Вісник № 17

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Аналіз основних способів термомодернізації будівель та методика їх впровадження
  (НТУ "ХПІ", 2015) Зайцев, Д. В.; Климчук, О. А.; Баласанян, Г. А.
  В статті розглядаються основні методи термомодернізації, теплофізична та економічна ефективність їх впровадження. Підвищення цін на енергоносії змусило шукати методи скорочення їх споживання. У складних економічних умовах саме процес термомодернізації будівель дозволяє суттєво економити. Різні фахівці розробляють і пропонують свої методи реалізації даного процесу. Безліч технічних рішень має місце в окремих випадках. Однак для реалізації даного процесу потрібно узагальнена методика, яка дозволить виявити найбільш ефективні методи термомоднрнізаціі і коректну послідовність їх впровадження. Спираючись на теоретичний і практичний досвід, можна з упевненістю заявити, що окремо взятий метод найбільш ефективний у певній ситуації та з урахуванням впровадження кількох попередніх методів. Максимально важливим стає завдання визначення ефективної послідовності застосування певних методів.
 • Документ
  Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів
  (НТУ "ХПІ", 2015) Єфремов, Ю. Г.
  Описано методико-алгоритмічне забезпечення мобільного вимірювально-діагностичного комплексу оцінки технічного стану енергообладнання по параметрах вібрації. Програмне забезпечення комплексу складається з модулів реєстрації, візуалізації й первинної обробки інформації, автоматизованого контролю вібраційного стану, аналізу вібропараметрів і визначення дисбалансу роторів. Наведено приклад експериментальних досліджень вібраційного стану допоміжного обладнання (димосос Д-25Х2ШБ) енергоблоку. Визначено, що в СКЗ віброшвидкості опор димососа значний вклад вносить низькочастотна вібрація (1–10 Гц).
 • Документ
  Оптимізація теплових витрат при виробництві залізобетонних виробів у період ізотермічної витримки в установці ямного типу
  (НТУ "ХПІ", 2015) Шульгін, Юрій Віталійович; Жнітов, Я. В.
  Наведена методика оптимізації використання енергоресурсів на підприємствах будівельної галузі, на яких використовуються традиційні пропарювальні камери ямного типу, або ковпакові камери. Наведені результати дослідження, для уможливлення переходу пропарювальних камер вище наведеного типу в автономний режим теплопостачання в період ізотермічної витримки виробів за допомогою удосконалення шару теплової ізоляції камери. Обраний найбільш доцільний теплоізоляційний матеріал, який можна застосовувати для камер даного типу.
 • Документ
  Влияние реальных режимов работы теплофикационной турбины Т-100/120-130 на отпуск тепла и электроэнергии
  (НТУ "ХПИ", 2015) Шубенко, Александр Леонидович; Бабенко, О. А.; Голощапов, Владимир Николаевич; Козлоков, А. Ю.
  Рассмотрены режимы эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» с теплофикационными турбинами Т-100/120-130 и проанализировано их влияние на отпуск тепла и электроэнергии потребителю согласно температурному графику теплосети в разные периоды года. Показано, что отпуск тепловой энергии энергоблоком определяется температурным потенциалом сетевой воды и ее расходом, а количество тепла зависит от температурной разности между прямой и обратной магистралью.
 • Документ
  Сжигания тяжелых жидких углеводородов в теплогенераторе с фитильной горелкой в вихревом рециркулирующем потоке
  (НТУ "ХПИ", 2015) Шихабутинова, О. В.
  Создан теплогенератор для сжигания тяжелых углеводородов в вихревом рециркулирующем потоке. Выполнены экспериментальные исследования по сжиганию отработанного машинного масла показавшие, что процесс его сжигания можно проводить без нарушений норм на вредные выбросы (NOx, CO). Выполненные расчеты показали удовлетворительное совпадение с экспериментальными значениями температуры на выходе из камеры сгорания, приемлемую погрешность (24 %) при прогнозировании выбросов и позволили оптимизировать конструктивные параметры камеры сгорания.
 • Документ
  Исследование энергетических характеристик плазменного генератора для стабилизации термо-акустических процессов в камерах сгорания
  (НТУ "ХПИ", 2015) Сербин, С. И.; Козловский, А. В.; Вилкул, С. В.
  Статья посвящена вопросу стабилизации термо-акустических процессов в камерах сгорания газотурбинных двигателей использованием плазмотрона постоянного тока. Представлены результаты экспериментальных исследований плазмотрона постоянного тока, предназначенного для подавления акустической неустойчивости в камерах сгорания. Получена вольт-амперная характеристика плазменного генератора для различных расходов плазмообразующего воздуха. Определена зона устойчивого горения дуги плазмотрона для стабилизации термо-акустических процессов в камерах сгорания.
 • Документ
  Методика и результаты исследования теплообмена при разном ориентировании высокотемпературной поверхности, охлаждаемой диспергированной водой
  (НТУ "ХПИ", 2015) Переселков, Александр Романович
  Представлены методика и результаты исследования теплообмена при охлаждении высокотемпературной поверхности диспергируемой водой, подаваемой форсункой снизу-вверх на локальный тепломер. Плотность орошения поверхности тепломера измерялась с применением счётно-импульсного метода. В опытах исключалось попадание на выступающей тепломер «вторичных» капель и плёнки воды, поступающих с соседних участков поверхности. Установлено, что при отсутствии «балластной воды» разное ориентирование орошаемой поверхности не влияет на результаты, а теплосъём зависит только от плотности орошения.
 • Документ
  Анализ характеристик блочно-комплектной турбокомпрессорной установки с газотурбинным приводом на основе её комплексной математической модели
  (НТУ "ХПИ", 2015) Парафейник, В. П.; Прилипко, С. А.
  На основе созданной в Специальном конструкторском бюро ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» комплексной математической модели (КММ), реализованной в виде программно- вычислительного комплекса САРТУ-КС-М, выполнен анализ технологических и термодинамических параметров блочно-комплектной турбокомпрессорной установки, созданной на основе центробежного компрессора и газотурбинного привода мощностью 8,0 МВт. Установка предназначена для сбора и транспорта нефтяного газа в условиях эксплуатации Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (Россия).
 • Документ
  Совершенствование аэродинамических трактов парогазовой установки
  (НТУ "ХПИ", 2015) Мазуренко, А. С.; Арсирий, В. А.; Арсирий, Е. А.; Кравченко, В. И.
  Рассмотрена возможность увеличения мощности ГТУ за счет совершенствования аэродинамических трактов. Разработан проект и выполнена модернизация тракта окислителя энергоблока ПГУ-250 Молдавской ГРЭС с газовой турбиной ГТ-35, которая показала существенный резерв увеличения мощности за счет снижения противодавления за газовой турбиной, путем корректировки геометрии тракта сброса окислителя от газовой турбины в котел. Совершенствование аэродинамики выполняется физическим моделированием методом визуальной диагностики структуры потоков.
 • Документ
  Оптимальные параметры диффузоров трактов отборов паровых турбин
  (НТУ "ХПИ", 2015) Лапузин, Александр Викторович; Субботович, Валерий Петрович
  На основе результатов экспериментального исследования на крупномасштабном статическом стенде определены оптимальные геометрические параметры диффузорных трактов отборов в диапазоне изменения относительного расхода в отбор от 15 % до 40 %. Рассмотрено влияние площади отводящего патрубка на уровень потерь. Приведены аппроксимационные зависимости, позволяющие определить потери как в бездиффузорных конструкциях, так и в трактах, отличающихся параметрами диффузора.
 • Документ
  Особливості конструкції та методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти відхідних газів із проточним барботажним шаром
  (НТУ "ХПІ", 2015) Костюк, О. П.
  В статті розглянуті особливості конструкції теплопередавального елемента контактного утилізатора теплоти парогазової суміші із проточним барботажним шаром та приведена методика теплового розрахунку робочого елемента утилізаційного апарата, створена на основі раніше проведених експериментальних досліджень тепловіддачі і масовіддачі від пароповітряного потоку до охолоджувальної води у проточному барботажному шарі.
 • Документ
  Ефективність зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 блоку № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС на основних режимах навантаження
  (НТУ "ХПІ", 2015) Кобзар, С. Г.; Халатов, А. А.
  Проведено дослідження ефективності зниження оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 на основних режимах навантаження та визначено вплив її експлуатації на основні технологічні параметри топки. Отримано, що для забезпечення умов рідкого шлаковидалення в низу топки мінімальне навантаження блоку не повинно бути менше 210 МВте, а витрата палива в додаткові пальники не перевищувати 10 % витрати вугілля. Для попередження шлакування системи підвісних ширм на максимальних навантаженнях існуюча система потребує додаткової модернізації. Для забезпечення максимального відновлення оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля значення надлишку повітря на початку зони допалювання повинно становити 0,9.
 • Документ
  Прецизионная система автоматического регулирования гидротурбины
  (НТУ "ХПИ", 2015) Канюк, Геннадий Иванович; Мезеря, Андрей Юрьевич; Мельников, Вячеслав Евгеньевич
  В работе рассмотрены вопросы разработки и внедрения новой эффективной системы автоматического регулирования гидротурбины, которая существенно уменьшает все виды статических и динамических погрешностей и, тем самым, повышает точность регулирования и качество производимой электроэнергии. Реальная система основана на методе структурно-параметрического синтеза регулятора частоты и мощности гидротурбины на основе обратных задач динамики.
 • Документ
  Оптимально-раціональне проектування елементів головних передач силових енергетичних машин
  (НТУ "ХПІ", 2015) Калінін, Павло Миколайович; Остапчук, Юрій Олександрович; Жережон-Зайченко, Ю. В.
  В роботі наведена методологія розробки системи оптимально-раціонального проектування елементів головних передач енергетичних машин на основі методу дослідження простору параметрів та обговорені питання її реалізація на прикладі проектування співвісного зубчастого редуктора з розподіленим потоком потужності. Запропонований метод проектування оперує з векторним критерієм якості технічного об’єкта, що дозволяє більш якісно характеризувати об’єкт проектування та керувати процесом вибору його оптимально- раціонального рішення. Наведений ілюстративний приклад застосування запропонованої vетодології проектування.
 • Документ
  Переменный режим эксплуатации системы глубокой утилизации теплоты уходящих из котла газов
  (НТУ "ХПИ", 2015) Ефимов, Александр Вячеславович; Гончаренко, Александр Леонидович; Касилов, Олег Викторович; Гончаренко, Леонид Васильевич
  С помощью расчетного исследования, выполненного на базе разработанной компьютерной программы, осуществлена оценка переменного режима эксплуатации системы глубокой утилизации теплоты уходящих из котла газов. В качестве объекта исследования рассмотрен один из вариантов теплоутилизационной системы замкнутого типа, в состав которой входят паровой котел Е-1,0-09 Г3 и конденсационный теплообменный аппарат поверхностного типа, предназначенный для нагрева сетевой воды системы горячего водоснабжения.
 • Документ
  Критические сжимающие силы и формы потери устойчивости направляющих каналов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов ВВЭР-1000
  (НТУ "ХПИ", 2015) Ефимов, Александр Вячеславович; Максимов, М. В.; Ромашов, Юрий Владимирович
  Рассмотрена устойчивость деформирования при осевом сжатии трубчатого направляющего канала, соединяющего головку и хвостовик тепловыделяющей сборки ядерного реактора ВВЭР-1000. Исследовано влияние условий закрепления краев направляющего канала на величины критических сжимающих сил и напряжений, а также на форму изгиба при потере устойчивости. Полученные величины критических сжимающих сил и напряжений показывают возможность изгиба направляющих каналов из-за потери устойчивости, причем форма такого изгиба может содержать одну-две точки перегиба, что существенно затруднит движение органов регулирования системы управления и защиты.
 • Документ
  Теплогидравлическая эффективность различных способов закрутки потока
  (НТУ "ХПИ", 2015) Доник, Т. В.
  Выполнено обобщение опубликованных экспериментальных данных по теплогидравлической эффективности и коэффициенту качества различных способов закрутки потока. Показано, что различные способы закрутки потока характеризуются общим механизмом интенсификации теплообмена и описываются единой кривой на диаграммах теплогидравлической эффективности. Предложенный критерий качества обеспечивает более обоснованное ранжирование и сравнение интенсификаторов теплообмена.
 • Документ
  Подогрев компонентов горения и интенсификация работы печей
  (НТУ "ХПИ", 2015) Димитров, А. Д.; Шраменко, А. Н.; Пядухов, В. А.
  Приводится сравнение различных вариантов внутреннего использования теплоты уходящих продуктов сгорания при работе высокотемпературных теплотехнологических установок (ВТТУ). Показано влияние на эти величины коэффициента регенерации тепла и коэффициента полезно использованного тепла рабочей камеры для конкретных условий работы ВТТУ. В выводах даны рекомендации по выбору рационального способа использования теплоты уходящих продуктов сгорания (не согласовано) с точки зрения конструктивных особенностей и экономичности работы при различных режимах эксплуатации.
 • Документ
  Особенности формирования поля температур в стабилизаторных горелочных устройствах при микродиффузионном сжигании газа
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2015) Черноусенко, Ольга Юрьевна; Бутовский, Леонид Сергеевич; Грановская, Е. А.; Горяч, Д. А.; Мороз, Олег Сергеевич
  Представлены результаты экспериментальных исследований формирования профиля температуры продуктов сгорания за стабилизаторами при микрофакельном сжигании газа со струйной подачей топлива в зону рециркуляции. Рассмотрены факторы, определяющие распределение температуры вдоль стабилизатора, а также длину камеры, необходимую для выравнивания температуры по сечению камеры сгорания.
 • Документ
  Комплексне моделювання біогазової установки у складі когенераційної системи
  (НТУ "ХПІ", 2015) Чайковська, Є. Є.; Молодковець, Б. І.
  Запропоновано комплексне моделювання біогазової установки, що дозволяє встановлювати температуру теплоносія, що гріє, на вході в теплообмінник, вбудований в метантенк, при зміні температури теплоносія, що гріє, на виході із теплообмінника для підтримки функціонування біогазової установки на основі теплового насоса, що використовує зброджене сусло у якості низькопотенційного джерела енергії. Це дозволяє, наприклад, при виробництві 352,5 м3/добу біогазу здобути економію біогазу 25,4 тис. м3/рік, що при підвищенні товарності біогазової установки на 13,94 %, надає можливість знизити собівартість виробництва електроенергії та теплоти в межах (20–30) %.