Вісник № 59

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • Документ
  Изменения и дополнения в концептуальном базисе инженерной психологии
  (НТУ "ХПИ", 2015) Погорелов, Сергей Николаевич
  Появление новой техники и технологий требуют применения адекватных инженерно-психологических решений и методов и являются катализатором развития новых научных направлений инженерной психологии. Действительно, в истории развития инженерной психологии как научно-практической дисциплины наблюдается возникновение и смена парадигм проектирования и соответственно взглядов на роль и положение человека в технической системе. В начальном периоде эволюции технических систем большую роль играл машиноцентрический подход, в соответствии с которым, человек рассматривается как звено технической системы, решающее ту или иную её задачу. Такой подход оказался малопродуктивным при анализе сложных систем, так как поведение человека в них осуществляется сложным, плохо формализуемым образом.
 • Документ
  Проблеми вимірювання інституційної ефективності національної економіки
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ляховець, Олена Олександрівна
  Розглянуто теоретичні та методологічні питання визначення інституційної ефективності економіки. Проаналізовано основні підходи до обчислення інституційної ефективності, а саме: методи трансакційних витрат, рейтингових показників, операційного індикатору, аналізу показників інституційних секторів економіки тощо. Найбільшого поширення в сучасних дослідженнях знаходять індикатори, розроблені авторитетними міжнародними організаціями. Виявлено, що показники носять переважно суб’єктивний характер як за джерелами інформації, так і за експертними поглядами.
 • Документ
  Тотожність принципів господарювання у вітчизняній та західних сферах вищої освіти
  (НТУ "ХПІ", 2015) Загірняк, Денис Михайлович; Крат, Олег Адольфович
  З’ясовано, що у сфері вищої освіти суттєво відображається дія ринкового механізму. Доведено, що західних і вітчизняних науковців об’єднує стурбованість сучасним станом вищої освіти та пошуком шляхів покращання ситуації. Орієнтація на світовий досвід зумовила застосування крос-національного співставлення вищої освіти України з країнами Заходу. Використання інтервальної логіки дозволило визначити тотожність принципів господарювання в українській та західних сферах вищої освіти завдяки встановленню наявності ринкових відносин та окресленню однозначності розуміння їх сутності.
 • Документ
  Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Кириченко, Оксана Сергіївна
  Досліджено концептуальні, методологічні засади забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств при здійсненні ними інноваційної діяльності. Пропонується класифікація факторів загроз та небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища за основними етапи, фазами інноваційної діяльності. Визначено взаємозв’язок між активізацією, дією факторів загроз та небезпек економічній безпеці підприємства та основними етапами інноваційного процесу. Запропоновано алгоритм комплексного системного забезпечення економічної безпеки в умовах активної інноваційної діяльності.
 • Документ
  Состояние и соответствие традиционных форм стимулирования труда ремонтных рабочих современным условиям хозяйствования
  (НТУ "ХПИ", 2015) Погорєлов, Микола Іванович
  В работе рассмотрены вопросы использования в анализе специфичных методических приемов, среди которых помимо экономико-статистических методов важное место должны занимать методы социологических обследований, включая анкетирование и интервью. Приведенна характеристика сложившихся способов оплаты и стимулирования труда не позволяет сделать вывод об эффективности.
 • Документ
  Логістичний підхід як фактор підвищення ефективності управління виробничими системами в сучасних умовах
  (НТУ "ХПІ", 2015) Гармаш, Сергій Володимирович; Дрозд, Анастасія Вадимівна
  Об’єктивний характер необхідності використання логістичного підходу до будь-яких виробничо-комерційних процесів обумовлений загальноекономічними особливостями розвитку промислового виробництва в умовах інтеграційних процесів, пов’язаних з глобалізацією. Динамічна невизначеність факторів зовнішнього середовища супроводжує ці процеси. Увага приділяється "організаційним змінам", що є об’єднуючим терміном усіх процесів при аналізі розвитку організації. У рамках логістичного підходу до функціонування виробничих систем пропонується створення логістичних альянсів для підвищення ефективності функціонування цих систем у сучасних умовах.
 • Документ
  Баланс основних засобів як інструмент обліку і аналізу: можливості і сфера застосування
  (НТУ "ХПІ", 2015) Чайка, Тетяна Юріївна; Чуркіна, Ірина Олександрівна
  Обґрунтована доцільність і специфіка застосування балансів основних засобів при проведенні аналізу основних засобів. Уточнено методичні підходи до реалізації принципу збалансованості і пропорційності потреб підприємства в основних засобах; проаналізовано можливості використання балансу основних засобів як інструменту облікової роботи на підприємстві, та допоміжного інструменту при подальшому коефіцієнтному аналізі стану та руху основних засобів підприємства. Уточнено підходи до формування деяких показників, що характеризують ступінь зносу основних засобів і можуть бути розраховані на основі балансів основних засобів. Надано рекомендації щодо включення до балансів основних засобів до загальної системи обліково-аналітичних інструментів на промислових підприємствах.
 • Документ
  Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Юр'єва, Ірина Анатоліївна; Бойко, Владислав Олегович; Олейнікова, Анастасія Юріївна
  Запропоновано аналіз фінансових результатів діяльності підприємства як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства, яке займається виробництвом будівельних матеріалів. Визначені методи дослідження. Надана техніко-економічна характеристика підприємства із аналізом основних показників його діяльності. Досліджені чинники мікро та макросередовища, які впливають на прибуток підприємства. Зроблено висновки про фінансовий стан та можливості застосування принципів економічної безпеки на підприємстві.
 • Документ
  Методика визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Яцина, Вікторія Валентинівна
  Обґрунтовано необхідність аналізу складу промислової продукції виробничих підприємств за рівнем специфічності. Запропоновано методику визначення ступеню специфічності товарів, що дозволяє ранжувати їх за атрибутами специфічності. Методика заснована на використанні методів експертних оцінок з використанням вагових коефіціентів та кластерного аналізу. Визначено основні параметри специфічності товарів та розроблено їх оцінну шкалу. Зроблено висновки про необхідність врахування рівня специфічності товару при виборі типів контракту на його виробництво та реалізацію.
 • Документ
  Впровадження системи грейдування на машинобудівних підприємствах
  (НТУ "ХПІ", 2015) Брік, Світлана Володимирівна; Дегтяр, Дар'я Василівна
  Розглянуто використання системи оплати праці на основі грейдів на прикладі ПАТ "Світло шахтаря". В статті досліджені основні підходи до розробки системи грейдів для визначення базової винагороди працівникам різних категорій підприємства машинобудівної галузі. Наведено порядок розрахунку преміальної винагороди та проаналізовані ключові параметри, що забезпечують її формування відповідно до частки участі в її виконанні, як самого працівника, так і колективу. Надані пропозиції щодо удосконалення системи показників для управління матеріальною мотивацією фахівців та інших службовців промислового підприємства.
 • Документ
  Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
  (НТУ "ХПІ", 2015) Перерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Товажнянський, Вячеслав Леонідович
  Розглянуто симптоми прояву фінансової кризи на підприємствах машинобудівного комплексу України. Проведений аналіз обсягів виробництва продукції на підприємствах Харківської області. Проведено методологічне дослідження понять "криза", "санація", "реструктуризація".
 • Документ
  Методичний підхід до визначення горизонту безпеки інвестицій підприємств в умовах динамічних змін інвестиційного простору
  (НТУ "ХПІ", 2015) Нотовський, Павло Валентинович; Крамськой, Дмитро Юрійович; Локтіонова, Тетяна Петрівна
  В статті розглянуто дослідження теоретичних і практичних аспектів оцінювання ефективності інвестицій та врахування факторів зміни ставки дисконтування, організації розподілу доходів та витрат. Запропоновано методичний апарат з оцінювання граничних значень ефективності інвестицій, що було названо горизонтом безпеки інвестиційного проекту. Результатом реалізації запропонованого методичного підходу є кількісне значення зсуву горизонту безпеки при змінені дух груп факторів інвестиційного процесу.
 • Документ
  Ключові загрози забезпечення економічній безпеці оборонної промисловості України
  (НТУ "ХПІ", 2015) Момот, Тетяна Валеріївна; Аванесова, Ніна Едуардівна
  Оборонна промисловість є одним з ключових секторів народного господарства України за умови наростання кризових явищ в економіці держави та загострення зовнішньої агресії, ефективність її функціонування є індикатором розвитку економіки держави в цілому. Її специфіка дозволяє зробити висновок про складність та неоднозначність визначення її економічної безпеки. Розвиток оборонної промисловості в сучасних умовах подолання наслідків кризових явищ і протидії зовнішній агресії є можливим лише на основі ефективного управління її економічною безпекою.
 • Документ
  Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення
  (НТУ "ХПІ", 2015) Брік, Світлана Володимирівна; Рудковська, Євгенія Михайлівна
  Розглянуто дослідження обліку власного капіталу підприємства, представлено порядок бухгалтерського обліку власного капіталу з характеристикою основних рахунків, визначено проблеми в обліку та наведено шляхи його удосконалення в сучасних умовах. Також представлено схематично складові власного капіталу підприємства, охарактеризовано особливості здійснення управлінського обліку власного капіталу та зроблено відповідні висновки. Тому актуальним є дослідження порядку обліку власного капіталу підприємства та усунення недоліків в його обліку.
 • Документ
  Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту
  (НТУ "ХПІ", 2015) Посохов, Ігор Михайлович
  Досліджено ризики промислових підприємств залізничного транспорту. Пропонуються напрями вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту: напрями вдосконалення управління ринковими ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, заходи захисту від інформаційних ризиків корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, напрями вирішення об’єктивних проблем управління персоналом корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, напрями вдосконалення статичного та динамічного елементів системи стимулювання персоналу корпорації промислових підприємств залізничного транспорту.
 • Документ
  Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Віхляєва, Світлана Іванівна; Лі, Чао
  Розглядаються особливості використання методології стратегічного менеджменту стосовно вирішення завдань інноваційного розвитку енергетичних кокомпаній. Досліджена еволюція форм і методів стратегічного управління. Узагальнено існуючі моделі й методи формування та реалізації інноваційних стратегій розвитку. Обгрунтовано те, що вдосконалення форм і методів стратегічного менеджменту стосовно формування інноваційного розвитку енергетичних компанії дозволить підвищити результативність цих процесів.
 • Документ
  Аналіз методів удосконалення управління витратами на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сударкіна, Світлана Петрівна; Вагнер, Яна Едуардівна
  Пропонуються підходи до визначення систем управління витратами на підприємстві. Аналіз існуючих методів управління витратами, які б базувалися на економії та раціональному використання ресурсів, їх аналіз та ефективність використання, удосконалення системи управління витратами, виявлення резервів з метою підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства. У результаті аналізу уточнено сутність поняття "управління персоналом" підприємства та його економічний зміст, розглянуті резерви зниження витрат з точки зору фахівців.
 • Документ
  Систематизація підходів до визначення категорії персонал підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Глухова, Світлана Вячеславівна; Щебетенко, Юлія Сергіївна
  В статті досліджено наукові позиції вчених щодо сутності персоналу підприємства, що дозволило здійснити їх систематизацію за певними функціональними ознаками, в результаті чого виділено відповідні змістові підходи. У результаті компаративного аналізу визначених підходів уточнено сутність поняття "персонал" підприємства та його економічний зміст. На основі аналізу класифікаційних ознак персоналу підприємства здійснено узагальнення його основних видів та зроблено відповідні висновки щодо функцій та ролі персоналу на підприємстві.
 • Документ
  Статистический анализ рынка труда в Украине
  (НТУ "ХПИ", 2015) Колотюк, Елена Ивановна; Калашник, Татьяна Сергеевна; Рязанова, Лариса Анатольевна
  Раскрыты актуальные вопросы современных проблем состояния рынка труда в Украине, а также рассмотрены подходы к их статистическому изучению. Выполнен анализ литературы, где определены понятия рынка труда в общем, занятости, безработицы, основные показатели для их количественной характеристики. Так же выполнен статистический анализ динамики занятости населения, конъюнктуры спроса и предложения рабочей силы и нагрузки на рабочие места по стране в целом и в региональном аспекте. Сделаны выводы о текущем состоянии рынка труда Украины, а также возможных мер по предотвращению безработицы.
 • Документ
  Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери
  (НТУ "ХПІ", 2015) Васильцова, Світлана Олександрівна; Леус, Тетяна Андріївна; Музика, Денис Олегович
  Пропонуються методи визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфера та їх ефективність. Існування великої кількості цих методів дає можливість дистриб'ютору вибрати для себе найбільш оптимальний. В результаті аналізу ефективності можна зробити висновок, що методи непрямого ціноутворення підходять найкраще для цієї сфери бізнесу. Вони допомагають фірмі прислухатися до споживача та максимально догодити йому, збільшивши при цьому свій прибуток.