Вісник № 30

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Построение матриц масс для учета центробежных сил при колебаниях трехмерного вращающегося тела
  (НТУ "ХПИ", 2009) Зайцев, Б. Ф.; Асаенок, А. В.; Викман, Н. Е.
  Побудовано матриці мас полілінійного ізопараметричного скінченного елемента, які лінійно враховують залежність відцентрових сил від вузлових переміщень та забезпечують радіальність дії відцентрових сил при зміщеннях.
 • Документ
  Солитоны Рассела в цилиндрической пружине
  (НТУ "ХПИ", 2009) Ванин, Виктор Антонович; Григорьев, А. А.
  Показано, що низькочастотні нелінійні коливання циліндричної пружини описуються рівняннями Кортевега- де Фриза. Отримані формули, що пов’язують амплітуду, енергію та імпульс солітона зі швидкістю його руху по гвинтовому стрижню.
 • Документ
  Оценка точности определения углов ориентации ВЛА на выставке
  (НТУ "ХПИ", 2009) Успенский, Валерий Борисович; Багмут, Иван Александрович
  Розглянуто алгоритми обчислення кутів орієнтації повітряного літального апарату по вимірах інерційних датчиків. Отримано співвідношення для помилок визначення кутів орієнтації повітряного літального апарату на виставці залежно від систематичних складових інструментальних погрішностей інерційних датчиків.
 • Документ
  Влияние поперечных колебаний плоского решета на движение слоя зерновой смеси
  (НТУ "ХПИ", 2009) Тищенко, Л. Н.; Ольшанский, В. П.
  Використовуючи гідродинамічну аналогію, побудовано наближені формули для обчислення проекцій швидкості потоку зернової суміші на плоскому нахиленому решеті, як шару в’язкої рідини, з урахуванням його поперечних коливань і відокремлення проходової фракції від суміші внаслідок сепарування. Проведено розрахунки та проаналізовано результати обчислень.
 • Документ
  Моделирование поляризационно-оптических устройств с напряженными элементами
  (НТУ "ХПИ", 2009) Тесленко, А. А.
  На прикладі циліндра, стислого по діаметру, досліджена можливість моделювання проходження світла через довільну послідовність оптичних пристроїв, включаючи п'єзооптично активні напружені тіла. Як прийом моделювання визначений як відповідний засіб представлення тіла, як набору тонких пластин. Випробуваний найпростіший метод визначення оптимальної товщини пластин.
 • Документ
  Построение суперэлемента ротора с учетом подшипника скольжения методом начальных параметров
  (НТУ "ХПИ", 2009) Степченко, А. С.
  У даній статті пропонується метод побудови суперелемента ротора з урахуванням пружності мастильної плівки в підшипниках ковзання. Передбачається що ротор однопрогоновий, на кінцях ротора підшипники ковзання і проміжних опор немає. Для побудови матриці динамічної жорсткості суперелемента використається метод початкових параметрів. При цьому враховується ексцентриситет у дисках і формується вектор вимушеного навантаження у супервузлах.
 • Документ
  Термоупругое состояние пластин, выполненных из различных материалов
  (НТУ "ХПИ", 2009) Повгородний, В. О.
  Розглянуто проблеми ідентифікації теплофізичних та механічних властивостей прямокутних пластинок. Наведено їх класифікацію та постанови. Також у даній статті розглядаються питання термопружності плит з пористих матеріалів.
 • Документ
  Влияние параметров теплоотвода на деформирование резонатора лазерного гироскопа
  (НТУ "ХПИ", 2009) Погорелов, Сергей Юрьевич; Счастливец, Кирилл Юрьевич; Марусенко, Светлана Ивановна
  Точність роботи кільцевого лазерного гіроскопа залежить від параметрів температурного поля. У запропонованій роботі досліджено вплив параметрів теплопровідності на деформування призми резонатора лазерного гіроскопа під впливом температурного поля, що змінюється, та стискаючого зусилля, зокрема на величину кутів повороту нормалей до граней резонатора.
 • Документ
  Наближений метод розрахунку власних коливань циліндрів
  (НТУ "ХПІ", 2009) Пархоменко, Л. О.
  Розглянуто задачу теорії пружності про дослідження власних радіальних коливань пружного циліндра скінченної довжини. Розв’язання задачі пропонується здійснювати сумісним застосуванням методу R-функцій і варіаційного, при цьому вихідна задача зводиться до алгебраїчної задачі на власні значення. Використання методу R-функцій дозволяє розглядати циліндри складної геометричної форми. Наведено чисельні результати розрахунку власних значень і власних форм в задачі про коливання кругового пружного циліндра скінченної довжини.
 • Документ
  Исследование критических скоростей валопроводов многомашинных агрегатов в процессе эксплуатации
  (НТУ "ХПИ", 2009) Остерник, Э. С.
  Виконано натурні вібродослідження та розроблено математичну модель динаміки критичних швидкостей ncr ротора турбогенератора в процесі експлуатації. Запропоновано своєчасні заходи, що перешкоджають небезпечному наближенню ncr до робочої частоти обертання ротора турбогенератора.
 • Документ
  Об эффекте зависания мелкой частицы переменной массы в воздушной среде
  (НТУ "ХПИ", 2009) Ольшанский, Станислав Васильевич
  Описано рух сферичної частки, що зменшує радіус за показниковим законом, нелінійним диференціальним рівнянням зі змінними коефіцієнтами. За допомогою спеціального перетворення знайдено аналітичний розв’язок задачі Коші в функціях Бесселя. Встановлено ефект зависання дрібної частки змінної маси в повітряному шарі обмеженої товщини.
 • Документ
  Математическое описание динамического поведения ротора в магнитных подшипниках в зависимости от принятых упрощений. Часть 1. Жесткий ротор
  (НТУ "ХПИ", 2009) Мартыненко, Геннадий Юрьевич
  У роботі запропоновано формування математичної моделі ротора в магнітних підшипниках різних типів. Моделювання проводиться на основі диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду і рівнянь Максвела, наведено і обґрунтовано варіанти математичних моделей, які записані при різних припущеннях і обмеженнях.
 • Документ
  Об аналитическом решении термоупругой контактной задачи о взаимодействии цилиндрической оболочки с бандажом
  (НТУ "ХПИ", 2009) Львов, Геннадий Иванович; Ткачук, А. Н.
  Розв’язується задача про термопружний контакт циліндричної оболонки з бандажем. У статті наведені сумісні рівняння згину, термопровідності та термопружного контакту, одержані для різних випадків контактних умов. Описані аналітичні розв’язки термопружної контактної задачі. Проведено аналіз особливостей одержаних полів переміщень, контактних тисків та внутрішніх силових факторів, а також температури вздовж оболонки і за товщиною.
 • Документ
  Обеспечение размерной точности колесной пары, собираемой с использованием нагрева
  (НТУ "ХПИ", 2009) Куприянов, А. В.
  Проведене моделювання змінного температурного поля і термоупругого стану елементів вагонної колісної пари в процесі складання з індукційним нагрівом. Отримані характеристики спільної деформації деталей дозволяють обґрунтовано призначати складальний технологічний розмір.
 • Документ
  Применение метода малого параметра для исследований вынужденных колебаний систем большой размерности с малой нелинейностью
  (НТУ "ХПИ", 2009) Круглий, Я. Д.
  У даній роботі розглядаються вимушені коливання скінчено-елементних систем великого розміру з малою нелінійністю. Розроблено метод розрахунку нелінійних коливань, який враховує частковий контакт у роз’ємних механічних з’єднаннях. Метод дозволяє суттєво зменшити розмір задачі і час розрахунку, а також отримати амплітудно-частотні залежності.
 • Документ
  Розробка інтегрованих програмних засобів з автоматизації розрахунків динамічних характеристик конструкцій
  (НТУ "ХПІ", 2009) Красніков, Сергій Васильович
  Розглядаються проблеми з використання сучасних САПР для проведення досліджень динаміки складних машинобудівних конструкцій. Запропоновано методику проведення досліджень за допомогою інтегрованого програмного засобу. Розроблені дві моделі спеціалізованого програмного комплексу щодо автоматизації проведення необхідних серій розрахунків.
 • Документ
  Нелинейные нормальные формы и бегущие волны в цилиндрических оболочках при их геометрически нелинейном деформировании
  (НТУ "ХПИ", 2009) Кочуров, Р. Е.; Аврамов, К. В.
  Нелінійні параметричні коливання циліндричних оболонок описуються рівняннями Доннелла-Муштарі-Власова. Рухи представляються у вигляді багатомодового розкладання по формах коливань. Дискретизація проводиться методом Бубнова-Гальоркіна. За допомогою методу гармонійного балансу досліджуються хвилі, які біжать, і нелінійні нормальні форми в системі з дисипацією та без її.
 • Документ
  Упрощенный метод идентификации параметров колебательных систем
  (НТУ "ХПИ", 2009) Иванов, Е. М.
  Запропоновано модифіковано спрощений метод визначення параметрів коливальних систем на базі резонансного методу ідентифікації параметрів коливальних систем, основаного на вимірюванні резонансних частот коливальних систем.
 • Документ
  Узагальнення функціоналу Лагранжа в задачах нелінійного програмування
  (НТУ "ХПІ", 2009) Грищенко, Володимир Миколайович
  Розглядається модифікація функціоналу Лагранжа при рішенні задач умовного оптимального проектування конструкцій, яка систематизує існуючі підходи.
 • Документ
  Numerical modeling of phase-separation in binary media based on the cahn-hilliard equation
  (NTU "KhPI", 2009) Gladkov, S.; Stiemer, M.; Grosse-Woehrmann, A.; Svendsen, B.
  In the article numerical procedure for solution of the Cahn-Hilliard equation which is based on the forward Euler method in time and mixed (due to 4th order nature of differential operator) linear finite element formulation in space is described. Numerical examples consist of idealized model with double well potential (in 2 and 3 spatial dimensions) and more physically relevant model with logarithmic potential (in 2D only).