2022 № 05-06 Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Концепція створення регіонального енергонезалежного техноагрогосподарства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Іванко, Олександр Олександрович
 • Документ
  Підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Попов, Олександр Вікторович; Мехович, Сергій Анатолійович; Кобєлєва, Тетяна Миколаївна
  У статті розглянуто підходи щодо аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень. Зазначено, що при реалізації інноваційних проектів число факторів ризику досить велике, через що ступінь впливу їх носить випадковий характер. При будь-якій спробі врахувати вплив усіх факторів фахівцям доводиться стикатись з виключно важкою проблемою врахування ступеня їх впливу на декількох рівнях управління, адже навіть у разі нескладної ієрархічної структури число комбінацій впливу факторів різко зростає. Тому основним завданням при проведеному аналізі факторного впливу повинна бути реалізована, перш за все, спроба обмеження кількості можливих комбінацій факторів, які слід проаналізувати або врахувати при знаходженні цільової функції прийнятого рішення. Наведено класифікацію ризиків, що виникають при проведенні технологічної санації. Окремо розглянуто методи оцінки ефективності інноваційного технологічного проекту при врахуванні ризику. Коректна оцінка ймовірності факторів ризику дозволяє ще на етапі прогнозування результатів інноваційних перетворень об'єктивно представляти обсяги можливих витрат і збитків, пов'язаних з проведенням технологічної санації, та намітити шляхи до їх запобігання або зменшення, а у випадку неможливості запобігання – забезпечити їх повернення. Наведено фактори, які загрожують ризиками. Проаналізовано шляхи прийняття рішень з вибору певних проектів на основі моделювання процесу вибору. Розглянуто типи моделей, що використовуються, в основному, керівниками-практиками для вирішення пріоритетності виконання завдань з проведення технологічної санації виробництва на основі сформованого портфеля інновацій.
 • Документ
  Розробка фасетного концентратора для комбінованої фотоенергетичної установки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Нікітін, Віктор Олексійович; Зайцев, Роман Валентинович; Храмова, Тетяна Іванівна; Хрипунова, Аліна Леонідівна
  У статті досліджені особливості концентраторів сонячної енергії. Надана характеристика нині існуючих типів систем концентрації сонячної енергії: система слабкої концентрації та система високої концентрації. Наведено їх конструктивні особливості та недоліки. Зазначено, що одними з найбільш застосовуваних концентраторів є лінзи Френеля, але оптична їх ефективність обмежена низькими або високими температурами, оскільки внаслідок теплового розширення спостерігається зміна показника заломлення або деформація структури лінзи Френеля. Лінзи Френеля, які фокусують сонячне випромінювання на площі до 1 см², не дають можливості утилізації надлишкової теплової енергії. Складна геометрична форма параболічних концентраторів обумовлює коштовну технологію їх виготовлення, що, в свою чергу, суттєво збільшує собівартість виробленої ними електричної енергії. Люмінесцентні сонячні концентратори мають низький коефіцієнт концентрації сонячної енергії. Проведений аналіз показав, що існуючі концентратори сонячного випромінювання не дозволяють створювати конкурентноздатні у порівнянні з традиційними джерелами електричної енергії фотоенергетичні установки, які працюють при високих ступенях концентрації сонячного опромінення та утилізують надлишкову теплову енергію. З метою вирішення зазначених проблем, авторами розроблено фасетний концентратор сонячного випромінювання, наведено його характеристики та представлено лабораторний зразок. Досліджено питання оптимізації налаштування концентратору. Оприлюднено звіт щодо проведених натурних випробувань макету.
 • Документ
  Дослідження та аналіз бізнес-процесів макаронного виробництва на основі концепції ощадливого виробництва і використання SCADA технологій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Моїсєєв, Віктор Федорович; Манойло, Юрій Олександрович; М'яло, Максим Анатолійович
  У статті представлені результати аналізу бізнес-процесів макаронного виробництва. Відповідно до концепції ощадливого виробництва виявлені види втрат при виробництві макаронних виробів. Серед причин виникнення втрат відзначаються висока частка нерегламентованих перерв, випадки незавершеного виробництва в зміну, наявність простоїв у зв'язку з відмовами технологічного обладнання, трудомісткість ручних операцій. Беручи до уваги високу значущість оптимізації виробничих бізнеспроцесів, зроблений акцент на доцільності застосування інструментів ощадливого виробництва для усунення втрат. Для розробки автоматичної системи управління технологічним процесом використовувалася стандартна SCADA система ‒ TRACE MODE з попередньо розробленими функціональними схемами переробки зерна в борошно в системі Ramus з використанням CASE-технологій. Наведено опис розробленої автоматичної системи управління технологічним процесом знезараження борошна з використанням енергії електромагнітних випромінювань надвисокої частоти. Запропонована автоматична система управління технологічним процесом з використанням знезаражування дозволить прискорити, а відповідно здешевити процес виробництва продукції. На підставі проведених досліджень технології виробництва макаронних виробів обрана раціональна конструкція прес-гранулятора з круговою матрицею; запропоновано перспективний спосіб сушіння – з інфрачервоним енергопідведенням, що забезпечує отримання кінцевого продукту з високими якісними характеристиками, зниження енерговитрат і скорочення тривалості процесу сушіння. Застосування безшумних нагрівальних елементів знизить рівень шуму на підприємстві. Модернізація технологічного обладнання дозволить забезпечити: можливість виробництва макаронних виробів більш високої якості; ущільнення структури напівфабрикату і зменшення його ламкості, при одночасному підвищенні межі міцності готових виробів на 20-25 %; поліпшення споживчих властивостей, а також санітарно-гігієнічних показників макаронної продукції за рахунок її пастеризації; зниження вологопоглинання і втрат поживної цінності при зберіганні.
 • Документ
  Місце технологічного реінжинірингу в методології системного опису інновацій
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Попов, Олександр Вікторович; Мехович, Сергій Анатолійович
  В статті надано характеристику технологічному реінжинірингу та визначено його місце в методології опису інновацій – технічних, технологічних, організаційних, логістичних, тощо. У вітчизняній практиці інноваційних перетворень відомі такі інструменти, як санація, реорганізація та реструктуризація. Ефективність їх застосування значною мірою залежить від рівня інтегрованості, досконалості і методології застосування. Технологічний реінжиніринг представляє собою похідний інструмент інноваційних перетворень, тому його фундаментальні аспекти розглянуто разом з поняттями "технологічні інновації", "управління" та "інжиніринг". Надано характеристику цим інструментам. Ґрунтуючись на виконаному аналізі існуючих трактувань понять "інновації", "технологія", "інжиніринг" та "реінжиніринг бізнес-процесів" надано авторське визначення поняття "технологічний реінжиніринг", яке по своїй природі втілює елементи усіх цих дефініцій. Поняття "технологічний реінжиніринг" конкретизує елементи складових організаційно-економічного механізму діяльності підприємства, в рамках якого здійснюються корінні перетворення. Структурно-логічна сутність поняття "технологічний реінжиніринг" розглядається як системне перетворення на принципово новій технологічній основі виробничо-технічної бази й відповідних організаційно-виробничих відносин. На відміну від представлених у науковій літературі підходів, останній представляє собою формалізовані процедури радикального, комплексного та системного перетворення виробничої основи з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств та регіонів та змісту є виробничо-технічні заходи, які пов'язані, насамперед, з принциповим оновленням виробничих фондів, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається. Це дозволяє деталізувати сутність цього поняття та відокремити інтелектуально-технічні інструменти її реалізації, такі, як санація, реструктуризація, реінжиніринг бізнес-процесів. Обґрунтовано, що дане визначення більш комплексно охоплює сфери реінжинірингу та передбачає перепроектування бізнес-процесів разом з усіма складовими діяльності підприємства. Наведене визначення також дозволяє сформувати теоретичні та методологічні положення щодо визначення дефініції "технологічний реінжиніринг".
 • Документ
  Сучасні напрями теоретичних розробок щодо використання сплавів на основі заліза
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Лук'янова, Катерина Сергіївна
  У статті доведено, що важливими здобутками теоретичних розробок щодо використання сплавів на основі заліза є наукові праці вітчизняних дослідників. Так, у дисертаційному дослідженні Карпець М.В. вперше систематично досліджено фазовий склад, мікроструктуру та фізико-механічні властивості сплавів системи Сr-Ni-Co-Fe-Cu-Al в концентраційному інтервалі (0-3 моль) вмісту хімічних елементів. Встановлено, що в досліджуваній системі внаслідок високої ентропії змішування утворюються лише прості тверді розчини заміщення на основі ГЦК та ОЦК структур, які характеризуються високим комплексом фізико-механічних властивостей, не притаманних жодному із складових компонентів. Обґрунтовано, що основним фактором фазоутворення у високоентропійних сплавах є величина середньої електронної концентрації сплаву. Інтервал значень середньої електронної концентрації, в якому існують ОЦК чи ГЦК структури, залежить від швидкості кристалізації розплаву та наявності в сплаві елементів, схильних до ліквації. Встановлено елементи-стабілізатори твердих розчинів на основі фаз з ОЦК (Al, Cr) та ГЦК (Cu, Ni, Co) структурами. Суттєвим науковим досягненням слід вважати вперше розроблений високоентропійний сплав CrMnFeCoNi2Cu на основі твердого розчину зі структурою ГЦК фази, здатний деформуватись прокаткою при кімнатній температурі на 98 % без появи тріщин або надривів. Досліджено його фазовий склад, мікроструктуру та фізико-механічні властивості на всіх етапах деформування. Показано, що в Україні вперше при холодній прокатці у високоентропійному сплаві CrMnFeCoNi2Cu, подібно до чистих металів та сплавів з ГЦК-структурою, виникає текстура прокатки з основною компонентою. В статті наведено приклади інших теоретичних розробок щодо використання сплавів на основі заліза.