Вісник № 63

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Изучение технологических параметров процесса извлечения фтористого водорода из растворов HNO₃ – N₂O₄ – H₂O – HF – H₃PO₄ методом отдувки
  (НТУ "ХПИ", 2012) Гринь, Григорий Иванович; Пономарёв, В. А.; Лобойко, Алексей Яковлевич; Кошовец, Н. В.
  В статье рассмотрен процесс извлечения фтористого водорода методом отдувки воздухом из системы HNO₃ – N₂O₄ – H₂O – HF – H₃PO₄. Рассмотрена зависимость степени извлечения от ряда технологических параметров (линейной скорости потока, концентрации кислоты, плотности орошения, числа единиц переноса и т. д.).
 • Документ
  Интенсификация измельчения материалов системы Al₂O₃ – MgO – SiO₂ – ZrO₂ при введении добавки на основе полиэтиленгликоля
  (НТУ "ХПИ", 2012) Ледовская, Е. Г.; Светличный, Е. А.; Ледовская, Л. Н.
  Приведены результаты исследования влияния добавки на основе полиэтиленгликоля на измельчение материалов системы Al₂O₃ – MgO – SiO₂ – ZrO₂, термообработанных при температуре 1200 °С. Показано, что введение этой добавки в количестве 0,5% способствует значительному ускорению помола материала (~ в 2 раза). Измельченный до преобладающего размера частиц < 5 мкм материал является перспективным для производства керамических изделий.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності регенераторів з нерухомою насадкою полум’яних скловарних печей
  (НТУ "ХПІ", 2012) Кошельнік, Олександр Вадимович; Шапранова, М. М.
  Розглянуто комплекс заходів з підвищення енергоефективності регенераторів з нерухомою насадкою з урахуванням особливостей їх експлуатації разом з полум’яними скловарними печами безперервної дії.
 • Документ
  Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості
  (НТУ "ХПІ", 2012) Шабанова, Галина Миколаївна; Дейнека, Вікторія Володимирівна; Корогодська, Алла Миколаївна; Зеленцов, Сергій Зінов'євич; Ткачова, З. І.
  У статті наведено результати оптимізації кількісного складу корозійностійкого кальційбарієвого феросилікатного цементу. Оптимізація виконувалась за допомогою симплекс-ґратчастого методу планування експерименту. За результатами експериментальних даних розраховано коефіцієнти поліному, що виражають залежність границі міцності при стиску та при згині, а також коефіцієнтів сульфатостійкості та масового поглинання гама – випромінювання від кількісного співвідношення фаз Ba₂Fe₂O₅, Ba₂SiО₄, Ca₂Fe₂O₅ і побудовано діаграми «склад – властивість» та проекції ліній однакового рівня для отриманих спеціальних цементів. Встановлено, що зі збільшенням вмісту в матеріалі оксиду барію збільшується водоцементне відношення, міцність цементу, зростають коефіцієнти сульфатостійкості та масового поглинання гама-випромінювання.
 • Документ
  Переробка жировмісної сировини з використанням гетерогенних каталізаторів
  (НТУ "ХПІ", 2012) Філінська, Т. Г.; Черваков, О. В.; Герасименко, К. О.; Цапко, О. В.; Філінська, А. О.
  В статті наведено результати дослідження гліцеролізу соняшникової олії та курячого жиру з використанням нових гетерогенних сульфокислотних полімерних каталізаторів. Розглянуто можливість застосування продуктів гліцеролізу соняшникової олії та курячого жиру в якості емульгаторів водно-жирових емульсій.
 • Документ
  Дослідження складу ацилгліцеринів олії насіння соняшнику насиченого типу
  (НТУ "ХПІ", 2012) Гладкий, Федір Федорович; Куниця, К. В.; Литвиненко, Олена Анатоліївна; Коломацька, В. П.
  В статті досліджено склад ацилгліцеринів олії насіння соняшнику нової лінії з підвищеним вмістом насичених жирних кислот. Визначено склад ацилгліцеринів фракцій цієї олії, які одержано в результаті фракційної кристалізації.
 • Документ
  Використання твердого палива при випалі портландцементого клінкеру в обертовій печі з реактором-декарбонізатором
  (НТУ "ХПІ", 2012) Шабанова, Галина Миколаївна; Лісачук, Георгій Вікторович; Корогодська, Алла Миколаївна; Лісійчук, А. В.
  У статті наведено результати розрахунку теплового та матеріального балансу обертової печі з реактором-декарбонізатором при переведенні її з газоподібного на тверде паливо. Вказано на перевагу даного типу палива у порівнянні з газоподібним, що призведе до зниження собівартості продукції за рахунок нижчої вартості палива. При цьому досягнута продуктивність та якість продукції залишаються на достатньо високому рівні.
 • Документ
  Уточнение субсолидусного строения системы ВаО – Аl₂О₃ – Fе₂О₃
  (НТУ "ХПИ", 2012) Шабанова, Галина Николаевна; Иващенко, М. Ю.; Ворожбиян, М. И.; Костыркин, О. В.; Киселева, С. А.
  В статье приведены результаты исследования субсолидусного строения трехкомпонентной системы ВаО – Аl₂О₃ – Fе₂О₃, проведена ее триангуляция при температуре 13000 ⁰С и определены геометро-топологические характеристики данной системы. Полученные результаты позволяют прогнозировать фазовый состав барийсодержащих вяжущих материалов с комплексом необходимых физико-механических и технических свойств.
 • Документ
  Экологические и экономические аспекты использования углесодержащих отходов при производстве строительных материалов
  (НТУ "ХПИ", 2012) Рязанов, А. Н.; Винниченко, В. И.
  Показано, что в Украине накоплено техногенных отходов значительно больше, чем в других странах. Отходы выделяют в воздух токсичные вещества, отравляют землю и воду. Химический состав минеральной составляющей углесодержащих отходов Донбаса приближается к химическому составу природных каолинов и глин, поэтому они вполне способны заменить аналогичные вещества природных ископаемых, которые используются для производства керамических изделий, керамзита, цемента, бетона, железобетонных изделий, при строительстве дорог. Органическая составляющая отходов способна обеспечить экономия топлива в технологиях производства керамического кирпича, керамзита, цемента, аглопорита и др.
 • Документ
  Варианты модернизации мембранного плотномера
  (НТУ "ХПИ", 2012) Дубовец, А. Н.; Литвиненко, Игорь Иванович; Лысаченко, Игорь Григорьевич; Мохонько, В. В.
  В статье рассмотрены варианты модернизации мембранного плотномера, проанализированы его недостатки и предложены возможности и средства их устранения. Разработана новая конструкция мембранного плотномера, в которой предполагается применять способ компенсации.
 • Документ
  Особенности применения глинистого сырья Халепского месторождения в технологии лицевого кирпича
  (НТУ "ХПИ", 2012) Варшавец, П. Г.; Огородник, И. В.
  Приведены особенности состава глинистого сырья с повышенным содержанием водорастворимых солей и кальцита. Показана возможность оптимизации массы для получения кирпича путем изменения химико-минералогического состава с использованием вторичного каолина.
 • Документ
  О механизме реакций озона с ионами металлов переменной валентности
  (НТУ "ХПИ", 2012) Тюпало, Н. Ф.; Шаповалова, И. Н.; Бондарь, В. В.
  В статье на примере стехиометрический исследований окисления ионов феррума (ІІ) озоном рассмотрен механизм реакций озона с металлами переменной валентности. Показано, что окисление происходит за двухэлектронным механизмом, который включает нуклеофильное замещение лигандов на озон со следующим переходом двух электронов от иона метала к озону.
 • Документ
  Рафинирование ниобия из техногенных отходов
  (НТУ "ХПИ", 2012) Ляшок, Лариса Васильевна; Токарева, Ирина Анатольевна; Дмитровская, И. А.; Юдина, А. В.
  В статье рассмотрены технологии рафинирования металлических отходов ниобия с использованием методов кислотного выщелачивания и рафинирования в ионных расплавах. Показаны преимущества электрорафинирования в солевом расплаве, позволяющего получать металлический ниобий в виде порошка.
 • Документ
  Моделирование структуры фильтрующего элемента инерционно-фильтрующего сепаратора с помощью теории клеточных автоматов
  (НТУ "ХПИ", 2012) Логвин, А. В.; Аль-Раммахи, М. М.
  В работе представлены основные подходы к моделированию пористой среды. Рассмотрен подход моделирования при помощи теории клеточных автоматов. Даны основные требования, которые предъявляются при моделировании и получен программный продукт, который моделирует структуру с заданными свойствами.
 • Документ
  Химический анализ осадков сточных вод, которые образовались на правобережных очистных сооружениях г. Днепродзержинска
  (НТУ "ХПИ", 2012) Левицкая, Е. Г.; Волошин, Н. Д.; Власян, С. В.; Солодовник, В. С.; Дейнега, Л. П.
  Рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды вследствие выгрузки осадка сточных вод на иловые карты. Проведен полный химический анализ осадков сточных вод из иловых карт, которые заполнялись в современных условиях производства и 5 – 10 лет назад. Установленные в ходе исследований концентрации были сравнены с действующими нормативами.
 • Документ
  Застосування високовуглецевих відходів збагачення вугілля у виробництві будівельної кераміки
  (НТУ "ХПІ", 2012) Цовма, Віталій Віталійович
  У статті досліджена можливість використання відходів флотації вугілля як основного сировинного компоненту мас при виготовленні будівельної кераміки. Встановлена можливість отримання кераміки архітектурно-фасадного призначення за ресурсозаощаджуючою технологією. Розглянуті додаткові способи мінімізації залишкового паливного компоненту відходів вуглезбагачення та мас на їх основі. Показана доцільність використання напівсухого способу пресування мас, що містять 80 % термічно оброблених відходів.
 • Документ
  Влияние химического состава на твердость и износостойкость деталей
  (НТУ "ХПИ", 2012) Роик, Т. А.; Глушкова, Д. Б.; Тарабанова, В. П.
  Предложен оптимальный химический состав стали, которая обеспечивает высокую твердость и износостойкость деталей скребкового конвейера.
 • Документ
  Исследование устойчивости суспензии карбонатного шлама в производстве гидроксида натрия
  (НТУ "ХПИ", 2012) Посторонко, А. И.; Леденёва, О. П.
  В статье рассматривается влияние широкого ассортимента солей четвертичных аммониевых оснований на устойчивость суспензии карбонатного шлама производства гидроксида натрия известковым способом. Ряд солей рекомендовано для промышленного внедрения в производство.
 • Документ
  Композитні нікелеві покриття, армовані одержаними з дешевої сировини вуглецевими наноструктурами
  (НТУ "ХПІ", 2012) Шепеленко, Олександр Сергійович; Сахненко, Микола Дмитрович; Зеленський, О. І.; Шмалько, В. М.; Якуба, К. В.
  Методом ультразвукового диспергування виділено вуглецеві наноструктури (ВНС) з твердих продуктів коксування вугілля. Визначено час, за який повнота екстрагування ВНС є максимальною. Досліджено кінетику осадження композиційних електрохімічних покриттів (КЕП) нікель – ВНС. Показано зростання протикорозійних властивостей отриманих КЕП порівняно з індивідуальними нікелевими покриттями без погіршення зовнішнього вигляду осадів.
 • Документ
  Катодное осаждение меди и серебра из разбавленных растворов
  (НТУ "ХПИ", 2012) Байрачный, Борис Иванович; Борсук, Ольга Николаевна; Софронов, Д. С.; Матейченко, П. В.
  В статье рассматриваются закономерности катодного осаждения меди и серебра из электролитов с концентрациями потенциалопределяющих ионов не превышающими 0,1 г/дм3. Отмечены особенности кристаллообразования осадков и их характеристика.