Вісник № 13

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Інституціональні аспекти інноваційного розвитку економіки України
  (НТУ "ХПІ", 2012) Жаворонков, В. О.
  Проаналізовано інституціональні аспекти інноваційного розвитку економіки України, які необхідні для визначення реальних, науково обґрунтованих механізмів запуску інституціонально - інноваційної моделі, яка має бути адекватною стану української економіки і глобальним викликам сучасності.
 • Документ
  Управління декларативними знаннями в корпоративному інформаційному середовищі в економіці та освіті
  (НТУ "ХПІ", 2012) Ус, Г. О.
  Стаття присвячена побудові моделей для створення особисто - орієнтованих засобів управління знаннями організацій, що ґрунтуються на моніторингу стану агентів - учасників корпоративного інформаційного середовища. Модель моніторингу базується на представленні корпоративних чи навчальних знань засобами онтологічної інженерії, що забезпечує автоматичну генерацію тестових питань для контролю знань.
 • Документ
  Облік і контроль матеріальних витрат в організаціях машинобудування та шляхи їх вдосконалення
  (НТУ "ХПІ", 2012) Стецуріна, О. А.
  У данній статті розглядаються система обліку, контролю та аналізу використання матеріальних витрат в організаціях машинобудування та можливі шляхи їх удосконалення.
 • Документ
  Регіональна інноваційна поліитка як один з головних чинників формування ефективної інноваційної системи
  (НТУ "ХПІ", 2012) Степанчук, І. П.
  У статті розглянуто особливості регіональної інноваційної політики, висвітлено її основні завдання, такі як розвиток науково - технічного та інноваційного потенціалу регіонів, як однієї з головних умов формування регіональної інноваційної системи.
 • Документ
  Розвиток агропродовольчого ринку як інструмент соціально-економічного піднесення українського села
  (НТУ "ХПІ", 2012) Стегней, М. І.
  Стаття присвячена особливостям впливу розвитку агропродовольчого ринку на соціально - економічне піднесення українського села. Охарактеризовано сучасний стан і тенденції соціально - економічного розвитку аграрного сектору України. Визначено особливості сільськогосподарського виробництва які необхідно враховувати при формуванні політики розвитку агропродовольчого ринку. Показано необхідність створення умов для забезпечення ефективного функціонування аграрної сфери та нарощування виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни та задоволення потреб населення в контексті сталого розвитку сільських територій.
 • Документ
  Методи оцінки інноваційного потенціалу електроенергетичних підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2012) Соколенко, Володимир Анатолійович; Віхляєва, Наталія Володимирівна
  В даній статті наведено актуальніть проблеми вибору методики оцінки інноваційного потенціалу. Визначені основні проблеми на сучасному етапі. Запропонована раціональна методика оцінки інноваційного потенціалу підприємств електроенергетичної галузі.
 • Документ
  Исследование конкурентных преимуществ региона как источников повышения его конкурентоспособности
  (НТУ "ХПИ", 2012) Симаковский, С. А.
  В статье осуществлен анализ понятия "конкурентные преимущества региона" и существующих подходов к определению. Рассмотрено составляющие конкурентных преимуществ региона, уточненная структура и основные условия их реализации. Раскрыто влияние развития конкурентных преимуществ на повышение уровня конкурентоспособности региона.
 • Документ
  Методологія аналізу економічної ефективності використання та відтворення основних засобів машинобудівної галузі
  (НТУ "ХПІ", 2012) Саєнко, С. Г.
  В статті проаналізовано методологію визначення економічної ефективності використання та відтворення основних виробничих засобів, та методика їх аналізу на машинобудівних підприємствах Визначено основний критерій оцінки,систему показників та методів визначення економічної ефективності основних засобів підприємств.
 • Документ
  Використання концепції життєвого циклу у системі стратегічного управління підприємством
  (НТУ "ХПІ", 2012) Рибалка, П. М.
  В статті був проведений детальний аналіз існуючих матричних інструментів, що є найбільш часто застосовними для аналізу ситуації на підприємстві та оцінки місця позиціювання підприємства в галузі. Були розглянуті переваги і недоліки окремих матриць стратегічного аналіз. Були запропоновано послідовне використання матричних інструментів, що базуються на принципово різних концепціях, що доповнюють одне одного та підвищують достовірність кінцевого стратегічного аналізу.
 • Документ
  Актуальні аспекти з нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку
  (НТУ "ХПІ", 2012) Романькова, О. М.; Слюсаренко, А. О.
  Проаналізовано деякі аспекти з нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку. Визначено перелік питань стосовно подальшого наближення двох видів обліку.
 • Документ
  Роль інновацій у підвищенні потенціалу банківської системи України
  (НТУ "ХПІ", 2012) Редька, С. І.
  У науковій статті автор розглянув процес формування інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг, обґрунтував концептуальну побудову та привів практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності банківських установ на ньому. Під час дослідження узагальнено системні взаємозв’язки інноваційного розвитку економіки з становленням банківської системи, розкрито сутність інноваційно орієнтованих інструментів як економічної категорії та досліджено їх роль в процесі формування ринку банківських послуг. Визначено тенденції та основні напрямки розвитку банківських послуг для формування стратегії інноваційного банківського менеджменту в Україні. Запропоновано механізми підвищення потенціалу банківської системи під час регулювання та контролю за інноваційною діяльністю для реалізації програм стимулювання інноваційного менеджменту.
 • Документ
  Вплив фактору високих технологій на глобальні економічні процеси
  (НТУ "ХПІ", 2012) Прокопенко, О. В.; Омельяненко, В. А.
  У статті проаналізовано вплив розвитку технологій на детермінант міжнародної конкурентоздатності країн, досліджено особливості розвитку високих технологій.
 • Документ
  Управління розвитком нематеріальних активів підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2012) Пошенова, К. С.; Матросова, Вікторія Олександрівна
  Розглянуто методичні аспекти щодо управління розвитком нематеріальних активів. Зосереджено увагу на етапах управління розвитком нематеріальних активів: формування цілей розвитку; оцінювання вартості та структури нематеріальних активів, розроблення стратегії розвитку, розроблення та реалізація комплексу заходів щодо розвитку нематеріальних активів, контроль та коригування стратегії. Розроблені напрями забезпечення розвитку за видами нематеріальних активів підприємства.
 • Документ
  Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування
  (НТУ "ХПІ", 2012) Побережний, Роман Олегович
  Проведено аналіз поняття «розвиток організації», виявлено складові стратегічного напрямку «розвитку організацій», проведено аналіз використання інтелектуальних та науково - технічних ресурсів у виробничих процесах машинобудування.
 • Документ
  Логистические принципы организации эффективного транспортного экспедирования грузов
  (НТУ "ХПИ", 2012) Пичугина, Ю. В.
  В статье рассмотрены концептуальные принципы логистики. Исследованы особенности внедрения логистических принципов в организацию эффективного транспортного экспедирования грузов.
 • Документ
  Раціональне управління персоналом як одна із найважливіших складових діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2012) Обидєннова, Т. С.
  У статті розглянуто управління персоналом підприємства як процес, який є важливою ланкою в діяльності підприємства в сучасних ринкових умовах, а також приділено увагу проблемам відбору та підбору персоналу.
 • Документ
  Удосконалення методики пошуку оптимальної моделі нової продукції
  (НТУ "ХПІ", 2012) Нагорний, Є. І.
  В статті запропонована методика пошуку оптимальної моделі нового товару що спрямована на урахування технічних та економічних труднощів у досягненні необхідних значень параметрів продукції і повинна забезпечити максимальне задоволення потреб споживачів відповідно до виділених коштів на її розроблення.
 • Документ
  Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
  (НТУ "ХПІ", 2012) Мішустіна, Т. С.
  У статті проведено аналіз тенденцій у галузі виробництва машин і устаткування на рівні економіки України в цілому. Проведено аналіз використання об'єктів інтелектуальної власності, торговельних марок та гудвілу машинобудівними підприємствами України.
 • Документ
  Розвиток авіапромислових підприємств України через кооперацію з іноземними партнерами
  (НТУ "ХПІ", 2012) Матвєєв, В. В.; Хірс, О. В.
  Розглянуто можливість створення спільного підприємства між ДП «№410 завод ЦА» та французькою компанією з ремонту авіадвигунів, наведена можлива форма створення спільного підприємства.
 • Документ
  Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності
  (НТУ "ХПІ", 2012) Матлага, Л. О.
  Розглянуто основні тенденції розвитку банківської системи України та особливості процесу капіталізації вітчизняних банківських установ і висвітлено причини її низького рівня. Досліджено основні показники діяльності банківського сектора, структуру власного капіталу банківських установ та його частку відносно активів. Визначено основні джерела нарощування розмірів власного капіталу банку і здійснено вибір щодо найбільш ефективного у сучасних умовах.