Вісник № 16

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Анализ и разработка web-сайта для музыкальной студии
  (НТУ "ХПИ", 2017) Холодкова, Анна Валерьевна; Аннакулиев, Мекан Нурмухамедович
  Рассматривается моделирование бизнесс-процессов при использовании CASE-инструментов. Транзакционная составляющая бизнес-процесса обеспечивает сбор, накопление и обработку количественных данных о текущем состоянии объекта управления, а также аналитическую составляющую, которая обеспечивает анализ количественных показателей, сложившихся в транзакционные составляющие. Аналитическая составляющая бизнес-процесса обязана осуществить исследование количественных показателей в различных разрезах и измерениях. Выполнение такого многоаспектного анализа реализует информационную поддержку принятия решений, которые направлены на решение поставленной проблемы. Для создания модели бизнес-процесса "Разработка WEB-сайта и компонент WEB-аналитики для музыкальной студии" использован метод IDEF0.
 • Документ
  Анализ распределения электрического поля на поверхности яблок со слоем микроорганизмов
  (НТУ "ХПИ", 2017) Федюшко, Александр Юрьевич
  Решена задача по распределению электромагнитного излучения в микро-организмах на поверхности яблок. В результате теоретических исследований с использованием потенциалов Дебая и метода разделения переменных в сферической системе координат, было получено скалярное уравнение Гельмгольца для электрического потенциала Дебая. Решение уравнения позволило получить формулы для расчёта среднего значения электрического поля на поверхности яблок. Среднее значение электрического поля связано с определением биотропных параметров для уничтожения микроорганизмов.
 • Документ
  Визначення рівняння регресії очищення фенольних стічних вод з додаванням біогеної добавки карбаміду
  (НТУ "ХПІ", 2017) Дупенко, Ольга Oлександрівна; Трикіло, Алік Іванович
  Визначено рівняння регресії другого порядку, яке описує процес очищення фенольних стічних вод при зміні параметрів: часу проведення очищення (часу аерації), початкового вмісту фенолів, дози активного мулу та доза біогенної добавки – карбаміду. В результаті математичної обробки експериментальних даних отримано графіки залежностей залишкового вмісту фенолів від вхідних параметрів у формі поверхонь відгуку, які характеризують процес очищення. Результати досліджень можуть бути використані у промисловості для встановлення оп-тимальних режимів технологічного процесу з визначенням мінімальних витрат на додавання карбаміду і часу аерації.
 • Документ
  Влияние внешнего электромагнитного поля на обменные процессы в плодах фруктов
  (НТУ "ХПИ", 2017) Бородай, Ирина Ивановна
  Рассмотрена возможность замедления процессов дыхания растительных клеток с помощью высокочастотного электромагнитного излучения. Для замедления процессов дыхания и увеличения сроков хранения плодовоовощной продукции был рассмотрен процесс переноса ионов и протонов через мембрану клетки. Полученное выражение для плотности тока через мембрану клетки позволило определить частоту электромагнитного излучения и наведенный потенциал на мембране, которые приводят к блокировке дыхания плодов в процессе их длительного хранения.
 • Документ
  Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище
  (НТУ "ХПІ", 2017) Івасенко, Віталій Михайлович; Винниченко, Тетяна Олександрівна
  В даній роботі представлена методика для визначення просторового впливу автозаправних станцій на їх оточення. Метод заснований на тому факті, що відношення концентрацій ароматичних і ациклічних вуглеводнів в повітрі автозаправних станцій (в основному визначається викидами бензину з резервуарів та паливо заправних пістолетів) відрізняється від знайденого в міському повітрі (в основному визначається вихлопними газами автотранспортних засобів). Ця методика повинна допомогти створити "пояс" навколо заправних станцій, де буде обмежено вплив на населення, школи і лікарні.
 • Документ
  Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу
  (НТУ "ХПІ", 2017) Радов, Денис Георгійович; Маслов, Володимир Петрович; Дорожинський, Гліб Вячеславович
  Основною причиною смертності від алкоголю в Україні є присутність в ньому отруйних домішок таких як метанол. Існуючі методи контролю якості етанолу, як основної складової алкоголю, є коштовними та потребують спеціалізованого обладнання високої вартості, допоміжних реагентів та кваліфікованого персоналу. Альтернативним є метод на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, котрий дозволяє визначати менші концентрації шкідливих домішок у етанолі (0,00202%об.) за регламентовані стандартом України (0,005%об.). Експериментально показано, що такі концентрації не детектуються методами кондуктометричним та ІЧ-спектрометрії. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення існуючих та створення нових методик контролю домішок в етанолі.
 • Документ
  Пориста теплоізоляція на основі глинозему
  (НТУ "ХПІ", 2017) Шумська, Любов Петрівна
  Запропоновано детальний опис способу отримання пористого теплоізоляційного матеріалу на основі глинозему методом низькотемпературної поризації легкоплавкої сировини при мінімальних енергетичних затратах. У роботі досліджені основні теплофізичні процеси, що протікають в сировинній суміші при її нагріванні і спучуванні, завдяки чому можна прогнозувати основні структурні показники готового теплоізоляційного матеріалу, а також передбачити його теплофізичні властивості. Новий пористий теплоізоляційний матеріал можна використовувати для теплового захисту поверхонь у широкому діапазоні температур і вологості.
 • Документ
  Оптимизация технологических режимов литья под низким давлением al-mg сплава по критерию максимума жидкотекучести
  (НТУ "ХПИ", 2017) Чибичик, Ольга Анатольевна; Степаненко, Руслан Николаевич; Горощенко, Александр Николаевич; Гриценко, Дмитрий Викторович; Салтыков, Леонид Александрович; Макаренко, Дмитрий Николаевич
  Проведено математическое моделирование влияния соотношения Al/Mg и температуры на жидкотекучесть Al-Mg сплава. Показано, что такое влияние может быть описано уравнением регрессии в факторном пространстве 2², которое получено на основе реализации центрального ортогонального композиционного плана (ОЦКП) второго порядка. Проанализирована возможность исследования полученной поверхности отклика для выявления оптимальных значений входных переменных, выступающих главными технологическими режимами литья под низким давлением.
 • Документ
  Методика визначення активної зони склепоутворення на контурі підземно-транспортної виробки при комбінованій розробці залізорудних родовищ
  (НТУ "ХПІ", 2017) Письменний, Сергій Васильович
  Запропонована методика визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з урахуванням техногенних сил, яка дає можливість визначити тиск та слабе місце на контурі гірничої виробки в умовах однорідного та неоднорідного гірського масиву. Дана методика дозволяє розрахувати тиск який діє на контур виробки з урахуванням раніше відробленого очисного блоку, що знаходиться в безпосередній близькості. Дана методика відрізняється від відомих визначенням кута діючого руйнівного тиску на контурі виробки урахуванням глибини розробки, радіусу кривизни склепіння утворюючої виробку та напруженнями, які змінюють початкове поле при очисному вийманні.
 • Документ
  К вопросу определения концентрации газов в ванной сталеплавильных агрегатов
  (НТУ "ХПИ", 2017) Яковлева, Ирина Геннадьевна; Петрик, Алексей Анатольевич
  Рассматривается аналитическая модель горения монооксида углерода в агрегате, позволяет анализировать зависимость концентрации газов от конструктивных параметров фурмы и дутьевого режима плавки. При этом в расчете рассматривается трехкомпонентная среда, состоящая из кислорода моно- и диоксида углерода. Результаты работы могут быть использованы при определении рациональных конструкций дутьевых устройств и технологических параметров продувки ванны сталеплавильного агрегата с учетом распределения концентраций газов, что позволит вплотную подойти к вопросу разработки энергосберегающих режимов выплавки стали.
 • Документ
  Изучение характеристик Ni(OH)₂, полученного в щелевом диафрагменном электролизере при различной концентрации сульфата натрия
  (НТУ "ХПИ", 2017) Коваленко, Вадим Леонидович; Коток, Валерий Анатольевич
  Изучены структурные и электрохимические характеристики образцов гидроксида никеля, синтезированных в щелевом диафрагменном электролизере в присутствии в католите сульфата натрия различной концентрации. Показана возможность синтеза высоко электрохимически активного гидроксида никеля с оптимальной кристаллической структурой и кристалличностью при различном содержании сульфата натрия. Отрицательного влияния сульфата натрия не выявлено. Полученные данные позволят создать высокоэффективную промышленную технологию непрерывного электрохимического получения гидроксида никеля.
 • Документ
  Задача кручения радиально-неоднородного цилиндра
  (НТУ "ХПИ", 2017) Исмайылова, Джалала Джамшид кызы
  Изучается задача кручения радиально-неоднородного изотропного полого цилиндра, когда боковые поверхности свободны от напряжений. Показано, что решение складывается из двух типов решений: проникающего решения и решения типа пограничного слоя. Построены точные и асимптотическое решения задачи кручения цилиндра, когда упругие характеристики меняются по общим степенным законам, по радиусу. На основе проведенного анализа разъяснен характер напряженно-деформированного состояния цилиндра.
 • Документ
  Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів
  (НТУ "ХПІ", 2017) Негруб, Світлана Леонідівна; Володько, Євгеній Григорович
  У даному огляді систематизовані відомості про сучасний метод фінішної обробки поверхні виробів із титанових сплавів – електролітно-плазмове полірування (ЕПП). Розглянуті дослідження технології, механізм формування поверхневого шару при обробці, система електроліт-плазма-метал та її особливості, основні уявлення про процес ЕПП та його механізми, проведений порівняльний аналіз наукових досягнень електролітно-плазмового полірування поверхні сталевих та титанових виробів (електроліти, режими, шорсткість поверхні), проаналізована практика електролітно-плазмового полірування.
 • Документ
  Змінення переробної спроможності сортувальних пристроїв через надійність характеристик верхньої будови колії
  (НТУ "ХПІ", 2017) Трикоз, Людміла Вікторівна; Багіянц, Ірина Вікторівна
  Розглянуто сортувальний комплекс як складну технологічну система, що охоплює широкий перелік складових для виконання запланованих операцій. Проаналізовано метод визначення переробної спроможності сортувальної гірки та витяжих колій з метою встановлення залежності ефективної експлуатації сортувальних пристроїв від надійності використання технічного оснащення. Запропоновано розглянути та врахувати вимушені відмови пристроїв сигналізації, централізації та блокування, що використовуються для регулювання і забезпечення безперервної добової роботи залізничного транспорту.
 • Документ
  Моделювання та оптимізація поліматеріальних об’єктів в САПР за допомогою метода віртуальної моделі
  (НТУ "ХПІ", 2017) Становський, Олександр Леонідович; Хуссаін, Валід Шер; Лебедєва, Олена Юріївна; Становська, Тетяна Павлівна; Торопенко, Алла Володимирівна; Швець, Павло Степанович
  Поліматеріальні об’єкти створюються для отримання синергетичного ефекту від поєднання різних властивостей матеріалів. Це породжує багатоцільові задачі оптимізації щодо вибору цих матеріалів та автоматизованого проектування структури та параметрів самих об’єктів. Звичайні методи розв’язання таких задач, – чисельні, аналітичні, – не підходять для складних об’єктів із нелінійними властивостями. Запропоновано метод віртуальних моделей в САПР поліматеріальних об’єктів.
 • Документ
  Сравнительная оценка методов определения направления прихода сигналов на основе выборочной корреляционной матрицы
  (НТУ "ХПИ", 2017) Москалец, Николай Вадимович
  Проводится оценка теоретической предельной разрешающей способности некоторых методов определения направления прихода сигнала, реализованных на основе выборочной корреляционной матрицы. Представлена сравнительная характеристика методов с оценкой достоинств, недостатков и присущих им ограничений. Расчет разрешающей способности методов проведен на основе различных значений параметров сигнально-помеховой обстановки. Полученные результаты имитационного моделирования разрешающей способности методов определения направления прихода сигналов могут быть использованы при выборе эффективного метода в задачах пространственно-временного доступа в соответствии с заданными параметрами сигнально-помеховой обстановки при определенных ограничениях.
 • Документ
  Статистичний аналіз графіків навантаження трансформаторної підстанції
  (НТУ "ХПІ", 2017) Мілютіна, Ольга Сергіївна; Левченко, Сергій Андрійович
  Приведено обґрунтування та основні аналітичні залежності для статистичного аналізу електричного навантаження трансформаторної підстанції. Розглянуто можливість застосування нормального закону розподілення вірогідностей для визначення прогнозованих комерційних втрат електричної енергії в трансформаторах. Приведено приклад статистичного аналізу електричного навантаження трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ. Перевірено гіпотезу про нормальний закон розподілення генеральної сукупності за критерієм Пірсона. Статистичний підхід дозволяє автоматизувати визначення втрат електричної потужності та енергії у часі та оптимізувати режим роботи трансформаторної підстанції.
 • Документ
  Новые подходы к расчету себестоимости централизированного теплоснабжения
  (НТУ "ХПИ", 2017) Ковалева, Екатерина Александровна; Мисюра, Евгения Юрьевна
  Данная статья посвящена новому подходу к определению себестоимости теплоснабжения, а именно на основании построения эконометрических моделей с использованием статистических данных КП "Харьковские тепловые сети". В статье авторы рассматривают эконометрические модели двух типов – аддитивную и мультипликативную. Каждая из моделей построена прямым пошаговым методом, на каждой итерации которого методом наименьших квадратов оценивались значения параметров модели, анализировались статистическая значимость коэффициента при переменной, введенной на текущей итерации, и значение скорректированного коэффициента множественной детерминации. Полученные модели подвергаются строгому эконометрическому анализу, на основании которого выявляется лучшая модель.
 • Документ
  Експериментальне дослідження електростатичного методу неруйнівного контролю дефектів у полімерних матеріалах
  (НТУ "ХПІ", 2017) Баженов, Віктор Григорович; Івіцький, Ігор Ігорович; Івіцька, Дар’я Костянтинівна
  Досліджено застосування електростатичного методу неруйнівного контролю для визначення наявності дефектів у полімерних композиційних матеріалах. Створена лабораторна установка, яка складається з джерела живлення Б5-7, осцилографа С1-64, генератора Г3-118 та фазометра Ф2-34. В якості дослідного матеріалу застосовувався зразок з поліметилметакрилату з габаритами 40х38х400 мм. Було побудовано амплітудно-частотну характеристику сенсора та зроблено висновок що отримані сенсори перевершують заявлені параметри. Можна стверджувати що верхня полоса частоти пропускання сигналу лежить в межах 20к Гц.
 • Документ
  Параметрична класифікація як основа системи підтримки прийняття рішень для управління виплавкою зносостійкого чавуну
  (НТУ "ХПІ", 2017) Димко, Єгор Павлович; Юрченко, Владислав Вітальєвич; Шамрай, Андрій Вікторович; Кіяшко, Сергій Юрійович; Дьоміна, Аліна Вікторівна; Макаренко, Дмитро Миколайович
  В результаті дослідження встановлено класифікуюче правило, що дозволяє визначити, чи відноситься чавун до класу з HRC>52, чи до класу з HRC<52. Це принципово дуже важливо, бо така межа дозволяє визначити область використання чавуну за елементами його хімічного складу. Отримане класифікаційне правило має вигляд лінійної дискримінантної функції та може бути застосовано в системах підтримки прийняття рішень для управління процесами виплавки зносостійкого чавуну.