Вісник № 22

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Викориcтaння інформaційної логіcтики
  (НТУ "ХПІ", 2013) Яковлєв, Анатолій Іванович; Шаповалов, А. Є.
  У роботі розглядaютьcя зaгaльнотеоретичні оcнови упрaвління cиcтемою логіcтики для підвищення ефективноcті діяльноcті торгівельного підприємcтвa. Тaкож розглянуто роль інформaційного потоку, як необхідної cклaдової в cиcтемі упрaвління товaрними тa грошовими потокaми. Зроблено виcновки щодо cтворення тa ефективного викориcтaння комунікaційних тa інформaційних cиcтем для нaлaгодження процеcу упрaвління логіcтикою.
 • Документ
  Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах
  (НТУ "ХПІ", 2013) Волоснікова, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження питань математичного моделювання інтегрованої логістизації процесів. Представлено функціонально-структурний підхід до формування явища дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах.
 • Документ
  Інноваційний кластер на територіальній основі, як джерело реалізації інноваційної політики держави щодо розвитку машинобудування
  (НТУ "ХПІ", 2013) Тимофєєва, Катерина Олександрівна
  У статті запропоновано підхід до формування інноваційного кластеру в машинобудуванні на територіальній основі, який базується на оцінці інноваційної сприйнятливості організаційно-управлінських структур. Зроблені висновки про пріоритетність надання державної підтримки галузі.
 • Документ
  Ринок контрафактної продукції в системі неформальної економіки
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ткачов, Максим Михайлович
  У статті розглянуті суть і причини наявності неформальної економіки. Запропонована структура неформальної економіки і визначені її складові. Проведений аналіз існуючих методів визначення об'єму контрафактної продукції на ринку промислових товарів.
 • Документ
  Методика відбору інноваційних розробок для подальшої їх комерціалізації
  (НТУ "ХПІ", 2013) Тіманюк, В. М.
  Запропоновано методику відбору інноваційних проектів на прикладі розробок нових лікарських препаратів. Методика заснована на визначенні інтегрального показника конкурентоспроможності оцінюваних проектів.
 • Документ
  Удосконалення стратегії відтворення основних фондів підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Сударкіна, Світлана Петрівна; Гулякін, С. Ю.
  У статті обґрунтовано необхідність відтворення основних засобів. Запропоновано основні напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів.
 • Документ
  Методи оцінки і подолання маркетингових ризиків
  (НТУ "ХПІ", 2013) Сударкіна, Світлана Петрівна; Манжос, М. І.; Манчинська, Ю. В.; Попова, О. М.
  У статті розглянуто важливість та необхідність прогнозування ризиків в діяльності підприємства. Визначено основні види ризиків, методи їх оцінки та подолання.
 • Документ
  Порівняльний аналіз часових рядів показників діяльності комерційного банка та банківської системи вцілому
  (НТУ "ХПІ", 2013) Скворчевський, Олександр Євгенович; Івченко, А. Ю.
  У статті досліджено стан банківської системи України за період 2007–2013 рр. Проведено порівняльний аналіз динаміки основних показників діяльності комерційного банку з банківською системою країни та зроблено висновки щодо впливу нестабільного (кризового) стану економіки України на фінансові показники діяльності банків.
 • Документ
  Підвищення ефективності системи стимулювання персоналу організації
  (НТУ "ХПІ", 2013) Шилова, К. В.
  У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти системи стимулювання персоналу організації. Відносно проведеного аналізу запропонований ряд заходів стосовно удосконалення існуючої системи стимулювання праці персоналу в банківській сфері діяльності та зроблені висновки щодо їх впровадження.
 • Документ
  Особливості застосування методів оцінки ринкової капіталізації компанії в умовах переходу України на МСФО
  (НТУ "ХПІ", 2013) Самченко, Ж. В.; Манойленко, Олександр Володимирович
  Проведено аналіз теоретичних підходів до визначення сутності капіталізації компанії, методик її оцінки, досліджено їх переваги та недоліки використання для умов національної економіки України. Визначено головні розбіжності національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині їх використання для оцінки капіталізації компанії.
 • Документ
  Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення
  (НТУ "ХПІ", 2013) Погорєлов, Микола Іванович; Гордієнко, А. Д.
  Розглянуто мотивацію як ключову концепцію в ефективному управлінні персоналом на сучасному етапі розвитку трудових відносин. Розкрито проблему демотивації, розглянуто систему мотивації управлінського персоналу та проаналізовано її вплив на продуктивність праці управлінського персоналу.
 • Документ
  Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Погорєлов, Микола Іванович; Дунь, Н. Г.
  Досліджено сукупність теоретичних, методичних і практичних питань управління інноваційним розвитком підприємств на етапі модернізації вітчизняної економіки. Зроблено спробу виявити сутність інноваційної системи підприємств в умовах ринкової економіки інноваційного періоду. Сформульовано основні проблеми організації управління інноваційним розвитком підприємств та пропозиції щодо вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень в процесі реалізації інноваційної стратегії підприємства.
 • Документ
  Методичні рекомендації по розробці організаційної структури управління допоміжними виробництвами
  (НТУ "ХПІ", 2013) Перерва, Петро Григорович; Погорєлов, Ігор Миколайович
  Конкретні цілі і завдання технічного обслуговування і ремонту устаткування на промисловому підприємстві визначають склад необхідних управлінських завдань і вибір організаційної структури управління службою.
 • Документ
  Методика вибору компанії-аутсорсера
  (НТУ "ХПІ", 2013) Передрій, Андреа Елізабет Юріївна
  Аутсорсинг - широко застосовуваний в іноземних бізнес-структурах метод перетворень, спрямований на підвищення конкурентоспроможності. У статті представлені методичні положення щодо вибору функцій, які передаються в аутсорсинг та вибору компанії-аутсорсера.
 • Документ
  Теоретические основы и закономерности формирования корпоративных технологий управления
  (НТУ "ХПИ", 2013) Момот, А. И.; Норенко, Ю. И.
  Предлагается авторское определение понятия «корпоративные технологии управления», рассматриваются закономерности их формирования. Сделаны выводы об их роли в повышении эффективности предприятий.
 • Документ
  Спектральний аналіз динамічних коливань як інтрумент дослідження економічного потенціалу підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Матросова, Вікторія Олександрівна
  Пропонується використовувати спектральний аналіз, який має за мету дослідження монохромної параметричної динаміки та взаємовпливу параметрів системи різного ієрархічного рівня за допомогою середніх відхилень та дисперсії. Зроблено висновок про можливість застосування теорії коливань та хвиль при дослідженні динаміки параметрів економічного потенціалу.
 • Документ
  Моральне та матеріальне стимулювання праці
  (НТУ "ХПІ", 2013) Матросов, Олександр Дмитрович; Михайлик, С. В.
  У статті досліджено роль мотивації праці в сучасних умовах праці. Проаналізовані недоліки матеріальної мотивації праці. Дано пропозиції щодо втілення нематериальної мотивації в діяльність підприємства.
 • Документ
  Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ларка, Микола Іванович; Горжій, Дар'я Олександрівна
  В статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві.
 • Документ
  Персонал підприємства та методи його планування
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ларка, Микола Іванович; Бондаренко, О. С.
  У статті досліджено основні підходи до планування персоналу підприємтсва, визначенне поняття «персонал підприємтсва», здійснено обгрунтування кожного з основних методів планування персоналу підприємтсва, оцінено важливість обгрунтованого вибору методу, запропоновано можливі варіанти розвитку кадрової політики підприємтсва.
 • Документ
  Аналіз фінансовго стану підприємства як засіб підвищення ефективності його діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ларка, Микола Іванович; Лісовська, Г. О.
  У статі розглянуто основні положення аналізу фінансового стану підприємства. Зроблено аналіз фінансової стійкості на прикладі ТОВ «Компанія МЛК», що займається продажем молочної та бакалійної продукції. Запропоновано засоби підвищення ефективності діяльності розглянутого підприємства.