Вісник № 56

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Использование случайных сигналов при контроле переходных процессов
  (НТУ "ХПИ", 2008) Щапов, Павел Федорович; Гайдаш, А. М.; Муляров, В. В.; Головко, А. М.; Кордюмов, А. И.
  Представлена методика и результаты параметрического тестирования нестационарных по среднему значению случайных информационных сигналов, используемых при контроле технологических режимов.
 • Документ
  Анализ теплофизической модели пресс-экструдеров масличных культур
  (НТУ "ХПИ", 2008) Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юріївна; Маслова, О. В.
  В статті проведений аналіз теплофізичної моделі п’ятизонного прес-екструдера маслянистих культур, визначені керуючі збурення адаптивної системи управління для досягнення цим агрегатом максимально можливого значення кількості корисного продукту – рослинної олії, підготовлена теоретична основа для розробки алгоритму функціонування системи управління згаданим агрегатом, намічені перспективи подальших досліджень.
 • Документ
  Система експрес-аналізу питної води
  (НТУ "ХПІ", 2008) Гусельніков, Віктор Кузьмич; Белікова, Т. Б.; Гусельніков, Олексій Вікторович
  У статті наведені опис та принцип роботи, розробленої системи експрес аналізу питної води.
 • Документ
  До питання оцінки ефективності функціонування вулично-доржньої мережі міста
  (НТУ "ХПІ", 2008) Дербунович, Леонід Вікторович; Абрамова, Л. С.; Ширин, В. В.
  В статье рассматривается новый подход к определению обобщающего показателя эффективности функционирования транспортной сети методом таксономического анализа.
 • Документ
  Метод синтеза детерминированных тестовых последовательностей на одномерных сетях клеточных автоматов
  (НТУ "ХПИ", 2008) Дербунович, Леонид Викторович; Либерг, Игорь Геннадьевич; Якубовский, Д. В.
  Пропонується метод синтезу тестових послідовностей, якi є еволюцією мережі клітинного автомату та можуть бути згенеровані на одномiрних мережах клітинних автоматiв. Це дозволяє досягти високої швидкостi роботи генератора таких послідовностей, а також низьких апаратних витрат на його реалізацію.
 • Документ
  Функциональное диагностирование систем управления производством органических сцинтилляторов
  (НТУ "ХПИ", 2008) Дербунович, Леонид Викторович; Суздаль, Виктор Семенович; Епифанов, Ю. М.; Козьмин, Юрий Семенович
  В статті розглянуто методи функціонального діагностування систем управління процесами виробництва органічних сцiнтиляторiв. Запропоновано використання почасово-адресних інваріантів та структура діагностичного процесору для реалізації визначеного підходу.
 • Документ
  Аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції для дробово-раціональних функцій перетворення
  (НТУ "ХПІ", 2008) Кондрашов, Сергій Іванович; Опришкіна, Марина Ігорівна
  Проведено аналіз нелінійності реляційно-різницевого оператора тестової корекції вхідного сигналу вимірювального перетворювача, що має дробово-раціональну функцію перетворення та визначено константи, що дозволяють визначити параметри системи тестового контролю та необхідну кількість додаткових вимірювань.
 • Документ
  Выбор оптимального по точности подхода к измерению уровня ультразвуковым методом
  (НТУ "ХПИ", 2008) Гусельников, Виктор Кузьмич; Борисенко, Евгений Анатольевич
  В статті розглянемо методи компенсації похибок при вимірюванні рівня за допомогою ультразвуку. Проаналізовані чинники, що впливають на результуючу похибку. Зроблено висновок про те, який з них доцільніше використовувати.
 • Документ
  Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы на основе контроля низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала
  (НТУ "ХПИ", 2008) Мащенко, Татьяна Георгиевна; Борисенко, М. О.
  В статті розглянута проблема необхідності діагностування захворювань серцево-судинної системи як у дорослих людей, так і у молоді під час масового контролю стану роботи серця. Представлена сутність нового методу аналізу ЕКГ-сигналу на основі контролю низькоамплітудних коливань, за допомогою якого можна забезпечити виявлення патологій на догоспитальному етапі або побачити розвиток негативних тенденцій на самих ранніх стадіях захворювання.
 • Документ
  Интегрированные системы менеджмента качества
  (НТУ "ХПИ", 2008) Константинова, Лариса Валентиновна; Клименко, А. В.
  Запропоновано підходи до побудови інтегрованих систем менеджменту відповідно вимогам міжнародних стандартів. Наведено модель інтегрованої системи. Описано етапи її розробки та впровадження.
 • Документ
  Динамічна похибка при одержанні перехідного процесу спаду поляризаційного потенціалу в системі діагностики та катодного захисту залізобетону
  (НТУ "ХПІ", 2008) Панченко, В. О.
  Стаття описує сучасні проблеми діагностики систем катодного захисту залізобетону. Публікація розкриває проблему динамічної похибки при вимірюванні функції спаду поляризаційного потенціалу. В результаті досліджень була отримана математична модель об'єкту – залізобетону. Пропонується математична формула розрахунку величини динамічної похибки. Формула враховує параметри моделі залізобетону і діагностичної системи.
 • Документ
  Анализ криптосистем с открытым ключем
  (НТУ "ХПИ", 2008) Колосов, В. А.
  У статті приведений аналіз криптосистем з відкритим ключем, приведені алгоритми найбільш поширених систем, таких як RSA, Ель Гамаля, Діффі-Хельмана і криптосистема на основі еліптичних рівнянь. А також розглянуті сфери їх застосування.
 • Документ
  Автоматизована система регулювання теплопостачання офісних будівель
  (НТУ "ХПІ", 2008) Гапон, Анатолій Іванович; Савицький, Сергій Михайлович
  Приведене економічне обґрунтування доцільності розробки автоматизованої системи теплопостачання і запропонована автоматизована система регулювання офісних споруд, яка виконує функцію регулювання для об’єкту з розподільними параметрами.
 • Документ
  Ідентифікація пружних коливань у вимірювальних системах
  (НТУ "ХПІ", 2008) Галай, В. М.; Сільвестров, Антон Миколайович
  В статті описано метод ідентифікації моделі динаміки пружної моделі вимірювача або основи, на якій він розташований, та можливість при проектуванні урахування їх впливу на якість системи автоматичного керування. Приводяться дані комп’ютерного моделювання.
 • Документ
  Аппаратная реализация преобразования SubBytes алгоритма шифрования Rijndael (AES)
  (НТУ "ХПИ", 2008) Дербунович, Леонид Викторович; Караман, Д. Г.
  Проведено аналіз існуючих рішень апаратної реалізації підстановлюючого блоку S-Box, що є основою перетворення SuBytes алгоритму шифрування Rijndael. Виконано синтез, моделювання та верифікацію динамічних і функціональних характеристик найбільш поширених варіантів на основі їхніх описів мовою VHDL.
 • Документ
  Кондуктометрический анализ водных растворов
  (НТУ "ХПИ", 2008) Давиденко, Александр Петрович; Репка, А. С.
  Розглянуті питання аналізу водяних розчинів за допомогою кондуктометричного методу вимірювання електропровідності з використанням індуктивної чарунки. Отримані залежності індуктивності від типу розчіну та його концентрації у широкому діапазоні частот.
 • Документ
  Методы измерения фазового сдвига с промежуточным преобразованием напряжение-частота
  (НТУ "ХПИ", 2008) Чинков, В. Н.; Мунтян, Ю. А.
  В статті розглянуті методи вимірювання фазового зсуву з проміжним перетворенням напруга-частота. Проаналізовано переваги й недоліки методів. Проведено оцінку похибки, обумовленої неточністю формування часових інтервалів.
 • Документ
  Современные системы и средства контроля технического состояния дизельных двигателей
  (НТУ "ХПИ", 2008) Борисенко, Анатолий Николаевич; Обод, П. С.; Лавриненко, Ольга Валериевна
  У статті проаналізовані та систематизовані сучасні види та методи діагностики дизельних двигунів. Також проведений аналіз систем діагностування дизелів вітчизняних і закордонних фірм.
 • Документ
  К оценке сложности ПЛИС-реализаций процессоров быстрых теоретико-числовых преобразований
  (НТУ "ХПИ", 2008) Ивашко, Андрей Владимирович; Лунин, Денис Александрович
  У статі розглянуті методи побудови структур процесорів швидких теоретико-чисельних перетворень, які можуть виявитися корисними для оцінки спектрально-кореляційних характеристик сигналів. При виборі структур бралася до уваги можливість їх реалізації на основі ПЛІС технологій. Приведені кількісні оцінки апаратної складності і продуктивності процесорів для різних порядків моделей.
 • Документ
  Математические модели дискретного канала связи
  (НТУ "ХПИ", 2008) Горбачёв, Виктор Васильевич; Гарных, В. И.
  В статті розглянуто математичні моделі дискретного каналу зв’язку. Було показано, що найбільш відпрацьованою в плані створення математичного апарату для розв’язання завдань аналізу показників якості передачі дискретної інформації є марківські моделі.