Вісник № 60

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Моделирование движения предмета труда по технологическому маршруту в двухкоординатном описании
  (НТУ "ХПИ", 2015) Заруба, Виктор Яковлевич; Пигнастый, Олег Михайлович; Ходусов, Валерий Дмитриевич
  Рассмотрено движение предметов труда по поточной технологической линии в двухмерном пространстве состояний. Определена метрика пространства. Введено понятие технологического события в пространстве состояния. В пространстве состояний интервал между технологическими событиями определяет необходимое количество ресурсов для перехода предмета труда из одного состояния в другое состояние. Для построения траектории объекта труда в пространстве состояний был использован вариационный принцип. Вариационный принцип позволил записать уравнение Эйлера. Для движения одного предмета труда в двухмерном пространстве состояний записана система уравнений Эйлера. Приведена система уравнений Эйлера для траектории одного предмета труда в многомерном пространстве состояния. Решена система уравнений Эйлера для случая движения предмета труда в двухкоординатном пространстве состояний. Решение системы уравнений позволило получить состояния предмета труда в заданный момент времени. Записано решение для равномерного переноса технологических ресурсов на предмет труда при переходе от одной технологической операции к другой. При построении модели для партии предметов труда были введены ограничения. Эти ограничения определяют порядок обработки предметов труда. Уравнение траектории предмета труда записано с использованием функции Лагранжа. Функция Лагранжа учитывает ограничений, которые наложены на производственную систему. Сделаны выводы о целесообразности использования рассмотренных моделей при расчете производственного цикла обработки партии деталей на поточной линии и прогнозировании использовании требуемых технологических ресурсов.
 • Документ
  Особливості стратегічного управління на промислових підприємствах з надання ремонтних послуг
  (НТУ "ХПІ", 2015) Захарченко, Віталій Іванович
  Обґрунтовано актуальність дослідження ринку ремонтних послуг та особливостей стратегічного управління підприємствами, що функціонують на ньому. Проаналізовано ринок ремонтних послуг. Визначено сучасний стан та тенденції розвитку промислових підприємств, що функціонують на ньому, та їх споживачів. Виявлено особливості стратегічного вибору промислових підприємств з надання ремонтних послуг. Зроблено висновки на основі отриманих результатів.
 • Документ
  Оцінка економічних збитків при виході з ладу електричного обладнання
  (НТУ "ХПІ", 2015) Яковлєв, Анатолій Іванович; Корнус, Валерія Вадимівна
  Проведено аналіз методичних положень визначення ефективності підвищення надійності електротехнічних виробів, які працюють в системі управління промисловими агрегатами промислових підприємств. Запропоновані засоби визначення величини відповідних збитків, наведені необхідні формули для проведення чисельних розрахунків величини збитків. Розроблено їх склад і структури. В тому числі для поточних і одночасних витрат. Такі розрахунки аргументуються на основі правила тотожності по варіантам.
 • Документ
  Концептуальні положення струтурно-блочної моделі визначення збитків від порушення виключних прав
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ткачов, Максим Михайлович
  Розроблено принципові положення структурно-блочної моделі визначення збитків правовласників від контрафактної діяльності. По основним блокам збиткам (прямі збитки, супутні збитки, упущена вигода, немайнові збитки) сформовано низку структурних елементів, які в цілому відтворюють всі можливі види майнових та немайнових збитків правовласників від порушення їх виключних прав.
 • Документ
  Оцінка ефективності економічного механізму управління підприємством
  (НТУ "ХПІ", 2015) Тімченко, Олена Олексанрівна; Черепанова, Вікторія Олександрівна
  В статті розглядається сутність поняття «ефективність». Окреслено основні проблеми оцінки ефективності діяльності підприємства. Проаналізовано існуючі підходи та методи оцінки ефективності діяльності підприємства, їх особливості, переваги та недоліки, основні показники, які використовуються. Підкреслюється значимість урахування якісних показників для оцінки ефективності. Запропоновано комплексну систему оцінювання ефективності економічного механізму управління, яка базується на збалансованій системі показників (BSC).
 • Документ
  Застосування Базель III як запорука підвищення фінансової стійкості банківських установ
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна; Іванова, Юлія Олексіївна
  Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіталу та ліквідності та їх відмінність від попередньої редакції. Визначено основні напрями зростання капіталізації банків України з метою підвищення їх фінансової стійкості. Зроблено висновки щодо необхідності впровадження Базель ІІІ, дотримання вимог якого щодо обсягу і структури банківського капіталу та ліквідності, стане запорукою підвищення стійкості вітчизняних комерційних банків.
 • Документ
  Проблеми формування товарної політики в умовах експортної блокади
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сударкіна, Світлана Петрівна; Кольвах, Вікторія Володимирівна
  У статті розглядаються питання формування товарної політики промислових підприємств України. Досліджуються проблеми, стан та динаміка українського машинобудування. Розглядаються стратегії товарної політики залежно від типу ринку за рівнем конкуренції. Проводиться стислий огляд стану машинобудівної галузі та перспективи розвитку. Проводиться аналіз вирішення аналогічних проблем в інших країнах. Надаються шляхи та програми розвитку машинобудівної галузі України.
 • Документ
  Особливисті вексельного обігу та їх відображення в обліку
  (НТУ "ХПІ", 2015) Потапова, Наталя Олександрівна
  В статті доведено, що підвищення ефективності організації розрахункових операцій в господарській діяльності суб’єктів підприємництва можна досягти за допомогою застосування такого сучасного фінансового інструмента, як вексель. Досліджено теоретичні аспекти вексельних операцій. Визначено основні тенденції розвитку вексельного обігу в Україні. Проаналізовано переваги й недоліки вексельних розрахунків для їх учасників. Розглянуто підходи науковців до методики відображення вексельних операцій в обліку векселедавця та векселедержателя.
 • Документ
  Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД
  (НТУ "ХПІ", 2015) Посохов, Ігор Михайлович
  Виконано дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД. Запропоновано заходи зі зниження загроз політичної i економічної нестабільності країни, розроблено рекомендації з підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту та напрями стратегії розвитку галузі вагонобудування на світовому ринку та ринку країн СНД.
 • Документ
  Питання управління банківським персоналом у сучасних умовах
  (НТУ "ХПІ", 2015) Погорєлова, Тетяна Олексіївна
  У статті розкриті особливості управління персоналом в банках у сучасних умовах. Висвітлено шлях до успіху в банку завдяки ефе ктивному використанню методів управління персоналом. Акцент зроблено на впровадження системи оцінювання банківського персоналу для розроблення та здійснення управлінських рішень з метою досягнення поставлених цілей. Наведено пропозиції щодо удосконалення мотивування та стимулювання банківського персоналу.
 • Документ
  Методика экономического обоснования мероприятий по НОТ
  (НТУ "ХПИ", 2015) Погорелов, Николай Иванович; Погорелов, Сергей Николаевич
  Эффективность деятельности предприятий и организаций во многом зависит от уровня организации труда. Научной надо считать такую организацию труда (НОТ), которая основывается на достижениях науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство, позволяет наилучшим образом соединить технику и людей в едином производственном процессе, обеспечивает наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда, способствует сохранению здоровья человека, постепенному превращению труда в первую жизненную потребность.
 • Документ
  Збалансована система показників в інноваційно-інвестиційній політиці промислового підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Перерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Ткачова, Надія Петрівна
  В статті розроблено науково-методичні пропозиції щодо використання збалансованої системи показників при формуванні інноваційно-інвестиційної політики промислового підприємства. Проведено детальний аналіз потенційних можливостей збалансованої системи показників для вітчизняних підприємств, надано пропозиції по складу традиційний складових цієї системи у відповідності з поставленими завданнями.
 • Документ
  Попередження кризових явищ на підприємстві засобами санації та реструктуризації
  (НТУ "ХПІ", 2015) Перерва, Петро Григорович; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Товажнянський, Вячеслав Леонідович
  У статті розглянуто методичні підходи до визначення кризових явищ на машинобудівних підприємствах в рамках системи антикризового управління. Розроблено пропозиції щодо запобігання кризових явищ з використанням засобів санації та реструктуризації. Сформовано пропозиції по практичному використанню розроблених заходів на промислових підприємствах.
 • Документ
  Оцінка потенціалу інноваційного розвитку підприємства: практичний аспект
  (НТУ "ХПІ", 2015) Пантелєєв, Михайло Сергійович; Побережна, Наталія Миколаївна; Ярошенко, Антон Олександрович
  Проведено оцінку потенціалу інноваційного розвитку (ПІР) 18 машинобудівних підприємств Харківського регіону. Запропоновано етапи оцінки ПІР та визначено систему часткових показників для її проведення. Інтегральну оцінку кожної складової ПІР, а саме – інноваційного, ринкового і виробничо-збутового потенціалів запропоновано проводити з використанням методу адитивної згортки, а комплексну оцінку ПІР – з використанням мультиплікативної згортки. Встановлено, що поточний стан ПІР підприємств істотно відрізняється. Обґрунтовано доцільність використання отриманих результатів оцінки ПІР як підґрунтя моніторингу ПІР та розробки ефективних інноваційних стратегій.
 • Документ
  Боротьба з контрафактом як метод комерціалізації результатів інноваційної діяльності промислових підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2015) Орлов, Петро Аркадійович; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
  В статті акцентована увага на питаннях порушення виключних прав при проведенні інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Розглянуто питання комерціалізації та трансферу технологічних інновацій. Обґрунтовано основні напрямки комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, серед яких особлива увага приділена ліцензуванню інтелектуальних технологій та власному використанню результатів інноваційної діяльності.
 • Документ
  Трансформаційні зміни в системі управлінського обліку
  (НТУ "ХПІ", 2015) Мошковська, Олена Анатоліївна
  Невизначені умови господарювання, складна політична ситуація в державі зумовлюють необхідність для вітчизняних промислових підприємств докорінно переглядати визначену раніше стратегію функціонування та перебудовувати напрями власного позиціонування в конкретному сегменті ринкової архітектури, що можливо здійснити за допомогою вчасно отриманої інформації, яку може надати надійно і якісно побудована система управлінського обліку.
 • Документ
  Обґрунтування потреб в оцінці фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
  (НТУ "ХПІ", 2015) Мелень, Олена Валентинівна; Торяник, Юрій Олександрович
  В статті досліджено та проаналізовано поняття «фінансового стану»; розглянуто наукові погляди вітчизняних вчених щодо визначення сутності фінансового стану; досліджено необхідність аналізу фінансового стану підприємств в сучасних умовах; розкрито поняття комплексної оцінки фінансового стану підприємства; визначено основні завдання, методи та прийоми оцінки фінансового стану підприємства; розкриті особливості зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу, основні відмінності між ними.
 • Документ
  Зовнішньоторговельні відносини України
  (НТУ "ХПІ", 2015) Максименко, Яна Анатоліївна
  Стаття присвячена проблемі участі України в міжнародній торгівлі. Проаналізовано зовнішньоторговельні відносини України з різними країнами світу. Розкрито динаміку торгівельного обороту, торгівельного сальдо, структуру експорту та імпорту, їх географічну спрямованість. Виявлено основні проблеми в області участі України в даному процесі. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності зовнішньоторговельних відносин України.
 • Документ
  Проблеми оцінки комунікаційної діяльності в роздрібній торгівлі
  (НТУ "ХПІ", 2015) Майстро, Руслана Григорівна; Васильєва, Катерина Володимирівна
  У статті розглядаються теоретичні підходи до оцінки комунікаційної діяльності торгівельного підприємства, досліджуються існуючі методи аналізу, їх переваги та недоліки в роботі роздрібної торгівлі та доводиться роль та значимість цього процесу для розвитку українських підприємств в сучасних умовах ведення бізнесу. Сьогодення підприємств вимагає широкого використання різноманітних комунікаційних інструментів, тому уміння формувати комунікаційну політику компанії, а особливо оцінювати та аналізувати ефективність комунікаційної діяльності, є вкрай важливими.
 • Документ
  Управління інноваційним потенціалом підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2015) Кучинський, Володимир Анатолійович; Гайдукова, Анна Дмитрівна
  Запропоновано методичний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства, який може бути використаний на підприємствах з урахуванням специфіки діяльності і метою їх успішного функціонування. Зроблено висновки про необхідність розробленного підходу до управління інноваційним потенціалом на підприємствах, який дозволить приймати обґрунтовані рішення в сфері управління на стратегічному рівні, знизити ризик інноваційної діяльності в результаті впровадження комплексної оцінки інноваційного потенціалу, підвищити ефективність використання наявних ресурсів підприємства.