Вісник № 37

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Конструкционная прочность комбинированных баллонов высокого давления
  (НТУ "ХПИ", 2010) Жигилий, Д. А.
  На основі дискретно-структурної теорії багатошарових оболонок надана методика визначення несівної здатності двох типів балонів високого тиску із композиційних матеріалів. Запропонована нова конструкція комбінованого балону циліндричної форми. Балон включає внутрішню несівну склопластикову оболонку і зовнішню захисну металеву обшивку. Зазор між склопластиковою оболонкою і обшивкою заповнюється м'яким матеріалом, який дозволяє регулювати контактний тиск, який передається від склопластикової оболонки на обшивку.
 • Документ
  Управление нестационарными колебаниями бесконечно длинной цилиндрической оболочки
  (НТУ "ХПИ", 2010) Янютин, Евгений Григорьевич; Воропай, Н. И.
  Досліджено неосесиметричне деформування круглої пружної нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією навантаження. Розглянуто керування прогином оболонки. Моделювання деформування оболонки виконується на основі уточненої теорії С. П. Тимошенко. При визначенні керуючої сили використано метод регуляризації А. М. Тихонова.
 • Документ
  Вектор переноса энергии при поперечных смещениях упругой среды
  (НТУ "ХПИ", 2010) Ванин, Виктор Антонович; Григорьев, А. А.
  На основі аналогії рівнянь лінійної теорії пружності і електромагнітного поля виконане узагальнення теореми Умова – Пойтінга і отримана формула для вектора переносу енергії при поперечних зсувах пружного середовища. Представлена нова модель активного механічного середовища та вивчені особливості переносу енергії в гвинтовій хвилі трансляції, що рухається по ньому.
 • Документ
  Алгоритм структурной оптимизации системы турбоагрегат-фундамент по спектральным характеристикам
  (НТУ "ХПИ", 2010) Степченко, А. С.
  У даній статті пропонується алгоритм структурної оптимізації системи турбоагрегат- фундамент для забезпечення припустимого рівня вібрацій вбудованих опор ротора низького тиску. На основі проведеного аналізу взаємозалежних коливань фундаменту і корпусів низького тиску показана можливість роздільної оптимізації на моделях симетричних частин фундаменту та корпусу турбіни шляхом вбудовування нових стрижневих елементов.
 • Документ
  Расчет напряженно-деформируемого состояния сепаратора подшипника качения
  (НТУ "ХПИ", 2010) Симсон, Эдуард Альфредович; Овчаренко, В. В.; Шевчук, Ю. А.
  Виходячи з основних причин руйнування сепаратора підшипника кочення, проведено розрахунок його напружено-деформованого стану. Проведено оптимізацію геометрії вікон сепаратора, завдяки варіюванню розмірами їх виїмок. Запропоновано нову модель, що дозволить знизити максимальну інтенсивність напруження на 20 %. Наведено шляхи подальшої оптимізації.
 • Документ
  Динамика упругих систем многоканатных шахтных подъемных установок
  (НТУ "ХПИ", 2010) Шипулина, Людмила Васильевна; Середа, Н. В.
  У статті побудована й обґрунтована уточнена математична модель багатоканатної піднімальної установки й досліджені динамічні процеси, що виникають у всіх її елементах, з метою підвищення міцності й довговічності піднімальних канатів і канатів, що врівноважують. Приводяться результати розрахунків.
 • Документ
  Решение динамических задач для твердых тел с упругими связями
  (НТУ "ХПИ", 2010) Шамровский, А. Д.; Шамровский, М. А.; Безнос, А. С.
  У даній роботі запропоновано метод розв’язання динамічних задач для твердих тіл з пружними зв’язками. Проводиться тестування запропонованого метода на конкретній задачі механіки про зміщення шліфувальної бабки металообробного станка. Наводиться також обґрунтування використання саме таких підходів для розв’язання динамічних задач механіки і створення нових методів розв’язання динамічних задач механіки. Запропонований метод орієнтовано для використання ЕОМ, він є надійним та простим у реалізації.
 • Документ
  Моделирующие полиномы от N-переменных в машиностроении
  (НТУ "ХПИ", 2010) Остерник, Э. С.
  Розглянуто квадратичну апроксимацію дискретно заданої функції n-змінних за допомогою алгебраїчних поліномів. Доведено існування та єдиність найкращого у середньому квадратичному полінома. При постійному кроку аргументів матрицю системи нормальних рівнянь можна зробити квазідіагональною. Для ряду задач статики та динаміки, включаючи вібрацію турбогенератора, алгоритм реалізовано на ЕОМ.
 • Документ
  К расчету колебаний скорости движения зерновой смеси на плоском виброрешете
  (НТУ "ХПИ", 2010) Ольшанский, В. П.; Ольшанский, Станислав Васильевич
  Використовуючи аналогію течій вібророзрідженої зернової суміші та в’язкої рідини, отримано формули для розрахунку коливань швидкості шару зерна на нахиленому решеті з урахуванням нелінійної зміни кінематичного коефіцієнта вібров’язкості суміші то товщині шару. Отримано аналітичний розв’язок граничної задачі гідродинаміки в елементарних функціях. Приведено чисельні приклади.
 • Документ
  Автоматизация комплексного проектирования рабочих параметров газодинамических торцовых уплотнений роторов центробежных компрессоров
  (НТУ "ХПИ", 2010) Левашов, В. А.; Розова, Людмила Викторовна
  Розроблено алгоритм та програмний комплекс розрахунку газодинамічних торцевих ущільнень роторів відцентрових компресорів, що складається з сумісного вирішення зв’язаних задач газодинаміки, теплопровідності та термопружності. Вірогідність чисельних розрахунків підтверджується експериментальними дослідженнями.
 • Документ
  Исследование колебаний вязкоупругих цилиндрических оболочек при малой вязкости
  (НТУ "ХПИ", 2010) Курбанов, Н. Т.; Алиева, У. С.
  У статті досліджується задача про коливання в'язкопружних циліндричних оболонок при малій в'язкості. Задача вирішується методом інтегрального перетворення Лапласа і рішення отримано у вигляді ряду, оригіналом перший члена якого є рішення аналогічної задачі, яке отримано методом усереднення. Отримане рішення досліджено для ядра Ржаніціна і показано вплив подальших членів на рішення.
 • Документ
  Інтегрована комп'ютерна система для автоматизації розрахунків власних коливань машинобудівних конструкцій
  (НТУ "ХПІ", 2010) Красніков, Сергій Васильович; Карпенко, А. А.
  Розглядаються особливості автоматизації проведення досліджень динаміки складних машинобудівних конструкцій. Розроблено спеціалізований інтегрований програмний засіб щодо автоматизації проведення необхідних серій розрахунків. За допомогою розробленого програмного забезпечення проведено дослідження власного спектру багатокорпусної турбіни.
 • Документ
  Исследование концентраций напряжений вокруг отверстия в пластинах из однонаправленных композитов
  (НТУ "ХПИ", 2010) Дарязаде, Саид
  Робота присвячена дослідженню концентрації напружень в пластинах із композиційних матеріалів. Ефективні пружні постійні односпрямованих композитів розраховані для склопластиків та вуглепластиків з різними коефіцієнтами наповнення. Для визначення максимальних напружень на контурі отвору використане рішення пласкої задачі для ортотропного матеріалу. Проведені розрахунки для розтягнення під різноманітними кутами до головних напрямків ортотропії.
 • Документ
  Анализ пластического деформирования тонкостенного цилиндра, опирающегося на радиальное кольцо
  (НТУ "ХПИ", 2010) Бондарь, Сергей Владимирович
  Представлено результати аналізу пластичного деформування тонкостінного циліндру, що спирається на радіальне кільце. Розглянуті різні варіанти виконання профілів кілець. Задача розв’язувалась чисельно. Метода розв’язання базується на стандартних схемах методу скінчених елементів (МСЕ), реалізованих у окремому модулі програмного комплексу SPACE-T. Наведені рекомендації щодо розробки відповідної технологічної операції.
 • Документ
  Исследование одномерной несвязанной задачи термовязкоупругости
  (НТУ "ХПИ", 2010) Бабаджанова, В. Г.
  Пов'язані і не пов'язані задачі про термомеханічні удари по в'язкопружних тілах досліджені багатьма авторами в конкретних ядрах. Залежність властивості матеріалу від температури, тобто залежність функцій релаксації і повзучості від температури істотно ускладнюють зазначені завдання. У статті вирішується одномірна незв'язана задача термов'язкоупругості за допомогою інтегрального перетворення Лапласа і методом малого параметра для довільних спадкових ядер.
 • Документ
  Метод оценки долговечности агрегатов и конструкций на основе комплексного использования внесения конструктивных дополнений и виброусталостных испытаний
  (НТУ "ХПИ", 2010) Белых, В. И.
  Запропоновано новий метод оцінки довговічності агрегатів і конструкцій, в основу якого покладена ідея внесення конструктивних доповнень в досліджуваний об'єкт для накопичення експлуатаційних пошкоджень з подальшим проведенням стендових випробувань. Результати досліджень можуть бути використані для вироблення конструкторських і технологічних рекомендацій з підвищення втомного ресурсу виробів, які експлуатуються в умовах динамічного вантаження.
 • Документ
  Энергетическая модель усталостной прочности композиционных материалов
  (НТУ "ХПИ", 2010) Моваггар, А.; Львов, Геннадий Иванович
  У даній статті запропонована енергетична модель для прогнозування втомної міцності й оцінки накопичених пошкоджень в умовах плоского напруженого стану в композиційних матеріалах. Розроблена методика ідентифікації параметрів моделі на основі мінімального необхідного набору експериментальних даних. Виконаний аналіз теорії для різних умов вантаження і проведено порівняння теоретичних результатів із експериментальними даними.
 • Документ
  Уточненная математическая модель расчета термонапряженного состояния многокомпонентной электромагнитной обмотки
  (НТУ "ХПИ", 2010) Автономова, Людмила Владимировна; Бондарь, Сергей Владимирович; Киркач, Борис Николаевич; Степук, Александр Владимирович; Шмыгарев, Ю. М.
  Запропонована уточнена математична модель розрахунку термонапруженого стану з урахуванням контактної взаємодії шарів в багатокомпонентній електромагнітній обмотці електрофізичних установок, яка знаходиться під дією полів різної фізичної природи.
 • Документ
  Г. С. Писаренко-основатель Украинской школы по колебаниям неконсервативных механических систем
  (НТУ "ХПИ", 2010) Матвеев, В. В.; Зиньковский, А. П.
  Стаття присвячена опису життєвого шляху й творчої спадщини видатного українського вченого – механіка, доктора технічних наук, професора Георгія Степановича Писаренка. Коротко викладені основні наукові результати, отримані Г. С. Писаренком в теорії механічних коливань.
 • Документ
  Бистабильные автоколебания несимметричного однодискового упругого ротора в подшипниках скольжения
  (НТУ "ХПИ", 2010) Аврамов, Константин Витальевич; Борисюк, А. В.
  Отримано математичну модель коливань несиметричного однодискового ротору на нелінійних підшипниках ковзання. Для моделювання масляного шару використовується аналітичний розв’язок рівняння Рейнольдса для коротких підшипників. Автоколивання у роторі виникають не при кутовій швидкості, коли спостерігається біфуркація Хопфа, а при значно менших кутових швидкостях. Такі режими автоколивання виникають внаслідок сідло-вузлових біфуркацій в системі. Розв’язки, що отримані методом гармонічного аналізу, добре збігаються з результатами чисельного моделювання.