Є.
  Досліджено формування конверсійного покриття на цинку із розчинів таніну у присутності водорозчинних полімерів. Встановлено, що вплив полімерів на утворення конверсійної плівки обумовлений їх флокулюючою дією на дисперсію сполуки таніну з цинком у приелектродному шарі.
 • Документ
  Вплив анодного розчинення в хлоридно-сульфідних середовищах на мікроелектрохімічну гетерогенність поверхні сталі 20
  (НТУ "ХПІ", 2009) Сисин, Г. М.; Хома, М. С.
  Вивчено електрохімічні характеристики й мікроелектрохімічну гетерогенність сталі 20 після анодного розчинення в хлоридно-сульфідних розчинах. Показано, що при корозії й анодної поляризації гетерогенність поверхні змінюється в порівнянні з вихідної. Після анодного розчинення в середовищі 0,7 % Na₂S + 3,5 % NaCl при потенціалі E > 170 мВ різниця локальних електродних потенціалів є найвищою (E = 20 – 195 мВ), що пояснюється збільшенням швидкості розчинення й утворенням пітінгів. При цьому спостерігається зниження адгезії продуктів корозії до поверхні внаслідок активуюций дії Cl⁻.
 • Документ
  Электрохимический синтез точечных контактов в желатин-иммобилизированных электролитах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Пилипенко, Алексей Иванович; Лебедь, Елена Константиновна; Поспелов, Александр Петрович; Алекандров, Юрий Леонидович; Камарчук, Геннадий Васильевич
  Наведено результати досліджень щодо електрохімічного одержання сплаву залізо-кобальт з цитратного розчину. Обґрунтовано використання кожного з компонентів електроліту. Показана залежність вихода за струмом від густини струму. Проаналізована морфологія поверхні біметалевих катодних осадів у присутності іонів Zn²⁺. Наведено властивості та сфери застосування таких покриттів.
 • Документ
  Руйнування бактеріальних клітин у водній дисперсії під час ультразвукової обробки
  (НТУ "ХПІ", 2009) Максимів, Н. Л.; Старчевський, В. Л.
  Досліджено вплив ультразвуку на процес руйнування бактеріальних кластерів та збільшення як концентрації живих мікроорганізмів так і швидкості біологічних процесів. Запропоновано математичну модель, яка описує руйнування бактеріальних агломератів з утворенням окремих мікроорганізмів або агломератів менших розмірів.
 • Документ
  Оптимизация противокоррозионного состава для защиты стальной поверхности с тонкими слоями ржавчины
  (НТУ "ХПИ", 2009) Чигиринец, Е. Э.; Гальченко, Г. Ю.; Мирянова, О. А.
  В статті методом симплекс-гратчастого планування розроблена математична модель протикорозійної композиції з керованими властивостями для тимчасового захисту прокородованої металевої поверхні. Зроблені висновки щодо вибору її оптимального складу.
 • Документ
  Химическое оксидирование алюминиевого сплава В95 в молибдатсодержащих конвертирующих составах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Кузенков, Ю. А.
  Вивчено формування та захисні властивості конверсійних покриттів на алюмінієвому сплаві В95, отриманих в лужних розчинах, якi мiстять молiбдат. Виявлені закономірності впливу компонентів розробленого бесхроматного конвертуючого складу IФХАНАЛ-1 на захисні властивості конверсійних покриттів на В95. Показана можливість підвищення захисної здатності отримуваних покриттів до рівня хроматних шляхом їх модифікації інгібіторами корозії.
 • Документ
  Електрокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості електродів на основі наночастинок ZnO
  (НТУ "ХПІ", 2009) Колбасова, І. Г.; Воробець, В. С.; Лінючева, О. В.
  Хімічним та електрохімічними методами одержані плівкові електроди на основі наночастинок ZnО. Вивчено електрокаталітичну активність одержаних електродів в реакції електровідновлення кисню. Встановлено залежність потенціалу відновлення О₂ від матеріалу основи, методу одержання та методу обробки поверхні. Показано, що відпал плівок на повітрі при t = 600 °C призводить до зсуву границі їх фото чутливості в длинноволнової частини спектру.
 • Документ
  Химическое оксидирование алюминиевого сплава АД-31 в бесхроматных конвертирующих растворах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Зимина, Ю. М.
  Хімічне оксидування алюмінієвих сплавів з метою створення на їх поверхні захисних конверсійних покриттів (КП) для самостійного вживання або при підготовці виробів для подальшого фарбування проводять як в хроматних, так і в бесхроматних конвертуючих складах (КС). Як останні часто використовують розчини, що мiстять молiбдат. Вивчено вплив багатократного використання конвертуючoго розчину на склад і захисні властивості конверсійних покриттів на сплаві АД-31 (система Al-Mg-Si). Вивчено вплив попередньої термічної обробки (гарт та старіння) на властивості захисних КП. Показано, що більш рівномірний розподіл інтерметалідной фази Mg₂Si сприяє формуванню щільніших КП та поліпшенню їх захисних властивостей.
 • Документ
  Застосування електрофлотації для очищення стічних вод які утворюються при виробництві капсульованого риб’ячого жиру
  (НТУ "ХПІ", 2009) Дубинець, К. О.; Федак, Н. В.
  У статті наводяться результати дослідження очищення стічних вод, які утворюються у виробництві капсульованого риб'ячего жиру. Стічні води утворюються при підготовчих операціях, при капсулюванні, при використанні води як середовища, яке охолоджує, а також при санітарній обробці технологічного устаткування. Головним забрудником цих вод є риб'ячий жир і транспортна рослинна олія у вигляді емульсій. Скидання цих стічних вод без очищення, недопустимі з точки зору охорони довкілля.
 • Документ
  Электрохимические исследования защитных свойств фосфатсодержащих покрытий
  (НТУ "ХПИ", 2009) Власова, Е. В.; Чигиринец, Е. Э.; Крылова, Ю. А.
  В результаті проведених досліджень встановлено, що серед покриттів, що містять фосфати, покриття, отримане на сталі 08 кп з 12 % водного розчину (рН = 12) натрій триполіфосфату, забезпечує максимальний зсув електродного потенціалу сталі в 0,1 н Na₂SO₄ в позитивний бік, та характеризується найбільшою питомою масою та мінімальною пористістю. Натурними випробуваннями в умовах атмосферної корозії підтверджена його захисна здaтність на термін до 20 діб.
 • Документ
  Вплив гальванопари "оновлена – запасивована поверхні" сталі 12Х18Н10Т на швидкість росту корозійно-втомних тріщин
  (НТУ "ХПІ", 2009) Воробель, В. І.; Хома, М. С.; Антощак, І. М.
  Наведено результати електрохімічних автоклавних досліджень гальванопари "свіжеобразована – запасивована поверхні" сталі 12Х18Н10Т у реакторній воді борного регулювання в інтервалі температур 25...300 °С при рівноважному тиску. Показано можливий вплив гальванопари на електрохімічну ситуацію біля вершини корозіоно-усталосній тріщини при різних значеннях температури. Результати досліджень дозволяють оцінити вплив температурних режимів АЕС на швидкість росту тріщин у конструкційних матеріалах, а також більш докладно зрозуміти механізм корозіоно усталосного руйнування, що необхідно, при прогнозуванні стійкості конструкційних матеріалів ядерних енергоблоків.
 • Документ
  Влияние режима электролиза и функциональных добавок в электролит на свойства и морфологию поверхности частиц медных электролитических порошков
  (НТУ "ХПИ", 2009) Чигиринец, Е. Э.; Рослик, И. Г.; Внуков, А. А.
  У роботі вивчений вплив щільності струму, циркуляції електроліту, а також функціональних добавок в електроліт для одержання мідного електролітичного порошку на вихід по струму й насипній щільності мідного порошку. Із застосуванням методу повного факторного експерименту встановлено, що найбільш значимим фактором серед параметрів електролізу є швидкість циркуляції електроліту. Функціональною добавкою, що робить найбільший вплив на досліджувані параметри є бензотриазол (БТА).
 • Документ
  Влияние галогенидных ионов на электрохимические и коррозионные свойства железа в кислых электролитах
  (НТУ "ХПИ", 2009) Вишневская, Ю. П.; Ткаленко, Д. А.; Бык, М. В.; Сапкин, О. В.
  Запропонована і проаналізована нова модель, що пояснює інгібіторний вплив іонів йодиду та броміду на корозію заліза та міді в кислих розчинах електролітів. Показано, що вплив вказаних іонів підвищується у міру збільшення їх концентрації в електроліті. Використано уявлення про утворення на поверхні металів неорганічних комплексних сполук, що вміщують атоми кисню, галогену та металу, що піддається корозії.
 • Документ
  Коррозия металлов и катодное восстановление кислорода в присутствии органических ингибиторов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Вишневская, Ю. П.; Ткаленко, Д. А.; Позняк, С. К.; Бык, М. В.; Цыбульская, Л. С.
  Введення органічних сполук, що містять атоми N і S, в кислотні розчини знижує швидкість корозії міді і заліза завдяки утворенню на металевій поверхні бар'єрного шару з металоорганічних комплексів. Запропоновано метод оцінки товщини такого шару, заснований на аналізі впливу органічних речовин на граничний струм катодного відновлення розчиненого кисню.
 • Документ
  Анодное растворение сплава Cu-Ni в аммиачно-глицинатном растворе
  (НТУ "ХПИ", 2009) Майзелис, Антонина Александровна; Байрачный, Борис Иванович; Трубникова, Лариса Валентиновна
  В статье представлены результаты исследования возможности количественного анодного растворения медно-никелевых покрытий, осажденных на платине. Показано, что аммиачно-глицинатный раствор позволяет разделить пики растворения меди и никеля и рассчитать по ним массу слоев каждого металла в покрытии или массу фазы этого металла в сплаве.