Вісник № 23

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Статистичний огляд і шляхи впровадження програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ярмак, О. В.; Макарова, Л. Г.; Тюріна, Д. М.
  На основі статистичного аналізу даних доведено, що сучасний стан суб’єктів малого підприємництва в цілому недостатньо розвинений. Досліджено впровадження в умовах сьогодення «Програми сприяння розвитку малого підприємства в Харківській області на 2011–2015 роки». Вивчено стан малого підприємництва регіону з використанням методу SWOT–аналізу, виявлено його сильні й слабкі сторони. Сформульовано напрями здійснення відповідної ефективної й гнучкої регіональної політики розвитку малого підприємництва.
 • Документ
  Фондовий ринок України: сучасний стан
  (НТУ "ХПІ", 2015) Янковська, В. А.; Семенець, А. О.; Чемчикаленко, Р. А.
  У статті розглянуто основні показники діяльності фондового ринку на сучасному етапі його розвитку, висвітлені деякі проблеми його функціонування та запропоновані перспективи розвитку та стратегії інтегрування у міжнародні ринки. Показано, що інтеграція з Європейським Союзом дозволить Україні спростити процедуру розміщення вітчизняних цінних паперів за кордоном і сприятиме зменшенню надмірного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в Україні.
 • Документ
  Державне регулювання розвитку регіону
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ткаченко, О. І.; Фоменко, Ю. С.
  У статті визначено зміст державного регулювання регіонального розвитку. Розглянуто механізм державного регулювання розвитку регіонів. Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із застосуванням конкретного державного механізму регулювання. Також визначені основні стратегічні напрями регулювання економіки регіонів згідно основних Концепцій регіональної політики України. У висновках наведено заходи щодо удосконалення державного регулювання розвитку регіонів України.
 • Документ
  Оцінка результативності менеджменту діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Судомир, С. М.
  В роботі проаналізована модель формування системи оцінки результативності господарюючих структур та модель формування ефективності управління виробництвом. Обґрунтовано критерії оцінки ефективності. Розроблені формули визначення рівня результативності організаційного формування та менеджменту, виходячи із вимог зовнішнього та внутрішнього середовища. Підсумовуючи основні напрямки удосконалення системи управління результативністю, слід зазначити, що рівень результативності організаційного формування та менеджменту доцільно визначати, виходячи з вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.
 • Документ
  Теплопостачання в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ширяєва, Наталя Володимирівна; Білоцерківський, Олександр Борисович; Братков, М. О.
  У статті розглянуто питання теплопостачання в Україні. Досліджено проблеми теплопостачання у житловому фонді країни. Розглянуто тарифи на теплову енергію, проаналізовано особливості їх формування та динаміку за 2007–2015 роки залежно від виду сезону. Досліджено питання видобутку паливно-енергетичних ресурсів в Україні, надано рекомендації щодо їх економного використанням населенням у побуті. Зроблено висновок про незначне підвищення тарифів на теплову енергію для населення та пропозиції щодо використання надлишків газу та вугілля.
 • Документ
  Удосконалення технології обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2015) Шум, М. А.; Потапова, Н. О.
  Запропоновані напрями удосконалення технології обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, а саме необхідність коригування законодавчих актів щодо віднесення витрат, понесених внаслідок нарахування резерву сумнівних боргів. Розроблено відомість визнання необхідності нарахування резерву сумнівних боргів. Наведено авторський поділ поточної дебіторської заборгованості згідно з договорами за строками непогашення. Встановлена необхідність надання повної інформації про дебіторську заборгованість підприємства відповідно до нормативних документів.
 • Документ
  Розробка алгоритму оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2015) Шевченко, Марина Миколаївна; Сапожнікова, К. О.
  У статті досліджено поняття «конкурентоспроможності підприємства», виділено базові принципи та систематизовано основні методи оцінки її рівня. Розроблено алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано власне визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»., яке на відміну від існуючих, характеризується комплексністю та враховує просторові, часові, предметні, атрибутивні, відносні та інші характеристики поняття конкурентоспроможності.
 • Документ
  Інноваційна складова як основа конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі
  (НТУ "ХПІ", 2015) Салькова, І. Ю.
  В наведеній статті розглянуто інноваційні напрямки на підприємствах олійно-жирової галузі. Проаналізовано проблеми розвитку олійно-жирової галузі в умовах ринкової системи господарювання в умовах глобалізації та економічної інтеграції. На основі аналізу інноваційної складової діяльності підприємств запропоновано комплекс інноваційних напрямків, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі.
 • Документ
  Теоретичні аспекти фінансового контролінгу
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сабліна, Н. В.; Зубенко, Є. А.
  В ринкових умовах господарювання, що характеризуються високою нестабільністю, ефективне управління передбачає впровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу, що забезпечує координацію функціонуючих підсистем управління на найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності. Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику, збереженні ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів фінансового контролінгу на підприємстві як складової системи ефективного управління підприємством, що забезпечує стійке фінансове функціонування підприємства. На підставі проведеного теоретичного аналізу наукових підходів сучасних економістів визначено сутність «фінансів» та «контролінгу» в формуванні дефініції «фінансовий контролінг».
 • Документ
  Процеси споживання у національній економіці: стан та перспективи
  (НТУ "ХПІ", 2015) Родченко, В. Б.; Рекун, Г. П.
  У статті визначено передумови та проведено оцінку стану і тенденцій процесів споживання у національній економіці. Виявлені тенденції у показниках структури споживання засвідчили недоліки системи кінцевого перерозподілу доданої вартості у національній економіці, та подальшу деградацію процесів суспільного споживання. Досліджено інституційні та структурні особливості процесів споживання в Україні.
 • Документ
  Практичні аспекти застосування аутсорсингу на підприємствах машинобудування
  (НТУ "ХПІ", 2015) Прохоренко, Олена Вікторівна
  В статті наведено результати практичного застосування на машинобудівному підприємстві комплексного організаційно-економічного механізму управління аутсорсингом. Процес охоплює всі стадії, починаючи з виникнення проблеми, визначення бізнес-процесів в системі, матричної оцінки кожного з процесів і обрання типової стратегії бізнес-процесу; проектування відносин з контрагентом, оцінку і вибір потенційного контрагента, прогнозування ефективності і контроль результатів.
 • Документ
  Управління репутаційними ризиками в діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Патлах, І. М.
  В статті розглянуті теоретичні основи поняття репутаційного ризику та організації управління репутаційними ризиками (стратегії, тактики, основні етапи та методи управління), розглянуто потенційні небезпеки для репутації фірми та алгоритм управління репутаційними ризиками. Таким чином проблема управління ризиками вирішується виключно впровадженням комплексної технології управління ризиками, яка зачіпає всі аспекти діяльності компанії. Розробка програми цільових заходівщодо управління ризиком на рівні підприємства забезпечить управління ризиками, при якому основним елементам структури та діяльності фірми гарантується висока стійкість і захищеність від внутрішніх і зовнішніх ризиків.
 • Документ
  Економічна сутність трансфертних цін як основи контролінга внутрішньогосподарських відносин
  (НТУ "ХПІ", 2015) Парцирна, Алла Леонідівна
  У статті узагальнені наукові погляди на економічний зміст трансфертних цін. Наведено основні підходи до визначення цього терміну з урахуванням думки національних та закордонних науковців. Запропоновано авторське визначення поняття «трансфертна ціна». Проведений теоретичний аналіз дозволив виділити п’ять підходів до визначення поняття «трансфертна ціна» з акцентом на концепцію обліку відповідальності, на ціноутворення в рамках об’єднань (концернів) і транснаціональних корпорацій, на умовність трансфертних цін, на ціноутворення в рамках однієї юридичної особи та на національну систему оподаткування.
 • Документ
  Проблеми управління трудовим потенціалом промислових регіонів України
  (НТУ "ХПІ", 2015) Новіков, Д. А.
  В статті розглянуто проблеми управління трудовим потенціалом промислових регіонів України, обґрунтовано джерела їх виникнення та шляхи усунення на основі поєднання основних функцій управління трудовим потенціалом та регіональних галузей промисловості як об’єктів управління. Доведено, що регіони України мають потужний потенціал промислового розвитку, який може бути реалізований за умови раціонального використання виробничих ресурсів шляхом ефективного управління трудовим потенціалом.
 • Документ
  Теоретичне обгрунтування управлінського аспекту трудової мотивації
  (НТУ "ХПІ", 2015) Нестеренко, С. А.; Бочарова, Н. О.
  В статті розглянуті особливості мотиваційної складової в межах сучасних діючих систем управління підприємством . При створенні дієвого мотиваційного механізму доцільно застосовувати поетапний підхід до її вирішення, зокрема: послідовне виділення з усієї сукупності компонентів мотиваційного механізму ряду пріоритетних проблем з метою концентрації зусиль і керуючого впливу на цих напрямках. Проаналізовани теоретичні аспекти трудової мотивації.
 • Документ
  Онтологія корпоративного форсайту
  (НТУ "ХПІ", 2015) Мединська, Е. С.
  Проаналізовано визначення «форсайт» та «корпоративний форсайт», його методи та їх визначення. Також оцінено ці методи за такими критеріями, як грошові витрати на проведення; горизонт планування, середнє значення часу на проведення, а також частотою використання у практиці іноземних компаній. За цією оцінкою побудовано карту методів корпоративного форсайту. Розглянуто методи для збору інформації, її обробки, формування висновків та їх впровадження у життя.
 • Документ
  Визначення сутності категорії «фіктивна капіталізація підприємства»
  (НТУ "ХПІ", 2015) Макарова, Г. С.
  Визначено сутність економічної категорії «фіктивна капіталізація» – характеристика акціонерних товариств, акції яких емітовані і вільно обертаються на біржі, що розраховується як добуток ринковоїціни акції на їх кількість в обігу. Головні відмітні риси поняття «фіктивний капітал»: не володіє споживчою вартістю, має ірраціональну ціну, що представляє собою капіталізований дохід, обертається на специфічному ринку – фондовому. Оцінка стану функціонування фондового ринку України відображає позитивну динаміку: збільшення обсягу торгів, стабільне залучення інвестицій.
 • Документ
  Соціальна відповідальність промислового підприємства – основна умова виживання
  (НТУ "ХПІ", 2015) Лінькова, Олена Юріївна
  Наведено результати дослідження проблем управління промисловими підприємствами за умов національної кризи. Структуровані особливості виживання національних промислових підприємств.Запропоновано заходи щодо підвищення рівня соціальної відповідальності національних промислових підприємств. Проаналізовано світовий досвід управління промисловими підприємствами за умов військової агресії. Визначено особливості національних моделей соціальної відповідальності. Приведено головні напрямки соціальних програм.
 • Документ
  Планирование стратегических направлений развития международной маркетинговой деятельности предприятия
  (НТУ "ХПИ", 2015) Геворкян, Артем Юрьевич; Ишанкулыев, Азиз
  В статье рассматриваются вопросы, связанные с направлениями развития международной маркетинговой деятельности предприятия Проанализированы и предложены мероприятия, позволяющие привлечь новых потребителей за счет эффективной маркетинговой деятельности. Рассмотрены проблемы международного сотрудничества предприятий с реальными и потенциальными потребителями, находящимися за рубежом.
 • Документ
  Факторы повышения экономической эффективности деятельности предприятий
  (НТУ "ХПИ", 2015) Геворкян, Артем Юрьевич; Бабенкин, Н.
  В статье рассматриваются вопросы, связанные с факторами повышения экономической эффективности деятельности предприятий. Проанализированы понятия экономического эффекта и экономической эффективности на основе зарубежных и отечественных научных изданий. Приведена взаимосвязь основных факторов макро- и микросреды влияния на объем товарооборота предприятий Украины. Сделаны выводы о целесообразности повышения экономической эффективности деятельности предприятий при управлении данными факторами.