Вісник № 02

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Восстановление динамических нагрузок, действующих на конические оболочки
  (НТУ "ХПИ", 2012) Янютин, Е. Г.; Поваляев, С. И.
  Предложен способ восстановления динамических нагрузок, действующих на конические оболочки, основанный на использовании метода конечных разностей. Приведены примеры восстановления равномерно распределенных и сосредоточенных динамических нагрузок по значениям одного из параметров напряженно-деформированного состояния (перемещения или деформации).
 • Документ
  Критический анализ некоторых современных моделей физического пространства
  (НТУ "ХПИ", 2012) Ванин, Виктор Антонович; Григорьев, А. А.
  Проанализированы известные модели физического пространства, реализующие различные теории пассивной и активной механической среды. Дано теоретическое обоснование и указаны общие технические принципы снижения инерционности волны переноса в среде Максвелла.
 • Документ
  Математическое моделирование силы резания при шлифовании в различных условиях
  (НТУ "ХПИ", 2012) Степанов, Михаил Сергеевич; Шевченко, Светлана Михайловна
  В статье проведен анализ существующих математических зависимостей для определения силы резания при разных условиях шлифования. Получена математическая модель силы резания круглого наружного шлифования периферией круга.
 • Документ
  Математична модель руху у кривих швидкісних потягів з кузовами, що нахиляються
  (НТУ "ХПІ", 2012) Редченко, Олена Сергіївна
  Розроблені математичні моделі, що дозволяють визначити потрібний кут нахилу кузова та досліджувати коливання надресорної будови екіпажу під дією відцентрової сили інерції у кривих.
 • Документ
  Математична модель гідравлічно розвантаженого керуючого клапана для дизельної паливної апаратури
  (НТУ "ХПІ", 2012) Прохоренко, Андрій Олексійович
  Показано, що при роботі "гідравлічно врівноваженого" грибкового клапана виникає діюча на нього неврівноважена додаткова гідравлічна сила. Для розрахунку додаткової гідравлічної сили запропонований метод визначення значення тиску, що діє в каналі між клапаном і його сідлом. Розроблено конструкцію "розвантаженого" клапана.
 • Документ
  Узагальнена методика розрахунку та проектування гідроагрегату живлення гідросистем
  (НТУ "ХПІ", 2012) Панамарьова, Ольга Борисівна
  Розроблено методику розрахунку і проектування гідроагрегату живлення гідросистем, яка дозволяє покращити показники технічного рівня та підвищити ефективність його експлуатації.
 • Документ
  Колебания линейного неоднородного зернового потока в цилиндрическом виброрешете
  (НТУ "ХПИ", 2012) Ольшанский, В. П.; Ольшанский, Станислав Васильевич
  Описаны колебания скорости линейно-неоднородного кольцевого слоя зерновой смеси, вызванные осевыми вибрациями вертикального цилиндрического решета. Амплитуды колебаний скорости в установившемся режиме движения выражены через функции Кельвина индексов нуль и единица.
 • Документ
  Дилатації випадкових полів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Назиров, Заріф Фятіхович; Черемська, Надія Валентинівна
  Розглянуто лінійні перетворення деяких класів випадкових полів. Отримано відповідні необхідні та достатні умови в термінах кореляційних функцій для того, щоб перетворене поле належало тому чи іншому класу. У статті розглядалися лінійні перетворення над двопараметричними послідовностями у гільбертовому просторі, які будуються за початковим дискретним випадковим полем.
 • Документ
  Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Назаренко, Олександр Максимович; Карпуша, М. В.
  Розглядається проблема моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів. Пропонується використання дискретно-неперервних моделей з фіктивними змінними для визначення варіантів прогнозу та множинної логіт-моделі для визначення оптимального прогнозу.
 • Документ
  Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей
  (НТУ "ХПІ", 2012) Межуєв, В. І.; Литвин, О. М.; Литвин, О. О.
  Відомий метод R-функцій В. Л. Рвачова для розв’язання задач аналітичної геометрії використовує множини функцій кількох змінних, що мають властивості, тісно пов’язані з властивостями булевих функцій. В даній роботі для розробки метамоделей пропонується використовувати теж логічні моделі предметних областей. Розглянуто приклад.
 • Документ
  Про аналітичне представлення структури наближеного розв’язку в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) з вибором координат вузлів елементів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Литвин, О. М.; Лобанова, Л. С.; Нефьодова, І. В.
  Запропоновано загальний метод побудови структури наближеного розв’язку крайової задачі в області Ω, згідно з яким проводиться вибір координат вузлів сітки, який зберігає глобальну неперервність наближеного розв’язку в області Ω або неперервність наближеного розв’язку і його частинних похідних до порядку n – 1 включно. Метод істотно використовує інтерполяцію функцій, інтерлінацію функцій двох змінних на системі взаємно перпендикулярних прямих (лініях ректангуляції) та метод побудови базисних сплайнів 2-го порядку.
 • Документ
  Побудова розривних інтерполяційних, апроксимаційних та інтерлінаційних сплайнів з використанням трапецевидних елементів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Литвин, О. М.; Першина, Ю. І.
  Побудовані розривні апроксимаційні, інтерполяційні та інтерлінаційні сплайни для наближення розривної функції двох змінних з областю визначення, яку можна розбити на прямокутні трапеції. Побудовані розривні сплайни включають в себе, як частинний випадок, класичні неперервні сплайни. Запропоновані методи наближення можна використати для математичного моделювання розривних процесів в медичних, геологічних, космічних та інших дослідженнях.
 • Документ
  2D-коефіцієнти Фур'є на класі Ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації
  (НТУ "ХПІ", 2012) Литвин, О. М.; Нечуйвітер, О. П.
  Побудовані кубатурні формули наближеного обчислення 2 D - коефіцієнтів Фур'є з використанням оператора кусково-сталої сплайн-інтерлінації на класі Ліпшиця. Інформація про неосцилюючий множник підінтегральної функції задана слідами функції на взаємно-перпендикулярних лініях, значеннями функції в точках. Отримані оцінки похибки наближення.
 • Документ
  Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних
  (НТУ "ХПІ", 2012) Кулик, Станіслав Іванович; Литвин, О. М.
  Запропоновано метод побудови операторів мішаної вейвлет-апроксимації Хаара функцій трьох змінних. Доведені їх властивості, а також теорема про оцінку похибки наближення неперервних функцій цими операторами.
 • Документ
  Про моделювання гідравлічних модулів з горизонтальним одноштоковим гідравлічним циліндром
  (НТУ "ХПІ", 2012) Іваніцькая, О. П.
  Уся різноманітність гідравлічних дросельних приводів з горизонтальним гідравлічним циліндром може бути зведена до 16 гідравлічних модулів залежно від напрямку руху поршня, напрямку дії навантаження, наявності або відсутності дроселя (або регулятора витрати) і розташування його в напірній або зливній магістралях. Наведені математичні моделі 16 основних типів гідравлічних модулів з горизонтальним гідравлічним циліндром.
 • Документ
  Линейные и линеаризованные матричные модели для анализа динамики и устойчивости клапанных гидромеханических узлов
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2012) Григорьев, Александр Львович; Геворкян, Юрий Левонович
  Представлены матричные модели для описания динамики гидромеханических систем с сосредоточенными параметрами. Выполнен качественный анализ методов интегрирования этих уравнений при использовании известных разностных схем.
 • Документ
  Абсолютная и относительная динамическая устойчивость гидромеханических узлов
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2012) Григорьев, Александр Львович; Геворкян, Юрий Левонович
  Даны определения и разработаны элементы математической теории абсолютной и условной устойчивости гидромеханических систем, описываемых уравнениями с сосредоточенными параметрами. Описаны причины динамической неустойчивости дифференциального и обратного клапанов.
 • Документ
  Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують
  (НТУ "ХПІ", 2012) Бурлаєнко, Вячеслав Миколайович; Морачковський, Олег Костянтинович
  В роботі розглянутий теоретичній підхід щодо скінченноелементного моделювання нелінійної динаміки тіла з тріщиною. Континуальна модель описує коливання тіла у лінійній постановці, та нелінійну поведінку берегів тріщини у контакті. Такий підхід дає можливість досліджувати локалізовані ефекти близько до кінця тріщини. Принцип Гамільтона та тривимірна теорія пружності використовуються у рамках континуальної механіки деформованого тіла щодо конструювання моделі. Модель передбачає малі деформацій та матеріальну лінійність. Задача пружнодинаміки сформульована на базі метода скінчених елементів на явної схеми інтегрування за часом. Метод штрафу застосовано у моделюванні контактної взаємодії берегів тріщини.
 • Документ
  Аналіз динаміки дворівневої системи підвищення ефективності алмазного шліфування
  (НТУ "ХПІ", 2012) Борисенко, Анатолій Миколайович; Єнікєєв, Олександр Фанілович; Зиков, Ігор Семенович
  Стаття присвячена моделюванню комп’ютерної системи підвищення ефективності технологічного процесу алмазного шліфування, архітектура якої розроблена з використанням ієрархічного принципу, методів безпосереднього цифрового та управління за відхиленням, непрямого контролю якості обробленої поверхні деталі та сигналу зворотного зв’язку про стан шорсткості у вигляді девіацій швидкості обертання шліфувального круга.
 • Документ
  Правий зсув невід’ємних косинус–многочленів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Бєлов, І. С.
  Досліджена поведінка невід’ємних косинус–многочленів степеня два при правому зсуві коефіцієнтів Встановлено, що у косинус-многочленів з невід'ємними коефіцієнтами при правом зсуві зростає мінімальний вільний член.