Вісник № 47

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Динамическая модель процессов фрезерования
  (НТУ "ХПИ", 2008) Автономова, Людмила Владимировна; Погорелов, Сергей Юрьевич; Прево, И. Д.; Хавин, Валерий Львович
  Запропонована уточнена математична модель для розрахунку вібрацій інструмента при фрезеруванні. На відміну від традиційної моделі з двома мірами свободи модель має п’ять мір свободи, що забезпечує більш високу точність розрахунків.
 • Документ
  Исследование явления расстройки в многокорпусных турбоагрегатах на основе компьютерной модели
  (НТУ "ХПИ", 2008) Жовдак, В. А.; Степченко, А. С.; Торяник, А. В.; Красников, Сергей Васильевич
  У даній статті приводиться аналіз динаміки багатокорпусних турбоагрегатів на прикладі комп'ютерної кінцево-елементної моделі системи турбоагрегат-фундамент-основа К500. На основі порівняльного аналізу власних форм коливань окремого корпуса ЦНД і системи ТФО в цілому, досліджується явище розладу, що властиве багатокорпусним турбоагрегатам. Запропоновано рекомендації урахування розладу при проектуванні нових і модернізації існуючих турбоагрегатів.
 • Документ
  Расчеты на прочность и жесткость трубчатой стенки из углерод-углеродного композитного материала для вакуумной камеры
  (НТУ "ХПИ", 2008) Бирюков, О. В.; Саенко, С. Ю.; Колосенко, В. В.; Корнилов, Е. И.; Ковпик, О. Ф.; Морачковский, Олег Константинович; Лавинский, Денис Владимирович
  Представлено метод і результати розрахунку на міцність і жорсткість трубчастої стінки з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу (ВВКМ), застосовуваного в ННЦ "ХФТІ" для вакуумних об'єктів. Стінка з жорстко закріпленими холодними краями розділяє вакуумний обсяг камери й атмосферу, і пручи-знаходячи вигнуту форму деформується в умовах високих температур (250 °С) під внутрішнім тиском. Аналіз міцності заснований на методі скінчених елементів (МСЕ) і чисельному розв'язку на персональному комп'ютері (ПК) системи розв'язних рівнянь МСЕ. Наведено розрахункові дані для вигнутої форми стінки й максимальні значення інтенсивності напруг. Дано оцінки міцності й твердості трубчастої стінки.
 • Документ
  Прочность и жесткость плоской стенки из углерод-углеродного композитного материала для вывода потока заряженных частиц из вакуумной камеры
  (НТУ "ХПИ", 2008) Бирюков, О. В.; Саенко, С. Ю.; Колосенко, В. В.; Корнилов, Е. И.; Ковпик, О. Ф.; Морачковский, Олег Константинович; Ромашов, Юрий Владимирович
  Представлено метод і результати розрахунку на міцність і твердість трубчастої стінки з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу (ВВКМ), застосовуваного в ННЦ "ХФТІ" для вакуумних об'єктів. Стінка з жорстко закріпленими холодними краями розділяє вакуумний обсяг камери й ат-мосферу, і пручи-знаходячи вигнуту форму деформується в умовах високих температур (250 °С) під внутрішнім тиском. Аналіз міцності заснований на методі скінченних елементів (МСЕ) і чисельному рішенні на персональному комп'ютері (ПК) системи розв'язних рівнянь МСЕ. Наведено розрахункові дані для вигнутої форми стінки й максимальні значення інтенсивності напруг. Дано оцінки міцності й твердості трубчастої стінки.
 • Документ
  Определение импульсного нагружения балки
  (НТУ "ХПИ", 2008) Янютин, Евгений Григорьевич; Гнатенко, Г. А.
  В статті розглядаються пряма і обернена задача теорії пружності про імпульсну дію на пружну балку скінченої довжини. Пропонується методика визначення закону зміни нестаціонарної дії в часі. Наводяться результати чисельних експериментів з ідентифікації невідомого навантаження на основі вихідних даних аналітичних і експериментальних досліджень.
 • Документ
  Идентификация подвижной нагрузки для вязко-упругих балок
  (НТУ "ХПИ", 2008) Янютин, Евгений Григорьевич; Гришакин, В. Т.
  В статті пропонуються засоби розв’язання прямих та обернених задач механіки деформівного твердого тіла на прикладі балок, що перебувають під дією зосередженої рухомої сили. Задачі розглянуті як для балок теорії Кірхгоффа-Лява, так і для балок теорії С. П. Тимошенко. Урахування дисипації енергії коливань здійснено за допомогою моделі Фойгта.
 • Документ
  Плоская задача фотоупругости как объемная
  (НТУ "ХПИ", 2008) Тесленко, Алексей Алексеевич
  У роботі розглядається метод фотопружності для плосконапруженого циліндричного тіла. Визначено, що незважаючи на плоский стан напруг, обговорювані методи носять томографічний характер і є стійкими. Визначено ступінь складності завдання для пошуку напруг й імітаційного моделювання напруженого тіла.
 • Документ
  Моделирование динамики тонких упругих пластин методами граничных интегральных уравнений
  (НТУ "ХПИ", 2008) Шувалова, Ю. С.
  Розглянуто другу основну задачу динаміки тонких пружних пластин у рамках моделі Кірхгофа. За допомогою динамічного аналога потенціалу простого шару задача зводиться до системи нестаціонарних граничних рівнянь. Для прямокутної пластинки отримано явний вигляд граничних інтег-ральних рівнянь. Одержані чисельні результати.
 • Документ
  Исследование динамических процессов в электроприводе многоклетьевого стана горячей прокатки
  (НТУ "ХПИ", 2008) Остерник, Э. С.
  Побудовано математичну модель динаміки системи, до якої належать чистова група клітей прокатного стана з електроприводом і прокатувана штаба. Одержано також математичну модель самої штаби перед чистовою групою. Виконано натурні експерименти на цій групі клітей, що мала аварійні зупинники через перевищення обмежень по механічним і електричним параметрам. Показано, що ці параметри підпорядковано нормальному закону розподілу. Простої прокатного стана зменшено на 86 %.
 • Документ
  Применение RFM и сплайн-аппроксимации к исследованию задач изгиба многослойных пологих оболочек
  (НТУ "ХПИ", 2008) Осетров, Андрей Александрович
  Розглядається НДС пологих багатошарових оболонок складної форми у плані з різними видами граничних умов. Математична модель задачі уявляє собою систему рівнянь, яка складена відносно прогину, переміщень у площині оболонки та кутів нахилу нормалі до серединної поверхні згідно з уточненою теорією типу Тимошенко для оболонок. Розв’язок поставленої задачі виконується варіаційно-структурним методом з використанням сплайн-апроксимації невизначених компонент структури розв’язку. Отримані чисельні результати ілюструють ефективність запропонованого методу і створеного програмного забезпечення.
 • Документ
  О скорости и дальности полета искры, как частицы переменной массы
  (НТУ "ХПИ", 2008) Ольшанский, Станислав Васильевич
  В функціях Ейрі побудовано розв’язки рівняння польоту іскри, яка згорає, як легкої сферичної частки змінного радіуса та маси. Виведено компактні формули для обчислення кінематичних характеристик польоту частки за квадратично-поліноміального опору газу, який рухається.
 • Документ
  Идентификационный подход в граничных обратных задачах теории оболочек
  (НТУ "ХПИ", 2008) Ободан, Н. И.; Макаренко, Н. Б.
  Розглядається проблема ідентифікації геометричних параметрів реальної системи за допомогою вимірів відгуків досліджуваної системи на зовнішній вплив. Розв’язання такої задачі зв'язано із знаходженням зворотного оператора для крайової задачі теорії оболонок, що при числовій реалізації приводить до нездоланних труднощів, що визначені поганою обумовленістю задачі. В поданій роботі пропонується підхід, заснований на комбінації чисельного розв’язання послідовних прямих задач, методу оптимізації (метод Ньютона) і методів регуляризації.
 • Документ
  Магнитные подшипники как упруго-демпферные опоры роторов с управляемой жесткостью
  (2008) Мартыненко, Геннадий Юрьевич
  У роботі виконано огляд і порівняльний аналіз різних конструктивних варіантів механічних пружно-демпферних опор роторів і магнітних підшипників. Обґрунтована і виділена як головна перевага магнітних підшипників можливість управління механічною жорсткістю за рахунок зміни немеханічних величин. Запропоновано спосіб зниження амплітуд коливань ротора в магнітних підшипниках при проходженні резонансних режимів в процесі його розгону до робочих обертів обертання і вибігу.
 • Документ
  Связанные колебания винтового цилиндрического стержня
  (НТУ "ХПИ", 2008) Лавинский, Владимир Иванович; Григорьев, А. А.
  Розроблена динамічна модель гвинтового стрижня, призначена для дослідження високочастотних нелінійних коливань і автоколивань. Аналізуються повздовжні та поперечні пов’язані коливання, для чого рівнянням надана симетрична матрична форма із відповідним збільшенням кількості коефіцієнтів зв’язку до 12.
 • Документ
  Гидродинамический расчет подшипника скольжения для погружных электродвигателей
  (НТУ "ХПИ", 2008) Курилов, А. Г.; Львов, Геннадий Иванович
  Був проведен розрахунок підп’ятника ковзання, який працює у режимі рідинного тертя. Розрахунок побудован на гідродинамічній теорії змащування. Були отримані функції розподіляння тиску на підп’ятник, та ці данні використанні для визначення напружено деформованого стану.
 • Документ
  Порівняльна оцінка чисельного рішення двомірних задач теплопровідності методом граничних інтегральних рівнянь
  (НТУ "ХПІ", 2008) Грищенко, Володимир Миколайович; Гладков, С. В.
  Розглядається формалізм методу ГІР при рішенні рівнянь в частинних похідних. Проведені порівняльні розрахунки модельних задач плоскої теплопровідності.
 • Документ
  Ползучесть и повреждаемость конструкций при неизотермическом нагружении
  (НТУ "ХПИ", 2008) Галаган, Ю. Н.; Львов, Геннадий Иванович; Науменко, К. В.
  Розглянута математична модель неізотермічної повзучості для випадку анізотропної пошкоджуваності. Для описання анізотропної поведінки пошкоджуваності використовується тензор 2-го рангу. Введено у розгляд вектори неспіввісності між напруженням та деформацією повзучості та швидкістю деформації повзучості для виявлення анізотропної поведінки пошкодження.
 • Документ
  Возможность тензорного представления результатов измерения ЛДИС
  (НТУ "ХПИ", 2008) Никитин, А. М.
  У даній роботі розглянута задача ідентифікації компонентів тензора Рейнольдса та результатів виміру ЛДВШ. Пропонується варіант рішення на підставі порівняння алгоритмів обробки сигналів лазерного допплерівського вимірника швидкості й Рейнольдса.
 • Документ
  Изгиб пологих ортотропных оболочек на упругом основании при геометрическом и линейном деформировании
  (НТУ "ХПИ", 2008) Любицкая, Екатерина Игоревна
  Розглянуто геометрично нелінійний згин тонких ортотропних пологих оболонок при поперечному навантаженні які взаємодіють з пружною основою типу Вінклера. На базі теорії R-функцій та ва-ріаційних методів надано розв’язки задачі для оболонок складної форми в плані; наведено алгоритм знаходження верхнього та нижнього критичного навантаження. Досліджено закономірності впливу форми плану та жорсткості основи на напружено-деформовний стан ортотропних оболонок.
 • Документ
  Дослідження вимушених коливань тривимірних цикло-симетричних конструкцій з випадковим розладом методом Монте-Карло
  (НТУ "ХПІ", 2008) Ларін, Олексій Олександрович
  Проведено аналіз гармонічних коливань цикло-симетричної конструкції з випадково заданим розладом методом Монте-Карло. Наведено аналіз імовірнісних характеристик АЧХ.