Вісник № 10

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  125-летие Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"
  (НТУ "ХПИ", 2010) Товажнянский, Леонид Леонидович
 • Документ
  Проникність водню у фторидно-оксидних розплавах різних систем
  (НТУ "ХПІ", 2010) Брем, В. В.; Кожухар, В. Я.; Дмитренко, І. В.
  Для вибору оптимальних складів фторидно-оксидних флюсів вивчено вплив різних добавок у комбінаціях фторидних, хлоридних і оксидних сполук сильних гідридоутворуючих елементів на проникність водню. За результатами досліджень обрані оптимальні склади фторидно-оксидних флюсів для кожної конкретної марки с талі.
 • Документ
  Перспективи очистки викидних газів теплоенергетики на синтетичних цеолітах
  (НТУ "ХПІ", 2010) Примиська, С. О.; Безносик, Ю. О.; Статюха, Г. О.; Решетіловський, В. П.
  Розвиток та впровадження нових технологій очищення газу відіграє важливу роль в вирішені проблеми шкідливих викидів теплоенерге тики. Враховуючи перевагу природного газу як висококало-рійного екологічно чистого палива, необхідно зробити акцент на зменшенні викидів оксидів азоту. У противагу до методу селективно каталітичного видалення (СКВ) оксидів азоту, адсорбція NOx – альтернативний метод, який особливо ефективний для видалення оксидів азоту низьких концентрацій. Метою дійсної роботи є прогнозування застосування методу адсорбції оксидів азоту з газового потоку котельних, на основі результатів розрахунку за математичною моделлю.
 • Документ
  Окислення олов’яних бронз та встановлення вимог до склопокриттів для їх захисту
  (НТУ "ХПІ", 2010) Соболь, Юлія Олегівна
  У статті наведено дані окислення міді й олов’яних бронз, температурної інтенсивності цього процесу та надана те рмодинамічна оцінка складу оксидної плівки, яка утворюється на поверхні бронз при температурах до 1000°С. З урахуванням цих показників встановлені основні критерії та їх певні значення для розробки захисних склопокриттів при плавленні олов’яних бронз.
 • Документ
  До 125-річчя кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ "Харківський Політехнічний Інститут"
  (НТУ "ХПІ", 2010) Лобойко, Олексій Якович; Грінь, Г. І.
  У статті розгляну то педагогічну і наукову діяльність кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ "ХПІ" за період з 1986 по 2009 роки. Наведено дані по підготовці професорсько-викладацьким складом кадрів вищої кваліфікації, по виданню підручників, навчальних посібників, монографій, патентів і наукових статей. Приведена тематика кафедри і показана роль студентів і молодих учених у виконанні НДР, а також їх участь у різноманітних конкурсах.
 • Документ
  Розробка технології метанолу неповним окисненням вуглеводнів з використанням енергії відхідного газу
  (НТУ "ХПІ", 2010) Слабун, І. О.
  Запропонована технологія використання (на стадії одержання метанольного продукту-сирцю) енергії відхідного газу виробництва метанолу неповним окисненням вуглеводнів природного газу киснем або киснем повітря за умови подачі відхідного газу на газорозподільні станції (ГРС) і/або для внутрішнього споживання шляхом дроселювання відхідного газу до тиску ГРС з наступним використанням його як холодоагента для остаточного охолодження післяреакційної суміші перед сепарацією. Наведені приклади заощадження охолоджувальної води і/або збільшення вилучення метанолу з відхідного газу за цією технологією.
 • Документ
  Хромсодержащий керамический пигмент на основе гранулированного доменного шлака
  (НТУ "ХПИ", 2010) Шовкопляс, Е. В.; Зайчук, А. В.; Белый, Я. И.
  Експериментальними дослідженнями встановлені фазовий склад та особливості зміни забарвлення хромвмісних композицій, синтезованих на основі оксидів системи CaO – Al₂O₃ – SiO₂ з використанням в якості базової сировини промислового доменного шлаку. Розроблений склад керамічного пігменту оливково-зеленого кольору забезпечує високу якість та стабільні оптико-кольорові показники різного виду склопокриттів.
 • Документ
  Ресурсосберегающая технология получения сложного минерального NPS удобрения
  (НТУ "ХПИ", 2010) Клименко, Р. Н.; Дудка, С. В.
  У статті показана можливість використання фосфогіпсу у виробництві складних мінеральних добрив. Запропоновано спосіб виробництва нового мінерального добрива типу NPS марки 10 : 40 : 5. Визначено оптимальні значення технологічних параметрів процесу кислотного розкладу фосфориту.
 • Документ
  Вплив хлорвмісних полімерів на склад та структуру кам’яновугільного піку
  (НТУ "ХПІ", 2010) Каулін, В. Ю.; Крутько, І. Г.
  Досліджено вплив хлорвмістних полімерів на склад та структуру кам’яновугільного пеку. Модифікація кам’яновугільного пеку полівінілхлоридом в комбінації з антраценовою фракцією дає можливість одержати кам’яновугільний пік з заданими полімерними властивостями і використовувати його в якості полімерної матриці при створенні дисперснонаповнених полімерних композитів.
 • Документ
  Возможности получения биофосфатного удобрения из осадков городских сточных вод после реагентно-адсорбционной доочистки от фосфатов
  (НТУ "ХПИ", 2010) Иванченко, А. В.; Волошин, Н. Д.
  Робота присвячена висвітленню питання доочистки міських стічних вод з підвищеним вмістом фосфатів за допомогою реагентів та адсорбентів і одержання біофосфатного добрива з осадів після цієї обробки.
 • Документ
  Термодинамическая оценка получения метасиликата натрия из рисовой шелухи
  (НТУ "ХПИ", 2010) Гура, Д. В.; Сорока, П. И.; Стеба, В. К.
  У роботі проведені порівняльні термодинамічні розрахунки отримання метасилікату натрію з різного виду сировини. Розглянуті залежності рівноважного виходу метасилікату натрію від температури в системах SiO₂ – NaOH (I), SiO₂ – NaOH – H₂O (II), та РШ – NaOH – H₂O (ІІІ). Встановлено, що у системах (І) і (ІІ) утворення метасилікату натрію протікає з високою селективністю в області температур 500 – 600 К. У системі (ІІІ) оптимальна область температур для отримання метасилікату натрію знаходиться в інтервалі температур 550 – 700 К. Зміна тиску від 0,01 до 1,0 МПа суттєво не впливає на рівноважний вихід метасилікату натрію у розглянутих системах.
 • Документ
  Физико-химические основы процесса получения диоксида кремния из рисовой шелухи
  (НТУ "ХПИ", 2010) Гриднева, Т. В.; Сорока, П. И.; Тертышный, О. А.
  Встановлені технологічні параметри процесу та розроблені способи одержання силіцій (ІV) оксиду з рисового лушпиння. Проведені термодинамічні, кінетичні та експериментальні дослідження. На підставі термодинамічного аналізу процесу термічної обробки рисового лушпиння (РЛ) встановлена принципова можливість одержання силіцій (ІV) оксиду з РЛ, температурний інтервал існування максимальної концентрації силіцій (ІV) оксиду. На основі проведених експериментальних досліджень визначені технологічні параметри процесу одержання силіцій (ІV) оксиду.
 • Документ
  Успіхи і проблеми кафедри ХТНР у підготовці фахівців
  (НТУ "ХПІ", 2010) Волошин, М. Д.; Іванченко, А. В.
  В статті розглянуто питання про успіхи кафедри ХТНР в навчальній і науково-дослідній роботі за останні роки, висловлюються думки про більш тісне об’єднання споріднених кафедр в галузі забезпечення навчального процесу літературою і науково-дослідних робіт, викладацьких кадрів. Показана можливість зменшення вмісту фосфатів у стічній воді шляхом її реагентної обробки.
 • Документ
  Особенности гелиоконцентрирования избытка вод озера красное в испарительном бассейне
  (НТУ "ХПИ", 2010) Валеев, И. Г.; Лукьянчиков, А. А.; Павлова, Е. К.
  Описано сезонні коливання рівня вод в випарному басейні площею 1200 га в літній і зимовий час. Проаналізовано коливання маси CaCl₂ в випарному басейні; спільна розчинність хлоридів кальцію, натрію і магнію, отримана за фактичними даними поточних аналітичних визначень складу рапи в випарному басейні і за допомогою діаграми розчинності в системі CaCl₂ – MgCl₂ – NaCl – H₂O. Показано можливість доведення одержуваних у випарному басейні концентрованих розчинів CaCl₂ до кондиційних значень за фізико-хімічними показниками згідно ГОСТ 450-77 "Хлористый кальций технический" за рахунок використання технологій довипаровування очищених і освітленних розчинів у випарних апаратах.
 • Документ
  О кинетических и некоторых других параметрах процесса окисления аммиака до оксида азота (ІІ) на нанесенных неплатиновых катализаторах
  (НТУ "ХПИ", 2010) Бутенко, Анатолий Николаевич; Юрченко, Анна Александровна
  У статті розглядаються шляхи вирішення актуальних проблем різного напрямку та наводяться попередні результати експериментальних досліджень процесу окиснення амоніаку на нанесених оксидних каталізаторах. Визначені напрямки першочергових подальших наукових досліджень.
 • Документ
  Оценка экологического риска на основе индексных показателей
  (НТУ "ХПИ", 2010) Бойко, Т. В.
  В статті розглянуто особливості отримання кількісних оцінок екологічного ризику на основі розробки системи індексів, які відповідають етапу проектування техногенного об’єкта. Представлений приклад доводить можливість використання розробленого алгоритму трансформації отриманих індексних оцінок у імовірнісні.
 • Документ
  Физико-химические основы процесса получения карбида кремния из рисовой шелухи
  (НТУ "ХПИ", 2010) Белая, А. А.; Сорока, П. И.; Тертышный, О. А.
  Наведені результати досліджень способу підготовки рисового лушпиння в якості сировини для отримання особливо чистого карбіду кремнію. Вивчені процеси екстрагування органічних складових вихідного матеріалу кислотними розчинниками. Виконаний термодинамічний аналіз процесу термічного піролізу рисового лушпиння. Визначені умови отримання максимальної кількості цільового продукту.
 • Документ
  Вплив добавок на в'язкість фторидно-оксидних розплавів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Брем, В. В.; Кожухар, В. Я.; Дмитренко, І. В.
  Для вибору оптимальних складів фторидно-оксидних флюсів вивчено вплив різних добавок на динамічну в’язкість, яка визначає комплекс технологічних властивостей і техніко-економічних показників електрошлакового переплаву. Одержані результати дозволили рекомендувати деякі дослідні флюси для проведення переплаву.
 • Документ
  Properties and efficiency of catalysts produced by an ION beam processing technology
  (НТУ "ХПИ", 2010) Bannikov, M. G.; Vasilev, I. P.
  Paper presents the test results and properties of catalysts produced by an ion implantation technique. New catalysts showed the same efficiency with much lower expense of noble metals as compared with the catalysts produce by an impregnation. Also shown, that the ion bombardment did not reduce the specific surface area of the catalyst.
 • Документ
  Дослідження якісного складу осаду міських стічних вод в залежності від терміну зберігання на мулових картах
  (НТУ "ХПІ", 2010) Багно, А. О.; Волошин, М. Д.
  Проведено дослідження якісного складу осаду стічних вод лівобережних очисних споруд м. Дніпродзержинська в залежності від терміну зберігання на мулових картах. Виявлено закономірності зміни вмісту азоту, фосфору та органічної речовини в осаді від часу. Показано, що даний осад є цінним органічним добривом, з підвищеним вмістом таких мікроелементів, як цинк та марганець.