Вісник № 45

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Ефективності використання основних фондів та шляхи її покращення
  (НТУ "ХПІ", 2017) Васильцова, Світлана Олександрівна; Мамедова, Анна Джамаладдинівна; Козюра, Володимир Володимирович
  Сьогодні в Україні окрім загострених політичних ситуацій, присутні ще й значні економічні проблеми. Скорочення власних ресурсів для обладнання виробництва, відсутність бажання інвестувати власні кошти у відтворення підприємств призвели до того, що у розпорядженні значної частини вітчизняних підприємств залишилися практично повністю фізично та морально зношені основні виробничі засоби. Саме тому, проблема визначення ефективності використання основних засобів, та пошук шляхів їх більш продуктивного застосування, є на сьогодні актуальною. Вдале управління основними фондами розглядається як їх дієве використання у виробничому обороті.
 • Документ
  Ноу-хау: поняття, методи захисту та роль в управлінні підприємством
  (НТУ "ХПІ", 2017) Свіщова, Наталія Сергіївна; Черепанова, Вікторія Олександрівна; Локтіонова, Олександра Серафимівна
  Розглянуто різні визначення поняття "ноу-хау", проведено історичний аналіз щодо використання цього терміну та встановлена його роль в управлінській діяльності підприємства. Проаналізовано види та призначення "ноу-хау" для здійснення бізнесу промисловими підприємствами. Охарактеризовано сучасні юридичні особливості використання "ноу-хау", а також методи його захисту. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-правових та організаційно-економічних умов управління інтелектуальною власністю підприємств з метою підвищення ефективності їх інноваційної діяльності.
 • Документ
  Ефективність бізнес-планування інвестиційних проектів в сучасних умовах розвитку України
  (НТУ "ХПІ", 2017) Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
  Ефективна діяльність суб’єктів господарювання в довгостроковій і середньостроковій перспективі визначається рівнем їх інвестиційної активності. Інвестиції стають підґрунтям для прискорення науково-технічного прогресу, здійснення політики розширеного відтворення, стимулювання розвитку галузей національної економіки, вирішення соціальних і екологічних проблем та ін. Визначено, що одним з найбільш ефективних інструментів управління інвестиційною діяльністю є бізнес-планування, яке потребує комплексного підходу до оцінки його ефективності.
 • Документ
  Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2017) Верещака, Тетяна Вікторівна; Скотнікова, Любов Петрівна
  Результати проведених досліджень свідчать, що підходи вчених до визначення поняття конкурентоспроможності базуються на різних аспектах: висока якість та споживча цінність продукції, потенціал підприємства, фінансова ефективність у порівнянні з конкурентами та інші. Результатом врахованих недоліків проаналізованих понять, став подальший розвиток сутності даної категорії, що знайшов відображення в узагальненні поняття "конкурентоспроможність підприємства", яке визначається нами як здатність суб’єкта господарювання накопичувати та ефективно використовувати зовнішні та внутрішні ресурси, при врахуванні впливу факторів екзогенного середовища, з метою задоволення потреб споживачів та отримання довгострокових переваг над конкурентами. Визначені проблеми та перспективи управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації вказують на те, що отримати вигоду від глобалізаційних процесів можуть лише компанії з високим потенціалом (виробничим, маркетинговим, управлінським).
 • Документ
  Розвиток підприємств машинобудування на основі кластерного підходу
  (НТУ "ХПІ", 2017) Виноградов, Володимир Володимирович
  Пропонується аналіз застосування кластерного підходу в країнах Європейського союзу і світі в цілому, як ефективної форми політики регіонального розвитку і нового способу розвитку національної, регіональної та місцевої економіки. Досліджено досвід підвищення конкурентоспроможності економіки на основі кластерного підходу Польщею, як країни економіка якої пройшла шлях трансформації від соціалістично - планової моделі до ринкової капіталістичної і який можна застосувати для розвитку промисловості України. Встановлено потенційні переваги кластерізації регіону та можливість врахування цих аспектів у розробці кластерного підходу для підвищення конкурентоспроможності машинобудівної галузі України. Встановлено роль політики Державної підтримки кластерної ініціативи для динамічного розвитку кластерних структур. Зроблено висновки про важливість кластерної ініціативи, направленої на інтернаціоналізацію кластерів, які стають осередком взаємного обміну досвідом та посиленню передачі технологій з найбільш інноваційних центрів у Європі.
 • Документ
  Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, орієтованого на результат
  (НТУ "ХПІ", 2017) Сєріков, Анатолій Васильович; Криворучко, Ганна Валентинівна
  Опрацьовано гостроактуальне питання інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат. Воно останнім часом все частіше використовується в управлінні господарською діяльністю будь-якого масштабу. Задля досягнення цієї мети використано системний підхід. Він забезпечив не тільки цілісний аналіз проблеми, а й подальший синтез можливостей для її розв’язання. При цьому було введено системний простір, для якого в якості координатних виступили вісі інсайдерської інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також про використовувані аналітичні інструменти. За їхньою допомогою обгрунтовуються бюджети, що спрямовуються на ресурсну підтримку всіх необхідних організаційно-технічних заходів в ході досягнення цілей господарської діяльності.
 • Документ
  Аналіз економічної ефективності виробництва нового виду виробу
  (НТУ "ХПІ", 2017) Погорєлов, Ігор Миколайович
  Методика аналізу економічної ефективності виробництва та впровадження нової техніки відносно проста. У ході порівняння цих даних з'ясовуються причини розбіжності між плановою та фактичною ефективністю окремих заходів і всією їх сукупністю. Економічна ефективність будь-якого заходу - це комплексне поняття, що визначає різні аспекти економічної доцільності цього заходу, і зниження трудових і грошових витрат, і зменшення витратних норм матеріалу, палива, енергії, та підвищення зручності та безпеки роботи, поліпшення умов праці, підвищення ступеня механізації тощо.
 • Документ
  Теоретичні засади виміру логістики інноваційного руху додаткового продукту в процесі виробничої діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2017) Кабанець, Ірина Анатоліївна
  У статті обґрунтовується емпіричний підхід довиміру руху додаткового продукту в робочому дні. Пропонується, додатковий продукт в робочому дні визначити розміром умовних коштів, та прийняти в якості міри руху потенційного капіталу. На основі встановленого ізоморфізму структури додаткового продукту з структурою потенційного капіталу визначено критерій логістики інноваційного руху додаткового продукту в періоді виробничому процесу. Подальше дослідження пов’язано з визначення механізму мотивації персоналу до впровадження інновацій.
 • Документ
  Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті
  (НТУ "ХПІ", 2017) Глухова, Світлана Вячеславівна; Легкобит, Кристина Володимирівна
  У статті досліджено економічну сутність кадрового забезпечення на основі систематизації наукових позицій вчених щодо даної проблематики. У результаті компаративного аналізу визначених підходів уточнено сутність поняття "кадрове забезпечення" підприємства та його економічний зміст. На основі аналізу виокремлених функціональних ознак кадрового забезпечення визначено його відповідність сучасним вимогам стратегічного розвитку підприємтва та зроблено відповідні висновки щодо функцій й ролі кадрового забезпечення.
 • Документ
  Шляхи удосконалення ефективності обліку основних засобів на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2017) Фальченко, Олена Олександрівна; Солоха, Ольга Юріївна
  В даній статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства. Досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах. Розроблені заходи щодо напрямків підвищення ефективності використання основних засобів. Розроблені пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності використання основних засобів для підвищення фінансової стійкості підприємства і зростання ресурсного потенціалу.
 • Документ
  Підвищення інноваційної сприятливості персоналу комерційної служби підприємств промислової автоматики
  (НТУ "ХПІ", 2017) Дюжев, Віктор Геннадійович; Бойченко, Олег Ігорович
  Стаття присвячена застосуванню інновацій в структурі управління персоналом на ринку промислової автоматики та перейняттю європейського досвіду управління. У статті розглянуті передовий світовий досвід по формуванню структури та взаємозв’язків комерційної служби на ринку компаній промислової автоматики. У статті розглянуті та проаналізовані тенденції розвитку комерційної служби, відділу навчання персоналу, основні напрямки та методі управління персоналом.
 • Документ
  Сучасні підходи до визначення облікової політики установ державного сектору
  (НТУ "ХПІ", 2017) Артеменко, Наталія Вікторівна
  В умовах реформування бухгалтерського обліку державного сектору та наближення його до міжнародних стандартів, основним елементом діяльності підприємства виступає налагоджена система бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах розпочинається із формування облікової політики тому, що вона є основою ведення бухгалтерського обліку в установі. Облікова політика є елементом системи бухгалтерського обліку бюджетної установи. Слід зазначити, що формування облікової політики має відбуватися з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ. У статті досліджені теоретичні аспекти та особливості формування облікової політики установ державного сектора. Розглянуті порядок та умови зміни облікової політики бюджетних установ. Розглянуто актуальні питання переходу української системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах до нових стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.
 • Документ
  Аналіз проблем інноваційної активності промислових підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2017) Тимофєєва, Катерина Олександрівна
  Досліджено стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України. Виявлено чинники та перешкоди, які гальмують активізацію інноваційної діяльності підприємств промислового комплексу та сформовані можливі шляхи їх подолання. Звернута увага на недостатню державну та регіональну підтримку розробкам і впровадженню інноваційних проектів. Визначено заходи щодо активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України.
 • Документ
  Проблемы организации и направления совершенствования нормирования труда в условиях рыночной экономики
  (НТУ "ХПІ", 2017) Погорелов, Николай Иванович; Погорелов, Сергей Николаевич
  Необходимость создания централизованных служб нормирования совокупных затрат на предприятиях с включением в состав групп нормирования специалистов различного профиля: конструкторов, технологов, психологов, физиологов, нормировщиков специалистов по организации труда и управлению, сбыту продукции. Это создаст возможность совместного проектирования технологии, организации и разработки норм, содержащих затраты всех видов ресурсов в производстве эксплуатации. Материалы, изложенные в статье, представляют часть общей проблемы, над которой работают авторы.
 • Документ
  Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2017) Перерва, Петро Григорович
  В статті розглянуто питання розвитку теоретичних основ інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства. В якості об'єкту дослідження вибрано машинобудівні підприємства Харківського промислового регіону. Значна увага приділена питанням економічної ефективності (результативності, економічності) здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, створенню та використанню нового виробу, промислового комплексу або технології є важливим завданням для промислових підприємств (в особливій мірі це відноситься до машинобудівних підприємств), галузей промисловості, регіонів, держави в цілому, розробників інноваційної продукції, споживачів і постачальників підприємства, фінансових інститутів та інших суб'єктів ринкової економіки. Зроблено висновок про те, що для оцінки вкладу в економічну ефективність окремих елементів підприємства, а також для оцінки ефективності проведених в організації заходів, в тому числі інновацій необхідне уточнення і розвиток методологічної бази. Розробки автора апробовані на конкретних машинобудівних підприємствах.
 • Документ
  Сучасні методики інвестиційного проектування та застосування програмних продуктів з позиції методики фінансово-економічної оцінки проекту
  (НТУ "ХПІ", 2017) Крамськой, Дмитро Юрійович
  Узагальнено теоретичні положення та практичний досвід проектного аналізу. Проведений аналіз наявних методик розробки інвестиційних проектів і визначено придатність існуючих методик інвестиційного проектування до сучасних умов української економіки. Зроблено оцінку сучасних програмних продуктів які є допоміжним інструментом при розробці інвестиційних проектів. Аналіз методик розробки інвестиційних проектів показав те, що кожна з методик відображає суть тієї чи іншої економічної системи.
 • Документ
  Забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики
  (НТУ "ХПІ", 2017) Косенко, Андрій Васильович; Рівчак, Максим Валерійович; Косолап, Лілія Миколаївна
  Показана сутність конкуренції як об'єктивної закономірності розвитку товарного виробництва, заснованого на приватній власності на засоби виробництва, і товарного обміну. Показується економічна основа ринкової економіки (приватна власність), яка породжує відповідну мету виробництва. Такою метою є максимізація прибутку і мінімізація витрат суб'єктів ринку. Тому боротьба за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів в таких умовах неминуча, вона виступає на поверхні суспільства з ринковою економікою як конкуренція.
 • Документ
  Просування в системі маркетингових комунікацій: методологічні підходи
  (НТУ "ХПІ", 2017) Романчик, Тетяна Володимирівна
  Проведено теоретичний аналіз сутності просування як складової системи маркетингових комунікацій. Розглянуто підходи різних авторів до визначення поняття "просування". Проведено аналіз спільних та відмінних рис між просуванням та маркетинговими комунікаціями. Відмічено, що на теперішній час немає чіткого розмежування визначень "просування" та "маркетингові комунікації". Визначено місце та роль просування у системі маркетингових комунікацій.
 • Документ
  Міжнародний маркетинг – проблеми та перспективи розвитку в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2017) Літвиненко, Марія Владиславна; Бережна, Юлія Андріївна; Літвиненко, Олександра Олександрівна
  Міжнародний маркетинг – особливий комплекс заходів з реалізації товарів і послуг за межами своєї країни. Мова тут йде про міжнародні фірми, сферу виробничої і комерційної діяльності, що поширюється на закордонні держави і характеризується наявністю філій і дочірніх компаній, технологічним кооперуванням та спеціалізацією, спільністю ресурсної бази, централізацією управління та підконтрольністю. Розглянуто основні проблеми міжнародного маркетингу та перспективи для впровадження його головних принципів в національній системі розвитку. Зазначено, що на даному етапі в нашій країні існує ряд передумов для успішного переходу до міжнародних стандартів діяльності та функціонування в області маркетингу.
 • Документ
  Маркетинг в малому бізнесі
  (НТУ "ХПІ", 2017) Корнєєва, Ірина Олексіївна; Кітченко, Олена Миколаївна
  Розглянуто основні особливості малого підприємництва, його відмінності від підприємств середнього та великого бізнесу. Зазначені загальні проблеми, з якими зустрічається підприємство в процесі своєї комерційної діяльності, причини існування цих проблем. Перелічені та описані основні маркетингові категорії, що мають місце в діяльності підприємств малого бізнесу. Доведена важливість вивчення маркетингу керівниками компаній та кадрами. Обґрунтована необхідність компетентного використання маркетингових програм та інструментів.