Вісник № 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Особливості оцінювання ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах
  (НТУ "ХПІ", 2014) Валдайцев, О. В.
  В статті проаналізовано літературні джерела, що стосуються питань економічної ефективності підприємства, визначені основні фактори і показники, що впливають на ефективну діяльність підприємства. Також обгрунтовується важливість діагностики ефективності діяльності підприємства. Окрім цього розглянуто та проаналізовано існуючі методи оцінювання ефективності діяльності підприємства та запропоновано ряд дій щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємства при первинному аналізі
 • Документ
  Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін
  (НТУ "ХПІ", 2014) Ус, Ю. В.; Обидєннова, Т. С.
  В статті досліджено тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» в розрізі досліджень сучасних вітчизняних та закордонних науковців. Обґрунтовано визначення поняття «структурні перетворення». Запропоновано схему структурних перетворень як результату поєднання реструктуризації, реорганізації та структурних змін машинобудівних підприємств (схема розроблена автором). Аналіз тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» надав можливість запропонувати комплексне визначення поняття «структурні перетворення машинобудівних підприємств»
 • Документ
  Мінімізація ризиків купонного маркетингу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Сударкіна, Світлана Петрівна; Плотніков, Ф. М.; Грабовенко, Є. В.
  В статті розглянуті основні види ризиків купонного маркетингу для різних учасників купонної акції. Розроблені рекомендації щодо мінімізації цих ризиків для кожного з учасників. Вказані основні вимоги до оформлення купону, як головного елементу купонного маркетингу. Охарактеризований вплив кожного з учасників на проходження купонної акції і на ризики інших учасників
 • Документ
  Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційного проекту на машинобудівному підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2014) Скворчевський, Олександр Євгенович; Віленська, Христина Михайлівна
  Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення розробки та впровадження інноваційних проектів. Поставлена мета досягнута шляхом аналізу та узагальненні наукової літератури в напрямку досліджень. В результаті досліджені запропоноване визначення інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних проектів та схема, що визначає її структуру
 • Документ
  Нікуди діватися, потрібно створювати бренд
  (НТУ "ХПІ", 2014) Шабуріна, Ю. Ю.
  В статті аналізуються найбільш відомі світові бренди та їх маркетингові ходи, які збільшують об’єм продажів, наводяться переваги створення брендового товару. Особливий акцент зроблено на сприйнятті конкретного товару споживачем та роллю бренду в майбутньому підприємства
 • Документ
  Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування
  (НТУ "ХПІ", 2014) Росохата, А. С.
  Стаття представляє дослідження теоретичних аспектів прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств з виробництва машин та устаткування. Досліджено новітній інструмент прогнозування на основі визначення актуальних тенденцій сьогодення, що включено у загальну методику прогнозування напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств. Представлена схема проведення трендвотчінгу на підприємстві. Запропоновані критерії вибору альтернативних тенденцій, їхня кількісна оцінка на основі визначення швидкості поширення тенденцій та групування за допомогою кластерного аналізу
 • Документ
  Конкурентна стратегія машинобудівних підприємств: підходи до формування та реалізації
  (НТУ "ХПІ", 2014) Проценко, В. М.
  Розроблено механізм прийняття ефективного управлінського рішення щодо впровадження конкурентної стратегії машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування
 • Документ
  Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною діяльністю підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу
  (НТУ "ХПІ", 2014) Прохорова, В. В.; Лях, І. О.
  У статті сформовано теоретичні основи управління фінансово-економічною діяльністю підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу. Досліджено, що з метою мінімізації негативного впливу чинників зовнішнього середовища та забезпечення позитивної динаміки вектора зростання, підприємство, незалежно від свого поточного стану, повинно адаптуватися до вимог існуючих ринкових умов та своєчасно проводити нагальні для його діяльності структурні зміни. Бо, лише вчасно реагуючи на зміни у ринковому середовищі та приймаючи правильні управлінські рішення, можна адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища господарювання. Визначено, що недостатньо наразі дослідженими залишаються окремі теоретичні засади формулювання терміну «адаптивний-реноваційний підхід». Проте на основі сформованих раніше визначень «адаптація», «реновація» та «підхід» можна розкрити дане поняття таким чином: «адаптивно-реноваційний підхід – це сукупність методів, прийомів та способів дослідження об’єкту з точки зору його здатності пристосовуватися до невизначених умов зовнішнього середовища». Зроблено висновок, що застосування саме даного підходу в управлінні та організації фінансово-економічної діяльності підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу дозволяє, по-перше, налагодити постійний моніторинг стану фінансово-економічної діяльності підприємств, по-друге, оцінювати її рівень, по-третє, аналізувати та визначати чинники впливу на той чи інший рівень фінансово-економічної діяльності
 • Документ
  Основная трудность изучения системы «человек и машина»
  (НТУ "ХПИ", 2014) Погорелов, Сергей Николаевич
  Изучение системы «человек и машина» может и должно осуществляться как исследование функционального целого (см. системотехника). Подход к человеку как к особому звену, включенному в систему технических средств, позволяет решать вопросы повышения эффективности функционирования системы. Однако ограниченность такого подхода состоит в том, что он абстрагируется от общественной природы труда и от человека как его субъекта. Соотношение человек — машина есть прежде всего соотношение субъект труда — орудие труда
 • Документ
  Сучасні питання визначення та обліку трудових ресурсів
  (НТУ "ХПІ", 2014) Побережна, Наталія Миколаївна; Карнаух, Д. В.
  В статті розглянуто визначення поняття трудових ресурсів, проведено аналіз динаміки формування трудових ресурсів України за 2010 – 2013 роки, розкрито огляд підходу сучасних науковців до питань обліку трудових ресурсів та обліку інвестицій в їх розвиток
 • Документ
  Определение эффективности системы управления персоналом на предприятии
  (НТУ "ХПИ", 2014) Писаревская, А. И.
  Предлагается методический подход к определению эффективности системы управления персоналом на предприятии, который предусматривает оценку эффективности в зависимости от функций управления персоналом и уровня управления на основе целостной системы управления персонала, которая включает экономическую, организационную и социальную составляющую, а также определены основные показатели эффективности системы управления персоналом по основным подсистемам организации
 • Документ
  Концепція управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств машинобудування
  (НТУ "ХПІ", 2014) Мушников, О. О.
  Пропонуються основні складові концепції управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств машинобудування. Обґрунтовано основні принципи управління, особливості та вплив життєвого циклу підприємства на отримання ефекту від впровадження концепції розвитку
 • Документ
  Ефективність використання основних фондів на підприємстві
  (НТУ "ХПІ", 2014) Майстро, Руслана Григорівна; Рожнова, А. Д.
  У статті розглянута проблема підвищення ефективності використання основних фондів і забезпечення їх відтворення на підприємствах, яка набуває особливої актуальності в ситуації дефіциту коштів на модернізацію та оновлення виробничих потужностей на підприємствах. Основний вектор дослідження спрямований на аналіз і пошук підвищення економічної ефективності основних виробничих засобів в умовах нестабільного розвитку економічної системи України
 • Документ
  Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
  (НТУ "ХПІ", 2014) Линник, Олена Іванівна; Кадук, О. В.
  У статті проведено порівняльну характеристику поняття "витрати",здійснено аналіз умов визнання та оцінки в обліку підприємств витрат відповідно до Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Документ
  Визначення напрямків розвитку кадрового потенціалу підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кучинський, Володимир Анатолійович; Мазенков, О. В.; Локтіонова, І. С.
  Запропоновано підхід до розвитку кадрового потенціалу підприємства, який враховує сучасний стан і ефективність використання кадрового потенціалу, його структуру і взаємозв'язок з іншими компонентами потенціалу підприємства та зовнішнім середовищем, а також досягнення цілей заданного стратегічного розвитку підприємства
 • Документ
  Кон'юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
  (НТУ "ХПІ", 2014) Косенко, Олександра Петрівна; Кобєлєва, Тетяна Олександрівна; Перерва, Петро Григорович
  В статті розглянуто питання визначення ризику оцінки кон'юнктури технологічного ринку з використанням методу парних порівнянь. Визначено та обґрунтовано найбільш важливі фактори впливу на рівень ринкової привабливості інтелектуальних технологій. Надано рекомендації по зменшенні впливу факторів ризику при проведенні процедури комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.
 • Документ
  Особливості просування бренду на ринку харчової промисловості
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кобєлєв, Валерій Миколайович; Тихонова, А. В.
  У статті визначено найбільш ефективні засоби просування бренду на ринок харчової промисловості та їх особливості. Проведений аналіз особливостей використання товарного знаку при розробці рекламної кампанії для підприємств харчової галузі
 • Документ
  Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кобєлєв, Валерій Миколайович; Слатін, Д. Ю.; Соколов, К. Ю.
  У статті досліджені існуючі методичні підходи щодо визначення сутності поняття «ефективність господарської діяльності підприємства», надано класифікацію видів ефективності. Запропоновано схему оцінки ефективності господарської діяльності підприємства шляхом розрахунку інтегрального показника, який дозволяє її оцінювати та прогнозувати. Сформовані групи показників для оцінки економічної і фінансової ефективності підприємства
 • Документ
  Етапи формування механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кобець, С. П.
  Розкрито структуру механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств. Відповідно до приведеної структури механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств розроблений процес його формування. Зроблено висновки про доцільність формування механізму управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств
 • Документ
  Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг
  (НТУ "ХПІ", 2014) Кір'ян, О. І.
  Пропонується узагальнена оцінка конкурентного середовища пасажироперевезень та вантажоперевезень, оцінка особливості ринкових пропозицій та цінової політики перевізників та посередників. Зроблено висновки про особливості контингенту споживачів послуг різних видів транспорту, стан ринку посередників надання транспортних послуг щодо пасажироперевезень та вантажоперевезень в Україні