Вісник № 63

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Некоторые аспекты повышения эффективности информационного обеспечения процесса производства
  (НТУ "ХПИ", 2010) Бессонов, Л. П.; Подольская, Анна Леонидовна
  В статье представлены некоторые вопросы анализа резервов вхождения, приспосабливающих производительную способность предприятия к внешней экономической обстановке через горизонтальные экономические связи.
 • Документ
  Дослідження чинників та критеріїв забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств
  (НТУ "ХПІ", 2010) Безпарточний, М. Г.
  Розглядаються чинники та критерії забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств в Україні. Запропоновано механізм пристосування суб’єктів торговельної сфери до зміни економічної кон’юнктури споживчого ринку та зниження платоспроможного попиту споживачів. Обґрунтовано необхідність розробки економічної стратегії забезпечення стійкого розвитку торговельних підприємств.
 • Документ
  Деякі соціальні проблеми економічного розвитку України
  (НТУ "ХПІ", 2010) Бровко, В. М.
  У статті досліджується сучасні проблеми економічного розвитку України, виділено напрямки досягнення позитивних змін.
 • Документ
  Необхідність удосконалення системи пенсійного забезпечення
  (НТУ "ХПІ", 2010) Чуніхіна, К. А.
  У статті розглядаються проблеми реформування Пенсійного фонду України та питання запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення. Також у статті пропонуються шляхи вирішення проблем дефіциту Пенсійного фонду.
 • Документ
  Проблеми та необхідність державного регулювання системи профтехосвіти
  (НТУ "ХПІ", 2010) Доля, З. В.
  У статті розглянуті аспекти державного управління професійною освітою, надана оцінка стану галузі професійно-технічної освіти та державного управління системою ПТО. Наведені рекомендації щодо поліпшення системи державного регулювання профтехосвітою.
 • Документ
  Оцінка тіньового сегменту вугільної галузі
  (НТУ "ХПІ", 2010) Фесенко, І. А.
  Досліджено питання тінізації вугільної галузі України, виявлено тіньові схеми, що сформували тіньовий сектор вугільної промисловості. Обґрунтовано необхідність економічної оцінки масштабів негативного впливу тіньового сектору на національну економіку та його урахування в програмах реструктуризації й детінізації вугільної галузі України.
 • Документ
  Оцінка оновлення основних засобів за рахунок позикових коштів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Гаврись, Микола Олександрович
  Оновлення основних засобів є актуальною проблемою сьогодення. Для багатьох підприємств кредити банків є чи не єдиним джерелом коштів на модернізацію виробничих потужностей. В даній статті нами були розглянуті можливості і перспективи приватних фірм для використання з цією метою позикових засобів, оцінений ступінь прозорості банківських установ, річні ставки за інвестиційними кредитами та інші умови їхнього надання.
 • Документ
  Удосконалення оподаткування в сучасних умовах
  (НТУ "ХПІ", 2010) Гришина, Ернестіна Василівна; Чередка, Д. І.
  В статті розкрита сутність податку на прибуток та його функції. Розглянуто вплив зміни ставки податку на прибуток на діяльність підприємств та міжнародний досвід удосконалення оподаткування.
 • Документ
  Проблеми рейдерства на фондовому ринку України
  (НТУ "ХПІ", 2010) Кизим, А. О.
  В даній статті розкриваються проблеми пов’язані з рейдерство на фондовому ринку та висвітлюються негативні сторони таких атак.
 • Документ
  Організація факторингових операцій в кредитних спілках
  (НТУ "ХПІ", 2010) Гриценко, О. І.
  Cтаття присвячена системному вивченню проблем удосконалення фінансового забезпечення підприємств. В роботі запропоновано механізм здійснення та відображення в обліку факторингових операцій кредитною спілкою.
 • Документ
  Підходи до управління активами на підприємстві: облікове забезпечення
  (НТУ "ХПІ", 2010) Лаговська, О. А.; Гусак, Л. В.
  Досліджено існуючі підходи до управління активами та встановлено місце бухгалтерського обліку в даному процесі.
 • Документ
  Виявлення сутності оборотного капіталу підприємства та аналіз його використання
  (НТУ "ХПІ", 2010) Ящук, Д. Л.
  У статті визначається сутність оборотного капіталу підприємства поглядами різних закордонних та вітчизняних вчених. Особлива увага приділяється аналізу оборотного капіталу на підприємствах та визначенню його ефективного використання.
 • Документ
  Проблеми реформування податкової системи України та напрями реформування податку на додану вартість
  (НТУ "ХПІ", 2010) Вовк, К. В.
  У статті визначено сучасний стан та основні недоліки податкової системи України. Розглянуто концепцію реформування податкової системи та зарубіжний досвід застосування податку на додану вартість та напрями його реформування.
 • Документ
  Вплив грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси в Україні
  (НТУ "ХПІ", 2010) Волоснікова, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто закономірності впливу грошово-кредитної політики на мікро- та макроекономічні процеси у трансформаційній економіці України.
 • Документ
  Теоретичні підходи управління бізнес-проектами в установах та організаціях
  (НТУ "ХПІ", 2010) Скрипник, І. В.
  У статті узагальнено підходи до визначення поняття "інвестиційний проект", "управління бізнес-проектами" та визначені особливості оцінки бізнес-плану створення нового бізнесу. Систематизовано існуючий досвід оцінки бізнес-планів та запропоновано критерії комплексної оцінки бізнес-планів започаткування підприємницької діяльності.
 • Документ
  Эффективное использование местного бюджета в ходе реализации программы развития региона
  (НТУ "ХПИ", 2010) Штефан, С. И.; Малышкина, А. С.
  Рассматривается необходимость совершенствования хозяйственного механизма, поиск путей рационального использования местных бюджетов в целях построения эффективной системы управления многосекторным городским хозяйством, обеспечивающего удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований.
 • Документ
  Облікова класифікація та оцінка фінансових інвестицій: вітчизняний та зарубіжний досвід
  (НТУ "ХПІ", 2010) Шаповалова, А. П.; Опанасюк, С. Р.
  В статті розглядаються класифікація і оцінка фінансових інвестицій за національними П(С)БО. Вивчаються підходи до складу фінансових інвестицій та їх оцінки за російськими положеннями бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності. Виходячи з наведення порівняльних аспектів класифікації та оцінки фінансових інвестицій за вітчизняною і зарубіжною практикою, надаються пропозиції щодо удосконалення облікової класифікації та оцінки фінансових інвестицій.
 • Документ
  Валютная политика банка Латвии
  (НТУ "ХПИ", 2010) Ролдугин, В. И.
  Высокая инфляция при завышенном обменном курсе лата ведет к повышению реального курса лата и отрицательному его влиянию на конкурентоспособность латвийских предприятий. Основные цели монетарной политики развивающихся стран должны быть направлены не только на поддержание курса национальной валюты и стабилизацию уровня цен, но и на стимулирование развития экономики, увеличение занятости и повышение доходов населения. Автор предлагает пути решения этих проблем на основе исследования латвийского валютного рынка и мирового опыта.
 • Документ
  Світовий досвід регулювання дивідендної політики
  (НТУ "ХПІ", 2010) Пархоменко, О. С.
  У статті досліджуються основні тенденції та проблеми регулювання дивідендної політики за кордоном: зниження прибутковості акцій, подвійне оподаткування дивідендів. Визначено важливість вирішення зазначених питань для підвищення інвестиційної привабливості підприємств.
 • Документ
  Державне регулювання інноваційних процесів
  (НТУ "ХПІ", 2010) Островський, І. А.; Тимофієва, С. Б.
  Розглядаються певні аспекти державного регулювання інноваційних процесів. Аналізуються інновації як специфічна форма науково-технічного прогресу. З’ясовується сутність понять інновація, інноваційний процес. Характеризуються міри втручання держави в дію ринкових механізмів, які формують економічне середовище інноваційного процесу.