Вісник № 11

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Анализ вероятностных характеристик при комбинированном многостанционном доступе
  (НТУ "ХПИ", 2013) Василенко, Ю. А.; Хуссейн, Я. Т.
  Рассматривается вероятностная модель показателя полезного использования канала, при комбинированном многостанционном доступе, оценка которого дает возможность произвести анализ эффективности метода доступа при увеличении абонентской нагрузки
 • Документ
  Экспериментальные исследования планетарного привода кривошипных прессов
  (НТУ "ХПИ", 2013) Васильченко, Т. А.
  Представлено описание экспериментальной установки для исследования нестационарных процессов включения и остановки планетарного привода. Приведены типовые осциллограммы, полученные во время эксперимента и результаты статистической обработки экспериментальных данных
 • Документ
  Доказательства действенности показателей диверсификации портфеля инвестиционных проектов
  (НТУ "ХПИ", 2013) Ванюшкин, А. С.
  В статье выполнен комплекс расчетов, доказывающий действенность предложенных автором ранее 10 параметров диверсификации портфеля на примере 70 пар инвестиционных проектов, при этом попутно решена проблема уточнения способа определения риска по каждому из показателей диверсификации портфеля проектов
 • Документ
  Моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем радіально-осьової гідротурбіни
  (НТУ "ХПІ", 2013) Тиньянова, Ірина Іванівна
  В роботі розглянуті питання моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем, що базується на спільному використанні моделі осередненого закрученого потоку та спрощеної моделі просторового потоку в безлопатевих ділянках проточної частини. Розглядається вплив гідродинамічних характеристик лопатевих систем на формування енергетичних характеристик радіально-осьової гідротурбіни
 • Документ
  Визначення потенційних ризиків технології хлібців «Томатних» геродієтичного призначення
  (НТУ "ХПІ", 2013) Свідло, К. В.; Липова, Ю. Ю.
  У статті розглянуто актуальність впровадження міжнародної системи забезпечення безпеки харчової продукції (НАССР) на прикладі визначення потенційних ризиків (критичних точок контролю) технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення
 • Документ
  Гетерофазный синтез триалкилортоформиатов в присутствии полиэтиленгликоля-9
  (НТУ "ХПИ", 2013) Штамбург, Виктор Васильевич
  Хлороформ реагирует с первичными спиртами и NaOH в присутствии полиэтиленгликоля-9 в качестве КФП с образованием триалкилортоформиатов. Экспериментальные данные показывают, что данным способом с удовлетворительными выходами получаются триметилортоформиат, триэтилортоформиат, три-н-бутилортоформиат и три-н- пентилортоформиат
 • Документ
  Визначення абсолютних значень та величин співвідношення оптико-механічних констант прозорих діелектриків
  (НТУ "ХПІ", 2013) Рудяк, Ю. А.; Ткаченко, Г. І.; Грибков, О. В.; Шостак, Д. І.
  Запропоновано метод визначення абсолютних величин оптико-механічних констант прозорого діелектрика. Для реалізації методу вимірюються оптична різниця ходу променів для двох різних величин навантажень тестових пластин. Використовується оптична схема інтерферометра Маха – Цендера – Рождественського з довільним вибором контрольної пластини
 • Документ
  Математичні моделі геометричних перетворювань при візуалізації 3D об’єктів
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ревенчук, І. А.
  Робота присвячена вирішенню проблем генерації тривимірних сцен за сценарієм користувача. Метою роботи є дослідження математичних моделей геометричних перетворень при візуалізації 3D об’єктів
 • Документ
  Дослідження впливу титану на зносостійкість вуглецевохромистих сплавів при ударно-абразивному зношуванні
  (НТУ "ХПІ", 2013) Попов, С. М.
  У статті представлені дослідження підвищення зносостійкості і ударостійкості високоуглеродохромістих сплавів. Запропоновано і проведено алгоритм аналізу комплексного впливу титану на фізико-механічні і енергетичні параметри. Проведено математичне планування експерименту та отримана нелінійна система рівнянь впливу вмісту титану в сплаві на твердість HRC і загальну енергію руйнування Ny
 • Документ
  Математичне моделювання фізичних полів у високочастотному індукційному плазмотроні
  (НТУ "ХПІ", 2013) Педченко, А. Ю.
  Розроблено математичну модель магнітогідродинамічного та теплового стану ВЧІ-плазмотрона для моделювання процесу сфероідизації кварцових гранул. Досліджено вплив зміни частоти та сили струму, витрат плазмоутворюючого газу на поля індукованого поля у плазмі, на розподіл полів температури та швидкості в ВЧІ-плазмотроні без та при врахуванні радіаційної складової теплообміну
 • Документ
  Особливості ультразвукового контролю протяжних виробів
  (НТУ "ХПІ", 2013) Ноздрачова, Катерина Леонідівна
  Проаналізовано особливості проведення ультразвукового методу неруйнівного контролю довгомірних виробів, наведено методики контролю прутків по різним схемам. Розглянуто реалізацію стандартних зразків підприємств, які застосовуються для настроювання приладів для контролю прутків. Виділено напрямки вдосконалення розглянутого виду контролю
 • Документ
  Піроущільнення пористих композитів за низької температури
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мосейко, Ю. В.
  Розглянуто процес низькотемпературного ущільнення поруватої структури вуглецевого композиту піролітичним вуглецем. Визначено головні технологічні параметри процесів дифузії та розкладання пропану в поруватій структурі
 • Документ
  Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних напіввагонів
  (НТУ "ХПІ", 2013) Мороз, Володимир Іванович; Фомін, О. В.; Братченко, О. В.; Фомін, В. В.
  В статті представлено особливості розробки та використання блочно-ієрархічного описання конструкції сучасних кузовів залізничних напіввагонів
 • Документ
  Краткий анализ состояния теории и проектирования воздушно-реактивных двигателей на современном этапе
  (НТУ "ХПИ", 2013) Мамедов, Б. Ш.
  Рассматриваются недостатки современной теории воздушно-реактивных двигателей, связанные с ошибочной фундаментальной теоремой о подъемной силе продуваемого профиля, выведенной профессором Н.Е.Жуковским в 1912 г., с ошибочными фундаментальными формулами тяги, полетного (тягового) КПД, выведенными академиком Б. С. Стечкиным в 1929 г.
 • Документ
  Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE с MIMO
  (НТУ "ХПИ", 2013) Лошаков, В. А.; Лихограй, В. Г.; Ал-Джанаби Хуссам Дхеа; Нух Таха Насиф
  В данной работе рассматриваются вопросы пространственной обработки сигналов в системах сотовой связи долгосрочного развития (LTE - Long Term Evolution), в которых для передачии /или приема информации применяется технология многоэлементных антенных систем с многими входами – многими выходами (MIMO - Multiple Input Multiple Output). Анализируются основные характеристики системы связи LTE с MIMO (пропускная способность, вероятность битовой ошибки) в пространственных каналах с релеевскими и райсовскими замираниями сигналов. Рассматриваются особенности использования методов адаптации для повышения качества связи в системах LTE
 • Документ
  Моделирование процесса выбора СУС для разработки удалённой информационной аналитической издательской системы
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2013) Левыкин, Игорь Викторович; Хорошевский, А. И.
  В статье моделируется процесс выбора системы управления содержимым (СУС) для разработки на её базе удалённой информационной аналитической издательской системы (УИАИС). Выбор базируется на основании двух циклов управления процессом определения наиболее важных критериальных групп и их элементного состава с возможностью усечения элементов, являющихся низкоприоритетными
 • Документ
  Получение низкоплавкой фракции пальмового масла
  (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2013) Кузнецова, Лариса Николаевна; Папченко, Виктория Юрьевна; Демидов, Игорь Николаевич
  В работе рассмотрено фракционирование пальмового масла кристаллизацией из раствора в этиловом спирте. Получена низкоплавкая фракция пальмового масла. Проведены экспериментальные исследования по определению её основных физико-химических характеристик. Приведено сравнение полученной низкоплавкой фракции пальмового масла с требованиями на олеин и суперолеин пальмовый
 • Документ
  Моделирование шпиндельного узла обрабатывающего центра
  (НТУ "ХПИ", 2013) Кроль, О. С.; Бурлаков, Е. И.
  Представлена процедура комплексного моделирования формообразующего шпиндельного узла обрабатывающего центра сверлильно-фрезерно-расточного типа с использованием параметрического моделирования в интегрированной САПР АРМ WinMachine. Сформирован статический формуляр, как средство экспресс-анализа и моделирования конструкции шпиндельного узла
 • Документ
  Модель шумового сигнала для передачи конфиденциальной информации
  (НТУ "ХПИ", 2013) Корчинский, В. В.
  Рассматриваются вопросы применения шумовых сигналов в современных конфиденциальных системах связи. Предложена математическая модель шумового сигнала для задачи синтеза сигнальных конструкций с заданными спектральными и автокорреляционными характеристиками
 • Документ
  Автоматизация процессов управления сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри
  (НТУ "ХПИ", 2013) Копп, В. Я.; Качур, С. А.
  Предложен метод построения системы интеллектуального управления на основе понятий следующих областей знаний: 1) физиологии человека; 2) теории автоматического управления; 3) искусственного интеллекта; 4) теории сетей Петри; 5) теории системного анализа. Проведен количественный сравнительный анализ существующих искусственных нейронных сетей и предложенной модульной нейроподобной сети на базе сетей Петри