Вісник № 01. Економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Комплексний підхід до концепції ефективності управління інфраструктурою підприємства на мікро- та макрорівнях економіки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Волоснікова, Наталія Миколаївна; Губанова, Ніно Нодарівна; Климова, Світлана Олегівна
  У статті розглянуто один з ключових понять теорії організації, а саме ефективність управління, під якою розуміється економічна категорія, що відображає внесок управлінської діяльності в кінцевий результат роботи організації. Висвітлюються теоретичні аспекти формування виробничої та логістичної інфраструктури. Представлено функціонально-структурний підхід до формування безпеки інфраструктури. Розглянуто поняття «інфраструктура», як економічної категорії, визначено підхід, адекватний для її аналізу. Досліджено методологічні основи означення поняття інфраструктура як одного з найважливіших складників виробничої системи. Зазначається необхідність розгляду її складових елементів з погляду єдиної системи, котра виконуючи умову функціональної необхідності, забезпечує взаємозв'язок виробничих процесів на мікро- та макрорівнях економіки. Висвітлюється необхідність обґрунтованої побудови інтегрованої системи, яка виконувала б функції управління, контролю і регулювання процесами руху матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків для ефективної роботи промислового виробництва. Доводиться існування нагальної потреби у подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки логістичної інфраструктури на мікро - та макрорівнях економіки.
 • Документ
  Систематизація факторів та критеріїв інвестиційної привабливості
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Сілова, Яна Володимирівна; Пустовіт, Вадим Валерійович
  В умовах, коли власні ресурси обмежені, підприємствам необхідні грошові надходження від інвесторів, які будуть служити необхі дним доповненням до їх власних коштів. З цієї причини, на сучасному етапі зростає актуальність наукових досліджень і практичних розробок в галузі дослідження інвестиційної привабливості підприємств. Однак, питання оцінки інвестиційної привабливості підприємства досі цілковито не розглянуто, не існує єдиної теоретичної і методологічної бази, що обумовлено відсутністю точного трактування самого терміна "інвестиційна привабливість підприємства", а також методології та методики його оцінки. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу та систематизації існуючих підходів до вивчення інвестиційної привабливості підприємств. В економічних дослідженнях під інвестиційною привабливістю розуміється комплексний показник, що характеризує доцільність інвестування коштів в господарюючий суб'єкт. Інвестиційна привабливість підприємства залежить як від зовнішніх факторів, що характеризують рівень розвитку галузі та регіону, в якій знаходиться це підприємства, так і від внутрішніх чинників - результатів діяльності самого підприємства. Таким чином, оцінку інвестиційної привабливості підприємства можна здійснити різними методами, спрямованими на виявлення позитивних і негативних чинників впливу. Інвестиційна привабливість підприємства характеризується комплексом показників його діяльності, що визначає для інвестора область бажаних значень інвестиційного поведінки. Інвестиційна привабливість має ряд основних аспектів : науково-технічний, комерційний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий і інвестиційний. Висновки, представлені в науковій статті, є початковим етапом в дослідженні даної теми.
 • Документ
  Інноваційний потенціал міжнародного підприємства в умовах розвитку економіки знань
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Шевченко, Марина Миколаївна; Друз'яка, Тетяна Олександрівна
  Розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття «інноваційний потенціал» на основі парадигми економіки знань. Досліджено походження та розвиток понять «інноваційний потенціал» та «економіка знань». Проаналізовано основні типи економіки та виділені відмінні риси кожного з них. Визначено основні компоненти інноваційного потенціалу відповідно до типу знань. Обґрунтовано основний взаємозв’язок між економікою знань та інноваційним потенціалом на мікро та марко рівнях. Підтверджено що економіка знань, яка базується на знаннях в центрі уваги виділяє людину, як основне джерело знання, яке вона втілює в матеріальній та нематеріальній формах, передає ці знання і ставить за ціль комерціалізацію їх. Інноваційний потенціал показує готовність системи до виробництва нового знання через використання наявних знань. Розглянуто теорію людського капіталу та сучасні принципи розвитку його. Проаналізовано останні досягнення, тенденції та джерела інформації, які відносяться до економіки знань та інноваційного потенціалу: індекс людського капіталу, глобальний індекс інновації, індекс глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто основні тенденції в фармацевтичній сфері та стан інноваційної діяльності в ній. Виявлено практичний зв'язок розвитку економіки знань та інноваційного потенціалу на рівні підприємства. Проведено опитування споживачів щодо ставлення до фармацевтичної продукції національних та імпортних виробників, адже відповідно до статистичного аналізу виявлено проблему з невідповідності можливостей імпортних виробників та національних, що негативно впливає на процес комерціалізації знань підприємствами. Виявлено основні проблеми фармацевтичних підприємств з точки зору економіки знань. Вирішення цієї проблеми вплине на економічний стан як підприємства, галузі та економіки країни.
 • Документ
  Estimating economic efficiency of enterprisese functioning
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Sheianova, Yuliana Dmytrivna; Sheianova, Elina Dmytrivna
  The article analyzes the essence and importance of the mechanism of estimation of production activity efficiency in a modern industrial enterprise. The main aggregated indicators of complex evaluation of economic efficiency of enterprises are determined. In accordance with the prevailing instruments and means of public administration, the main mechanisms of state regulation of the analyzed industry are identified. The theoretical principles of the concept of "enterprise efficiency" as a property and ability of the enterprise to formulate and achieve their goals, taking into account the influence of external factors and using internal conditions of functioning, to achieve the set tasks, using all available resources and means for solving social, environmental, budgetary and other problems of both society and enterprise at the established cost-benefit ratio. The basic theoretical and methodological approaches to the estimation of economic efficiency of enterprises are considered. The basic approaches to the estimation of efficiency of production activity of the enterprise are analyzed and systematized. It is proposed to use econometric modeling to improve the reliability of the estimation of the efficiency of production activity. The expediency of carrying out such an assessment by determining the dependence of the production activity efficiency on the partial indicators of the evaluation mechanism in modern industrial enterprises based on tradition al and multifactorial approaches is substantiated. The basic elements of estimation of efficiency of production activity of the enterprise are selected and the integral index of estimation of efficiency of production activity is defined. The main approaches to establishing the essence of economic attractiveness and economic efficiency of investment projects are investigated in the article. It is established that the purpose of assessing economic attractiveness is to determine the efficiency of use of public resources within the project, economic efficiency - to assess the feasibility of using scarce (limited) resources of society in the framework of a specific project. The views of scientists on the choice and characteristics of indicators of evaluating the economic efficiency of functioning of enterprises for the purpose of conducting a comprehensive analysis are investigated. Methodical approaches to assessing the economic attractiveness and cost-effectiveness of investment projects are explored. The main stages of evaluating the economic attractiveness and efficiency of the investment project have been established.
 • Документ
  Загрози економічній безпеці підприємства: класифікація за видами та способами формування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Риндін-Баранов, Сергій Сергійович
  У статті проаналізовано економічно сутність такої важливої для будь-якого підприємства складової, як економічна безпека. Обґрунтовано важливість захисту підприємства від різного роду загроз, а також необхідність їх постійного моніторингу. Визначено необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства не тільки на рівні підприємств, а й на рівні безпеки держави. Було виявлено два основних підходи до визначення поняття «економічна безпека», на основі чого було надано визначення поняття «економічна безпека підприємства» у сучасних умовах функціонування на ринку України. Був проаналізований термін “загрози”, на основі якого було надано визначення терміну «загроза економічній безпеці підприємства». Була сформована класифікація і ранжування загроз в залежності від їх характеру і ступеня представленої ними небезпеки. На основі класифікації загроз був зроблений висновок, що окрім загально світових загроз, загрози для кожного підприємства певні особливості в залежності від його типу та характеру діяльності. Був зроблений висновок що, фактори формування небезпек і загроз діяльності підприємства можна розглядати з різних точок зору в залежності від сфери формування, механізмів впливу і можливості прогнозування. На основі наведеного визначення сформовані причини виникнення глобальних, а також внутрішніх загроз на підприємствах, а також приведена класифікація чинників формування загроз на підприємстві. Зважаючи на проблеми промислових підприємств України, було розглянуто специфічні загрози для промислових підприємств на основі критеріїв, висунутих різними вченими. Було зроблено висновок, що загрози економічній безпеці підприємства перегукуються один з одним і переплітаються, що призводить до певних ускладнень в їх ідентифікації при побудові систем економічної безпеки і виділенн і суб'єктів і об'єктів економічної безпеки.
 • Документ
  Забезпечення збалансованого інноваційного розвитку економіки України в умовах глобальної невизначеності
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Решетняк, Наталя Борисівна; Назаренко, Олена Василівна; Єгорова, Юлія Валеріївна
  Необхідність забезпечення збалансованого інноваційного розвитку України зумовлена глобальною невизначеністю, динамічними процесами та структурними змінами, які мають місце сьогодні у світовій економіці. В цих умовах актуальним є визначення позицій України у світовій системі координат саме за параметрами інноваційності. Оцінювання стану науково-технічної сфери, інноваційного розвитку, результатів наукових досліджень у країнах світу на міжнародному рівні здійснюється за багатьма показниками різноманітних рейтингів, до найбільш авторитетних з яких, відносяться: Глобальний інноваційний індекс, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Європейське іннов аційне табло. Проведення аналізу досягнутого стану інноваційного розвитку економіки України за показниками міжнародних рейтингів потребує визначення методологічних принципів їх розрахунку. За результатами дослідження встановлено, що, незважаючи на деякі позитивні тенденції, в цілому існує значний розрив між рівнем інноваційного розвитку України та розвинутих країн. З’ясовано, що позиції нашої країни за Глобальним індексом конкурентоспроможності в останні декілька років коливаються в межах 76-89 місць, з чого зроблено висновок про відсутність дієвих реформ у сфері наукових досліджень, технологій та інновацій. Дослідження інноваційної діяльності європейських країн та країн - регіональних сусідів продемонструвало належність України до групи зі статусом «Повільний інноватор». Низькі значення показників у міжнародних рейтингах пов’язані з помилками в політиці уряду та існуючими проблемами в інноваційній сфері – використання людського потенціалу, якості інноваційної інфраструктури, формування сталих взаємозв’язків між елементами національної інноваційної системи в цілому. Залишаються невирішеними питання співробітництва з міжнародними інститутами та слабкої інтегрованості в міжнародну науково-технічну та інноваційну кооперацію. У зв’язку з цим запропоновані кроки у напряму приєднання України до глобальних інноваційних процесів, що дозволить наблизити результати рейтингів до рівня розвинутих країн у майбутньому.
 • Документ
  Оцінка ефективності менеджменту підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Погорєлова, Тетяна Олексіївна
  Досліджено поняття "ефективність менеджменту", тобто економічна ефективність від впровадження певних організаційно-технічних заходів. Ефективність менеджменту - результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів на підприємстві до витрат, які супроводжують їх одержання. Доведено, що управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об'єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Наведено класифікацію ефективності управлінської діяльності і надано характеристику за сферою застосування, відповідно до об’єктів визначення, за призначенням і методами розрахунку. Розглянуто критерії та систему узагальнених та часткових показників, за допомогою яких оцінюється ефективність менеджменту. Пропонуються умови, яких необхідно дотримуватися для ефективного управління підприємством, досліджено основні складові успіху підприємства. Доведено, що ефективність і продуктивність – це дві концепції, на яких базується кожна стратегія будь-якого підприємства. Провівши комплексне оцінювання підходів до вимірювання результативності, ефективності та якості менеджменту, зроблено висновки, що прибутковий бізнес можливий лише при правильному управлінні. Забезпечити безперервний розвиток підприємства може тільки оптимальна результативність, ефективність та висока якість управління підприємством, що дає змогу підвищити його конкурентоспроможність на цільовому ринку та максимізувати його прибутки.
 • Документ
  Сучасний стан і тенденції розвитку виноробної галузі в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Новікова, Анастасія Євгенівна
  Виноградарство і виноробство є традиційними і високоприбутковими галузями в агропромисловому комплексі України. Виноробна галузь в Україні має значний потенціал, але через стрімкі зміни як економічної, так і політичної ситуації в країні, що відбулися за останні п’ять років, динаміка виробництва і продажів вина суттєво погіршилася. Хоча проблеми виноробної галузі досліджувалися багатьма вітчизняними науковцями, залишається актуальним питання відстеження ситуації в галузі, виявлення нових тенденцій розвитку галузі і перешкод для цього розвитку. Метою статті є аналіз сучасного стану і динаміки розвитку виноробної галузі в Україні, визначення проблем галузі і шляхів їх вирішення. Проаналізовано динаміку і структуру виробництва вина в Україні за період 2013-2018 р.р. Показано, що після різкого погіршення ситуації в галузі у 2014 р. виробництво вина в галузі поступово почало зростати, але в 2017 році знов спостерігалося зменшення обсягів виробництва. Визначені основні гравці на ринках ігристих і тихих вин і проанал ізовано зміни в розподілі часток ринку між виробниками тихих вин за період 2014-2017 р.р. Виявлені зовнішні і внутрішні чинники, що перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Так, високі акцизні збори на тлі зниження купівельної спроможності цільових ринків ведуть до зменшення попиту на виноробну продукцію на внутрішньому ринку. Це не стосується тільки столових вин, акциз на які не підвищувався. В той же час посилюється конкуренція з боку іноземних виробників вина. Аналіз динаміки експорту і імпорту виноробної продукції показав, що хоча українські виробники винної продукції поступово збільшують обсяги експорту і розширюють географію експортних поставок, імпорт винної продукції все ж таки суттєво перевищує експорт. До позитивних змін в галузі можна віднести розширення деякими виробниками площ під виноградниками.Таким чином, виноробна галузь України поступово відновлюється після обвалу у 2014 році, але існує низка проблем, які перешкоджають динамічному розвитку галузі. Вирішення цих проблем вимагає підтримки з боку держави, з окрема, встановлення нульової відсоткової ставки акцизного збору на ігристі, сухі та інші види вина, технологія виробництва, яких не передбачає використання етилового спирту, а також підтримка виноробів у просуванні вітчизняних вин за кордоном, що сприятиме освоєнню нових ринків.
 • Документ
  Інформаційно–аналітичне забезпечення фінансового планування діяльності промислових підприємств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Носирєв, Олександр Олександрович; Дядюра, Марина Ігорівна
  У статті досліджено фінансово-економічну сутність фінансового планування та доведено, що проблема формування інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування на промисловому підприємстві набуває дуже важливого значення та потребує чіткого обґрунтування та вирішення. Проаналізовані сучасні методики фінансового планування та прогнозування підприємства, які забезпечують найоб’єктивніші результати діяльності підприємства, та виявлено, що незважаючи на досягнуті результати, проблему формування інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування на промисловому підприємстві досі повністю не вирішено. Зроблено авторську класифікацію інформації для потреб фінансового планування та доведено, що для успішного здійснення фінансового планування фінансовому керівництву рекомендується використовувати достатню інформаційну базу, яка описує індивідуальні особливості фінансової структури підприємства та його позицію на ринку. Досліджені пріоритетні завдання інформаційно‒аналітичного забезпечення процесу фінансового планування. Розроблено систему інформаційно– аналітичного забезпечення фінансового планування діяльності підприємства із зовнішніх джерел. Досліджені показники інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування, що базуються на інформації з внутрішніх джерел. Доведено беззаперечну роль інформаційних ресурсів в діяльності сучасних суб’єктів господарювання будь-якої галузі. З інформації повинен починатися процес управління (вхідна інформація) та інформацією він й закінчується (вихідна інформація), а від надійності, точності, достовірності, об’єктивності, своєчасності отримання даних – ефективної роботи системи інформаційно‒аналітичного забезпечення – і залежить ефективне функціонування суб’єктів господарювання. Таким чином у конкурентних умовах внутрішнього та зовнішнього ринків ефективне функціонування системи інформаційно–аналітичного забезпечення фінансового планування сприяє зниженню ризиків та прийняттю раціональних управлінських рішень. Зроблено висновок, що основою системи фінансового планування є фінансовий план, доступність та достовірність інформації впливають на правильність складання цього документа.
 • Документ
  Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Назарова, Тетяна Юріївна; Шевченко, Марина Миколаївна; Грабович, Павло Вікторович
  У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління стійким розвитком підприємства. Охарактеризовано основні етапи, концепції, принципи та функції формування та розвитку фінансового контролінгу. Обгрунтовано необхідність організації фінансового контролінгу та запропоновано основні етапи його впровадження при формуванні фінансової стратегії підприємства всучасних умовах. Доведено, що відмінність принципів організації фінансів підприємств зумовлює необхідність диференціації об’єктів фінансового контролінгу для суб’єктів господарювання, що діють на умовах комерційного розрахунку, неприбуткової діяльності та кошторисного фінансування. Якщо для комерційного розрахунку – це прибуток и ринкова вартість підприємства, то для неприбуткових підприємств – грошові потоки, що мають бути ефективно сформовані та перерозподілені відповідно до їх цільового призначення; для підприємств, які функціонують на принципах бюджетного або кошторисного фінансування – рівень покриття витрат доходами. Ефективність системи контролінгу визначається ефективністю управління підприємством. Узагальнено етапи формування фінансової стратегії. Доведено, що фінансова стратегія є основою управління підприємством та його виробничо-господарською, фінансовою діяльністю у сучасному динамічному й конкурентному середовищі. Досліджено основні принципи, що на етапі реалізації фінансової стратегії дозволяють коригувати її напрями, а також вирішувати інші завдання, які надають підприємству можливість стійкого розвитку.
 • Документ
  Міжнародні стандарти фінансової звітності як інструмент нормативно-правового забезпечення операцій з кредитним портфелем банків України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Мордовцев, Олександр Сергійович; Казанський, Максим Михайлович
  У статті проаналізовано проблему застосування інформаційно-аналітичного та нормативно-правового забезпечення операцій з кредитним портфелем банку, яка, на сьогоднішній час, є актуальною та центральною для успішного кредитування, а отже й забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій. Виявлено необхідність формування ефективної та дієвої системи інформаційно-аналітичне та нормативно правове забезпечення операцій з кредитним портфелем комерційних банків, основним інструментом якої є міжнародні стандарти фінансової звітності. Визначено, що вимоги сучасного рівня глобалізації досі опереджають затвердженні інтеграційні зміни щодо правил та принципів ведення бухгалтерського та управлінського обліку комерційними банками України. Побудовано на основі проведеного дослідження універсальну, ефективну та дієву систему нормативно-правового регулювання операцій з кредитним портфелем комерційного банку. Доведено, що нормативне регулювання операцій з кредитним портфелем комерційного банку можна схематично представити як ієрархічну схему із 4-х рівнів, де Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансова звітності представляють основний перший рівень. Виявлено, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, надані банками кредити відносяться до категорії фінансових активів, які є одним із видів фінансових інструментів. Проаналізовано інші три рівня системи нормативно-правового регулювання операцій з кредитним портфелем комерційного банку, які є похідними від першого рівня. Зроблено висновок, що для більш ефективної організації обліку необхідно здійснити гармонізацію українського законодавства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, а отже комерційні банки за допомогою такої системи аналітичних показників зможуть проводити постійний моніторинг змін в економічній системі та своєчасно реагувати за допомогою внесення відповідних коректив у разі її незадовільного розвитку подій.
 • Документ
  Методичний підхід до управління витратами промислового підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Мордовцев, Олександр Сергійович; Левчук, Таїсія Валеріївна
  У статті проаналізовано проблему формування єдиного, дієвого та універсального методичного підходу до управління витратами промислового підприємства як важливий аспект для його успішності на конкурентних внутрішніх ринках України та при веденні зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. Виявлено необхідність чіткого розуміння економічної сутності категорії «витрати» та визначено, що категорія «витрати» – це усі ресурси і фактори виробництва, що потребують обліку, виражені у грошовій формі, а також використані в процесі господарської діяльності для отримання фінансового результату і потрібні для його аналізу, прийняття управлінського рішення, а також є внутрішнім ціноутворюючим чинником. Систематизуємо складові компоненти поняття «витрати». Досліджені підходи до поняття еконо мічної сутності витрат у цілому охоплює всі сфери діяльності та узагальнює види витрат, притаманні підприємствам промислового комплексу. Запропоноване визначення категорії «витрати» дасть змогу підвищити ефективність управління ними; посилити контроль їх споживання; виявити резерви підвищення результативності діяльності; вдосконалити організацію та методику обліку витрат на промисловому підприємстві. Виділено і негативні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств та доведено, що ефективність заходів щодо скорочення витрат залежить від ступеню їх узгодженості із завданнями діяльності і розвитку підприємства. Побудовано механізм розподілу функцій системи управління витрат промислового підприємства та виявлено, що розподіл функцій і завдань системи управління витратами необхідно здійснювати узгоджено із функціями управління промисловим підприємством. Зроблено висновок, що система управління витратами промислового підприємства – це комплекс пов’язаних елементів та відносин в системі управління підприємством, які за рахунок раціонального використання його ресурсів забезпечують його стабільне функціонування. Кожний окремий елемент виконує відповідні функції і завдання системи управління витратами. Ефективність реалізації функцій і завдань системи управління витратами залежить від ступеню налагодженості зворотного зв’язку від контролю діяльності з управління витратами підприємства до її планування.
 • Документ
  Управлінські інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Майстро, Руслана Григорівна; Назаренко, Дарина Сергіївна
  Визначено сутність управлінських інновацій та виокремлено проблемні аспекти інноваційного менеджменту на українських підприємствах в сучасних умовах. Проаналізовано питання запровадження управлінських інновацій, як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємств в розвинутих країнах. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності україн ських підприємств на основі запровадження управлінських інновацій. Принципово нові покоління техніки вимагають адекватних технологічним формам організації виробництва методів управління. Різко зростає роль стратегічного управління в переломні моменти становлення нових напрямів і поколінь техніки. Їх розробка, освоєння, розповсюдження пов'язані з ломкою пропорцій і уявлень, що склалися, технологічною, економічною, психологічною перебудовою. Потрібні нові (інноваційні) стратегічні управлінські рішення, щоб подолати силу інерції, підтримати нове, піти на докорінну перебудову сфер розробки, виробництва і застосування техніки, організації виробничого процесу і управління персоналом.
 • Документ
  Сутність та визначення комплаєнс-ризику
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
  У практичній діяльності промислового підприємства концепція комплаєнс тісно пов’язана з системою управління/контролю в організації, а також з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил і стандартів наглядових органів, галузевих асоціацій та організацій, кодексів поведінки і т.п. Метою статті є дослідження теоретико-методологічної основи комплаєнс-ризику і можливостей використання цієї категорії в організаційно-економічній діяльності промислового підприємства з метою забезпечення його стабільної та ефективної роботи. Поняття комплаєнс-ризику стосовно промислової сфері в українському законодавстві не закріплено, але воно успішно використо вується в банківській справі і може бути успішно адаптовано до особливостей промислового підприємства. Стосовно до промислових підприємств пропонується визначати комплаєнс-ризик, як ризик застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, суттєвого фінансового збитку, втрати частки ринку або втрати репутації підприємством у результаті недотримання ним законів, інструкцій, правил, стандартів саморегулюючих організацій, або зовнішніх і внутрішніх кодексів поведінки, що стосуються виробничо -підприємницької діяльності. Комплаенс-функція дозволяє звернути увагу на безліч різних аспектів комплаенс-ризиків: від фінансових ризиків - до ризиків втрати репутації, від корупції - до кодексу поведінки працівників, і саме такий комплексний підхід дозволяє пров одити найбільш ефективний моніторинг діяльності підприємства і приймати зважені і продумані рішення, створювати ситуації, при як их можливість виникнення комплаєнс-ризику мінімальна. У статті доведено, якщо підприємство планує вихід на міжнародний ринок, робота з комплаенс-функцією є необхідною умовою розвитку і подальшої співпраці, так як багато закордонних партнерів працюють виключно з організа ціями, які виконують міжнародні стандарти в тому числі і в роботі з контролем комплаєнс-ризиків.
 • Документ
  Прoблемы и пути их решения в oрганизации учета oснoвных средств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Хаустoва, Ирина Евгеньевна; Александрова, Виктория Александровна
  Исследoваны теoретические вoпрoсы учетнoй пoлитики предприятия, прoанализирoваны нoрмативную базу учета oснoвных средств, рассмoтрены метoды oпределения oстатoчнoй стoимoсти oснoвных средств, oсвещены прoблемы oрганизации бухгалтерскoгo учета oснoвных средств, oпределены пути их решения. Oсвещена прoблематика наличия различных пoдхoдoв к существующей терминoлoгии и oпределению экoнoмическoй сущнoсти oснoвных средств в услoвиях гармoнизации их учета с междунарoдными стандартами. Затрoнуты вoпрoсы сoвершенствoвания сoдержания и сoстава нoсителей инфoрмации пo учету oснoвных средств. Предлoжены меры пo сoвершенствoванию учета и кoнтрoля oснoвных средств на предприятиях. Важным услoвием функциoнирoвания предприятия является наличие oснoвных средств, ведь oни oбразуют прoизвoдственнo-техническую базу и oпределяют прoизвoдственную мoщнoсть предприятия. На прoтяжении длительнoгo времени oснoвные средства пoступают на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате эксплуатации; пoддаются ремoнта, с пoмoщью кoтoрoгo вoсстанавливаются их физические качества; перемещаются внутри предприятия; выбывают из предприятия вследствие нецелесooбразнoсти дальнейшегo применения. Oднoй из oснoвных задач учета oснoвных средств является предoставление пoлнoй, правдивoй и дoстoвернoй инфoрмации o них. Oднакo инфoрмация, сoдержащаяся в финансoвoй oтчетнoсти пo oснoвным средствам, не всегда есть такoй из-за несoвершенства oтечественнoгo закoнoдательства и пoстoянные изменения в нем, именнo пoэтoму вoпрoс oрганизации и учета oснoвных средств требуют дальнейшегo исследoвания. Для устранения имеющихся прoблем в прoверке учета oснoвных средств и пoвышении эффективнoсти их испoльзoвания былo бы целесooбразным прoведения внутренней прoверки oснoвных средств специальнo упoлнoмoченным лицoм, кoтoрая в oтличие oт ревизoра знала не тoлькo бухгалтерский учет и финансoвую oтчетнoсть, нo и экoнoмические закoны, юридические права.
 • Документ
  Інвестиційна привабливість країни та її складові
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Харченко, Алла Олександрівна; Голєніщева, Оксана Вікторівна
  Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку будь-якої економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати низку переваг, основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне використання внутрішніх ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Можливості залучення в країну інвестицій залежать в першу чергу від умов для інвесторів, які в ній створені, тобто від інвестиційної привабливості країни. В роботі обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають сутність поняття інвестиційна привабливість. Показано, що інвестиційну привабливість доцільно розглядати як інтегральну (факторіальну) характеристику, оскільки інвестиційна привабливість країни віддзеркалює сучасний стан та рівень розвитку держави, який визначається сукупністю її економічних, політичних, соціальних, культурних, науково-технологічних, інфраструктурних, фінансових, ресурсно-сировинних, екологічних та інших чинників, які обумовлюють платоспроможній попит на інвестиції. Тобто, цей параметр є сукупною оцінкою всіх галузей функціонування держави. Запропонований в роботі підхід до оцінки рівня інвестиційної привабливості країни дозволяє виявити і обґрунтувати причини і проблеми в економіці, ступінь їх важливості та невідкладності, з’являється можливість комплексного уявлення про вплив різних факторів на підвищення чи зменшення інвестиційної привабливості держави та виникає база для активного підходу до виявлення її складових частин.
 • Документ
  Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Говеля, Анастасія Володимирівна; Чекмасова, Ірина Анатоліївна
  У статті досліджено сучасний стан і проблеми розвитку залучення прямих іноземних інвестицій. Автором визначено, що найбільше інвестицій в Україну вкладають такі країни, як Кіпр і деякі країни Європейського Союзу. Обґрунтовано, що іноземне інвестування є одним з найефективніших способів розвитку, економічної, соціальної, екологічної та інших сфер. Визначено, що ключовими проблемами в залученні іноземних інвестицій на сьогодні є: політична нестабільність, законодавство, високий рівень інфляції, нерозвинена і нфраструктура. Автором виявлені тенденції і досліджені перспективи розвитку залучення прямих іноземних інвестицій, що дозволяє продемонструвати динаміку інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри і рейтингу країни в цілому. Іноземні інвестиції грають масштабніший удар в економічному розвитку багатьох країн. Підвищення економіки у значній степені забезпечує ефективну інвестиційну діяльність України, яка працює, показуючи динаміки, вкладені в інвестиції в країну, тому інвестиційний клімат у будь-яку країну виділяється з головних факторів громадсько-економічної діяльності ситуації. Таким чином, проекти, інноваційні інвестиції можуть принести величезну користь для економічного розвитку країни, допомогти вирішити економічні проблеми, тому залучити інвесторів необхідно і оправдано. Щоб підвищити інвестиційну привабливість, країна повинна виконати комплекс заходів з боку держав і справ, і як Україна потужний виробничий потенціал, завдяки чому сконцентрують посилення на реалізацію своїх конкурентних переваг. Зроблено висновки, що основними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності, в даний час і в найближчій перспективі, будуть: нова сучасна інфрасткутура, поліпщення капіталовкладень, залучення іноземних інвесторів та вдосконалення системи по дактування. Для поліпшення інвестиційного клімату України та збільшення припливу іноземних інвестицій, необхідно сприяти розвитку науки, удосконалити нормативно-правову базу в сфері інвестування, брати участь більш активно в міжнародних інвестиційних проек тах, розвиток малого і середнього бізнесу в Украині.
 • Документ
  Удосконалення управління прибутком на підприємстві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Геворкян, Артем Юрійович; Євдокимова, Ольга Андріївна
  У статті розглянуто питання управлінням прибутком підприємства. Показано, що прибуток є важливою грошовою оцінкою виробничої та фінансової діяльності підприємства, що демонструє ефективність роботи підприємства. Bін є одним з основних показників діяльності та розвитку підприємства, вдосконалення матеріальної бази та його продукції. Розглянуто роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведено аналіз підходів щодо управління прибутком. Проаналізовані системи управління прибутком підприємства. Визначені послідовність дій при управлінні розподілом та використанням прибутку підприємства. Виявлено необхідні умови ефективного управління і вдосконалення процесу управління прибутком підприємства. Запропоновані заходи для покращення цільової структури використання прибутку підприємства, що дозволить поліпшити фінансове становище підприємства і збільшити ефективність його діяльності.
 • Документ
  Використання міри близькості в задачі розподілу виробничої програми по плановим періодам на основі коефіцієнтів подібності Дейка, Джекарда, Максфедора, Отіаі, Рао, Танімото
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Федоров, Андрій Олексійович; Нотовський, Павло Валентинович; Передрій, Андреа Елізабет Юріївна
  Розподіл виробничої програми багато варіантного виробництва по плановим періодам різної тривалості є актуальним для сучасного виробництва. Специфіка такого виробництва полягає в тому, що з одних і тих деталей, вузлів (складальних одиниць) можна зібрати для задоволення більше числа споживачів безліч модифікацій і типорозмірів виробів. Комплекси робіт по окремим виробам не є ні повторенням один іншого, ні повністю різними, а мають як деяку схожість, так і індивідуальні відмінності, а тривалість виготовлення менше планового періоду. В роботі автори висловили думку, якщо тривалість виробничого циклу менше планового періоду, то конструктивно-технологічні особливості окремих виробів можна не приймати до уваги в задачі розподілу виробничої програми (задачі об`ємно-календарного планування). Це твердження хибне. Використовуючи таку специфіку можна покращити економічні показники такого виробництва, що і показано нами в даній роботі. Об`єднання в окремі планові періоди схожих конструктивно-технологічних виробів підвищує спеціалізацію виробництва в окремі періоди, що зменшує втрати від простою обладнання, підвищує продуктивність праці та зменшує навантаження на операційного менеджера за рахунок зменшення кількості планово-облікових одиниць в кожному періоді. В роботі запропоновані міри близькості на основі відомих коефіцієнтів схожості, бо процес розподілу виробничої програми зручніше алгоритмізувати. Авторами доказано, що запропоновані міри відповідають аксіоматиці Фреше.
 • Документ
  Інвестиційне проектування як основа для формування інвестиційної привабливості промислового підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Федоренко, Ірина Анатоліївна; Шкарупа, Євгенія Олександрівна; Шляпцева, Катерина Сергіївна
  У статті досліджено фінансово-економічної сутність інвестиційного проектування та доведено, що маючи багатоплановість і велику кількість джерел фінансування різноманітних проектів та програм у промислових підприємств виникає нагальна необхідність у формуванні їх інвестиційної привабливості, що повинно втілюватися у формі інвестиційного проекту. Проаналізовані основні підходи до визначення сутності поняття інвестиційний проект та надано авторське визначення цього поняття. Визначені групи методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, які дозволяють провести оцінку його економічної ефективності, що підвищує інвестиційну привабливість у перспективних внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Виділені типові помилки, що можуть виникати при розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту та негативно впливати інвестиційну привабливість промислового підприємства. Доведено, що одним із найбільш відповідальних та визначальних етапів проектного циклу інвестиційного проектування є проектний аналіз, який представляє собою сукупність методичних заходів та прийомів, які використовуються для підготовки та обґрунтування інвестиційних рішень. Визначені основні види аналізу, які повинні включатися у проектний аналіз інвестиційного проекту. Зроблено висновок, що після проведення усіх досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, необхідно скласти певний підсумковий документ, який дозволить інвестору та підприємцю не лише прийняти, а й зафіксувати, що і коли належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність інвестиційного проекту. Для цього складається стандартний документ, у якому детально обґрунтовуються концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту – бізнес-план. Розроблений у статті бізнес-план дає можливість з'ясувати життєздатність проекту за умов ринкової конкуренції, містить орієнтири подальшого розвитку підприємства, а також є головною умовою формування інвестиційної привабливості промислового підприємства у сучасному інвестиційному кліматі України.