Вісник № 47

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Аналіз соціально відповідальної поведінки та трудових відносин на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2016) Юр'єва, Ірина Анатоліївна; Голєніщєва, Тетяна Юріївна; Бєгунов, Андрій Ігоревич
  Запропоновано аналіз впровадження підходів соціально відповідальної групової поведінки суб’єктів на підприємстві як напрямок забезпечення елементів психології управління. Визначено актуальність тематики, мета та методи дослідження. Надана характеристика соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві із аналізом стану показників ефективності групової поведінки. Досліджені чинники, які впливають на систему соціально відповідальної групової поведінки на підприємстві. Зроблено висновки щодо впровадження системи соціальної відповідальності та можливості застосування цих принципів у груповій поведінки працівників підприємства.
 • Документ
  Необхідність стратегічного планування виробництва
  (НТУ "ХПІ", 2016) Сударкіна, Світлана Петрівна; Стороженко, Карина Ігорівна; Булавіна, Тетяна Олексіївна
  У статті розглянуто основні аспекти необхідності стратегічного планування, яке є дуже важливим як взагалі, так і дуже гостро сьогодні для кожного підприємства, яке функціонує на ринку та прагне притриматись на ньому ще досить великий проміжок часу. Також було визначено ризики, які виникають при використанні стратегічного планування на підприємстві та розроблено їх класифікацію в залежності від середовища, в якому вони виникають.
 • Документ
  Сучасний стан економічного розвитку мікроГЕС у світі
  (НТУ "ХПІ", 2016) Пантєлєєва, Ірина Вікторівна; Шматько, Наталія Михайлівна
  У статті розглянуто вплив розвитку енергетики на стан економіки держави та рівень життя населення, забезпечення сталого подальшого розвитку, та ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу України, що є основою успішної реалізації економічної політики держави; проаналізований стан малих гідроресурсів деяких країн світу, встановлена економічна ефективність будівництва мікроГЕС, яке може бути вигідним для електропостачання ізольованих споживачів у малообжитих районах, а також у районах з невеликими запасами місцевих гідроенергоресурсів; наведена класифікація гідроелектростанцій по потужності; відзначена важлива роль таких електростанцій для віддалених районів, а також для електропостачання автономних споживачів.
 • Документ
  Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2016) Ковальов, Євген Володимирович; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Колотюк, Олена Іванівна; Перерва, Петро Григорович
  У статті розглянуто питання створення механізму формування та оцінки конкурентних переваг промислового підприємства. Завданням статті є розробка пропозицій щодо моделювання конкурентної переваги, прогнозування зміни сили конкурентної переваги за етапам и його життєвого циклу.
 • Документ
  Дослідження інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу
  (НТУ "ХПІ", 2016) Погорєлова, Тетяна Олексіївна; Свічкарь, Анастасія Анатоліївна
  У статті розглянуто принципи та напрями інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу підприємства. Досліджено теоретичні аспекти поняття "кадровий потенціал", наведено рекомендації з удосконалення основних напрямків формування та розвитку кадрового потенціалу. Для оптимізації кадрового потенціалу, актуалізується потреба у його "реальній" оцінці та поступовому вирішенні завдань його формування та підвищення ефективності використання на новітніх засадах. Обґрунтовано доцільність впровадження у практику таких інноваційних методів до формування кадрового потенціалу, як дауншифтинг, що дозволяє досягти покращення кадрового потенціалу, а саме підвищення якості управлінських процесів та вдосконалення системи управління персоналом.
 • Документ
  Конкурентоспроможність товарів промислового підприємства: поняття, показники, напрямки підвищення
  (НТУ "ХПІ", 2016) Горбунов, Микола Петрович; Погорєлов, Сергій Миколайович; Римшеліс, Н. С.
  У статті на підставі дослідження існуючих напрямків та показників конкурентоспроможності промислової продукції запропоновано бачення напрямків її підвищення на сучасному етапі економіки України. Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах подальшого розвитку економіки є досить актуальною і пов'язана, насамперед, з розробкою системи управління конкурентоспроможністю потенціалу.
 • Документ
  "Экономика доминирования" Ф. Перру и проблемы социально-экономического развития Украины
  (НТУ "ХПИ", 2016) Двинских, Владимир Николаевич
  В статье анализируются причины социально-экономической деградации Украины, вызовы и риски, которые стоят перед украинским обществом. Показана логика социально-экономического процесса за последние 25 лет, где в результате радикальной либерализации сформировался криминально-олигархический-бюрократический капитализм, ставший тормозом экономического и общественного процесса. В результате деиндустриализации экономики показана возможность все большего превращения Украины в сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы. Показана логика формирования в Украине сырьевых бизнес-циклов и объективного, независимого от воли правительства, попадания в сырьевую ловушку и экономики, и государства, беспомощного в предотвращении и выхода из периодически повторяющихся национальных сырьевых бизнес-циклов, зависимых от складывающейся политической и экономической конъюктуры на Западе. Показано, что единственный выход Украины из сырьевой ловушки – это модернизация экономики на основе структурной перестройки, опережающего инновационного развития и тех ее производств, которые дают высокую добавленную стоимость, конкурентную на мировом рынке продукцию при активном вмешательстве государства – разработке и реализации "дорожной карты" экономической стратегии. Методологическая, мировоззренческая основа такого подхода – "дирижизм" - концепция, предложенная французским экономистом Ф. Перру на основе, разработанной им теории "экономика доминирования". Обоснованность такого подхода была доказана успешной практикой ведущих стран. Раскрыты основные положения этой теории в контексте социально-экономических реформ в Украине.
 • Документ
  Особливості сучасної циклічності
  (НТУ "ХПІ", 2016) Кравченко, Ольга Михайлівна
  Досліджено особливості сучасної циклічності економічного розвитку. Встановлено, що циклічний розвиток є характерною рисою будь-якої економіки. З’ясовано, що у класичному циклі вихідною і ключовою фазою виступає економічна криза, яка є формою тимчасового вирішення проблем і протиріч ринкової економіки. Здійснено аналіз причин циклічності економічного розвитку. Доведено, що модифікація сучасної циклічності відбувається завдяки змінам у конфігурації циклу, що перешкоджає виконанню ринком відтворювальної та санаційної функцій.
 • Документ
  Розвиток організаційно-економічних підходів до технічного переоснащення підприємств машинобудування
  (НТУ "ХПІ", 2016) Бельтюков, Євгеній Афанасійович; Косенко, Олександра Петрівна; Петрович, Йосиф Михайлович
  Розглянуто ефективні підходи до створення інтеграційних організаційно-економічних структур у сфері удосконалення технічного переоснащення виробництва вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтовано, що ефективним підходом до підвищення темпів і якості технічного переоснащення виробництва може бути запропоновано здійснення технічного переоснащення виробництва на засадах інтеграції ресурсного потенціалу різних за своїми виробничими, інвестиційними та інноваційними потужностями підприємств, в тому числі у рамках Асоціації України з країнами Євросоюзу.
 • Документ
  Marketing characteristics of the innovation and investment activity of the enterprise
  (НТУ "ХПІ", 2016) Pererva, P. G.
  Studied marketing characteristics of the innovation and investment activity of industrial enterprise. It is proved that wines characteristics of the demand for innovation is the speed at which innovation spreads among the companies. This parameter characterizes increase of the new product, increasing demand, winning it all new and new areas of consumption it is Proposed to divide innovations into two groups: with extensive and intensive nature of distribution in the market. The intensity and extensiveness of distribution are to avoid the most progressive scientific and technical ideas after its practical materialization in a specific product. In the initial stages of the innovation life cycle to a greater extent inherent in the intensive propagation and then to an increasingly greater extent manifested extensive that by the end of the life cycle of innovation already is usually determining. The main factors that determine the size of market demand for new products. Special attention is paid to the size of the firm, the payback period of innovation, the existence of the patent system, the characteristics of the market segment.
 • Документ
  Методика проведення технологічного аудиту інноваційної діяльності
  (НТУ "ХПІ", 2016) Погорєлов, Ігор Миколайович; Погорєлов, Микола Іванович
  Успіх трансферу/комерціалізації інновацій у вирішальному ступені визначається початковим відбором найперспективніших продуктів або новацій, на яких потім концентруються людські і фінансові ресурси. Останніми роками оцінка, що лежить в основі такого відбору, стає все більш професійною процедурою, заснованою на комплексній думці про перспективи інноваційного проекту (або базового напряму інноваційної компанії). В основі підходу до оцінки комерціалізуємості інновацій покладено розуміння ключових законів відкритої ринкової економіки, де бізнес може успішно існувати тільки при забезпеченні належної конкурентоспроможності.
 • Документ
  Формування системи управління людськими ресурсами міжнародної компанії
  (НТУ "ХПІ", 2016) Матросов, Олександр Дмитрович; Доуртмес, Пилип Олександрович
  Досліджено стан формування систем управління людськими ресурсами в міжнародному науково-технічному співробітництві. Запропоновані сучасні підходи до формування системи управління людськими ресурсами в Україні. Запропонована система управління людськими ресурсами включає наступні підсистеми: аналіз, планування і прогнозування персоналу; підбір, відбір, розстановка, оцінка і розвиток персоналу; мотивація і оплата праці; раціональне використання персоналу.
 • Документ
  Сучасні методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2016) Кузьменко, Леонід Володимирович
  Відмічена актуальність теми дослідження. Підкреслено, що існує ряд методів оцінювання конкурентоспроможності (КС) підприємств: матричні, графічні, індексні. Наголошено, що в процесі дослідження конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати системний підхід. Враховуючи різну природу факторів та характер їх впливу на підприємство, запропоновано для оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств застосувати метод аналізу ієрархій (МАІ). Вказані джерела інформації, в яких представлено детальне теоретичне обґрунтування МАІ та приклади його застосування на практиці.
 • Документ
  Багатокритеріальна оптимізація процесів підбору та розміщення персоналу на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2016) Скворчевський, Олександр Євгенович
  Метою роботи є аналіз методів рішення задач про призначення із декількома критеріями оптимальності, вибір та подальший розвиток найкращого із них. Поставлена мета реалізована шляхом порівняння найбільш розповсюджених методів багатокритеріальної оптимізації. Обґрунтована доцільність використання методу послідовної оптимізації по кожному із критеріїв із подальшим введенням економічно виправданих поступок для значень екстремумів кожної із цільових функцій. Така задача сформульована математично та розроблена її загальна методика рішення. Показано, що обраний метод зручний для практичної реалізації засобами надбудови "Пошук рішення" Microsoft Excel.
 • Документ
  Розвиток системи внутрішньофірмового трансферу технологій машинобудівного підприємства на основі сценарного підходу
  (НТУ "ХПІ", 2016) Маслак, Марія Володимирівна
  В статті доведено, що в рамках векторів розвитку (активний розвиток, антикризова програма, помірний розвиток, "кріогенна програма") доречно визначити сценарії розвитку системи внутрішньофірмового трансферу технологій машинобудівного підприємства на базі факторів, визначених шляхом побудови кореляційно-регресійних моделей. Запропоновано виокремлювати чотири базових сценарії розвитку системи трансферу технологій: "Оптимізація джерел фінансування", "Розвиток інтелектуально-кадрової складової системи трансферу технологій", "Розвиток виробничо-технологічної складової системи трансферу технологій", "Розвиток ринкової складової системи трансферу технологій".
 • Документ
  Розробка методики оцінки інвестиційного проекту на основі балансу інтересів його учасників
  (НТУ "ХПІ", 2016) Крамськой, Дмитро Юрійович
  Запропоновано методику побудови моделі балансу інтересів, в якій вибір альтернатив здійснюється покроково на основі скалярної оптимізації. При цьому як критерії пропонується використовувати два показники: чистого прибутку та загальної тривалості реалізації інвестиційного проекту. Розроблено економіко-математична модель оцінки інвестиційних проектів з урахуванням балансу інтересів його учасників, яка підвищує ефективність розробки та реалізації інвестиційного проекту.
 • Документ
  Аналіз ринку молочної галузі України та прогноз його розвитку
  (НТУ "ХПІ", 2016) Чайкова, Олена Ігорівна; Фощій, Марія Дмитрівна
  У статті проведено аналіз ринку молочної галузі України, виявлено загальні тенденції ринку молочної продукції в Україні. У роботі узагальнено фактори, які впливають на формування ринку молочної продукції, виокремлено особливості вітчизняного молочного ринку, виявлені причини незадовільної якості молочної продукції України. В статті розроблено прогноз та надані рекомендації щодо подальшого розвитку молочної галузі.
 • Документ
  Використання основних напрямків ефективного управління реалізацією інноваційних проектів
  (НТУ "ХПІ", 2016) Косенко, Андрій Васильович; Петрушко, Павло Миколайович; Локтіонова, Олександра Серафимівна
  Розвиток машинобудівної промисловості, є забезпечення конкурентоспроможної за номенклатурою, якості й обсягів поставок продукції на внутрішній і зовнішній ринки, що можливо шляхом широкого і прискореного впровадження інновацій при активізації інвестиційної діяльності. Практична цінність роботи полягає у використанні результатів дослідження, що дозволить істотно підвищити якість продукції, що випускається та надасть змогу обґрунтувати вибір варіанту модернізації підприємств.
 • Документ
  Перспективи застосування принципів корпоративного управління у вітчизняних компаніях
  (НТУ "ХПІ", 2016) Александров, Віталій Володимирович
  Сучасний розвиток діяльності підприємств на ринку вимагає жорсткого впливу керівництва на управління виробництвом і збутом продукції. На даний момент ефективним інструментом такого впливу є впровадження принципів корпоративного управління на підприємстві. У статті проаналізовано основні теоретичні поняття, які використовуються в сфері міжнародного корпоративного управління. Досліджено міжнародний досвід впровадження системи корпоративного управління на підприємствах і організаціях. Визначені основні перешкоди на шляху переходу вітчизняних підприємств до застосування принципів корпоративного управління. Приведено основні переваги, які можуть бути отримані вітчизняними підприємствами при використанні ефективної системи корпоративного управління.
 • Документ
  Розширення області визначення ефекту інноваційних продуктів
  (НТУ "ХПІ", 2016) Яковлєв, Анатолій Іванович; Бойко, Катерина Юріївна; Овсієнко, Артур Ігорович
  Наведено аналіз існуючих методів визначення економічного ефекту від впровадження інновацій у ланцюгу послідовних ланок, де виявляються переваги від їх застосування. Визначено кількість рівнів, за якими доцільно виконувати розрахунок ефекту. Встановленопорядок проведення таких розрахунків, запропоновані відповідні математичні формули. Це слід вважати подальшим розвитком теорії і практики економічної оцінки нововведень, що сприяє підвищенню ступеню точності проведення відповідних розрахунків у порівнянні з існуючими методами і відповідно вибору найбільш ефективних варіантів при створенні та реалізації інновацій.