Вісник № 37

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Стратегии концептуализации действительности и проблема объективности научного знания
  (НТУ "ХПИ", 2014) Смоляга, Марина Витальевна; Старикова, Г. Г.
  В статье рассматривается проблема объективности научного знания. Высказывается предположение о том, что решение этой проблемы определенным образом зависит от от способов концептуализации действительности, которых придерживается ученый. Анализируются взгляды на эту проблему выдающихся представителей постпозитивизма. Показано, что при всей логичности и видимой объективности классического, традиционно-рационалистского реалистического подхода у него обнаруживаются непреодолимые противоречия о существенные ограничения, искажающие саму идею объективности.
 • Документ
  Техногенная цивилизация: философские подходы к проблеме техники
  (НТУ "ХПИ", 2014) Владленова, Илиана Викторовна
  В статье рассматриваются различные подходы к проблеме техники: техноутопизм, техноцентризм, технокритицизм. В русле технологического детерминизма можно выделить две идеи: развитие технологии представляет собой предполагаемый процесс, или технология представляет собой "последствия", которые присущи обществу. В контексте техноутопизма развилось представление, называемое техноцентиризм. Противоположной идеей оптимистическим прогнозам, которые предлагаются в рамках техноцентризма, выступает концепция технокритицизма.
 • Документ
  Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2014) Стригуль, Лариса Станіславівна; Остапенко, В. П.
  У статті з’ясовуються проблеми системного підходу до класифікації обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємств. Показано – класифікація фінансових результатів ускладнюється тим, що різні науковці по-різному визначають сутність одного й того самого виду прибутку чи збитку, не називають ознак класифікації прибутку (збитку), а тільки перераховують його різноманітні види. Зроблено висновки щодо особливостей організації облікових процесів доходів і фінансових результатів діяльності підприємств.
 • Документ
  Розвиток підприємства в рамках антикризового менеджменту
  (НТУ "ХПІ", 2014) Єршова, Наталя Юріївна; Гусєва, А. І.
  В статті досліджено сутність та принципи антикризового управління, Визначено, залежність змін у траєкторії стратегічного розвитку підприємств з можливістю кризового стану. Запропоновано модель зміни стратегічної спрямованості розвитку підприємства, яка дозволить підвищить ефективність антикризового управління. Показано, що грамотно розроблені, науково обґрунтовані заходи протидії розвитку кризової ситуації на підприємствах, адаптовані до умов ринку, дозволять ефективно функціонувати підприємствам.
 • Документ
  Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Пухова, А. А.
  Проаналізовано та обґрунтовано загальні засади методів оцінки ефективності управління діяльністю підприємства для забезпечення всебічного та об’єктивного оцінювання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методології наукових досліджень. Показано, що проблема визначення ефективності підприємства та пошуку шляхів її підвищення є дуже складною, оскільки будь-яке підприємство є складною системою, яку важко спростити, не втративши при цьому її суттєвих характеристик. Запропоновано ряд дій щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємства з урахуванням його специфіки.
 • Документ
  Розробка заходів по підвищенню ефективності використання об’єктів промислової власності
  (НТУ "ХПІ", 2014) Пономаренко, В. В.; Перевалова, Людмила Вікторівна
  У даній роботі розглядаються переваги використання об’єктів промислової власності на підприємстві, а також можливі шляхи вирішення проблеми їх низького використання. Показано, що залучення промислової власності в господарський обіг, а також дотримання принципів організації оцінки та обліку нематеріальних активів надає значний вплив на підвищення стійкості підприємства на ринку, а також сприяє підвищенню ефективності його функціонування.
 • Документ
  Основні системи та методи визначення ефективності діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2014) Погорєлов, Ігор Миколайович; Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна; Демченко, М. Є.
  У статті розглянуто основні системи та методи визначення ефективності діяльності підприємств, користуючись якими можливо підвищити ефективність їх функціонування. Розглянутий склад систем оцінювання та можливість їх застосування в сучасних умовах господарювання. Показано, що процес дослідження різних методів є одним з найбільш актуальних питань на сьогоднішній момент, зважаючи на те, що серед існуючих вартісних моделей немає такої, яка в повній мірі дозволила б враховувати всю сукупність факторів зовнішнього і внутрішнього середовища компанії.
 • Документ
  Основні складові BSC, її переваги та недоліки
  (НТУ "ХПІ", 2014) Погорєлов, Ігор Миколайович; Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна; Бондаренко, Я. В.
  У статті розглянуті основні складові системи збалансованих показників, теоретико-методичні засади їх застосування, на основі аналізу праць науковців та власних досліджень були визначені переваги та недоліки збалансованої системи показників. Зроблено висновок про те, що збалансована система показників надає компанії новий інструмент управління, який дає змогу ефективного функціонування та розвитку не тільки на даний момент, а і в довгостроковій перспективі.
 • Документ
  Роль архитектуры в подготовке будущих инженеров (из педагогического опыта ХТИ конца XIX – начала XX вв.)
  (НТУ "ХПИ", 2014) Петутина, Елена Александровна
  Статья посвящена истории преподавания архитектуры как одной из важнейших учебных дисциплин в подготовке инженеров ХТИ, а также воспитательному потенциалу освоения студентами предметной среды учебного заведения. Указано на целесообразность включения в содержание воспитательной работы с первокурсниками не только ознакомления с историей и традициями университета, но и с эстетической организацией его предметной среды, которая формирует чувства патриотизма, гордости за свой ВУЗ, уважение к уникальным архитектурным творениям, стремление сохранить их для будущих поколений.
 • Документ
  Проблеми захисту авторського права в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2014) Орлова, А. В.; Перевалова, Людмила Вікторівна
  У даній роботі розглянуто проблеми, пов’язані з захистом авторського права в Україні. Виділені основні проблемні аспекти даного питання та проаналізовані основні причини їх виникнення. Запропоновано певний комплекс дій, спрямованих на вирішення проблеми захисту авторського права в Україні. Показано, що підвищення рівня судової та виконавчої влади, правової культури та свідомості громадян буде сприяти зменшенню правопорушень у сфері використання об’єктів авторського права.
 • Документ
  Влияние соотношения собственных и заемных средств в сруктуре капитала на прибыль предприятия (на примере ОАО "Турбоатом")
  (НТУ "ХПИ", 2014) Мищенко, Владимир Акимович; Мозенков, Олег Владимирович; Чурсина, Т. Г.
  В статье рассмотрено влияние соотношения собственных и заемных средств в общей структуре капитала предприятия на его прибыль. Представлена динамика изменения показателей за 10 лет деятельности предприятия ОАО "Турбоатом". Проведенный анализ показал, что максимальной прибыли предприятие достигает, когда доля заёмного капитала составляет одну треть в общей структуре, тогда как уменьшение или увеличение этой доли ведет к более низким доходам. Предложено использовать результаты проведенного исследования для оптимизации структуры капитала предприятий.
 • Документ
  Сучасне фотомистецтво України: соціальний досвід та нові художні рішення
  (НТУ "ХПІ", 2014) Міщенко, Марина Миколаївна
  Стаття присвячена дослідженню розвитку фотомистецтва в Україні на сучасному етапі, огляду основних фотопроектів в ряду визначних арт-практик в нашій державі, виявленню основних напрямків роботи українських фотомитців. Актуальність дослідження зумовлена потребою осмислення фотомистецтва в історії культури України, а також визначення місця української фотографії в світовому фотопроцесі. Показано, що сьогодні фотографія є повноправною учасницею мистецького процесу, існуючи як окремо, так і будучи частиною перфомансів, інсталляцій, хеппенінгів, арт-об’єктів та ін.
 • Документ
  Наймитування як явище соціально-економічного життя й духовної культури українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть
  (НТУ "ХПІ", 2014) Маліков, Василь Володимирович
  У статті розкривається роль наймитування у економічній діяльності і соціокультурному бутті українських селян другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Проаналізовано основні світоглядні та звичаєво-правові уявлення, пов’язані з відносинами наймання, соціальним і правовим становищем наймита. Встановлено, що звичаєво-правовий інститут наймитування був важливою системою в господарко-побутовому комплексі українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Формування та функціонування інституту наймитування в українській етнокультурі відбувалося на основі звичаєво-правових і господарських традицій, світоглядних настанов, усталених статевовікових та соціальних ролей українського селянства під впливом нових соціально-економічних явищ.
 • Документ
  Основні способи підвищення конкурентоздатності товару на прикладі розвитку стратегії торговельної марки
  (НТУ "ХПІ", 2014) Гармаш, І. Є.; Перевалова, Людмила Вікторівна
  У статті розглянуто основні поняття, що пов’язані зі стратегією розвитку торговельної марки підприємства, наведена класифікація стратегій торговельних марок, яка залежить від різних чинників, надані приклади їх використання задля підвищення конкурентоздатності товару. Розглянуті різні методики оцінки сприйняття торговельної марки споживачами. Показано, що торговельна марка тільки тоді реалізує свій потенціал, коли цільова аудиторія непохитно впевнена в її якості та неповторності.
 • Документ
  Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кузьменко, Олександр Васильович; Решетняк, Наталя Борисівна
  У статті здійснюється аналіз дидактичної теорії семінарського заняття. Обґрунтовується доцільність подальшого дослідження педагогічної ефективності цієї форми навчання. Автори вважають, що на семінарах із громадянської освіти активність студентів, їх пізнавальні знахідки не менш важливі, ніж суворі в дидактичному відношенні показники їх навчально-пізнавальної діяльності. Через це викладачеві доцільно оперувати не стільки фіксованою оцінкою, скільки парціальним оцінюванням.
 • Документ
  Культура contra цивилизация: вечный конфликт?
  (НТУ "ХПИ", 2014) Голозубов, Александр Вячеславович
  В статье рассматриваются некоторые аспекты оппозиции культура-цивилизация. В частности, культура понимается как пространство нравственной аксиологии, преемственности традиций, сакральной вербальности, открытой медийности, подчиненных антропологическим основаниям. Цивилизация ориентирована на закрытость, монологичность, тотальность, готовность к радикальной смене парадигм. Выявлено, что культурное пространство формирует условия актуализации исторической памяти, живой памяти с прошлым; цивилизация же, вооружаясь научно-техническим прогрессом, идет по пути глобализации и унификации культур. Возможный выход состоит в осознании самой проблемы техники и цивилизации как духовной коллизии человеческого существа и выявлении в самом себе именно тех вышеназванных критериев, которые являются сущностными для самой культуры, выстраивают поведение самого человека и устройство его общественной жизни.
 • Документ
  72 переводчика: древняя легенда в компьютерную эпоху
  (НТУ "ХПИ", 2014) Евсеев, Сергей Леонидович
  Статья посвящена вопросу творческого потенциала глобальной сети. Показано, что при производстве информации с помощью программных средств, в гипертекстуальной среде Интернета могут возникать ложные смыслы, как в случае с "72 переводчиками" Острожской Библии. Отсутствие эффективного контроля качества приводит к увеличению вероятности возникновения фиктивного знания, а благодаря простоте обмена и заимствования (команды "копировать" и "вставить") – к порождению новых смыслов и бессмыслиц.
 • Документ
  Інвестиції – основне джерело економічного розвитку молочної галузі в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2014) Дубовик, К. С.
  У статті проаналізовано стан, проблеми і тенденції розвитку молочної промисловості України: ситуацію в секторі молочного тваринництва, джерела забезпечення сировиною, виробництво молока та молокопродуктів, динаміка обсягів експорту та імпорту, висвітлено переваги розвитку молочної галузі для всієї харчової промисловості України. Розглянуто стан інвестування молочної промисловості на фоні інвестиційних процесів в державі та досліджено їх вплив на економічний розвиток молочної галузі.
 • Документ
  Управління міжнародними проектами у ВНЗ України
  (НТУ "ХПІ", 2014) Брінь, Павло Володимирович; Мушинська, Г. В.
  У статті розглядається міжнародна проектна діяльність у вищих навчальних закладах України. Досліджуються її становлення та розвиток впродовж часу, розглядаються особливості та виділяються загальні тенденції. Показано, що стихійне впровадження такого роду інновацій лише погіршує стан системи вищої освіти в цілому через актуалізацію різних ризиків. Пропонуються шляхи вирішення проблем в управлінні міжнародними проектами у вищих навчальних закладах України.
 • Документ
  Аналіз чисельності та структури кадрів на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2014) Богомазова, Л. В.
  У статті розглянуто картину стану й тенденції розвитку трудових ресурсів підприємства, яку дає аналіз зміни середньооблікової чисельності працівників проведений по категоріях персоналу, що дозволяє оцінити також склад і структуру трудових ресурсів. Досліджено дінамику чисельності персоналу, розраховані основні показники руху кадрів. Розкрита повнота використання трудових ресурсів, яку можна оцінити по кількості відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також по ступені використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділі й у цілому по підприємству.