Вісник № 38

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Організація навчально-виховної роботи у земських школах Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
  (НТУ "ХПІ", 2015) Жуков, С. М.
  Розглядається навчальний процес та виховна робота у земських початкових народних училищах на Харківщині у 1865-1917 рр. Проаналізовано зміст навчальних програм, форми навчальної роботи, охарактеризовано систему проведення випускних іспитів. Визначено внесок Міністерства освіти, Харківської дирекції народних училищ та місцевого самоврядування у формування змісту та організацію освітнього процесу. Розглянуто зміст, завдання та основні форми виховної роботи.
 • Документ
  Православна Церква та повсякденне життя акторів Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
  (НТУ "ХПІ", 2015) Єремєєва, Ірина Вікторівна
  У статті на основі документів Центрального державного історичного архіву, м. Київ, Державного архіву Харківської області, матеріалів періодичних видань, мемуарів акторів та літературних творів визначено вплив Православної Церкви на повсякденне життя акторів Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто джерела формування сприйняття артистів у середовищі представників духовного стану. Проаналізовано законодавчі норми, що підтримували церковні положення щодо театрів і їх роль у професійній діяльності акторів. Окремо охарактеризовано місце Церкви у приватному житті служителів Мельпомени. Досліджено взаємозв'язок норм моралі, що офіційно диктувалися православним християнством та уявленням про моральні якості артистів у суспільстві, а також особливості формування моральних норм у середовищі акторів.
 • Документ
  Стан домашньої освіти на Чернігівщині у XIX – на початку XX ст.
  (НТУ "ХПІ", 2015) Яковенко, Г. Г.
  У статті розглядається стан розповсюдження домашньої освіти серед дворянства та інших верств населення; участь дворянства та представників інших станів у такого виду педагогічній діяльності; відомості про наявність домашньої освіти у окремих осіб, а також про учителів, що надавали освітні послуги. У статті розглядається професійна підготовка домашніх учителів у середніх навчальних закладах (переважно жіночих); освітньо-організаційна діяльність домашніх учителів по створенню початкових навчальних закладів.
 • Документ
  Приватнопідприємницькі товариства Харкова: виникнення та діяльність в роки НЕПу
  (НТУ "ХПІ", 2015) Волосник, Ю. П.; Онацький, М. Ю.
  У статті аналізуються виникнення та діяльність підприємницьких товариств у Харкові в роки непу. Проаналізовано правову базу приватних товариств та роль держави в регулюванні діяльності товариств різних типів. Досліджено персональний склад фундаторів товариств повних, на вірі, з обмеженою відповідальністю та акціонерних, роль товариств у економічному житті Харкова, а також процес їх ліквідації в період згортання непу.
 • Документ
  Джерела до історії формування топонімічного простору Харкова
  (НТУ "ХПІ", 2015) Тахтаулова, Марія Юріївна
  У статті аналізуються архівні та опубліковані джерела з історії становлення та розвитку топонімічного простору Харкова. Представлені джерела класифіковано та розділено на групи: загальнодержавні законодавчі акти, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, карти та плани, списки вулиць, періодичні видання, джерела особового походження, художня література, спеціалізовані інтернет-ресурси.
 • Документ
  Меценатська діяльність Христини Данилівни Алчевської (1843–1920)
  (НТУ "ХПІ", 2015) Сергієнко, Д. В.
  У статті розглянуто життя та просвітницьку діяльність відомого педагога Христини Данилівни Алчевської. Проведено аналіз історико-громадських чинників, які сформували її світогляд. Досліджено меценатську складову її діяльності у сфері освіти, видавничої справи, участь у благодійних товариствах Харкова. Виявлено її внесок у розвиток освіти та культури Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Документ
  Післяреволюційні новації 1920-х років у Харківському технологічному інституті: "пролетарізація", українізація
  (НТУ "ХПІ", 2015) Ніколаєнко, Віталій Іванович; Савченко, Леонід Петрович
  Стаття присвячена характеристиці одного з етапів історії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Аналізуються кампанії "пролетарізації" та українізації, які значною мірою визначили специфіку розвитку Харківського технологічного інституту (сучасна назва – НТУ "ХПІ") у 20-х роках ХХ століття. Кампанія "пролетаризації" мала і негативні наслідки: нездатність частини студентів повноцінно оволодіти фаховими знаннями і відповідне падіння якості освіти, несправедливі переслідування та обмеження доступу до навчання в інституті представників "непролетарських" верств. Згортання українізації в наступний період ліквідувало багато важко досягнутих здобутків.
 • Документ
  Питання обов'язків та відповідальності у звичаєво-правовому договорі наймання в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століть
  (НТУ "ХПІ", 2015) Маліков, Василь Володимирович
  У статті розкриваються звичаєво-правові та морально-етичні основи формування і функціонування обов'язків та відповідальності сторін звичаєво-правових відносин наймання в українському суспільстві пореформеної доби. Ці відносини мали базуватися на моральних принципах чесності, справедливості, цінності вкладеної праці та гідності сторін. Однак фактичний обсяг прав і обов'язків, ступінь відповідальності хазяїна і наймита залежав від їх майнового стану та соціального статусу. Осердям їх відносної рівноправності за звичаєвим правом мав бути рівномірний захист інтересів обох сторін під контролем громадської думки.
 • Документ
  Селянські промисли з обробки рослинної сировини на Харківщині в роки НЕПу
  (НТУ "ХПІ", 2015) Лапченко, А. С.
  Стаття присвячена розвитку селянських промислів з обробки рослинної сировини на Харківщині в роки непу. Проаналізовано особливості географічно-галузевого оформлення дрібного виробництва з рослинної сировини регіону в 20-х роках ХХ ст. Виявлено специфіку промислової діяльності харківського селянства протягом непу. Розкрито процес кооперування цих промислів та його вплив на подальший розвиток галузі.
 • Документ
  "Торгові війни" в єврейській громаді Харкова наприкінці ХІХ століття
  (НТУ "ХПІ", 2015) Харченко, Артем Вікторович
  У статті автор досліджує історію відносин в середовищі єврейської громади Харкова наприкінці XIX – на початку XX ст. Формування громади відбувалося на тлі модернізації її традиційних інститутів. Центральна і місцева влада проводила дискримінаційну політику щодо єврейського населення. Вивчення взаємодії влади на різних рівнях дозволяє говорити про поєднання імперської та ліберальної моделі в підході до єврейської громади. Відносини в середовищі громади могли бути сповнені конфліктності, яка ставала підставою для взаємних звинувачень і пошуку підтримки влади.
 • Документ
  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Баварія" як приклад діяльності виробничих підприємств із змішаним (приватно-держаним) капіталом за часів НЕПу
  (НТУ "ХПІ", 2015) Кабачек, Володимир Вікторович
  У статі йдеться про часи НЕПу, коли було засноване і певний час проіснувало у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю концесійного типу "Українське броварне товариство "Нова Баварія". До складу товариства увійшли Харківський губвиконком та громадянин Естонії І. І. Окман. Попри в цілому успішну роботу вказаного товариства, воно припинило свою діяльність через не пов'язані з м. Харковом причини. Робиться висновок про непослідовність дій державних органів, що ставило приватний капітал, у т.ч. – іноземний, у атмосферу невизначеності і надзвичайних ризиків.
 • Документ
  Євреї Наддніпрянщини кінця XVIII – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії
  (НТУ "ХПІ", 2015) Дворкін, Ігор Володимирович
  У статті проаналізована сучасна українська історіографія історії євреїв в українських землях, що перебували під владою Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. Виділено основні напрями сучасних досліджень в українській юдаїці. Проаналізовано узагальнюючі роботи з історії українського єврейства; спеціальні розвідки, що досліджують історіографію історії євреїв, економічну історію, політику царизму в національному питанні, міграції, освіту та просвітництво, єврейське населення окремих регіонів та міст тощо.