Вісник № 46

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • Документ
  Дослідження вимог нормативних документів щодо якості атмосферного повітря в Україні та країнах ЄС
  (НТУ "ХПІ", 2010) Залога, В. О.; Івченко, О. В.; Удод, Н. М.; Хярм, В. М.
  Показано, що ступінь сумісності вимог нормативних документів Європи та України дуже низький, що свідчить про значні розбіжності між нормативними значеннями показників якості повітря. Для визнання Європою українських стандартів необхідно провести роботи з їх перегляду або гармонізації зі стандартами ЄС.
 • Документ
  Система факторов, влияющая на качество продукции литейного производства
  (НТУ "ХПИ", 2010) Залога, В. А.; Ивченко, А. В.; Дынник, О. Д.
  Разработанная система факторов, влияющих на качество литейного производства, позволяет упростить отечественным машиностроительным предприятиям процедуру принятия решений по поиску оптимального решения, связанного как с обеспечением и/или повышением качества любого процесса в производственной системе, в данном случае заготовительного, так и конкурентоспособности предприятия в целом.
 • Документ
  Принципи формування класифікатора конструкцій одягу з метою використання в сучасних САПР
  (НТУ "ХПІ", 2010) Залкінд, В. В.; Рябчиков, М. Л.
  Обґрунтована доцільність модульного проектування одягу в умовах сучасного промислового виробництва. Розглянута можливість використання структури загального класифікатора продукції для найменування та пошуку необхідних модулів. Запропонований класифікатор плечового одягу, який враховує принципи побудови конструкцій в сучасних САПР.
 • Документ
  Наука і технологія як засіб екологічної безпеки
  (НТУ "ХПІ", 2010) Юрченко, Л. І.; Цихановська, І. В.; Кукурудза, А. Ю.
  Показано, що ціннісна переорієнтація науки на засадах сучасної екологічної культури потребує більшої зваженості науки як "чистої", так і прикладної, оскільки дистанція між ідеальним світом науки і реальністю технічного втілення, між передбачуваним і дійсним ризиком від застосування нової технології стає дедалі значнішою, і це розходження тим більше, чим вищий рівень розвитку суспільства.
 • Документ
  Дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок антианемічного спрямування при зберіганні
  (НТУ "ХПІ", 2010) Євлаш, В. В.; Чуйко, Л. О.; Акмен, В. О.
  Авторами статті проведено дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок "Фітогем", "Калгем", "Редгем" та встановлено, що при зберіганні у комбінованій полімерній тарі з металізованим покриттям протягом 12 місяців органолептичні показники, співвідношення форм гемоглобіну та мікробіологічні показники добавок суттєво не змінюються.
 • Документ
  Методика оцінки якості виробів із вторинних полімерів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Яцишин, Б. П.; Мартинюк, М. М.; Солоп, М. П.
  Розглянуто порядок і способи проведення товарознавчої оцінки якості полімерних матеріалів із вторинної сировини. Показано можливості використання статистичних методів забезпечення якості для проведення відбору зразків для оцінювання якості виробів та подальшого моделювання. Встановлено зміни показників якості при старінні полімерних матеріалів із вторинної сировини та їх взаємозв’язок із фізико-хімічними властивостями досліджуваних матеріалів.
 • Документ
  Повышение качества массивных отливок с рабочим слоем из среднехромистого чугуна типа NIHARD 4
  (НТУ "ХПИ", 2010) Власовец, В. М.
  Исследованы особенности структурообразования среднехромистого чугуна типа Nihard 4. Предложен модификатор Reseed® inoculant, который позволяет обеспечить получение однородного уровня твердости. Для его повышения рекомендован режим термической обработки, который за счет дополнительного распада остаточного аустенита увеличивает твердость на 3-4 ед.HS. Рекомендована зависимость, позволяющая по Нс прогнозировать уровень твердости рабочего слоя.
 • Документ
  Размерный расчет сборочных размерных цепей при соединении деталей нагревом
  (НТУ "ХПИ", 2010) Трищ, Р. М.; Черкашина, О. С.
  В работе рассмотрены методы расчета размерных цепей. Дано описание образование зазоров при соединении деталей с помощью нагрева. Предлагается при расчете сборочных размерных цепей для уменьшения погрешности замыкающего звена использование дополнительной величины.
 • Документ
  Об особенностях метрологического обеспечения при измерении параметров электротехнического оборудования АЭС, характеризующих степень его старения
  (НТУ "ХПИ", 2010) Трищ, Р. М.; Штабский, Л. М.; Гиря, М. П.
  Показано, что работа электротехнического оборудования должна обеспечивать стабильное электроснабжение ответственных потребителей собственных нужд АЭС и выдачу мощности в энергосистему.
 • Документ
  Анализ способа упрочнения деталей микродуговым оксидированием
  (НТУ "ХПИ", 2010) Тихоненко, В. В.; Шкилько, А. М.
  В статье обобщена существующая информация о методе микродугового оксидирования на основе известных литературных данных и исследований авторов, проведен анализ целесообразности применения данного метода упрочнения деталей и выделен круг актуальных, требующих решения вопросов, касающихся метрологического обеспечения и стандартизации.
 • Документ
  Влияние материала деталей на прочность соединений с натягом, собранными тепловым методом с различными покрытиями
  (НТУ "ХПИ", 2010) Святуха, А. А.
  В работе рассматривается влияние материала деталей соединений с натягом, которые собраны тепловым методом с разными покрытиями, на их прочность и качество. В частности, проведены исследования неподвижных соединений, в которых вал изготовлен из стали, а втулка из чугуна. В результате исследований даются рекомендации относительно оптимального вида покрытий, которые обеспечивают соответствующую прочность и качество таких соединений.
 • Документ
  Nuclear power plants as the balancing source in fulfillment of energy requirements – forecast up to 2030
  (NTU "KhPI", 2010) Solińska, Mieczysławа; Iwaszczuk, Natalia
  The energetic management in most of the countries, mainly based on the hard coal and lignite consumption, must be changed up to 2030 and the natural gas energy as well renewable energy should be more and more significant. As the energy forecast up to 2030 for Poland shows, taking into consideration growth the national requirement and the necessity of lowering the environmental pollution (being the effect of Union Directives), it is necessary to introduce the nuclear energy into energetic balance. The paper shows that the energy development decision makers took into account renewable energy and nuclear energy, which were neglected in the past by the government and ignored by coal energy producers. The newest data of nuclear energy in energy balances of various countries were presented.
 • Документ
  Метод ідентифікації харчових добавок (підсолоджувачів) з метою виявлення фальсифікації продукції
  (НТУ "ХПІ", 2010) Столярчук, П. Г.; Бубела, Т. З.; Гриневич, Б. Ю.; Микийчук, М. М.
  Показано, що найбільш ефективним для довкілля є технологічний процес перероблення та утилізації нафтопродуктів з використанням центрифуги, оброблення та утилізація донних осадів, нафтошламів.
 • Документ
  Організація збереження, перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив
  (НТУ "ХПІ", 2010) Степник, В. І.; Байцар, Р. І.
  В статті запропоновано способи перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив у залежності від необхідного обладнання. Коротко проведений аналітичний контроль технологічного процесу перероблення та утилізації нафтових відходів та заходи щодо охорони навколишнього середовища.
 • Документ
  Концептуальные подходы в управлении организационными изменениями на предприятии
  (НТУ "ХПИ", 2010) Стелюк, Б. Б.
  Исследована проблема обеспечения рыночного успеха предприятия путем улучшения реализации проектов организационного развития. Сформулированы ключевые факторы успеха промышленного предприятия и соответствующая концепция его деятельности. Разработана методико-инструментальная основа развития организации и предложена структурная схема совершенствования управления ее развитием.
 • Документ
  Оценка профессиональных рисков
  (НТУ "ХПИ", 2010) Сокуренко, С. А.
  В настоящее время понятие профессионального риска прочно вошло в практику системы управления охраной труда. Актуальность определения профессионального риска связана с тем, что увеличение уровня производственного травматизма несет за собой большие экономические затраты, демографические потери, моральный ущерб. Оценка риска основывается на многофакторном анализе несчастных случаев, включающем тяжесть травм, виды происшествий, причины возникновения, личностные характеристики работника, человеческий фактор. В данной работе рассмотрены основные аспекты по проведению анализа и определению степени профессиональных рисков. Описаны методы качественного и количественного анализа нежелательных событий. Перечисленные методы позволяют более качественно идентифицировать опасности, произвести оценку риска, разработать предупреждающие и корректирующие действия по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний.
 • Документ
  Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій
  (НТУ "ХПІ", 2010) Сколоздра, М. М.; Сопільник, Л. І.; Байцар, Р. І.
  На підставі результатів проведеного дослідження зроблено висновки щодо сутності кадрової політики персоналу організації (дослідних лабораторій), методологічних, методичних і концептуальних засад її формування та реалізації.
 • Документ
  Разработка способа термообработки гильз цилиндров
  (НТУ "ХПИ", 2010) Скобло, Т. С.; Поздняков, Н. Г.; Марченко, М. В.
  Предложен способ, обеспечивающий полную автоматизацию технологического процесса закалки, уменьшение расходов энергии, труда, средств и времени, на его выполнение. Способ позволяет отказаться от дополнительного оборудования и выполнить операцию закалки за один проход.
 • Документ
  Менеджмент качества в призме постклассических представлений
  (НТУ "ХПИ", 2010) Сергеев, С. Ф.
  В статье менеджмент качества рассматривается как элемент сбалансированной рыночной системы, действующей в условиях свободной конкуренции как самоорганизующаяся аутопоэтическая система. Показано, что только в таком контексте СМК выполняет свои системообразующие функции, обеспечивая требуемое качество продукции.
 • Документ
  Межлабораторные сравнительные испытания – инструмент экспериментального подтверждения технической компетентности лабораторий
  (НТУ "ХПИ", 2010) Самсонкин, В. М.; Федорович, Е. С.
  Работа по сличению результатов измерений проводимых в ИЛ подчинения "Укрзалізниці" представляет огромное значение для безопасности железнодорожного транспорта.