Вісник № 15

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Бізнес-процеси матеріально-технічного постачання як об’єкт контролінгу
  (НТУ "ХПІ", 2018) Заяц, Ольга Василівна
  З точки зору розвитку контролінгу організаційно-економічних методів важливу роль відіграє удосконалення функції закупівель в АТП. Необхідно проаналізувати існуючі бізнес-процеси матеріально-технічного постачання, які можуть бути класифіковані на стратегічні і тактичні. У свою чергу тактичні бізнес-процеси матеріально-технічного постачання можуть бути розглянуті в розрізі основних функцій управління. Важливу роль необхідно приділити окремим елементам функції закупівель, серед яких моніторинг цін, алгоритм здійснення закупівель, ведення договірної роботи, підходи до формування технічних вимог і специфікації предметів закупівлі.
 • Документ
  Вимоги до системи управління підприємством, обумовлені концепцією його економічної безпеки в інформаційно-комунікаційному просторі
  (НТУ "ХПІ", 2018) Юр'єва, Ірина Анатоліївна; Лухтура, Микола Іванович
  Запропоновано аналіз системи управління підприємством при впроваджені концепції економічної безпеки в інформаційно-комунікаційного середовищі. Визначено актуальність тематики, мету та підходи в дослідженні проблеми. Надана характеристика вимог до системи приорітетних інтересів підприємства як основа механізму інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства. Досліджені чинники, які впливають на систему управління підприємством, обумовлених концепцією економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо впровадження системних підходів та можливості застосування цих принципів для забезпечення інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства.
 • Документ
  До проблеми підвищення заробітної плати в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2018) Вербицька, Вікторія Іванівна
  У статті узагальнено призначення заробітної плати та встановлено існування суперечності між інтересами власників засобів виробництва та його робітниками стосовно рівня оплати праці. Наголошено, що низька заробітна плата спричиняє існування негативних проявів у соціально-економічному середовищі, та розкрито перелік таких негативних проявів. Встановлено, що міра споживання завжди відстає від міри праці. Окреслено нормативно-законодавчу базу оплати праці та з’ясовані функціональні аспекти заробітної плати в сучасних умовах. Виявлено, що до традиційних функцій заробітної плати слід додати інформаційну та політичну. Відзначено, що підвищення продуктивності праці - завдання не найманого працівника, а роботодавця, що підтверджується порівнянням факторів, впливаючих на продуктивність праці та заробітну плату. Встановлено чинники, які впливають на заробітну плату. Доведено, що зростання кількості і якості праці, а значить, і відповідного зростання заробітної плати і продуктивності праці, можуть відбуватися тільки до певної межі, в той самий час як можливості зростання продуктивності праці за рахунок науково-технічного і технологічного прогресу практично безмежні. Обґрунтовано необхідність підвищення заробітної плати в країні. Запропоновано низку заходів, сприяючих вирішенню проблеми підвищення заробітної плати в Україні.
 • Документ
  Патентно-ліцензійна політика як чинник інноваційної активності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2018) Васильцова, Світлана Олександрівна
  Подальша еволюція світової економіки тісно пов'язана з широким використанням інтелектуального ресурсу, в якому інтелектуальна власність в нинішньому тисячолітті буде основною рушійною силою. Тенденції створення цінностей свідчать, що найбільш динамічними галузями економіки є ті, які пов'язані з інтенсивною діяльністю у сфері знань та інтелектуальної власності. Ці тенденції показові не лише для майбутньої охорони інтелектуальної власності як стратегічного інструменту мікро- і макроекономіки, але також для характеру і видів інвестицій, які у недалекому майбутньому потрібно буде збільшувати для створення підґрунтя національному розвитку і підвищенн я актуальності інтелектуальної власності. У сучасних умовах права інтелектуальної власності та система їх захисту стимулюють глобальний інноваційний розвиток. Міжнародне визнання прав інтелектуальної власності можна розглядати як регулюючий механізм, що сприяє і забезпечує динамічну конкуренцію та торгівлю між країнами.
 • Документ
  Особливості адаптивного управління в умовах допоміжного виробництва
  (НТУ "ХПІ", 2018) Смоловик, Раїса Федорівна; Линник, Олена Іванівна; Бондаренко, Олексій Миколайович
  У статті аналізуються особливості адаптивного управління в умовах допоміжних виробництв, а саме, в умовах інструментального виробництва, яке значно впливає на формування показників якості, конкурентоспроможності не тільки на продукції, що випускається, але й усього підприємства в умовах сучасного ринку. Адаптивне управління аналізується з погляду впливу навколишнього середови ща на результати господарської діяльності під впливом інноваційних факторів.
 • Документ
  Парадигма організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України
  (НТУ "ХПІ", 2018) Погореленко, Наталія Петрівна
  Визначено, що в основі формування концептуальних складових парадигми організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України повинна бути реалізована сформульована самим Національним банком України теза про те, що ключовим збурюючим чинником, який впливає на стабільність банківської системи є банківські ризики, управління якими покладено в основу як макропруденційного регулювання, так і, власне, діяльності регулятора, спрямованої на забезпечення стабільності банківської системи загалом. У якості основних структурних компонент парадигми виділені: фінансова реструктуризація, визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями; управління простроченою заборгованістю; єдиний кредитний реєстр. Також рекомендовано у якості окремої складової додати відповідні інструменти з визначення ефективності регуляторної діяльності держави у вигляді відповідних кореляцій з показниками, які характеризують фінансову стабільність банківської системи, навіть за відсутності відповідних додаткових витрат на впровадження нових регуляцій.
 • Документ
  Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2018) Побережний, Роман Олегович
  Розглянуто основні стратегічні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 роки. Визначено головну мету державного регулювання інноваційної політики, розкрито принципи державної інноваційної політики та шляхи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Систематизовано основні нормативно-правові акти та документи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні за сферою їх регулювання. Розкрито механізм державного регулювання інноваційної діяльності, який включає елементи прямого та непрямого впливу. Визначено основні види фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності.
 • Документ
  Визначення цінової усталеності інноваційних товарів на ринку
  (НТУ "ХПІ", 2018) Локтіонова, Олександра Серафимівна
  Всі розрахунки економічних наслідків зміни цін, так само як і обґрунтування цін на товари, тільки що виведені на ринок, можуть бути реально корисними для підприємства лише тоді, коли в їхній основі лежать скільки-небудь достовірні оцінки можливої реакції покупців на ці ціни. Це вимагає від фахівців по ціноутворенню уміння знаходити кількісні параметри чутливості покупців до цін. Звичайно, ця робота повинна проводиться паралельно з глибоким якісним аналізом інтересів і переваг споживачів. Сполучення якісного аналізу і кількісних оцінок цінової чутливості може помітно підвищити ефективність маркетингових рішень. Ця робота залежить від усвідомленого вибору найбільш адекватного методу досліджень цінової чутливості покупців.
 • Документ
  Моделювання реклами нового споживчого товару довгострокового використання
  (НТУ "ХПІ", 2018) Заруба, Віктор Яковлевич; Парфентенко, Ірина Анатоліївна
  Розглянуто моделі дослідження ефективності реклами, які дозволяють оптимізувати рекламні витрати. Обґрунтовано доцільність використання для розробки цих моделей методу послідовного взаємозв’язку показників комунікаційної та економічної ефективності. Відмічені переваги динамічних моделей мають у порівнянні із статичними. За методом послідовного взаємозв’язку розроблена і досліджена динамічна модель рекламування у засобі масової інформації нового споживчого товару довгострокового використання. За критерієм максимального економічного ефекту визначені оптимальні величини загальної кількості рекламних звернень та витрат на рекламу за час її проведення.
 • Документ
  Використання креативності в інноваційному процесі організації
  (НТУ "ХПІ", 2018) Шматько, Наталія Михайлівна
  Розглянуто та доведено доречність особливості використання поняття креативності та креативних підходів до вирішення певних проблем в інноваційному процесі організації; визначено основні аспекти креативності; встановлено, що концепція креативності невіддільна від інноваційного процесу організації. Узагальнені визначення науковців і визначено креативність як методологію пошуку та застосування нововведень, як якісно нових елементів, які можуть задовольнити потреби організації в цілому; виділено етапи розвитку креативності в інноваційному процесі організації.
 • Документ
  Теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності ринково-орієнтованої стратегічної діяльності промислових підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2018) Прокопенко, Ольга Володимирівна; Корнатовскі, Роберт
  Досліджено особливості оцінки стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств, запропоновано удосконалений теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств, який ґрунтується на побудові економіко-математичної моделі оцінки ефективності стратегічних рішень, яка, на відміну від існуючих, дозволяє оцінити економічну та ринкову доцільність стратегічних рішень за допомогою показників ефективності та коефіцієнтів ризиків.
 • Документ
  Інноваційні технології в управлінні персоналом на сучасному підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2018) Погорєлова, Тетяна Олексіївна
  В статті розглянуті питання щодо системи управління персоналом з точки зору інновацій, особливостей інноваційного процесу та управлінських нововведень, проблем розробки та впровадження інноваційних технологій в управління персоналом сучасного підприємства. На основі аналізу світового досвіду впровадження інноваційних технологій в управління персоналом сучасного підприємства, охарактеризовано особливості дієвих технологій у сфері управління кадрами, а саме: лізингу персоналу, кадрового аудиту та коучингу.
 • Документ
  Модель бестарифної системи оплати праці в аналізі організації заробітної плати на підприємствах
  (НТУ "ХПІ", 2018) Погорєлов, Микола Іванович; Миргород, Ганна Вадимівна
  Реформування економіки вимагає створення і забезпечення дієвих ринкових механізмів заробітної плати. Для підприємств найбільш перспективною є модель безтарифної системи оплати праці. Визначення коефіцієнта кваліфікаційного рівня працівника - найбільш відповідальний момент при введенні безтарифної моделі. Розглянено чотири найбільш великих етапи розробки і впровадження безтарифної оплати праці на підприємстві. Запропоновано застосування цієї форми оплати праці як альтернативи застарілим моделям організації заробітної плати у комерційних структурах.
 • Документ
  Методика оцінки рівня організації праці менеджерів
  (НТУ "ХПІ", 2018) Погорєлов, Сергій Миколайович
  Використання робочого часу менеджерів відображає стан організації не тільки їх праці, а й виробництва, і управління. Тому показники, що характеризують ступінь раціональності використання робочого часу, можна розглядати як результатні, специфічні. Разом з тим для аналізу стану організації праці важливе значення має кількісна оцінка її по кожному елементу. З цією метою використовується система а налітичних показників. Більшість цих показників - загальні і для робітників, і для менеджерів.
 • Документ
  Методологічні засади з проведення аналізу грошових потоків
  (НТУ "ХПІ", 2018) Погорєлов, Ігор Миколайович
  У статті проаналізовано грошовий потік, один із факторів, що дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства. За станом грошових потоків визначено, який вид діяльності є найбільш результативним. Обґрунтовано необхідність якісного управління ними. Систематизовано розкриваються основи і методологія економічного аналізу грошових потоків підприємств. Стаття написана з урахуванням найновіших досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.
 • Документ
  Консолідована фінансова звітність банків україни: нормативно-методологічні особливості складання
  (НТУ "ХПІ", 2018) Побережна, Наталія Миколаївна
  Наведено аналіз нормативно-методологічної бази складання консолідованої фінансової звітності комерційними банками України за МСФЗ. Встановлено, що банківський сектор в Україні потребує належного рівня інформаційно-облікового забезпечення управління їх розвитком. Відображено методичні засади формування звітної інформації та фінансової звітності в залежності від рівня контролю консолідованої групи в капіталі кожного учасника. Акцентовано увагу на проблематиці підвищення якості аудиту фінансової звітності національних банків.
 • Документ
  Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
  (НТУ "ХПІ", 2018) Перерва, Петро Григорович; Нагі, Сабольч; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
  У статті обґрунтовано основні групи факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємств. В якості основних факторів виділені результати інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики. Запропоновано методику експертної оцінки кількісної величини даних факторів. На основі експертних оцінок розроблена багатофакторна модель оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, що враховує дію різних факторів. Розроблено методику дослідження конкурентних переваг підприємств машинобудівного комплексу, а також дослідження рівня конкурентоспроможності підприємств та їх інвестиційної привабливості. Результати дослідження апробовані на ряді машинобудівних підприємств м.Харкова.
 • Документ
  Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
  (НТУ "ХПІ", 2018) Перерва, Петро Григорович; Марчук, Леся Сергіївна
  Інтелектуальний потенціал підприємства на сьогоднішній день займає головну роль, бо його формування та використання є досить важливим і складним завданням управління. Саме це потребує пошуку (створення) нових методів і підходів його оцінки для ефективного забезпечення конкурентної переваги підприємства на ринку. Цілий ряд особливостей має управління інтелектуальним потенціалом машинобудівного підприємства. До них відносяться: компетенції, здібності, технології, інтелектуальні ресурси, ефективні комунікації, інноваційна активність тощо. Ці особливості значною мірою впливають на розвиток інтелект уального потенціалу. У статті досліджено існуючі поняття терміну "потенціал підприємства", виокремлено інтелектуальний потенціал як економічну категорію та наведено власне розуміння цього терміну. Проаналізовано структуру інтелектуального потенціалу та виявлено його місце в економічному потенціалі підприємства. Обґрунтовані складові інтелектуального потенціалу, проведено аналіз їх розвитку в сучасних соціально-економічних умовах.
 • Документ
  Ефективність як економічна категорія
  (НТУ "ХПІ", 2018) Перерва, Петро Григорович; Кравчук, Аліна Василівна
  У статті розглянуто сутність економічної категорії "ефективність", яка є визначальним показником розвитку та конкурентоспроможності суб'єкта господарювання та служить орієнтиром для прийняття управлінських рішень. Відсутність однозначного трактування категорії "ефективність" робить дану проблему актуальною та свідчить про важливість даної категорії. У статті проведено дослідження та аналіз визначення ефективності як економічної категорії, економічне ідентифікування термінів "ефективність", "результативність", "економічність" та "продуктивність". Узагальнено трактування науковців, шляхом надання авторських визначень економічних категорій. Наведений взаємозв’язок економічних категорій "ефективність", "результативність", "економічність" та "продуктивність".
 • Документ
  Види і функції міжнародних економічних відносин та міжнародного підприємництва
  (НТУ "ХПІ", 2018) Пантелєєв, Михайло Сергійович
  Проведено аналіз сучасних видів і методів здійснення міжнародної економічної діяльності, що дозволить уточнити та поглибити сутність міжнародного підприємництва і скласти класифікацію функцій його здійснення. Розглянуто останні дослідження провідних науковців щодо визначення поняття міжнародного підприємництва, запропоновано визначення міжнародного підприємництва, як сукупність певних угод, за допомогою яких переміщують товари, послуги та ресурси через державні кордони на міжнародному рівні. Встановлено, що кожне міжнародне підприємство, яке приймає участь у міжнародній підприємницький діяльності, відноситься до певної правової форми і діє відповідно до норм цивільного і торгового права своєї держави.